N. Hamdamov


Download 365.5 Kb.
Sana22.02.2023
Hajmi365.5 Kb.
#1222461
Bog'liq
Iqtisodiyotda axborot kamunikatsiya texnologiyalari tizimlari


UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGIES
A ND

.N.Hamdamov


IQTISODIYOTDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA
TEXNOLOGIYALARI TIZIMLARI FAN DASTURI
Ta'lim yo'nalishi:
61010400 -Turizm (faoliyat yo'nalishlari bo'yicha)

TOSHKENT 2022


ФАН ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ автоматлаштириш тамойил ва услублари билан чукур хамда хар томонлама Фан шифри: [СТЕСО6 Урганадилар.
Фан номи: Иктисодиётда ахборот-коммуникация технологиялари ва тизимлари Шунингдек, капа хажмдаги маълумотлар билан ИШ,лаШ ва унда булутли Семестр/Иил: 1-семестр/ 2021-2022 укув йили технологияларни куллаш, ахборот тизимлари ва технологиялари хавфсизлигини
Кафедра: Ракамли иктисодиёт ва ахборот технологиялари таъминлашнинг стратегик йУналишлари, ракамли иктисоди?гнинг блокчейн
Соатлар/кредитлар микдори: 6 ЕСТS (72 аудитория соати) технологиялари тизимларининг билан фаолият амалларни юритиши, бажариш, электрон бизнес-мухитларда бизнес ва бизнес бизнес анатиликаахборот

Маъруза

Амалий
машгулот

Лаборатория

Билимларни бахолаш

Мустакил
таълим

Жами

32

0

36

4

108

180

хисоботларини тайёрлаш ва самарали фойдаланиш бУйича хар томонлама билимларга эга бУлацилар.
11. Фаннинг максади
Фан бУйича машгулотларнинг экойлашуви:
Аудитория вакги.• Дарџд€ддцщзщщдсосан Ушбу Силлабус асосида фаннинг максадларини тавсифлайди. Бу
Пререквизитлар: талабаларга ахборот технологиялари бУйича билимларнинг назарий
Фан кафедрасиучун масъул кафедра: Ракамли иктисодиёт ва ахборот технологиялари асосларини, икгисодий масалаларни ахборот технологиялари ечишда дасгурй ва тизимларининг таъминотларни асосий куллашни тушунчаларини,Ургатиш
хамда уларни амалда татбик ЭТИШ куникмасини косил килиш киради.
КИТУВЧИ ТУГРИСИДА МАЬЛУМОТ Максадлар талабаларга куйидагиларни Урганиш имконини беради:
Инструкторлар: Н.Шоахмедова, Д. Хашимова • мустакил фикрлашни намойиш этиш;
Кафедра жойлашган жойи: ТДИ У, 5-укув биноси, 517-хона • мустакил ишлашга тайёрлаш;
Телефон: 71-239-28-41 иш телефони тизимлар • ахборотларни функциялари кайта билан ИШјлаШ танишиш учун техник ва дастурий таъминот, воситаларда замонавий операциониктисодий
E-mail: n.shoaxmedova@tsue.uz, hdiyora72@gmail.com
Талабларни кабул килиш вакги: Талабалар дарсдан ташкари вакгда Укитувчи масалаларни • тармок ечишни технологиялари Урганиш; билан танишиш ва интернег хизматларидан билан учрашиш учун Укитувчи электрон почтасига хат билан мурожаат килиб окилона фойдаланиш; учрашув вакгини белгилаб олишлари мумкин. • иктисодиётни турли сохаларида ракамли июгисоди&г технологияларидан фойдаланиш асосларини Ургатиш ва уларда ишлаш;
1. Фан тавсифи • электрон хукумат тУгрисида амалий кУникмалар ва назарий билимлар билан хар томонлама таништириб чикиш;
Мамлакатда замонавий ахборот-коммуникация технологияларини • электрон бизнес турлари билан таниши ва савдо амалларини бажаришни
ривожлантириш, электрон давлат хизматларини кУрсатишнинг яхлит тизимини Урганиш; яратиш, давлат органларининг ахоли билан мулокот килишининг янги • катта хажмдаги келиб туша&гган ахборотларни самарии кайта ишлаш механизмларини жорий этиш юзасидан изчил иш олиб борилмокда. Шу билан учун интеллектуал тизимлари ва бизнес-аналитикадан фойдаланиш. бирга, ахборот технологиялари ва коммуникацияларини бошкариш ва жорий этиш сохасидаги бир катор тизимли муаммо ва камчиликлар ушбу соханинг Ш. Таьлим бериш натижалари жадал ривожланишига, сифатли ахборот хизматларини кУрсатишга тУскинлик килмокда. Билиш ва тушуниш жихатидан:
Ушбу курс ёрдамида талабалар иктисодиётда замонавий ахборот- Талабалар куйидаги имкониятларга эга бУлишлари керак:
коммуникация технологияларини ривожлантириш, электрон давлат • Замонавий операцион тизимлари, матнли, жадвалли ахборотларни кайта хизматларини кУрсатишнинг яхлит тизимини яратиш, давлат органларининг ишлаш дастурларининг функционал имкониятлари билан танишиш.
ахоли билан мулокот КИЛИШИНИНГ янги механизмларини жорий этишнинг • Бошкарув жараёнларида шахсий компьютерлардан фойдаланишнинг имкониятлари, афзалликлари, дасгурий ва технологик таъминоти, замонавий назарий асослари ва уларни миллий икгисодиётнинг турли тармок ва техник воситалар, операцион тизимлар ва замонавий дастурларда ахборотларни сохаларига тадбик КИЛИШ усулларини Урганиш.
кайта ИШЈКШЈ ва хисоб-китобларни амалга ошириш, хисоблаш жараёњларини Маълумотлар базасини бошкариш тизимлари ва катга маълумотлар базасида (Big Data) ахборотлар билан ишлашни Урганиш.

 • Интернет тизими ва тармок технологияларида ишлаш учун амалий кУникмаларни олиш.

 • Электрон хукумат, электрон тижорат, мобил-тижоратни ривожланиш тенденциялари, йУналишлари ва уларнинг тавсифини Урганиш.

 • Ракамли иктисоди&гни технологиялари бУйича тушунчага эга бУлиш, булугли технологиялари, блокчейн технологиялари, криптоак-гивлар, бизнес аналитика, электрон бизнес тушунчаларини шакллантириш.

 • Ахборотлар билан ишлашда хавфсизлигини таъминлаш усулларини тадбик этиш ва функционал имкониятлари билан танишиш.

Тамил жихатидан:
Талабалар куйидаги имкониятларга эга бУлишлари керак:

 • операцион тизимлари, МсТГНЛИ, жадвалли ахборотларни кайта ишлаш даслурларида ишлаш.

 • м аълумотлар базасини бошкариш тизимлари ва капа маълумотлар базасида (Big Data) ахборотлар билан ишлаш.

 • тармок технологияларида ИШјлаШ.

 • булутли технологиялари, блокчейн технологиялари, криптоактивлар, бизнес аналитика тахлилларини килиш.

 • ахборотлар хавфсизлигини таъминлаш.

Бахолай олиш жихатидан:
Тиабалар куйидаги имкониятларга эга бУлишлари керак:

 • турли операцион тизимларини фармай олиш.

 • дас-гурларни функционал имкониятларини бахолай олиш.

 • интернет хизматлари кулайликларини фарк„лай олиш.

 • бизнес аналитика олиб борувчи дастурларни бахолай олиш.

 • Хавфсизлик тизимларини танлай билиш.

IV. Таьлим бериш усуллари

 • реал вазиятга асосланган амалий ишларни бажариш;

 • эссе, тезис ва маколалар ёзиш;

 • вазиятли топширикларни (кейс-стади) ечиш;

 • жараёнли-йУналтирилган таълим;

 • мухокамаларда иштирок этиш;

 • кичик гурухларда ишлаш;

 • лойиха иши бажариш;

 • мустакил ишларни бажариш;

 • такдимот тайёрлаш;

 • турли даражадаги тестларни ечиш;

 • суров Утказиш;

 • муаммони хал килиш.
Мавзулар

Маьруза саволлари

Соатла
Маьруза
2

Лаборато

1

ахбороткоммуникация технологиялари ва тизимлари' фанига кириш

. I .И кгисоди&гда ахбороткоммуникация технологиялари ва тизимлари фанининг ахамияти, максади ва вазифалари
I .2.Ракамли иктисодиётда ахбороткоммуникация технологияларининг урни ва вазифалари.
1.3.Компыотер тизимининг ишлаш блок-схемаси2 Ахборот
технологиялари-
нинг инфралузилмаси


2.1. Ахборот технологиялари инфратузилмасининг таркибий
кисмлари.
2.2. Иктисодий масшлтларни ечиш жараёнида фойдианиладиган ахборотни киритиш, чикариш ва саюлаш учун замонавий курилмаларнинг турлари.
2.3. Бизнесда кУлланиладиган компьютер турлари.
2.4. Техник воситаларни ИВОЖЈПНТИ иш тенденцияла и.

2
3 И югисодиётда фойдаланиладиг ан дастурий махсулотлар

З. 1 . ИктисодиЙ вазифаларни ечишда кУлланиладиган дастурий
махсулотлар таснифи ва вазифалари.
3.2. Microsofi Windows, Apple Macintosh, Unix ва Linux операцион тизимларининг умумий тавсифлари.
3.3. Android, Windows ва iOS мобил
операцион тизимларининг хусусиятлари.
3.4. Дасгурий махсулотларни ивожланиш тенденцияла и.

2

2

4

Замонавий матн :мухаррирлари

4.1. Матн мухаррирларининг асосий тушунчаси ва тамойиллари.
4.2. Замонавий матн мухаррирлари
таи или.
4.3. Матн мухаррирларида Smart
Ай, Word Ай, жадвалла

2

4

V . Фаннингта кибий т зилиши:

гипербогланиш ва макрослар билан ишлаш.

9.5. Тилнинг асосий элементлари. Киймат бериш, КИРИТИШ ва чикариш операторлари. 9.6. Такмокланувчи хисоблаш жараёнини дастурлаш. 9.7. Такрорланувчи хисоблаш жа аёнини дастурлаш.5 Жадвал мухаррирларида н иктисодий масалаларни ечиш жараёнида фойдаланиш

5.1. Жадвалли мухаррирлари асосий тушунчаси ва ишлаш тамойиллари.
5.2. Microsofi Excel дастурида маълумотларни куриш, кайта ишлаш ва умумлаштириш воситалари.
5.3. Маълумотларни тамил КИЛИШ воситалари
5.4. Иктисодий ахборотларни тамил КИЛИШ учун маълумотларни визуаллаштириш воситаларидан фойдаланиш
5.5. Маълумотларни статистик тамил килиш воситала и

2

6

10 Ахборот тизимларининг тушунчаси

10.1 . Ахборот тизимларининг ташкилотдаги урни ва вазифалари.
10.2. Ахборот тизимларининг асосий таркибий кисмлари. 10.3. Ахборот тизимларининг тасни и.

2
1 1Электрон хукумат

1 . 1. Электрон хукумат тушунчаси ва вазифалари.
1 1.2. Электрон хукуматни жорий этиш жахон тажрибаси
1 . З. Интерактив хизматлар ва улар билан ишлаш

2

2

 1. Такдимотларни ишлаб чикишнинг инструментал воситалари 1. Тармок технологиялари ва Интернет хизматлари

6.1 . Такдимот мухаррирларининг асосий тушунчаси ва тамойиллари.
6.2. Замонавий такдимот мухаррирлари тахлили. 6.3. Такдимот мухарририда амалларни бажариш
7.1 . Компьютер тармоклари тушунчаси ва турлари.
7.2. Тармок технологияларидан миллий иктисодиёт тармоюлари ва сохаларида фойдаланиш.
7.3. Интернет хизматлари билан и шлаш.

2
2

2

12 Булутли технологиялар ва улар билан ишлаш


12.l. Булут технологияси тушунчаси.
12.2. Булут технологияларининг асосий турлари.
12.3. Булутли технологияларни зурли сохаларда амалга ошириш тамойиллари.
12.4. Булутли технологияларда ахборотлар хавфсизлигини таъминлаш.

2

2

2

13

Блокчейн технологияси ва у ндан фойдаланиш йУллари

13.1. Блокчейн технологияси ва унинг кулланилиши
13.2. Блокчейн ИШЛаШ тамойили 13.3. Блокчейн технологиясидан турли тармок сохаларида ойдаланиш х с сиятла и

2
8 Маълумотлар базалари ва катга хажмдаги маълумотлар билан ишлаш технологиялари

8.1 . Маълумотлар базалари ва уларни ишлаб чикиш моделлари.
8.2. Маълумотлар базасини бошкариш тизимининг асосий вазифалари ва хусусиятлари.
8.3. Катта маълумотлари (Big Data) кайта ишлаш технологиялари

9.1. Алгоритм тушунчаси ва унинг хусусиятлари.
9.2. Хисоблаш жараёнларининг график тасвири.
9.3. Хисоблаш жараёнларининг турлари.
9.4. Дасгурлаш тиллари хакида умумий маълумот.

2

6

14

Электрон бизнес ва Мобилтижорат

14.1 . Электрон бозор ва электрон товарлар тушунчаси
14.2. Электрон бизнес ва электрон тижорат моделлари
14.3. lnternet-banking; lnternetсавддо; Интернет-сугурта, И нтернет-маркетинг хизматлари
14.4. Мобил-тижо ат

2

2

9 Алгоритмлаштириш ва дастурлаш асослари

4

6

15 Ахборот хавфсизлигини

15.1. Ахборот хавфсизлиги туш нчаси ва за урияти.

2

2

таъминлаш усуллари

15.2. Ракамли иктисоди&гда ахборот хавфсизлигини
таъминлаш усуллари.
15.3. Крипто график ахборот хавфсизлиги усулларини кУллаш.
15.4. Тармок ахборот хавфсизлиги
тахдидлари ни олдини ОЛИШ
ус лла и.


Жами
32

36

Vl. Муста кил таълим мавзулари
Мустакил таълим учун тавсия этиладиган мавзулар: 1 . Ракамли иктисоди&гнинг асосий технологиялари.
2. Техник воситаларнинг ривожланиш тенденциялари. З. Замонавий операцион тизимларнинг киёсий тахлили.

 1. Матнли маълумотларни кайта ишлаш дастурларининг имкониятлари.

 2. Иктисодий ахборотни кайта ИГПЈКТШ учун электрон жадвал мухаррирларидан фойдаланиш.

 3. Такдимотларни ишлаб ЧИКИШНИНГ замонавий воситалари.

 4. Халк хУжалигининг турли сохалари ва тармокларида тармок технологияларидан фойдаланиш йУллари.

 5. Катга маълумотларни кайта ишлаш технологиялари.

 6. ИКТИСОДИЙ муаммоларни хал килиш учун замонавий дастурлаш тилларидан фойдаланиш.

 7. Ахборот тизимларининг таснифи.

1 . Электрон хукуматни жорий этишнинг жалон тажрибаси.

 1. Хар хил фаолият сохаларида булутли технологиялардан фойдаланиш

имкониятлари.

 1. Хар хил фаолият сохаларида блокчейн технологиясидан фойдаланиш

хусусиятлари.

 1. Узбекистон Республикасида электрон тижоратнинг ривожланиш

холати.

 1. Иктисодий ахборотни кайта ишлаш учун мобил иловалардан фойдаланиш.

 2. Ракамли иктисоди&гда ахборот хавфсизлигини таъминлашнинг

замонавий усуллари ва воситалари.
Мустакил Узлаштириладиган мавзулар бУйича талабалар томонидан лоЙиха иши, эссе, тезис ёки илмий макола ёЗИШ, масалалар ечиш рефератлар тайёрлаш ва уни такдимот килиш тавсия этилади.
Vll. Адабиётлар
Асосий адабиётлар

 1. N.X.Shoaxmedova, l.M.Abdullayeva. lqtisodiyotda axborot-kommunikatsion texnologiyalar va tizimlar: Darslik. - Т.: «lqtisodiyot», 2021. - 514 bp.

 2. Lapidus L.V. Digital Есопоту (на англ. яз.): Учебное пособие для бакалавров и магистров по направлениям «Экономика» и «Менеджмент». — М.. РУТ (МИИТ), 2018. - 42 с.

З. R.Dadabayeva va boshqalar. «lqtisodiyotda axborot-kommunikatsion texnologiyalar va tizimlar. 0'quv qo'llanma. Toshkent, 2019. — 455 Ь.

 1. Цифровая экономика. Учебник для вузов / И. А. Хасаншин, А. А. Кудряшов, Е. В. Кузьмин и др.; Под ред. И. А. Хасаншина. - М.: Горячая линия Телеком, 2019. - 288 с.:

 2. Цифровая трансформация Китая. Опыт преобразования инфраструктуры национальной экономики / Ма Хуатэн, Мэн Чжаоли, Ян Дели, Ван Хуалей; Пер.

с кит. — М.: Интеллектуальная литература, 2019. 250 с.
КУшимча адабиётлар

 1. Р.Дадабаева, И.Жуковская, Д. Хашимова. Информационно-

коммуникационные технологии и системы в экономике. Учебник. «Иктисодиёт», 2019. - 602 стр.

 1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учебник для бакалавров / под ред. В. В. Трофимова. - 4-е изд., перераб, и доп. М.: Издательство Юрайт, 2018. 544 с.

З. Информационные технологии: учебник / J1.1 1. Демидов, В.Б. Терновсков, СМ. Григорьев, Д.В. Крахмшлев. — Москва : КНОРУС, 2017. 222 с.
Ахборот манбаалари
. ht1p://gov.uz]ru/ — Правительственный портал Республики Узбекистан.
2. ht1p://www.lex.uz/ru/main Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан.
З. http://norma.uz/ — Норма информационно—правовое обеспечение, система Норма.

 1. www.stat.uz — официальный сайт Государственного комитета Республики

Узбекистан по статистике

 1. www.mitc.uz официальный сайт Министерства информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан

 2. htlp://mirznanii.com/info/tekhnologii-obrabotki-tekstovoy-informatsii официальный интернег-ресурс «Мир знаний»

 3. http://composs.ru — официальный сайт по изучению особенностей Windows 10

 4. ht1ps://ru.libreoffce.org — официальный сайт

 5. http://ru.wikipedia.org/wiki/—Свободная энциклопедия.

 6. Корпоративные информационные технолот ии и решения [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. pcweek.ru

1 1. М. Загайнова. Блокчейн для банков: отложенная революция или переоцененная технология, 2019 Режим доступа: https://mcs.mail.ru/blog/blokcheyn-dlya-bankov-otlozhennaya-revolyutsiya-ilipereotsenennaya-tekhnologiya

 1. Ржаби В. Избавьтесь от опасений относительно безопасности данных в облаке. lBM developer Works, 2015. 16 р. URL:https://www.ibm.com/ developerworks/ru/library/dm- 1408datasecuritycloud/ dm- 1408datasecuritycloudpdf.pdf

 2. Что такое блокчейн простыми словами. Режим доступа: https://zen.yandex.ru/media/id/5e3d6f47cfae456d3d739836/chto-takoe-blokcheinprostymi-slovami-polnoe-opisanie

 3. Ю.Кутбитдинов. Узбекистан оцифровывается. Экономическое обозрение (238), 2019. - Режим доступа: https://review.uz]post/uzbekistanotsifroviyvaetsya

Vlll. Талабалар билмини бахолаш
Ушбу фан (модуль) бУйича талабаларнинг Узлаштириши, укув натижалари Олий ва Урта махсус таълим вазирлиги томонидан тасдикланган бахолаш мезонлари асосдида бахоланади. У кув натижаларини бахолашда ёзма иш, тест, лойха каби усуллардан фойдаланилиши мумкин.
[Х. Такризчилар:
А.Т. Кенжабаев - ”Бизнес ва тадбиркоролик олий мактаби ”Маркетинг ва ракамли иктисоди&г” кафедраси мудири профессори, и.ф.д. (турдош ОТ М).
МС. Ходжаева - Узбекистон халкаро Ислом академияси, ”Замонавий ахбороткоммуникация технологиялари” кафедраси мудири, доцент, т.ф.н. (турдош отм).

Download 365.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling