Mutaxassislik fani


Dikolin  eritmasi  pH  muhitini  turg‗unlashtirish  maqsadida  0,25%  natriy  sitrat eritmasi bilan tayyorlanadi.   Natriy  arsenat


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet13/25
Sana12.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25

Dikolin  eritmasi  pH  muhitini  turg‗unlashtirish  maqsadida  0,25%  natriy 
sitrat eritmasi bilan tayyorlanadi.  
Natriy  arsenat  eritmasi  6,8g  natriy  arsenatga  1,6  g  arsenat  kislotasi  (1  l 
100% li eritma tayyorlash uchun) qo‗Shish bilan tayyorlanadi. 
Kalsiy glyukonat  eritmasi  alohida  tayyorlash texnologiyasiga ega.  Buning 
uchun  tayyorlangan  eritma  3  soat  davomida  teskari  sovutgich  bilan  ishlaydigan 
bug‗latgichda  qaynatiladi.  Natijada  eritma  sterillash  davomida  cho‗kmaga 
tushadigan  kalsiy  oksalat  tuzlaridan  xoli  bo‗ladi.  Qaynatish  jarayoni  eritmaga 
oldindan  natriy  oksalat  kristallarini  qo‗Shish  bilan  olib  borilsa,  yanada  maqsadga 
muvofiq bo‗ladi.    
Bemegrid  eritmasini  saqlash  mobaynida  (ayniqsa  past  haroratlarda) 
bemegrid  kristallari  cho‗kmaga  tushishi  mumkin.  Eritmani  50
0
  haroratgacha 
qizdirish kristallarni qaytadan erishiga olib keladi. 
Eufillin  (2,4%)  eritmasining  turg‗unligini  ta‘minlash  uchun,  tarkibida  14-
18% emas balki 18-22% toza preparat saqlagan eufillindan foydalanish, shuningdek 
karbonat  kislotasidan  to‗liq  xoli  bo‗lish  uchun  qo‗shimcha  qaynatilgan  in‘eksion 
suvdan  foydalanish  maqsadga  muvofiqdir.  Bu  talablarning  barchasi  eufillinni 
gidrolizga uchrashidan saqlaydi. 
Bu  gurug‗  preparatlarining  asosiy  qismi  o‗tuvchi  bug‗  yordamida  100
0
 
haroratda  30  daqiqa  davomida  sterillanadi.  Shunday  bo‗lsada  ayrim  preparatlar 
alohida sterillash me‘yorini talab qiladi. 
Masalan,  bemegrid  bug‗da,  105-110
0
  haroratda,  bosim  ostida  30  daqiqa 
davomida sterillanadi.  Kalsiy  xlorid   eritmasi bosim  ostida 120
0
 haroratda bug‗da, 
15-20  daqiqa  davomida  (o‗tuvchi  bug‗  yordamida  30  daqiqa)  sterillanadi.  Kalsiy 
glyukonat eritmasi avtoklavda 110
0
 haroratda 1 soat davomida sterillanadi. Tiamin 
xlorid eritmasi bosim ostida, 120
0
 haroratda 15 daqiqa davomida sterillanadi. 
Glyukoza  erimasi  metilen  ko‗ki  bilan  o‗tuvchi  bug‗  yordamida  100
0
 
haroratda  1  soat  mobaynida  sterillanadi.  Bunday  sharoitda  eritmada  oksidalanish 
jarayonlari  kuzatilmaydi.  Albatta  bu  erda  oksidlanish  qaytarilish  xossasiga  ega 
bo‗lgan metilen ko‗ki eritmasi antioksidant rolini o‗ynaydi.    
Geksametilentetramin  eritmasi  oddiy  xona  haroratiga  nisbatan  turg‗un. 
Haroratning  ko‗tarilishi  bilan  geksametilentetramin  gidrolizga  uchraydi.  Shuning 
uchun  uning  eritmalari  aseptik  sharoitda,  sterilizatsiyasiz  tayyorlanadi.  In‘eksiya 
uchun  ishlatiladigan  geksametilentetraminni  o‗zi  farmakopeya  talab  qilgan 
ko‗rsatkichlardan tashqari yana aminlar, ammoniy tuzlari va uning para formalarini 
saqlamasligi kerak.     

 
115 
2.  Har  xi  turg‗unlashtirish  usullari  bilan  tayyorlanadigan  suvli  in‘eksion 
eritmalar:  
Kam  turg‗unlikka  ega  bo‗lgan  moddalarning  eritmalari  inert  gazlarining 
(azot,  karbonat  antgidridi,  argon)  oqimida  ampulalarga  quyiladi.  Agar  eritmalar 
Shprits  usulida  ampulalarga  quyiladigan  bo‗lsa,  avval  ampulalarga  Shprits 
yordamida  inert  gazlari  yuboriladi.  Bir  vaqtning  o‗zida  eritmaning  o‗zi  ham  inert 
gazlariga to‗yintiriladi. 
Turg„unlashtiruvchilar  (stabilizatorlar)  qo„shib  tayyorlanadigan 
in‟eksion eritmalar 
Alkaloidlar  va  yana  bir  qator  organik  assolarning  tuzlaridan  eritmalar 
tayyorlashda  asosan  ularning  turg‗unligini  aynan  xlorid  kislotasi  yordamida 
ta‘minlash  talab  qilinadi.  Alkaloid  tuzlarining  suvli  eritmalarida  xosil  bo‗lgan 
kuchsiz  asos  va  kuchli  kislota  alkaloid  tuzlarini  gidrolizga  uchrashini 
ta‘minlaydigan kuchsiz nordon reaksiya jarayonini sodir qiladi. 
Xlorid kislotasi va natriy xlorid bilan turg„unlatirish.  
Glyukozaning 5, 10, 25 va 40% li in‘eksion eritmalari (mos ravishda 10, 20, 
25 va 50 ml xlorrid kislotasi). Glyukoza eritmalari saqvlanish davomida noturg‗un 
bo‗lib,  uning  turg‗unligiga  asosan  muhit  pHi  ta‘sir  ko‗rsatadi.  pH  1,0  –  3,0 
bo‗lganda  geterotsiklik aldegid – oksimetilfurfurol xosil bo‗ladi. U eritmani sariq 
rangga bo‗yaydi. pH 3,0 – 5,0 bo‗lganda bu jarayon ancha sekinlashadi pH 5,0 dan 
ortganda glyukoza zanjirining parchalanishi va organik kislotalarning xosil bo‗lishi 
yanada  qiyinlashadi.  Shuningdek  bu  zanjirning  parchalanishiga  og‗ir  metall 
qoldiqlari ham ta‘sir ko‗rsatadi. Shuning uchun glyukoza eritmalari tayyorlanishida 
ular  oldindan  faollashgan  ko‗mir  bilan  (og‗ir  metall  qoldiqlari  va  rangli 
mahsulotlardan  holi  bo‗lish  uchun)  qayta  ishlanadi  va  xlorid  kislotasi  bilan  muxit 
pHi 3,0 – 4,0 ga keltiriladi.  
Glyukoza eritmasini tayyorlash. Suvsiz glyukoza va natriy xlorid (1 l eritma 
uchun 0,26 g natriy xlorid va 0,1 mol/l xlorid kisldotasi elritmasidan muxit pHi 3,0 
–  4,0  bo‗lguncha  –  Veybel  reaktivi)  IN‘eksion  suvda  eritiladi  va  15  daqiqa 
davomida  qaynatiladi,  so‗ng  60
0
  haroratgacha  sovutilib,  30  daqiqa  davomida 
faollashtirilgan  ko‗mir  bilan  qayta  ishlanadi.  Eritma  Nutch  filtri  orqali  filtrlanadi, 
xlorid  kislotasi  yordamida  muxit  pHi  3,0  –  4,0  ga  keltiriladi.  Ikkilamchi  filtrlash 
XNIXFI  filtri  yordamida  amalga  oshiriladi.  Eritma  neytral  Shishali  ampulalarga 
quyilib, 100
0
 haroratda 60 daqiqa davomida bug‗ oqimida yoki 119-121
0
 haroratda 
5-7 daqiqa davomida bug‗ bosimida sterillanadi.  
Natriy  xlorid  bilan  turg„unlashtirish.  Tibbiyot  jelatinasining  10%  li 
in‘eksion  eritmasi  pH  6,0  –  7,2  (Solutio  Gelatinae  medicinalis  10%  pro 
injectionibus  10-25  ml)  aynan  natriy  xlorid  eritmasi  bilan  turg‗unlashtiriladi.  Bu 
eritma  reaktorlarda  tayyorlanadi.  Dastlab  jelatina  bo‗ktirilib,  keyin  suyultiriladi.  1 
mol/l  li  natriy  oksigidrat  yordamida  bromtimol  ko‗ki  ishtirokida  neytrallanadi. 
Eritma sovutilgandan so‗ng unga nisbatan 3% miqdorda faollashtirilgan ko‗mir va 
ezilgan  tuxum  oqsili  bilan  chayqatiladi.  Tozalangan  eritma  105
0
  haroratgacha  15 
daqiqa  davomida  qizdiriladi  va  tayyor  mahsulotni  0,5%  miqdorida  natriy  xlorid 
qo‗shiladi.  Issiq  60
0
  haroratli  eritma  plastinkali  filtr  orqali  filtrlanib,  ampulalarga 

 
116 
quyiladi.  So‗ngra  100
0
  haroratda  20  daqiqa  davomida  bug‗  oqimida,  keyin  tezlik 
bilan harorat 120
0
 haroratgacha ko‗tarilib 5 daqiqa davomida sterillanadi. 
Natriy xlorid jelatinani ivib qolishini va past haroratda ivib qolgan jelatinani 
erishini osonlashtiradi.  
Eritma to‗g‗ri tayyorlanganda u tiniq yoki bir oz rangli bo‗ladi. Massaning 
suyuqlanishi  harorati  23
0
  haroratdan  past.  Eritma  nisbatan  qovushqoq 
(Qovushqoqlik daradaji 32-33
0
 haroratda 6 sP). Eritma apirogen bo‗lishi kerak. 
Natriy  ishqori  va  natriy  gidrokarbonat  bilan  turg„unlashtirish.  Bu 
stablizatorlar yordamida kuchsiz kislota va kuchli asosdan tashkil topgan tuzlarning 
in‘eksion eritmalarini turg‗unlashtirish maqsadga muvofiq. 
Sol. Acidi nicotinici 1% pro inectionibus (1 ml). Eritmaning muhiti nordon 
bo‗lganligi uchun 1 l eritmaga 7 g natriy gidrokarbonat qo‗Shish bilan pH muhiti 
5,0-7,0 ga keltiriladi.   
Sol.  Coffeini-natrii  benzoates  10  aut  20%  pro  inectionibus  (1  ml).  1  l 
eritmaga  4  ml  0,1  mol/l  li  natriy  ishqori  qo‗Shish  bilan  pH  muhiti  6,8-8,5  ga 
keltirilib turg‗unlashtiriladi.  
Sol. Natrii  Tiosulfatis  30%  pro  inectionibus  (5, 10  va  50  ml).  1  l  eritmaga 
20  g  natriy  gidrokarbonat  qo‗Shish  bilan  pH  muhiti  7,8-8,4  ga  keltirilib, 
turg‗unlashtiriladi. 
Yuqorida keltirilgan eritmalarning barchasi o‗tuvchi bug‗da, 100
0
 haroratda 
30 daqiqa davomida sterillanadi. 
Antioksidantlar  bilan  turg„unlashtirish.  OksidlanShi  jarayoni  (o‗z-
o‗zidan  oksidlanish)  in‘eksion  eritmalarda  atmosferada  kislarod  ta‘sirida  yuzaga 
keladi. Buning natijasida eritmaning rangini o‗zgarishi, cho‗kma xosil bo‗lishi yoki 
bOshqa  xodisalar  kuzatiladi.  O‗z-o‗zidan  oksidlanish  jarayoniga  uchraydigan 
moddalarga tarkibida harakatlanuvchan vodorod atomini saqlagan moddalar kiradi. 
Yorug‗lik 
harorat 
va 
bOshqa 
ta‘sirlar  yordamida,  vodord  atomining 
harakatlanuvchanligi  yanada  ortadi  va  modda  molekulasidan  radikalning  erkin 
xolatda ajralishi kuzatiladi. 
Ampula ishlab chiqarish. 
Ampula  ishlab  chiqarishda  dastlabki  xom  ashyo  bo‗lib,  uzunligi  1500+50 
mm  bo‗lgan  nay  (drot)  lardan  foydalaniladi.  Bu  naylar  o‗zida  mexanik 
aralashamalar  va  xavo  pufakchalarini  saqlamasligi  kerak.  Shuningdek,  ular  aylana 
yoki  doira  shaklida,  bir  butun  uzunlikda  bir  xil  diametrli  bo‗lishi  lozim.  Ellips 
shaklidagi naylardan ampula tayyorlash mumkin emas. 
Ampula tayyorlash uchun drotlarni tayyorlash 4 bosqichda olib boriladi: 
1.
 
Naylarni kolibrovkalash, ya‘ni tashqi diametri bo‗yicha saralash. 
2.
 
Naylarni yuvish. 
3.
 
YUvilgan naylarni quritish. 
4.
 
Naylarni o‗rash va qadoqlash. 
Naylarni  saralash.  Bitta  partiya  yoki  seriyadagi  ampulalarni  tayyorlash 
uchun bir xil diametrli va bir xil devor qalinligidagi naylar tanlab olinadi. Shunnig 
uchun  ular  tashqi  diametri  bo‗yicha  saralanadi.  Naylarni  saralash  aniqligi  va 
samaradorligini  oshirishuchun  mexanizatsiyalashgan  avtomatlashtirilgan  ampula 

 
117 
ishlab chiqaruvchi asbob-uskunalardan foydalaniladi. Naylar avvalom bor quyidagi 
jadvalda keltirilgan guruhlarga ajratiladi. 
Naylarni saralash N.A.Filipin dastgohida amalga oshiriladi. 
Shisha naylarini yuvish. Ampula tayyorlanadigan Shisha naylari kamera va 
ultratovuSh  usullarida  yuviladi.  UltratovuSh  usuli  o‗z  navbatida  2  ga  bo‗linadi: 
oddiy  ultratovuSh  usuli  (1963  yilda  I.E.Elpiner  tomonidan  taklif  qilingan)  va 
kontaktli  ultratovuSh  (1972  yilda  G.G.Stolyarova  va  bOshqalar  tomonidan  ishlab 
chiqilgan) usuli. 
Ampulani to‘ldirish usullari 
Har bitta ampulani alohida-alohia suyuqlik bilan to‗ldirish (Shpritsli usul) 
Bir vaqtning o‗zida bir nechta ampulani suyuqlik bilan to‗ldirish (vakuumli 
– M.A.Seletskiy va V.A.Rivkin va parokondensatsion usul – F.A.Konev) 
Korxona sharoitida in‟eksion suv olish texnologiyasi 
In‘eksion suv olishda ko‗mirdan keng ko‗lamda foydalaniladi.  
Ko‗mipHi navlari va ularni ishlatilishi: 
1.
 
OU-A  –  osvetlyayuShiy  ugol  quruq  ishqoriy.  Tibbiyot  preparatlari, 
yog‗ va moylar, organik kislotalar ishlab chiqarishda suv va eritmalarni tozalashda, 
shuningdek oziq ovqat sanoatida qand ishlab chiqarishda qiyomlarni tozalash uchun 
ishlatiladi. 
2.
 
OU-B  –  osvetlyayuShiy  ugol  nam-nordon.  Tibbiyot  preparatlarini 
tozalashda  shuningdek  gidroliz  zavodlarida  kraxmal  ishlab  chiqarishda  eritmalarni 
tozalash uchun ishlatiladi. 
3.
 
OU-V  –  osvetlyayuShiy  ugol  quruq  ishqoriy.  Oziq  ovqat  sanoatida 
turli xil eritmalarni tozalasha uchun ishlatiladi. 
4.
 
OU-G  –  osvetlyayuShiy  ugol  quruq  ishqoriy.  Organik  sintez 
jarayonlarida  suyuqliklarni  yuqorimolekulyar  mumli  va  rangli  aralashmalardan 
tozalash uchun ishlatiladi. 
Faollashgan  ko‗mipHi  qayta  ishlash.  Buning  uchun  hajmi  100  l  bo‗lgan 
forforli idishga 40 l 90
o
S haroratgacha qizdirilgan suv solib, ustiga 1.2 kg kimyoviy 
toza  xlorid  kislotasi  va  9  kg  faollashtirilgan  ko‗mir  bir  necha  qismlarga  bo‗lib 
solinadi.  Aralashma  30  daqiqa  davomida  chayqatilib,  nutch  filtriga  o‗tkaziladi  va 
suvli qismi ajratib olinadi. So‗ng nutch filtr 9-10 marta qaynoq tozalangan suv bilan 
yuvilib, yana 3-4 marta harorati 20
o
S gacha bo‗lgan tozalangan suv bilan yuviladi. 
Har  safar  ko‗mir  yuvilganda  siqib  olinadi.  Qayta  ishlangan  ko‗mir  quyidagi 
talablarga javob berishi lozim: 
1.
 
Ko‗mir yuvilgan suvning pH ko‗rsatkichi 4,5-5,0 bo‗lishi lozim. 
2.
 
Ko‗mir  tarkibida  og‗ir  metall  tuzlari,  xloridlar,  sulfatlar  va  kalsiy 
tuzlarini saqlamsligi kerak.          
3.
 
Ko‗mir  tarkibidagi  temir  tuzlarining  miqdori  0,003%  dan  ortmasligi 
lozim. 
Uchbosqichli distillyatorning samaradorligi soatiga 10 tonnagachani tashkil 
qiladi.  Amaliyotda  bugungi  kunda  ―Mascarini‖  –  uch  bosqichli  distillyator 
ishlatiladi.  Uning  amaradorligi  soatiga  1500  litr.  Bu  turdagi  distillyatorlarda 
birinchi  korpusdagi  suvning  harorati  120-140
o
S,  ikkinchi  korpusdagi  suvning 

 
118 
harorati 110-120
 o
S, uchinchi korpusdagi suvning harorati esa 103-110
 o
S ni talkish 
qiladi.  
―Finn - akva‖ akvadistillyatoridagi bug‗ harakati soatiga 20-60m ni tashkil 
qiladi.  Shuningdek  italiyaning  ―Voparase‖  firmasining  akvadistillyatorida  1  l 
in‘eksion suvni olish uchun 1,1 l iste‘mol suvi sarflanadi. BOshqa apparatlarda esa 
bu  nisbat 1:9  va 1:15  ni tashkil qilishi  mumkin.  Bu  turdagi  akvadistillyatorlarning 
ish unumdorligi soatiga 2,5 tonnani tashkil qiladi.    
Davlat  farmakopeyasining  talabiga  binoan  in‘eksiya  uchun  ishlatiladigan 
suv  tozalangan  suvga  (voda  ochiщennaya)  qo‗yiladigan  hamma  talablarga  javob 
berishi,    tarkibida  pirogen  moddalar  bo‗lmasligi,  saqlanish  muddati  24  soatdan 
oShiasligi  kerak.    Xususiy  moddalar  talabiga  binoan,    eritma  karbonat  angidridsiz 
suvda  tayyorlanishi  lozim  bo‗lsa,  suv  30  daqiqa  qaynatib  tozalanadi.  in‘eksiya 
uchun  ishlatiladigan  suv  apirogen,  ya‘ni  pirogen  moddalar  saqlamasligi  kerak. 
Pirogen  moddalar  o‗lik  mikroorganizmlar  tanasi  va  ularning  zaharlari  bo‗lib, 
lipopolifosfat  polisaharidlar  sinfiga  kiradi  va  ular  suv  bug‗i  bilan  xaydalmaydi. 
Suvni  xaydash  jarayonida  ular  tomchilar  bilan  birga  suvga  o‗tib  qolishi  mumkin. 
Pirogen  modda  saqlagan  suvda  tayyorlangan  in‘eksion  eritma  tana  haroratini 
oshiridi.  CHunki  ular  organizm  uchun  begona  modda  xisoblanadi.  Suvning 
apirogenligi biologik usulda tekshiriladi (XI DF 1-tom. 183-bet M. 1990 y.). 
Suvsiz erituvchilar va ularning nomenklaturasi. 
Suvda  erimaydigan  yoki  qiyin  eriydigan  dori  moddalaridan  in‘eksion 
eritmalar tayyorlashda, dori moddasini gidrolizdan saqlab qolish uchun shuningdek 
ta‘sirini  uzaytirish  uchun  bevosita  suvsiz  erituvchilarga  murojaat  qilinadi.  Suvsiz 
erituvchilar 
bir 
vaqtning 
turli 
darajadagi 
erituvchanlik, 
antigidroliz, 
turg‗unlashtiruvchi va baktereotsid xossalariga ega bo‗lishi mumkin. Biroq barcha 
suvsiz  erituvchilardan  ham  in‘eksion  eritmalar  tayyorlashda  erituvchi  sifatida 
foydalanishning  imkoni  yo‗q,  qaysiki  bu  erituvchilar  ma‘lum  bir  farmakologik, 
toksik  ba‘zan  esa  gemolitik  ta‘sir  ko‗rsatishi  mumkin.  Bu  jihatdan  in‘eksion 
eritmalarni  tayyorlashda ishlatiladigan  suvsiz erituvchilaro‗tkir  va  surunkali toksik 
ta‘sir ko‗rsatmasligi, maxalliy qitiqlovchi ta‘sirga ega bo‗lmasligi, dori moddasini 
yuqori  erituvchanlik,  unga  kimyoviy  va  biologik  nuqtai  nazaridan  mos  kelishi, 
sterilizatsiya  jarayonida  turg‗un,  shuningdek  past  qovushqoqlikka  ega  bo‗lishi 
kerak. 
 
Ampulalarni  eritma  bilan  to‗ldirish.eritmalarni  ampulalarga  quyish  yoki 
yarim  avtomat  usullarda  Shprits  yordamida,  vakuum  va  parokondensatsion 
usullarida amalga oshiriladi.  
 
Shprits  usulida  -  ampulalarga  eritma  to‗ldirish  maxsus  yarim  avtomatlar 
yordamida   (SHtrunk — Germaniya,  Auto-pak — Angliya, Popper — AQSh) olib 
boriladi.  Bu  usul  ampulalarga  qo‗yiladigan  eritma  miqdori  aniqligi  ±2%,    hamda     
ampula          kapillyar  qismida  eritma  qolmasligi  kabi  afzalliklarga  ega.  Ish 
unumdorligi soatiga 10 ming dona ampula bo‗lib, zamon talabiga javob bermaydi. 
 
Vakuum usuli. Bu usulda ampulalarni eritma bilai to‗ldirish vakuum usulida 
yuvishga  muljallangan  asboblarda  olib  boriladn.  Farqi  hosil  qilinadigan  vakuum 
aniq  bo‗lishi  kerak,  chunki  u  kerakli  hajmdagi  suyukliqning  ampulaga  kirishini 
ta‘minlaydi. Ampula  kapillyarlarida qolgan suyuqlikni yuqotShi uchun ampulalar 

 
119 
kaseta bilan kapillyarini    yuqoriga qaratib bOshqa vakuum asbobga joylashtiriladi 
va  filtrlangan    havo  yuboriladi.  Bu  usul  korxona  sharoitida  keng  qo‗llaniladi  va 
soatiga  30—50  ming  ampulani  eritma  bilan  to‗ldirish  mumkin.  Kamchiligi: 
dozasidagi  anikliq  ±15%  ni  tashkil  etadi.  Ampula  kapillyarlari  eritma  bilan 
ifloslanadi va uni
 
yo‗kotish vaqt talab etadi. 
 
M.  A.  Seledkiy  va  V.  A.  Rivkinalar  taklif  qilgan  yarim  avtomatda  eritmani 
dozalarga  bo‗lish  va  vakuum  darajasi  elektron  bOshqaruvchi  va  vakuum  kontakt 
usulida  amalga  oshiriladi.  Natijada  ampulalar  aniq  belgilangan  Miqdordagi  eritma 
bilan to‗ladi. 
 
Parokondensatsiya  usuli.  Bu  usulda  ampulalarni  eritma  bilan  to‗ldirish 
mumkinligi prof. F. A. Konev amalda ko‗rsatdi (69-rasm). Bunda ampulani eritma 
bilan  to‗ldirish  quyidagicha  amalga  oshiriladi:  ampula  parokoitsensatsiya  usulida 
tula yuvilib bo‗lgandan so‗ng suv bug‗i bilan to‗lgan ampulalar kapillyari bir dozali 
eritmaga  tushiriladi  va  tana  sovutiladi.  Bunda  ampula  eritma  bilan  to‗ladi.  Bu 
usulda ampulani eritma bilan to‗ldirish Shart -Sharoitlari aniqlangan. Masalan, 1 ml 
li ampul a dan suvni to‗la siqib chiqargandan so‗ng qizdirish zonaspda (300°S) 25 
soniyagacha,  bu  zonadan  tashqarida  (25°S)  eritma  bilan  to‗ldirishdan  oldin  30 
sonpyagacha

eritma bilan to‗ldirish vaqti 3 soniyagacha bo‗ladi. Parokondensatsion 
usul  bilan  faqat  suvli  eritmalar  tuldiriladi.  Soatiga  30—50  ming  ampula  ±1% 
aniqlikda to‗ldirish mumkin. 
 
Kavsharlash.  Ampulalarni  kavsharlashdan  oldin  uning  kapillyarlaidagi 
suyuqlik  yo‗qotiladp.  Aks  holda  ampular  yupqalashib,  sterilizatsiyaga    bardoSh 
bera  olmaydi.  Ular  -  alanga,  elektr  toki  va  plastmassa  yordamida  kavsharlanadi. 
Korxona sharoitida ko‗proq alangada kavsharlash usulidan foydalaniladi. Alangada 
kavsharlash  kapillyar  uchini  eritish  va  uning  o‗rtasidan  eritib  cho‗zish  orqali 
amalga oshirilishi mumkin. 
 
Kichik  xajmdagi  ampulalar  asosan  P.  I.  Rezepin  taklif  qilgan  avtomatda 
kapillyarlar  uchini  eritish  orqali  kavsharlanadi.  Bu  avtomat  kavsharlanadigan 
ampula bilan to‗lgan bunker, cho‗ntaklari bo‗lgan tasma, bir nechta yong‗ichlar va 
to‗plagichdan  iborat.  Ampulalar  bunkerdan  bitta-bitta  tasma  cho‗ntagiga  kelib 
tushadi  va  tasma  bilan  harakatlanib,  yongichlarga  kelganda,  har  bir  ampula  uning 
atrofida  xam  harakatlanadi,  alanganing  yashil  qismida  kapillyar  uchi  yumShab 
eriydi  va  kavsharlanib  qoladi.  Kavsharlangan  ampulalar  to‗plagichda  yig‗iladi. 
Kavsharlash  sifati  kapillyar  diametriga,  uzunligining  bir  xilligiga  va  Shishaning 
kimyoviy tarkibiga bog‗liq bo‗ladi. 
 
Hajmi  katta  bo‗lgan  ampulalar  kapillyarlarini  o‗rtasidan  qizdirib  ingichka 
«ip»  xosil  bo‗lguncha  cho‗ziladi,  so‗ng  alanga  yordamida  kesib  uchi  eritilib 
kavsharlanadi. Olov ta‘sirida alangalanadigan va portlaydigan moddalar elektr toki 
yordamida  kavsharlanadi.  Bu  maksadda
 
elektr  toki  yordamida  qizdiriladigan 
gorizopad  pechlkadan.  foydalaniladi.  Kavsharlanadigan  ampula  kapillyarlarning 
uchi pechga kirib turadi va ampula tasma yordamida harakatlanib, erib kavsharlanib 
qoladi. 
 
Ampulalarni  plastmassa  polivinilbutirol  yordamida  kavsharlash  istiqbolli 
usullardan  hisoblanadi.  Odatda  kavsharlanadigan          ampulaning  kapillyari 
plastmassa  eritmasiga  botirilib,      o‗z    o‗ki      atrofida      aylantiriladi  va  olib 

 
120 
sovutilganda ampula germetpk berkitiladi, lekin bu usulning bir qator kamchiliklari 
borligidan xozircha ishlab chiqarishga joriy qilingani yuq.  
 
Oson  oksidlanadigan  preparatlardan  tayyorlangan  ampuladagi  eritmalarni 
kavsharlash  maxsus  qurilma  yordamida  Shiddat  bilan  inert  gaz  yuborib 
kavsharlanadi. Bunda kavsharlanadigan muxitda xavodagi kislorod siqib chiqariladi 
va o‗pHini inert gaz oqimi egallaydi. 
 
Ampulalardagi  eritmalarning  tozaligini  va  sifatini  tekshirish.        Ampuladagi 
eritmalarning  tozaligi  qorong‗ilashtirilgan  uyda  qora  va  oq  fonda  40—60  vattli 
reflektor  lampa  yordamida  100%  tekshiriladn.  5—10  ta  ampula  kapillyarlarini 
pastga  qaratib  yaxshilab  chayqatiladi,  lampa  nurida  qurollanmagan  ko‗z  bilan 
kuzatiladi.  Eritmadagi  suzib  yurgan  zarrachalar  o‗zida  nur  sindirish  natijasida 
ko‗zga ko‗rinadi. Bu usul ko‗zni tez charchatadi va har bir ishchining kobiliyatiga 
bog‗liq. Shuning uchun 1,54—4 marta kattalashtiradigan linzali solyusioskop orkali 
ko‗rish  amaliyotga  tatbiq  etilgan.  Buning  yordamida  8  mkm  gacha,  qo‗shimcha 
moslamalar  yordamida  esa  2  mkm  gacha  kattalikdagi  zarrachalarni  ko‗rish 
imkoniyati yaratildi. 
 
«Bayer»  firmasi  (Germaniya)  tomonidan  elektron-avtomatik  qurilmasi 
yaratildi. Buning yordamida Yot modda aralashib qolgan, to‗lmay qolgan va yomon 
kavsharlangan  ampulalar  chiqarib  tashlanadi.  Avtomat  bir  kishi  tomonidan 
bOshqariladi.  Ish  unumdorligi  bir  soatda  8,5—9  ming  ampula.  Ish  natijasi 
diagramma shaklida hisoblab chikqariladi. Bunda umumiy tekshiruvdan o‗ttan, Yot 
modda aralashgan, to‗lmagan va yomon kavsharlangan ampulalar soni ko‗rsatiladi. 
Bunga o‘xshash elektron qurilma Bolgariyada ham ishlab chikilgan va amaliyotga 
tatbik  etilgan.  Uning  ishlash  jarayoni  kuyidagicha:  ampulalar  sentrifuga  ga 
qovushqoq  moslama  diskiga  10  dona  dan  joplashtiriladi,  disk  dakikasiga  4000 
marta  aylantirilib,  birdai  to‗xtatiladi.  Bunda  ampula  ichidagi  suyuqlnk  hali 
aylanishda  davom  etadi.  Ampula  nur  bilan  Yoritiladi.  Taqqoslash  uchun  erptma 
bilan  yonma-yon  toza  distillangan  suv  to‗ldirilgan  ampula  joilashtiriladi. 
Ampulalardan  o‗tayotgan  nur  elektron  kurilmasi  yordamida  taqqoslab  ko‗riladi. 
Agar  eritmada  Yot moddalar bo‗lsa,  ampuladan  o‗tayotgan  nur  uzluksnz  bo‗lmay, 
uzilib-uzilib o‗tadi va bu fotoelement yoki elektron qurilma orkali hisobga olinadi. 
Sankt-Peterburgdagi  «Progress»  ilmiy  ishlab  chiqarish  birlashmasi  shu  prinsipda 
ishlaydigan  asbob  yaratdi.  Uning  yordamida  5  mkm  dan  xam  kichik  zarrachalarni 
ko‗rish mumkin. Lekin Davlat Farmakopeyasida ruxsat etiladagan zarrachalarning 
Miqdori  va  katta-kichikligi  ko‗rsatilmagan.  Amaliyotda  esa  eng  kichik  qon 
tomirlari  (kapillyarlar)  diametri  10  mkm  ga  teng  bo‗lganligidan  eritmaning 
tarkibida shundan katta zarrachalar bo‗lmasligi tekshiriladi. Buni qurollanman ko‗z 
bilan  ko‗rish  mumkin.  Hozirgi  zamon  talabi  zarrachalar  kattaligi  2—5  mkm  dan 
oShmasligini taqozo etadi. 
 
In‘eksiya    eritmalaridagi    Yot    moddalarning    Miqdori  va  katta-knchikligi 
Avstriya  sog‗liqni  saqlash  vazirligi  1966  yilda  chiqargan  birinchi  rasmiy  davlat 
standartida  keltirilgan.  Shu  standartga  binoan    1    ml  eritmada  250  dan  ortiq  3,5 
mkm kattalikdagi zarracha bo‗lmasligi kerak. Keyinchalik shundai takliflar AQSh, 
Angliya,  Yaponiya  farmakopeyalariga  kiritildi.        1982  yildagi  AQЩ  va  1981 
yildagi Yaponiya    farmakopeyalari talabiga binoan begona zarrachalarni aniqlash 

 
121 
mikroskop yordamida amalga  oshiriladi. Bunda membranali  filtrdan o‗tkazilgan 1 
ml  eritmada  diametri  10  mkm  li  50  tagacha  va  25  mkm  li  5  tagacha  zarracha 
bo‗lishi ruxsat    etiladi. Buyuk Britaniya farmakopeyasiga binoan konduktometrik 
usulda aniqlanganda 1 ml eritmada 2 mkm lik zarrachalardan 1000 dan va 5 mkm 
liklardan 100 tadan ortiq bo‗lmasligi talab qilinadi. 
 
Ampuladagi  in‘eksion    eritmalar   pirogenlikka  va zaharlilikka XI DF da 
keltirilgan usullarga muvofiq tekshiriladi  (XI DF, I juz,  «Meditsinam,  1989) 
 
Eritmalarning pHini NTX  ga  muvofiq tekshiriladi,  rangi  esa tegishli  andoza 
(etalon) eritmaga solishtirib ko‗riladi. Ta‘sir qiluvchi moddaning Miqdori DF, FM 
yoki VFM bo‗yicha tekshirib ko‗riladi. 
 
Quruq dori moddalarning o‗rtacha og‗irligini aniqlash. Bu XI DF da birinchi 
marta  kiritilgan  rasmiy  usuldir.  In‘eksiya  uchun  ishlatiladigan  dori  moddalardagi 
quruq  moddalarning  o‗rtacha  og‗irligini  aniklash  uchun  20  ta  og‗zi  ochilgan 
idishlar 0,001 g aniqlik bilan alohida-alohida tortiladi.    Idishlardagi moddalar suv 
bilan  yoki  bOshqa  mos  keladigan  erituvchilar  bilan  yuviladi  va  100—105°S 
haroratda  1  soat  davomida  quritiladi.  Idishlar  va  tiqinlar  qaytadan  tortiladi.  20  ta 
idish  dan  har  biridagi  modda  og‗irligining  o‗rtacha  og‗irlikdan  farqi  «Bitta  idish 
uchun  tarkib»  bo‗limida  ko‗rsatilgandek  10-jadvalga  mos  kelishi,  lekin  ±15%  dan 
oShmasligi  kerak.  Agar  ikkita  idishdagi  modda  og‗irligining  o‗rtacha  og‗irlikdan 
farqi  me‘yoridan  ko‗p  bulsa,  lekin  ±15%  dan  oShmasa,  aniqlash  yana  40  idishda 
takrorlanadi. Bunda har bir idishdagi modda og‗irligining o‗rtacha og‗irlikdan farqi 
ruxsat  etilgandan  ko‗p  bulmasligi  kerak.  20  ta  idishdagi  modda  og‗irligining  o‗r-
tacha og‗irlikdan farqi xususiy moddada   ko‗rsatilgan miqdor ±5% dan oShmasligi 
kerak. 
 
In‘eksiya  uchun  ishlatiladigan  steril  holidagi  quruq  va  suspenziya  dori 
vositalarining  bitta  idishdagi  Miqdori  0,05  g  va  undan  oz  bo‗lsa,  dori  moddalar 
miqdori bir xil taqsimlanganligi tekshiriladi. 10 ta idishdagi modda miqdori xususiy 
moddalarda  ko‗rsatilgan  ta‘sir  kiluvchi  modda  miqdorini  aniqlash  usulidagidek 
aniqlikda  tekshiriladi.  Ta‘sir  kiluvchi  moddaning  ko‗rsatilganidan  ±15%  dan  ortik 
farq qilmasligi kerak. 
 
Agar  bitta  idishdagi  farq  ±15%  dan  ko‗p,  lekin  ±25%  dan  oShmasa, 
qo‗shimcha 20 ta idishda tekshirish olib boriladi. Bunda ta‘sir qiluvchi moddaning 
farqi  20  ta  idishning  birortasida  ±15%  dan  oShmasligi  lozim.  In‘eksiya  uchun 
ishlatiladigan 
suspenziyalar 
chayqatilganda 
xususiy 
moddalarda 
bOshqa 
ko‗rsatmalar bo‗lmasa 5 daqiqadan kam bo‗lmagan vaqtda qavatlarga bo‗linmasligi 
kerak. Xususiy moddalarda bOshqa ko‗rsatmalar bo‗lmasa, suspenziya Shpritsga № 
00840  igna  orqali  oson  o‗tishi  lozim.  Suspenziyalar  qon  va  limfatik  tomirlarga  va 
orqa miyaga yuborilmaydi, emulsiyalar ham orqa miyaga yuborilmaydi. 
 
Yorliqlash. Har bir ampula (idish) ga dori moddaning nomi, konsentratsiyasi 
yoki  faolligi,  hajmi  (og‗irligi)  yoziladi.  Bu  jarayon  Simxovich—Kislin  dastgohi 
yordamida  olib  boriladi.  Dastgoh  yuqori  qismida  ampulalar  joylashtirilgan  idish 
(bunker) bulib, u cho‗ntakchalari (har bir ampula joylashadigan moslama) bo‗lgan 
do‗mbiraga  ampulalarni  tushirib  beradi.  Bu  do‗mbiradan  ampulalar  ikkinchi 
do‗mbira  yuzasiga  joylashgan  g‗ildirakchalar  o‗rtasiga  tushadi.  QuShaloq 
g‗ildirakchalar  soni  8  ta  buladi.  Ikkinchi  tomondan  rang  bir  nechta  g‗ildirakdan 

 
122 
o‗tib,  yupqalashib,  nihoyat  oxirgi  tamhali  g‗ildirakdan  ustiga  rezina  kiydirilgan 
g‗ildirakka  o‗tadi  va  o‗z  aksini  qoldiradi.  Qo‗shaloq  g‗ildirak-orqali  kelayotgan 
ampula  mana  shu  rezinali  g‗ildiraklar  ostidan  o‗tayotganida  uning  ustiga  kerak    
yozuv utadi. 
 
Ampulalarni qadoqlash uchun tegishli avtomat yoki yarim avtomatlar mavjud 
bo‗lib,  ular  yordamida  ampulalar  qog‗oz  yoki  plastmassa  qutichalarga 
joylashtiriladi. 
 
Ampulalardagi  eritmalarni  qaytadan  tiklash  (regeneratsiya).  Ampula 
tayyorlash  jarayoni  ko‗p  bosqichli,  murakkab  bulganligidan  ma‘lum  miqdor 
ampulalar  tekshiruvdan  o‗ta  olmaydi  (darz  ketgan,  yarim  to‗lgan,  steril  bulmagan 
va  h.k.).  Bunda  tiklash  iqtisod  jihatdan  maqbul  bo‗lsa  yoki  dori  noyob  bo‗lsa, 
eritmalar  qayta  tiklanadi.  Buning  uchun  ampulalar  tegirmonda  maydalanadi, 
faollashtirilgan ko‗mir bilan ishlanadi, suziladi va me‘yoriga etkaziladi. 
 
 
 
 
 
 

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling