Ona tili, rus tili, fizika, informatika, chet tili, geografiya, davlat va huquq asoslari, biologiya fanlaridan bosqichli


Download 400 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/4
Sana26.07.2017
Hajmi400 Kb.
  1   2   3   4
12061

0 ‘ZREKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA’LIMI VAZIRLIGI 

RESPUBL1KA TA’LIM MARKAZI

2014 -  2015 0 ‘QUV YILIDA UMUMIY 0 ‘RTA TA’LIM 

MAKTABLARINING 7-8-SINF О  QUVCHILARI  UCHUN 

ONA TILI, RUS TILI, FIZIKA, INFORMATIKA, 

CHET TILI,  GEOGRAFIYA, DAVLAT VA HUQUQ 

ASOSLARI, BIOLOGIYA FANLARIDAN BOSQICHLI 

IMTIHON MATERIALLARI VA METODIK 

TAVSIYALAR TOTLAM I

G ‘afur G ‘ulom  nomidagi  nashriyot-matbaa ijodiy uyi 

Toshkent-2015


ONA  TILI  (7-SINF)

Ona  tili  ta ’limi  oldiga  ijtimoiy jihatdan  mukammal  shakllangan, 

mustaqil  fikrlay  oladigan,  nutq  va  muloqot  madaniyati  rivojlangan, 

savodxon  shaxsni  kamol  toptirish  maqsadi  qo‘yiladi.  Bu  bilan 

o ‘quvchilaming  til  qurilishi  bo‘yicha  olgan  bilimlari,  bu  bilimlarni 

amaliyot  bilan  bog‘lash  ko‘nikmasi  va  nutq  hosil  qilish  malakasini 

tarkib toptirishga qaratiladi.

Shu maqsadga ko‘ra ona tili  ta ’limining  mazmuni:

-  o'quvchining fikrlash salohiyatini, aqliy rivojlanishini, mantiqiy 

tafakkurini  o‘stirish;

- o ‘quvchilarni o ‘z-o‘zini,  moddiy borliqni tilning ifoda vositalari 

yordamida anglashga hamda o ‘z  fikri va his-tuyg'ularini  ona tilining 

keng imkoniyatlari doirasida bayon eta olishini ta’minlash vazifalarini 

hal  etishga yo ‘naltirilgan.

Ona tili ta’limi natijasida o'quvchilar egallagan bilim, ko‘nikma va 

malakalar  uch  parametrli  standart  ko‘rsatkichlar  asosida  tekshiriladi 

va aniqlanadi.

1.  O 'qish texnikasi.

2.  0 ‘zgalar fikrini va matn mazmunini  anglash  malakasi.

3.  Fikrni  yozma shaklda bayon etish malakasi.

Fikrni yozma shaklda bayon etish malakasi (tugal fikr ifodalangan 

matn)  murakkab  jarayon  bo‘lib,  ona  tili  ta’limining  maqsadi  shu 

parametrda mujassamlashadi.

Shu  maqsadga  ko’ra joriy  o'quv  yilida  7-sinfda  ona  tilidan  bos- 

qichli  imtihon  yozma  ish,  y a ’ni  diktant  shaklida  o ‘tkaziladi.  Diktant 

o‘quvchilarning  savodxonligini  tekshirish  va  oshirish,  bilimlarini 

mustahkamlash maqsadlariga xizmat qiladi.

Diktantga quyidagi  talablar  qo‘yiladi:

•  yozma  nazoratning  bu  tun  o ‘quv  yili  davomida  o ‘rganilgan 

mavzular  yuzasidan  bilim  va  malakalami  mustahkamlashga  hamda 

tekshirishga xizmat qilishi;

•  diktant  uchun  o ‘tilgan  mavzularga  to ‘la  muvofiq  keladigan  va 

olingan bilimlarni  sinash  imkoniyatini  beradigan material  tanlanishi;

• tanlangan matn o ‘quvchigam a’lum darslikdan olinmay, imkon qa- 

dar ijodiy boiishi, mustaqil o ‘qilgan yoki o‘quvchiga notanish bo‘lgan 

asarlardan olinib, ta’limiy, tarbiyaviy mohiyatga ega bo‘lishi  lozim.

4


Diktant  matni  ko'p  variantli  tarzda  tayyorlanadi.  Tayyorlangan 

har  bir  variant  alohida  konvertga  solinadi.  Bir  o'quvchi  konvert- 

lardan  bittasini  tanlab  oladi.  Konvertga  solingan 

matn  sarlavha- 

si  doskaga  yozib  qo'yiladi.  O'qituvchi  tomonidan  diktant  matni  bir 

marta  o'qib  eshittiriladi.  Matndagi  murakkab  so'zlar  doskaga  yozib 

qo'yiladi.  Diktant  matni  o'qituvchi  tomonidan  o'qib  turib  (diktovka 

usulida)  yozdirib boriladi.

O'qituvchi  o'quvchilar  tomonidan  yozilgan  diktantlarni  yig'ib 

oladi  va  tekshiradi.

Diktantni  baholashda quyidagicha mezonga  amal  qilinadi:

«5»  ball:  a)  mutlaqo  xatosiz  yozilgan;  b)  qo'pol  bo'lmagan  bitta 

imlo yoki  bitta  ishorat xatosi  bo'lgan diktantga qo‘yiladi.

«4»  ball:  ikkita  imlo  va  ikkita  ishorat  xatosi  bo'lgan  diktantga 

qo'yiladi.  Xatolar nisbati  o'zgarishi  mumkin,  lekin  ularning umumiy 

miqdori  to'rttadan,  imlo xato esa ikkitadan  oshmasligi  kerak.

«3»  ball:  to'rtta  imlo  hamda  to'rtta  ishorat  xatosi  bo'lgan 

diktantga  qo'yiladi.  Xatolar  nisbati  3  imlo,  5  ishorat xato  va boshqa 

ko'rinishlarda  ham  boiishi  mumkin.  Ammo  imlo  xato  miqdori  4  ta- 

dan oshmasligi  shart.

«2» ball: yettitagacha imlo va 7 ta ishorat xatosi  bo'lgan diktantga 

qo‘yiladi.

Xatolar miqdori  15  tadan ortsa,  «1»  ball  qo'yiladi.

Eslatma:  1.  Diktantdagi  xatolar  nisbatan  turlicha  ko'rinishda 

bo'lishiga  qaramay,  baholashda  imlo  xatolar  miqdori  asosiy  chegara 

sanaladi.

2.  Agar  diktantdagi  tuzatishlar  miqdori  beshtadan  ortiq  bo'lsa, 

baho  bir ballga pasayadi.

3. 


Agar  diktantda  uch  va  undan  ortiq  tuzatish  bo'lsa,  «5»  ball 

qo'yilmaydi.

Diktant matnining  hajmi  120-150  so'zdan  iborat b oiishi  lozim.

Diktant  yozish uchun  1  astronomik soat (60  daqiqa)  beriladi.

Quyida diktant matnlaridan  namuna keltiriladi.

DIKTANT MATNLARIDAN NAMUNA 

ARCHA

O'zbekistonning  to g ii  hududlarida,  ayniqsa,  Bo'stonliq  tumani- 

ning  tog'larida,  Oqtoshda  dengiz  sathidan  1000-3000  metr  baland-

5


likda  daraxtzor-butazorlarda,  mayda  tosh  tuproqli  qiyalarda  o ‘sadi, 

bo‘yi  10  metrgacha  bo‘lib,  qishin-yozin,  ko ‘m -ko‘k  bo‘lib  turadi. 

O g‘iz kasalliklarida, archaning yosh novdalari va butalari terib olina- 

di va og‘iz chayiladi,  bosh og‘risa hidlanadi.  Kunjut yog‘iga  qo‘shib 

aralashtirib,  qulog‘i  eshitmaydigan  bemorlarning  qulog‘iga  1-2  tom- 

chidan  bir  kunda  2  mahal  tomizilsa,  bir  haftada  quloq  eshitadigan 

bo‘ladi.

Archaning  efir  moyidan  ajratib  olingan  qismi  bakteriyalarning 

o‘sishini to‘xtatadi va yara bitishini tezlashtiradi. Shuning uchun  ham 

meditsinada  5  foizli  eritmasi  yiringli,  sekin  bituvchi,  sovuq  urganga 

hamda suyak kaslligida davolash uchun  ishlatiladi.

Xalq  tabobatida  gripp  bilan  og‘rigan  xonadonlarda  mikroblarni 

jonsizlantirish uchun uy  ichiga tutatilib turiladi. Archa urugflning tal- 

qoni yurak o ‘ynash va asabni tinchlantiradi.(119 s o ‘z. M.  Miryoqib  va b.  “0 ‘t-giyohlar va 

mevalar xosiyati” kitobidan)

INSOF


Insoflilik, ochiqko‘ngillilik, samimiylik xalqimizning eng qadimgi 

an’analaridan hisoblanadi.  Insoflilik  axloqiy  fazilatlardan  bin  bo‘lib, 

hayotning  asl  rnazmunini  anglashga  yordam  beradi.  U  balog‘atga 

yetgan,  viqorli  va  komil  insonning  eng  muhim  xususiyatlaridan  bi- 

ridir.

Insofli  bo‘lish -  bu  boshqalar  bilan  o'zini  bir qatorda  tutish,  ular to ‘g ‘risida  g ‘am xo‘rlik  qilish,  senga  ham  boshqalar  g ‘am xo‘rlik 

qiladi,  degan  m a’noni  anglatadi.  Bu  fazilat  insonni jam iyatda  obro‘- 

e’tiborli,  oilada esa baxtli va xushnud qiladi.

Insof,  insofli  boflish  kabi  tushunchalar ayrim  diyonatsiz  odamlar 

uchun  qadr-qimmatsiz  boflib  qolgandek  ko ‘rinadi.  Aniqrogfl  ular 

gunoh  nima-yu,  savob  nimaligining  farqiga  borishmaydi.  Shu 

o‘rinda  mashhur  alloma  va  fozil  inson  boflgan,  axloq-odob,  tarbiya 

borasida  ko ‘pgina  risolalar  bitgan  Rizouddin  ibn  Faxriddinning 

quyidagi  fikrlarini  keltirish o ‘rinlidir.  “...Gunoh unutilmaydi,  ezgulik 

yerda  qolmaydi.  Har  kim  nima  sepsa,  shuni  o ‘radi.  Ezgulik  qilishga 

shoshiling.  Nafsingizning  hamma  istagini  bajo  keltirishdan  cheki- 

ning.  Xayrli ishlar uchun say’-g‘ayrat qiling”.(133 s o ‘z.  U. Mahkamov.  “Axloq-odob m asalalari”)

6


OLIM BOBONING HIKOYASI

Olim bobo mahalladagi mo'ysafidlarning eng keksasi. Bobo gul va 

daraxtlar tabiatini yaxshi  biladi. U  bilan suhbatlashgan kishi yonidan 

jilmasam  deydi.  Bobo  go'yo  ajoyib  tirik  kitob.  Shuning  uchun  ham 

Olim boboni hamma o ‘z otasidek sevadi, hurmat qiladi. Mana bolalar 

zoriqib  kutgan kun ham yetib  keldi.  Bir mahal  oppoq  kiyingan  Olim 

bobo salmoq bilan qadam tashlab kirib keldi.  Olim bobo bolalar bilan 

so'rashgach,  chinor tagidagi  kursiga o ‘tirdi.

-  Chiroqlarim, -  deb gap boshladi bobo hassasiga suyanib. 0 ‘tgan 

zamonlarda maktabingizning o ‘rni past-baland, kultepa bo'lib yotgan 

yaydoq -  bo‘sh joy edi. Men yosh bolaman. Bir kuni mahallamizdagi 

savdogar  boyning  Norqul  degan  xizmatkori  yoshlarni  to'plab,  o‘sha 

joyga ko‘chat ekib, obod qilishga chaqirdi. Buni bizlar xursand b o ‘lib 

qabul qildik.Norqul otao'zibirinchi bo‘lib ,o ‘rik, qayrag'ochva chinor 

o'tqazdi.  Afsuski, Norqul  ota kutganidek bo‘lmadi. Ish tepasiga kelib 

qolgan boy:  «Bog'dagi yumushni tashlab,  bu yerda nima qilyapsan!» 

deb do‘q urdi. Norqul  ota xafa bo'lib,  indamay yo ‘lga tushdi.

Hamma  mehnatimiz  bekorga  ketdi.  Bir  kuni  kelsak,  boyning 

ot-mollari  ko'chatlarimizni  yakson  qilib  yuboribdi.  Ko'chalarga 

o'tqazgan  ko‘chatlarimiz  suv  tanqisligidan  qurib  ketdi.  Norqul  ota 

chelaklab suv tashish, doimo parvarish qilish orqasida ko'chatlaridan 

faqat  bir  tupini,  mana  shu  chinorni  saqlab  qola  oldi.  Kunlar  o ‘tdi. 

Chinor  o'zini  rostlab,  hayvonlarning  surkanganiga  va  kemirganiga 

qaramay  o'saverdi.  Norqul  ota  vafotidan  keyin,  odamlar  chinorga 

«Norchinor»  deb nom berishdi.  Chinor undan yodgorlik bo'lib qoldi.

(155 s o ‘z.  Yoqubjon S/iukurov)

SUVDAY SOKIN OLOV QALB

Olov  -   tabiatning  to‘rt  asosiy  unsuridan  bin.  Olov  tabiatiga  shid- 

dat,  yog'du,  har  qanday  jismni  o'ziga  bo'ysundirish  qudrati  xos.  Suv 

kabi  sokinlik,  tuproqdek  vazminlik  unga  yot.  Biroq  olov  faqat  suv  va 

tuproq  bilan  ta’sirlashgandagina  muvozanatga  keladi.  Zero,  tabiatning 

bu qoidasi Zulfiya she’riyatida yana bir karra o‘z tasdig'ini topadi.

Zulfiya  ijodi  -   ayol  shiddati,  yurakning  shamchiroqqa  aylanishi. 

Ayni  paytda  undagi  sokinlik  qudrati,  xayol  mavjlanishlari,  qalbning 

o‘z chegarasini  anglashi,  tuyg'ularning tartiblanishi  his va aql muvo- 

zanatining go'zal ifodasidir.

7


Shoiraning  ota-onasi  haqidagi  xotiralari  bu  jihatlarni  yanada 

oydinlashtiradi.  Uning xotiralarida otasi -  Toshkentda nom qozongan 

usta Tsroil degrezdan “doim olov isi kelgan'ani, onasi Xadicha opa esa 

sabr-qanoatli, m a’nili  ayol  ekanini  anglaymiz.

Ilk  she’riy  to‘plami  -  “Hayot  varaqalari”  nashr  etilganda  Zulfiya 

17  yoshda  edi.  She’riyat  dastlab  onasidan  eshitgan  ertak-afsonalari 

hosilasi  bo‘lsa,  keyinchalik  taqdiriga -  “hayotining barcha sahifalari, 

azizdan  azizi,  og‘rig‘i,  shodligi,  sodiq  do‘sti,  sirdoshi”ga  aylanadi. 

“Odamlar  chinakam  she’rga  ishonishi”,  suyanishi,  uni  intiq  kutishi, 

malham  deb bilishi  Zulfiyaga katta  quvvat bag‘ishlaydi.  Zulfiya ha­

yot shodligini  she’rda, farzandlari, nevaralari tiynatida ko'radi.

(156 so ‘z.  S.  Toshmatova)

РУССКИЙ  ЯЗЫК  (7 КЛАСС)

Переводной  экзамен  по  русскому  языку  в  7  классе  школ  с 

узбекским  и  другими  языками  обучения  проводится  в  устной 

форме.

Билеты  для  7  класса  состоят  из  трех  заданий.  Первое  зада­ние  проверяет  усвоение  изученного  в  течение  учебного  года 

грамматического  материала.  Второе  проверяет  умение  при­

менять  полученные  знания  по  грамматике  при  составлении 

высказываний  по  заданным  темам  и  ситуациям.  Третье  зада­

ние  проверяет,  насколько  усвоено  содержание  изученных  в 

течение  учебного  года  литературных  текстов,  а  также  навыки 

сознательного беглогочтения и пересказа отрывков прозаических 

произведений и выразительного чтения стихотворений.

Критерии оценки устных ответов учащихся

Выставляется:

«5»  -   если  объём  высказывания  учащегося  соответствует 

требованиям программы, высказывание полностью соответствует 

теме (допускается не более  1-2  речевых ошибок).

«4»  -   если  высказывание  соответствует  заданиям,  при  этом 

допущено более  3-5  речевых ошибок.

«3»  -   если  объём  высказывания  недостаточно  полный,  но 

соответствует заданиям,  при  этом допущено не более 6-9 речвых 

ошибок.


8

«2» -   если  объём  высказывания  неполный,  высказывание  не 

соответствует заданиям, допущено  10  и более речевых ошибок.

«1» -   если  учащийся  не  сумел  ответить  ни  на  одно  задание, 

составить ни одной  фразы.Примечание:  Под речевой  ошибкой,  понимается  ошибка  об­

щая  для  устной  и  письменной  речи,  которая  ясно  воспринима­

ется  на  слух  («светлый  комната»,  «пёт  воду»,  «читать  книга» 

и  т.д.).  В  число  подсчитываемых  на  слух  ошибок  включаются 

лексические и грамматические.

БИЛЕТ №  1

1.  Найдите существительные женского рода.

Словарь,  смелость,  тетрадь,  скромность,  дочь,  календарь, 

день,  молодость,  преподаватель,  скромность.

2.  Расскажите о  своих увлечениях в  свободное  время,  (хобби)

3. Прочитайте  и перескажите биографию Ф.И.Тютчева.

БИЛЕТ № 2

1. Найдите сложные  прилагательные, которые пишутся через 

дефис,  раскрыв скобки.Русско (узбекский),  светло (голу бой),  пяти(этажный),  в  се- 

веро (западном),  сельскохозяйственные),  древне (русская),  веч­

нозелёное).

2.  Расскажите  о любимом  виде спорта.

3.  Прочитайте  наизусть  отрывок  из  поэмы  Н.А.Некрасова 

«Мороз-Красный  нос».

БИЛЕТ № 3

1.  Замените полные имёна прилагательные краткой  формой:

Девочка  красивая.  Ученик  талантливый.  Спортсмены  силь­

ные.  Вещество опасное.

2.  Расскажите о Ташкенте,  столице нашей Родины.

3. Прочитайте наизусть наизусть стихотворение А.С.Пушкина 

«Осень».

БИЛЕТ № 4

1.  Запишите и прочитайте примеры словами.

22+38=60;  224-13=211; 183-68=115; 945-645=300.

9


2. Расскажите, что вы хотите купить в магазине «Канцтовары». 

Укажите цену каждой покупки и общую стоимость.

3.  Прочитайте  и  перескажите  отрывок  из  рассказа  К.Г.Паус- 

товского «Барсучий нос».

БИЛЕТ № 5

1. Прочитайте предложения, заменяя цифры словами.Улугбек родился в 1394 году.  Первый в Узбекистане памятник

Амиру Темуру был  открыт 31  августа  1993 года.

2.  Расскажите  о  возрасте  ваших  родных:  родителей,  братьев 

и сестёр.

3.  Прочитайте  наизусть  отрывок  из  поэмы  А.С.Пушкина 

«Руслан и Людмила».

БИЛЕТ № 6

1.  Расскажите  о  символах  Республики  Узбекистан,  указывая 

даты их принятия,  (флаг, герб, гимн)

2. Прочитайте и перескажите отрывок из рассказа А.П.Чехова 

«Мальчики».

3. Расскажите о своём любимом времени года.

БИЛЕТ № 7

1.  Запишите  предложения,  вставив  неопределённые  место­

имения.


Через  ...  часов приедет мой  брат.  Я  хочу вам  ...  рассказать. 

Ребята  заметили  ...  странного  человека.  Мне  хочется  пойти  в 

. . .  


музей.

2. Расскажите случай, который произошёл с одноклассниками.

3. Прочитайте наизусть стихотворение С. А. Есенина «Колокол 

дремавш ий...».

БИЛЕТ № 8

1.  Найдите  отрицательные  местоимения  в  предложениях: 

Нам некого и нечего бояться.  Скучен день до вечера, если делать 

нечего.  Родную  мать  никем  не  заменишь.  Любят  того,  кто  не 

обидит никого.  Никакой подарок мне не нужен.

2.  Расскажите  что  вы  знаете  о  животных, 

занесённых  в 

«Красную книгу»?

3.  Прочитайте  и  перескажите  отрывок  из  рассказа  Л.Н.Толс­

того «Акула».

ю


БИЛЕТ № 9

1.  Прочитайте  предложения,  вставив  указательные  место­

имения.

. . .  


книга знакома всем.  Точно  ...  же книга была у  моего друга. 

Мы хотим пойти в  ...  театр. Дайте мне  тоже  ...  журналов.

2.  Расскажите  о  близком  друге,  о  его  характере,  о  его 

увлечениях.

3.  Прочитайте  наизусть  стихотворение  Раима  Фархади 

«Узбекистан».

БИЛЕТ №  10

1.  Прочитайте  словосочетания  с  переходными  глаголами 

дополнив их существительными в винительном падеже.Любит  ...  ,  читаю

  . . . ,  видит  ...,  встретишь  ...,  слышит  ..., 

выучили  ...  ,  знаете

  . . . ,  благодарю

  . . . .

2.  Расскажите  о своем любимом герое.

3.  Прочитайте  наизусть  стихотворение  С.А.Есенина  «Черё­

муха».

БИЛЕТ №  И1.  Найдите безличные глаголы.

Я  заболел.  Мне нездоровится.  Цветы  приятно  пахнут.  Здесь 

хорошо  пахнет.  Я   хочу  спать.  Мне  хочется  спать.  На  дворе 

потемнело.  Листья потемнели.

2.  Расскажите о гигиене питания летом.

3.  Прочитайте  наизусть  отрывок  из  стихотворения  И.С.Ни­

китина «Утро».

БИЛЕТ №  12

Е  Замените  глаголы  действительными  причастиями  настоя­

щего времени.

Мальчик пишет. Девочка рисует.  Солнце поднимается.  Ребя­

та играют.

2.  Расскажите о  машинах, выпускаемых  в Узбекистане.

3.  Прочитайте  наизусть стихотворение  Ф.И.Тютчева  «Весен­

ние воды».

БИЛЕТ №  13

1.  Найдите действительные причастия прошедшего времени.Написавший,  пишущий,  думающий,  придуманный,  бегающий, 

прибежавший,  нарисованный,  нарисовавший,  приготовившая, 

сделанный,  сделавшие.

2.  Расскажите  об  известных  людях  Узбекистана,  (поэты, 

писатели, учёные,  артисты,  спортсмены )

3.  Прочитайте  отрывок  из  «Повести  о  настоящем  человеке» 

Б.Н.Полевого  о  схватке  Алексея  с  фашистским  асом  в  небе. 

Перескажите его.

БИЛЕТ №  14

1.  Назовите имена существительные,  которые употребляются 

только в единственном числе.

Кофе,  какао,  компьютер,  автобус,  сахар,  свёкла,  ведро, 

персик,  молоко,  ваза,  мясо,  творог, метро.

2. Расскажите, какие полезные ископаемые есть в Узбекистане.

3. Перескажите  рассказ Л.Н.Толстого «Акула».

БИЛЕТ №  15

1.  Переделайте  словосочетания,  заменив  глаголы страдатель­

ными причастиями настоящего  времени.Шофёр управляет машиной.  Мальчик читает  книгу. Девочка 

наклоняет ветку.

2.  Расскажите  о наших четвероногих друзьях.

3.  Прочитайте  наизусть  стихотворение  А.А.  Фета  «Я  пришёл 

к тебе с  приветом  ...».

БИЛЕТ №  16

1.  Переделайте  словосочетания,  заменив  глаголы  страда­

тельными причастиями  прошедшего времени.

Я  получил  письмо.  Папа  обещал  поездку  в  Самарканд.  Мама 

сшила платье.  Футболист забил гол.

2.  Расскажите  об исторических городах Узбекистана.

3. Прочитайте и перескажите отрывок из рассказа А.И.Куприна 

«Слон».

БИЛЕТ № 171. 

Замените  второе  предложение  деепричастием  несовер­

шенного вида.

12


Бабушка вяжет носки.  Она сидит.

Анвар идёт по улице.  Он  читает вывески.

Сестра поёт  песни.  Она поливает  цветы.

Ребята отвечают урок.  Они стоят у  доски.

1. 

Расскажите  о  продуктах,  необходимых  для  приготовления 

плова.

3.  Прочитайте  наизусть  стихотворение  А.Т.Твардовского «Рассказ танкиста».

БИЛЕТ №  18

1.  Замените  глаголы,  данные  в  скобках,  деепричастиями 

совершенного  вида.(Войти)  в помещение,  надо снимать головной убор.

(Прочитать)  книгу,  запомни имя  автора.

(Сделать)  уроки,  можешь  спокойно  заниматься  любимым 

делом.

2.  Расскажите о доме, в котором вы живёте.

3.  Прочитайте и перескажите биографию С.А.Есенина

БИЛЕТ №  19

1.  Составьте  словосочетания,  добавив  наречия  образа 

действия.Работаешь  ...,  пишу  ....  бегут  ...,  сделанi  ...,  нарисует  ..., 

придумала  .... рассказывали  ...,  прочитачи  ...  .

2. Расскажите, как вы с одноклассниками  работаете на уроках 

русского языка,  математики,  физкультуры, труда.

3.  Прочитайте  и  перескажите  отрывок  из  книги  Марка  Твена 

«Приключения  Гекльберри Финна».

БИЛЕТ № 20

1.  Найдите словосочетания с наречиями образа действия.

Правильный  ответ,  отвечает  правильно,  быстро  бегает,

быстрый  спортсмен,  красиво  пишет,  красивый  почерк,  вкусная 

конфета,  готовит  вкусно.

2.  Что вы знаете  об Олимпийских играх.

3.  Прочитайте  наизусть  стихотворение  Ф.И.Тютчева  «Весен­

няя гроза».БИЛЕТ № 21

1.  Добавьте наречия в сравнительной  степени.Горы  поднимаются высоко,  а облака ещё  ....

Валя пишет красиво,  а Света -   ...  .

Заяц бегает быстро,  а гепард намного  ....

Ты рисуешь хорошо,  но  твой брат рисует  ...  .

2.  Расскажите о спортивных достижениях ваших друзей.

3.  Прочитайте  и  перескажите  отрывок  из  биографии 

Л.Н.Толстого.

БИЛЕТ № 22

1.  Дополните  предложения,  употребив  наречия  места  или 

времени.

Родители  пришли  ......   Мой  друг  живёт  ...  .  Ребята  играли

в  футбол  ...  .  Подснежник расцветает  . . . .   В  этом  году  весна 

пришла  ...  .  После уроков мы  идём  ...  .

2.  Расскажите где и как вы проведёте каникулы.

3. 

Прочитайте и 

перескажите 

отрывок 

из 


рассказа 

К.Г.Паустовского  «Кот-ворюга».

БИЛЕТ № 23

1.  Найдите и выпишите  наречия причины и цели.Он  сделал  это  нарочно.  Случайно мы  пропустили  свою  оста­

новку.  Ты поступаешь так мне назло.  Сгоряча я побежал домой.

2.  Расскажите  о  достопримечательностях  своего  города, 

(кишлака)

3.  Прочитайте  и перескажите  отрывок из  рассказа «Барсучий 

нос» К.Г.Паустовского.

БИЛЕТ № 24

1.  Найдите отрицательные наречия.Мне  никто  не  помогал.  Мне  негде  сидеть.  Мы  никуда  не 

пойдём.  Сюда  никакой  человек  не  приходил.  Я   никак  не  пойму 

тебя.  Я  ещё нигде  не  бывал.

2. Как  вы понимаете пословицу: «В здоровом теле -  здоровый 

дух».


3.  Прочитайте наизусть отрывок из  стихотворения  М.Ю.Лер­

монтова «Бородино».

14


БИЛЕТ № 25

1.  Найдите  существительные  обозначающие  профессии  и 

мужчин, и женщин.

Журналист,  дипломат,  артист,  эксперт,  юрист,  продавец, 

доктор,  экономист,  профессор, 

воспитатель, 

спортсмен, 

учитель,  дизайнер,  библиотекарь.

2.  Расскажите о Дне  Независимости Узбекистана.

3.  Прочитайте  наизусть  одно  из  любимых  стихотворений 

А.С.Пушкина.

FIZIKA  (7-SINF)

2014-2015  o'quv  yilida  umumiy  o'rta  ta ’lim  maktablarining 

7-sinfini  tugatgan  o'quvchilaming  fizika  fanidan  egallashi  lozim 

bo'lgan bilim, ko'nikm a va malakalarini aniqlashm aqsadidabosqichli 

nazorat  bilet savollari shaklida og'zaki  usulda  o'tkaziladi.

Tayyorgarlik ko'rish uchun 20 minut vaqt beriladi.

Bosqichli  nazorat savollari fizika fanidan  6,7-sinflar bo‘yicha op- 

timallashtirilgan  DTS  va  o'quv  dasturlari  asosida  tuzilgan  bo'lib, 

1  ta biletda  3  tadan  topshiriq berilgan.

Har bir o'quvchiga  2  ta  nazariy  1  ta amaliy topshiriq beriladi.

Birinchi  nazariy  savol  6-sinfda,  2-nazariy  savol  7-sinfda  olgan 

bilimlarini,  3-topshiriq  esa  o'quvchilam ing  6,  7-sinflarda  egallagan 

ko'nikm a va malakalarini  aniqlaydi.

Bosqichli  nazorat  ishlarini  muvaffaqiyatli  topshirish  uchun 

o'quvchi  6,  7-sinflar bo’yicha  fizika fanidan DTS va o'quv dasturida 

belgilangan bilim, ko'nikm a va malakalarni  to'liq egallashlari  lozim.

O'quvchilar mavzularda berilgan qonunlarning ta’rifi, formulalari, 

birliklari,  ularning  amaliyotda  qo'llanilishini  misollar  orqali 

tushuntirishlari  lozim.

Bosqichli  nazoratning  har  bir  savoli  o'quvchi  uchun  «5»  ballik 

reyting  asosida  baholanadi.  Ballar  umumlashtirilib,  o'rtacha  ball 

chiqariladi.

Masalan:  5+4+3=12:3=4.

O'quvchilar ishlari  quyidagi mezonlar asosida baholanadi:

15


Nazariy savollarni  baholash  mezonlari

Baholash mezoniBall

1

0 ‘quvchi  hodisa  va  qonuniyatlarning  fizik  ma’ nosini  to'la ochib  bersa,  ularni  hisoblash  formulalarini,  birliklarini  to'g'ri 

keltirib chiqargan bo'lsa.

5  ball

2

O'quvchi  hodisa va qonuniyatlarni fizik ma’nosini  to ia  ochib, asosiy  tushunchalar  va  fizik  kattaliklarni  keltirib  chiqarishda 

ju z ’ iy  xatoliklarga yo‘ l qo‘ysa.

4  ball

3

0 ‘quvchi hodisa va qonuniyatlarni fizik ma’ nosini  ochib berib, formulalarni,  birliklarini keltirib chiqarishda  xatoliklarga y o i 

qo‘ysa.


3 ball

4

O'quvchi  hodisa va  qonuniyatlarning  fizik  ma’nosini  qisman ochib  berib,  keltirilgan  formulalarda,  birliklarda  xatoliklar 

bo‘ lsa.


2  ball

5

O'quvchi  hodisa va  qonuniyatlarni  ochib  bera  olmasa,  ba’zi formulalarni yozib ko'rsata olsa.

1  ball


Katalog: sites -> default -> files
files -> O 'zsan oatq u rilish b an k
files -> Aqshning Xalqaro diniy erkinlik bo‘yicha komissiyasi (uscirf) Davlat Departamentidan alohida va
files -> Created by global oneness project
files -> МҲобт коди Маъмурий-ҳудудий объектнинг номи Маркази Маъмурий-ҳудудий объектнинг
files -> Last Name First Name Middle Initial Permit Number Year a-card First Issued
files -> Last Name First Name License Number
files -> Ausgabe 214 Freitag, 11. Mai 2012 37 Seiten Die Rennsaison 2012 ist wieder in vollem Gan
files -> Uchun ona tili, chet tili, tarix, jismoniy tarbiya fanlaridan yakuniy nazorat imtihon materiallari va metodik
files -> O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi farg’ona politexnika instituti
files -> Sequenced by Last Name

Download 400 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling