O’rta maxsus ta’lim vazirligi alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti


Download 0.91 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/4
Sana30.06.2020
Hajmi0.91 Mb.
  1   2   3   4

O’ZBEKISTON  RESPUBLIKASI  OLIY  VA 

O’RTA  MAXSUS  TA’LIM  VAZIRLIGI 

 

ALIShER NAVOIY  NOMIDAGI  SAMARQAND  DAVLAT 

UNIVERSITETI 

 

 

 

 

 

Yuldoshev Jahongir 

 

Bitiruv malakaviy ishi 

 

IJTIMOIY TARAQQIYOT QONUNLARI VA ULARNING 

FUQAROLIK JAMIYATIDA AMAL QILISHI 

 

5141500 – «Milliy g’oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi”  

 

 

 

    Himoyaga  tavsiya  etaman                    

«Himoyaga ruxsat etilsin» 

Milliy g’oya va falsafa”                                         

 

fakultet dekani kafedrasi mudiri ________________ 

___________   dos. B.I.Usmonov 

f.f.d. prof. J.Ya.Yaxshilikov  

 

 «___» ____________ 2012 y. 

Ilmiy  rahbar  ________________ 

 

ass.J.J.Yaxshilikov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S A M A R Q A N D – 2 0 1 2 

  MUNDARIJA  

KIRISH 

 

3-6 

I.BOB 

IJTIMOIY TARAQQIYoT QONUNLARI, ULARNI 

O’RGANIShNING NAZARIY-METODOLOGIK 

ASOSLARI

 

 

1.1. 

Ijtimoiy  taraqqiyoti  qonunlari  to’g’risidagi  subyektiv  qarashlar 

va konsepsiyalar 

 

1.2. 

Jamiyat qonunlari va uning turli ijtimoiy-tarixiy 

 davrlarda namoyon bo’lishi 

 

 

 

 II.BOB 

O’ZBEKISTONDA 

FUQAROLIK 

JAMIYaTINING 

RIVOJLANTIRISh 

ShAROITIDA 

IJTIMOIY 

TARAQQIYoT 

QONUNLARINING 

NAMOYoN 

BO’LIShI 

 

2.1. 

Mustaqillik – jamiyatning  o’zini-o’zi boshqarish  va o’zini-o’zi 

tashkil  qilish  qonunlarining  namoyon  bo’lishida  asosiy 

ijtimoiy-tarixiy shart-sharoit  

2.2. 

Jamiyatni 

modernizasiyalash 

va 


fuqarolik 

jamiyatini 

rivojlantirishda  ijtimoiy  taraqqiyot  qonunlarining  namoyon 

bo’lishi 

 

XULOSA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  

 

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI. . . . . . . . . . . .  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 KIRISH Mavzuning  dolzarbligi.  Jamiyat  qonunlari  obyektivdir.  Uning  namoyon 

bo’lishi  va  o’zgarishi  ma’lum  ijtimoiy-tarixiy  shart-sharoitlar  bilan  bog’liq. 

Mavjud  shart-sharoitlarni  ijtimoiy  qonunlar  bilan  o’zaro  aloqadorligini  aniqlash 

ayniqsa  yangi  qurilayotgan  (o’z  yo’lini  tanlagan)  jamiyatni  progressiv  qonunlar 

ta’sirida bo’lishini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.    

  Malakaviy  bitiruv  ishining  maqsadi  jamiyat  qonunlarining  mohiyati, 

uning  turli  ijtimoiy-tarixiy  davrlardagi  shart-sharoitlar  bilan  bog’liqligi  va  qanday 

namoyon  bo’lish  shakllarini,  ijtimoiy  taraqqiyot  qonunlari  to’g’risidagi  subyektiv 

qarashlar  va  ta’limotlarning  umumiy  manzarasini  ham  falsafiy,  ham  tarixiy 

kontekstda tarixiylik va mantiqiylik metodlari asosida o’rganishdan iborat. Buning 

uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirish nazarda tutiladi: 

 

-  birinchidan,    ijtimoiy  tizim  taraqqiyoti  qonunlarining  kashf  etilishi  va amaliy  faoliyatni  shu  qonunlarga  muvofiqlashtirish,  jamiyatning  mohiyati  va  uni 

harakatga  keltiruvchi  mexanizmlarning  vazifalarini  to’liq  anglab  yetish, 

jamiyatning  taraqqiyot  tendensiyalarini  tahlil  qilish  va  jamiyat  kelajagini  ilmiy 

jihatdan  bashorat  qilish,  jamiyatning  taraqqiyotiga  g’ov  bo’layogan  ijtimoiy 

muammolarni  o’z  vaqtida  anglab  yetish,  uning  qanday  ko’rinishda  va  qanday 

holatda  namoyon  bo’lishini  tarixiy  va  falsafiy  kontekstda  o’rganish  mazkur 

yo’nalishda fundamental ilmiy izlanishlar olib borishni taqozo etmoqda.  

 

- ikkinchidan, mustaqillik yillarida jamiyatshunoslik (ijtimoiy) fanlarning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Ularning asosiy vazifasi sifatida sobiq sosialistik 

jamiyatdan  me’ros  bo’lib  qolgan  eskicha  fikrlash  va  eskicha  dunyoqarashdan  voz 

kechish,  jamiyatning  istiqbolli  kelajagini  rasional-ilmiy  jihatdan,  davr  talabi 

nuqtai-nazaridan  ishlab  chiqish  kerak  bo’ladi.  Shu  ma’noda,  Yurtboshimizning 

mustaqillikka erishgan dastlabki kunlarimizda “O’z istiqlol  va taraqqiyot  yo’limiz 

–  bu  gul  bilan  qoplangan  yo’l  emas,  bu  totalitarizm  merosidan  xalos  bo’lish  va 

poklanish,  mafkuraviylik  illati  yetkazgan  ziyon-zahmatlarni  bartaraf  etishning 

qiyin,  uzoq  davom  etadigan  yo’ldir”

1

  deb  to’g’ri  ta’kidlagan.  Bunda  jamiyatning                                                                             

1

 Каримов.И.А.Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида. Тошкент, Ўзбекисон, 2011-28-бет  

taraqqiyotini  o’ziga  xos  modelini  ishlab  chiqish  ijtimoiy  qonunlarni  hisobga olinayotganidan  dalolat  beradi.  Yangi  ijtimoiy-tarixiy  davrda  jamiyat  qonunlari 

ham  o’zgaradi.  Uning  o’zgargan  va  o’zgarmagan  universal  jihatlarini  tahlil  qilish 

gnoseologik  jihatdan  ham,  ijtimoiy-amaliy  jihatdan  ham  ahamiyatga  egadir  va  bu 

O’zbekistonda  yangi  qurilayotgan  jamiyatning  mohiyatini  aniqroq  ochib  berish 

imkonini beradi. 

  

-  uchinchidan,  xar  qanday  jamiyat  bir  ijtimoiy  tuzumdan  yangi  bir ijtimoiy  tuzumga  o’tish  vaqtida  yangicha  qonuniyat  (mavjud  jamiyatga  nisbatan) 

va  ijtimoiy  normalar  asosida    qurilishi  kerak  bo’lgan  jamiyatning  avvalo  nazariy 

asoslari  (strategiyasi)  yaratiladi.  Bunday  jarayonda  mavjud  ijtimoiy  taraqqiyot 

modellarining  qanday  obyektiv  qonunlar  asosiga  qurilishini  ilmiy  asosda 

o’rganish, milliy imkoniyatlar doirasida ulardan samarali foydalangan xolda o’ziga 

xos  bulgan  taraqqiyot  konsepsiyasini  ishlab  chiqish,  qurilayotgan  yangi 

jamiyatning  doimo  progressiv  konunlar  ta’sirida  bo’lishini  ta’minlash  uchun 

qanday shart-sharoitlar taqozo etilishini tadqiq etish  asosiy vazifaga aylandi.          

Mavzuning  ishlanganlik  darajasi.  O’zbekistonda  mustaqillik  yillarida 

ijtimoiy-siyosiy  munosabatlarni  erkinlashtirish,  obyektiv  ijtimoiy  taraqqiyot 

qonunlarini  hayotga  joriy  etish  va  demokratiyalash  jarayonida,  milliy  mustaqillik 

tafakkurini  rivojlantirishning  nazariy-metodologik  asoslari  yaratildi.  Yangilanib 

borayotgan  jamiyatimizning  obyektiv  taraqqiyot  qonunlari  asosida  rivojlanishi 

fuqarolarning ongida yuksak huquqiy ongni shakllantirishga olib keldi. 

  

Ushbu mavzuning  ilmiy  metodologik asoslari   Prezidentimiz I. A. Karimov asarlarida,  nutq  va  maqolalarida  ishlab  chiqilgan

1

.  Shuningdek,  mavzuning mazmun  va  xususiyatlari    O’zbekiston  Respublikasi  Konstitusiyasi  va  

                                                                            

1

  Каримов  И.А.  Ўзбекистоннинг  ўз  истиқлол  ва  тараққиёт  йўли.  –  Тошкент:  “Ўзбекистон”,  1992.; Ўзбекистон:  миллий  истиқлол,  иқтисод,  сиёсат,  мафкура.  1-том.  –  Тошкент:  “Ўзбекистон”,  1996.;  Биздан 

озод ва обод Ватан қолсин. 2-том. –Тошкент: “Ўзбекистон”. 1996.; Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. 3-том. 

–Тошкент:  “Ўзбекистон”.  1996.;  Бунёдкорлик  йўлидан.  4-том.  –  Тошкент:  “Ўзбекистон”.  1996.;  Янгича 

фикрлаш ва ишлаш– давр талаби. 5-том. – Тошкент: “Ўзбекистон”. 1997.; Ўзбекистон ХХ1-аср бўсағасида: 

хавфсизликка  таҳдид,  барқарорлик  шартлари  ва  тараққиёт  кафолатлари.  –  Тошкент:  “Ўзбекистон”,  1998.; 

Буюк    келажак  сари.  –  Тошкент:  “Ўзбекистон”.  1998.;    Ўзбекистон  ХХ1  асрга  интилмоқда.  –  Тошкент:; 

“Ўзбекистон”, 1999.; Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт  - провард мақсадимиз. 8-том. – Тошкент: 

“Ўзбекистон”. 2000.; Биз танлаган йўл – демократик тараққиёт ва маърифий дунё билан ҳамкорлик йўли. 11-

том. – Тошкент: “Ўзбекистон”. 2003.; Бизнинг бош мақсадимиз – жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, 

мамлакатни модернизация ва ислоҳ этишдир.// Ўзбек халқи ҳеч қачон, ҳеч кимга қарам бўлмайди. 13-том. – 

Тошкент: “Ўзбекистон”. 2005.; Юксак маънавият – енгилмас куч. – Тошкент: “Маънавият”. 2008.;  Баркамол 

авлод орзуси.  –Тошкент:. “Шарқ”. 1999.  

Konstitusiya sharhlangan kitoblarda, qonunlarda va qonunosti aktlarda aks etgan. 

 

Hozirgacha  jamiyatning  mohiyati,  qonunlariga  oid  anchagina  ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilgan. Mavjud ilmiy adabiyotlarning barchasini tahlil qilish 

imkoniyati  va  hatto  zaruriyati  bo’lmaganligi  tufayli,  faqat  uning  o’rganilishi 

darajasidagi  muammolar  bilan  cheklanamiz.  Ko’pgina  adabiyotlarda  jamiyat 

qonunlari sosiologik nuqtai-nazardan o’rganilgan. XIX asr oxiri, XX asr boshlarida 

ko’plab  rus  sosiologlari,  P.  L.  Lavrov,  N.  K.  Mixaylovskiy,  M.  M.  Kovalevskiy, 

M.Veber,  E.O.Dyurkgeym,  I.Gerder,  Z.Freyd,  E.Fromm,  K.Yaspers,  P.Sorokin,  

G.Grosiy,  J.Lokk,    T.Gobbslarning

2

  jahon  ijtimoiy  fikrining  yetakchi  masalalari aks etgan manbalardir.  Ushbu ilmiy asarlar dissertasiyada tarixiy taraqqiyot nuqtai 

nazaridan    inson  tafakkuri  rivojlanish  qonuniyatlarini  tahlil  etishda  nazariy  asos 

bo’ldi. 

 

Ilk  bor  ijtimoiy  taraqqiyot  qonunlarini  idealistik  nuqtai-nazardan  V.  F. Gegel  “Huquq  falsafasi”  asarida,  keyinchalik  bu  mavzuni  o’rganishda 

materializmga  asoslangan  jamiyatning  rivojlanish  sabablarini  sinfiy  kurash  va 

inqilobiy  o’zgarishlar  bilan  bog’ladilar.  Mustaqilligimizgacha  bo’lgan  sosializm 

davrida  yozilgan  qator  ilmiy  ishlarda  ijtimoiy  qonunlar  materializmga  asoslangan 

dialektika qonunlari asosida tahlil qilingan. Jamiyat qonunlariga faqat materialistik 

nuqtai-nazardan baho berish bu davrda an’ana tusini olgan. 

 

Mustaqillik  yillarida  mazkur  masalada  deyarli  fundamental  ilmiy  asar yoki  ilmiy  ish  qilinmagan.  O’zbek  faylasuflaridan  J.  Tulenov  o’zining  qator 

asarlarida  (“Hayot  falsafasi”,  “Jamiyat  falsafasi”),  S.Mamashakirov  va  boshqa 

mualliflar tomonidan “Ijtimoiy falsafa”  o’quv qo’llanmasi yaratilgan bo’lib, unda 

ijtimoiy taraqqiyot  qonunlariga alohida to’xtalgan. Ammo  bu  ilmiy asarlarda  ham 

ijtimoiy 

taraqqiyot 

qonunlariga 

yondashishda 

marksistik 

paradigma 

stereotiplaridan  foydalanilgan  va  ko’proq  dialektika  qonunlari  asosida  tahlil 

                                                                            

2

  Вебер  М.  Избранные  произведения.  –  Москва.:  Прогресс.  1990.  –  808  с.:  Дюркгейм.Э.  Самоубийство. Социологический  этюд.  –  Москва.:  Мысль.  1994.  –399  с.:  Фрейд  З.  Психоанализ,  религия,  культура.  – 

Москва.: Гардарика. 1992. – 488 с. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности.  – Минс.: Попурри. 

1999  –  624 с.:  Ясперс К. Смысл и назначение истории. – Москва.: Политиздат. 1991. – 527 с. Сорокин П. 

Человек. Цивилизация. Общество. – Москва.: Политиздат. 1992. – 543 с. Гроций Г. О праве войны и мира. –

Москва.: 1956.:    Локк.  Дж.  Сочинения  в  3-х  томах.    – Тошкент:      3.  –  Москва.:  1956.:  Гоббс    –  Тошкент:    

Сочинения.  – Тошкент:   2. – Москва. 1992.: 

 


 

qilingan.  Jamiyat  qonunlariga  umumiy  tavsif  berilsa-da,  ammo  ularning klassifikasiyasi va namoyon bo’lish shakllari yoritib berilmagan. 

 

Jamiyat  mohiyatiga  yangicha  yondashilayotgan  hozirgi  zamonaviy dunyoda  sivilizasion,  tarixiy  madaniy,  ekzistensional-fenomenologik,  axborot-

asbobli(instrumental)  paradigmalar  qarashlarini  ijodiy  o’zlashtirgan  holda,  ularni 

sintez  qilish  natijasida  jamiyat  taraqqiyoti  qonunlarini  tahlil  qilish,  o’rganish 

dolzarb  muammoga aylangan. Jamiyat qonunlariga  ilmiy  yondashishda  marksistik 

paradigmaning  ayrim  jihatlaridan  ham  ijodiy  foydalanish  maqsadga  muvofiqdir. 

Moddiy munosabatlarni aks ettiruvchi qonunlar shular jumlasiga kiradi. 

 

Tadqiqotning  nazariy-metodologik  asoslari.  Hozirgi  zamon  ijtimoiy 

falsafa,  siyosat  falsafasi,  O’zbekistonda  demokratik  jamiyat  qurish  nazariyasi  va 

amaliyoti  kabi  fanlarda  ilgari  surilayotgan  ijtimoiy  taraqqiyotga  oid,  jamiyat 

qonunlarini  o’zida  mujassamlashtirgan  g’oyalar,  qoidalar  tadqiqotning  nazariy-

metodologik asoslari qilib olingan. Shuningdek, O’zbekiston ijtimoiy taraqqiyotida 

jamiyat  qonunlarining  namoyon  bo’lishini  nazariy-amaliy  asoslarini  taminlash 

haqidagi I.A.Karimovning ilmiy-nazariy qarashlari tashkil etdi. 

 

Tadqiqotning  obekti.  jamiyat  qonunlari,  ularning  ijtimoiy  tarixiy  shart-

sharoit  bilan  o’zaro  bog’liqligi,  turli  tarixiy  davrlarda  namoyon  xususiyatlari, 

O’zbekistonda  bozor  munosabatlari  sharoitida  jamiyatni  modernizasiyalash  va 

demokratlashtirishda jamiyat qonunlarining namoyon bo’lishi tahlil qilindi. 

 

Tadqiqotning predmeti. 

jamiyat

uning 

qonunlari, taraqqiyot 

tendensiyalari  va  omillarinining  umumiylik  va  xususiylikda  namoyon  bo’lish 

xususiyatlari  o’rganildi. 

 

Tadqiqot  usullari.  Malakaviy  bitiruv  ishida  retrospektiv,  sistemalash-

institusional,  funksional  va  kompleks  yondashish,  analiz,  sintez,  taqqoslash  kabi 

tadqiqot usullaridan foydalanildi.  

Tadqiqotning  tuzilishi.  Malakaviy  bitiruv  ishi  ---sahifadan  tashkil 

topgan  bo’lib,  kirish,  ikkita    bob,  besh  paragrif,  xulosa  va  foydalanilgan 

adabiyotlar ro’yxatidan iborat.                           

 

  

 

 I.BOB. IJTIMOIY TARAQQIYOT QONUNLARI, ULARNI 

O’RGANISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI 

 

1.1. Ijtimoiy taraqqiyoti qonunlari to’g’risidagi subyektiv qarashlar va konsepsiyalar 

Jamiyat  g’oyat  murakkab  va  ko’p  qirrali  hodisa  bo’lib,  muttasil  ravishda 

o’zgarish  va  rivojlanish  hususiyatiga  ega.  Insonlarning    moddiy  va  ma’naviy 

ehtiyojlarini  o’zaro    ta’minlash  asosiga    qurilgan  bu  ijtimoiy  tizim  obyektiv  

qonuniyatlar asosida rivojlanib boradi. 

Shu  o’rinda,    muayyan  tizimlarni  tartibga  soluvchi  va  ularning    taraqqiyot 

tendensiyalarini  ifodalovchi  qonun  haqida  to’xtalish  joizdir.  Qonun  -  muayyan 

shart-sharoitda  voqyealar  rivojining    xususiyati  va  yo’nalishini  belgilaydigan, 

ma’lum qat’iy natijani taqozo etadigan, obyektiv dunyodagi narsa va hodisalarning  

muhim,  zaruriy,  umumiy,  nisbiy  barqaror  munosabatlari-dir.  Qonun  muayyan  bir 

natijani  tug’dirib, voqyealar rivojlanishining  xususiyatlari va yo’nalishini belgilab 

berar ekan, bu narsa ilmiy va amaliy faoliyatda obyektiv  qonunlar asosida harakat 

qiladigan zaruriy, umumiy va barqaror munosabatlarni ko’rsatibgina qolmay, balki 

kelajakda ular rivojining  yo’nalishlarini ham hisobga olishni talab  etadi. 

 Qonunlar amal qilish sohasiga qarab tabiat va jamiyat (ijtimoiy) qonunlariga 

bo’linadi. Bu qonunlarning  quyidagi farqlari  mavjud bo’lib, ular: 

-  tabiat  qonunlari  tabiatdagi  stixiyali  kuchlarning    o’zaro  ta’siri    shaklida 

namoyon bo’lsa, ijtimoiy taraqqiyot qonunlari esa  ongga ega bo’lgan kishilarning  

faoliyati orqali namoyon bo’ladi; 

-  uzoq  amal  qiluvchi  tabiat  qonunlaridan  farq  qiluvchi  jamiyat  qonunlari 

qisqaroq vaqt ichida amal qilish hususiyatiga ega

1

;  - tabiat qonunlaridan ko’ra jamiyat qonunlari yuqori tezlikda rivojlanadi; 

-    tabiat  qonunlari  yer  yuzida  insonlar  bo’lmagan  vaqtlarda  ham  mavjud 

bo’lgan,  jamiyat  qonunlari  esa  inson  faoliyati  natijasida  paydo  bo’lgan  ijtimoiy 

shart-sharoitlar bilan bog’liq ravishda yuzaga  kelgan. 

                                                                            

1

 Ж.Тўленов. Ҳаёт фалсафаси. Т., “Ўзбекистон”. 1993, 286-б  

Yuqoridagi  farqlardan  kelib  chiqib  ijtimoiy  taraqqiyot  qonunlariga  shunday ta’rif  berishimiz  mumkin:  ijtimoiy    qonunlari  -  jamiyatning  muayyan  ijtimoiy-

tarixiy  shart-sharoitida  ijtimoiy  jarayonlar  rivojining    xususiyati  va  yo’nalishini 

belgilaydigan,  ma’lum    bir  qatiy  natijani  taqozo  etadigan,  nisbiy  barqaror 

munosabatlaridir. 

Jamiyat  qonunlari  ham  tabiat  qonunlari    kabi  obyektivdir.  Bu  qonunlar 

kishilarning    irodasi  va  ongiga  bog’liq  bo’lmagan  holda  mavjud  bo’lib,  ma’lum 

sharoitda  insonlar  bu  qonunlarni    bilishlari  va  ulardan  foydalanishlari  mumkin, 

lekin bu qonunlarni ular bekor qilmaydilar yoki yo’q  qila olmaydilar. 

   Bu  qonunlarning  amal  qilish    muddati  va  jarayonlar  qamrovi  muayyan 

ijtimoiy  shart-sharoitlarni  taqozo    etadi.    Uning    o’zgarishi  yoki  faoliya-tini 

to’xtatib boshqa qonunlarga o’z o’rnini  bo’shatib   berishi  inson   xoxish-istaklari 

va  irodasiga  bog’liq  bo’lmay,  balki  shu  qonunlar  faolligini  ta’minlab  turgan 

muayyan ijtimoiy shart-sharoitlarning  o’zgarishi yoki yo’qolishi bilan bog’liqdir. 

   Jamiyat  qonunlari  alohida  ihotalangan  ijtimoiy  jarayonlarni  qamrab 

olmaydi,  balki  dialektika  qonunlari  asosida  o’zaro  ta’sirda,  uyg’unlikda  amal 

qiladi.    Jamiyat  qonunlari  ham    dialektika  qonunlariga  ko’ra  tadrijiy  o’zgarib 

borish,  o’z  kuchini  yo’qotish  va  yangisiga  o’z    o’rnini    bo’shatib  berish,  intensiv 

rivojlanib borish, ekstensiv kengayib borish va yangilarini keltirib chiqarish, o’zaro 

aloqadorlikda faoliyat yuritish hususiyatlariga ega. 

Ularning  namoyon  bo’lishi  ma’lum  vaqt  va  makonda  kechadi.  Ammo  ularni 

bilish va  anglab olish insonlardan juda katta bilim va  tajribani talab qiladi.  Inson 

o’zi  yashayotgan  jamiyatning    qonuniyatlarini  doimo  bilishga  intiladi  va  ijtimoiy 

jarayonlarning  kechishini  va  o’zgarishini  aks    ettiruvchi,  real  voqyelikning  

umumiy,  abstraksiyalashgan  subyektiv  timso-lini  -  qonunlarni  “kashf  qiladi”.  Bu 

kashfiyot  qonunning    yaratilishi  emas,  balki  uning  qay  darajada  subyektiv  to’g’ri 

in’ikos ettirilishidir. 

Insoniyat  tarixida  yashagan    ko’pchilik  faylasuflar  jamiyatning      shakl-lanib, 

taraqqiy  etishidagi  umumiylik  va  farqlarni    topishga  harakat  qilib  kelishgan. 

Ularning    qarashlari    jamiyatning    tarixiy  taraqqiyoti  tenden-siyalari 


 

qonuniyatlarini  kashf  qilish  bilan  bog’liq.  Tarix  falsafasi  bilan  shug’ullangan faylasuflar va olimlarning karashlari, konsepsiyalari va ta’limotlarini   uch toifaga 

bo’lib  o’rganishimiz  maqsadga  muvofiqdir    (diniy  konsepsiyalar  bundan 

mustasno). 

Birinchi 

toifa, 

jamiyatning tarixiy 

taraqqiyotida 

hyech 

qanday 


umumqonuniyat  yo’qligi,  faqatgina  ayrim  davrlarga  ta’lluqli  alohida  qonunlar 

mavjudligi to’g’risidagi metafizik qarashlar va konsepsiyalar. 

Ikkinchi  toifa,  jamiyat  taraqqiyotiga  monistik  qarash  konsepsiyalari  bo’lib, 

bunga  tarixning    umumqonuniyat  asosida  rivojlanib  borishi  to’g’risidagi  dialektik 

qarashlar va ta’limotlar. 

 Uchinchi toifa, jamiyat taraqqiyotiga yangicha - metafizika va dialektikaning, 

idealizm va materializmning  uyg’unligidan  iborat  sivilizasion va tarixiy-madaniy 

yondashuvli qarashlar va konsepsiyalar. 

Birinchi  toifaga  kiruvchi  mutafakkirlarning    eng    ko’zga  ko’ringan  vakili 

postpozitivizmning    yirik  namoyondalaridan  biri  ingliz  fayla-sufi  Karl  Popperdir. 

O’z  vaqtida  uning  juda  ko’p  shov-shuvlarga  sabab  bo’lgan,  1943-1944  yillarda 

chop etilgan “Ochiq jamiyat va uning dushmanlari” asarida, u tarixning qandaydir 

umumqonuniyat  asosida  taraqqiy  etishini  va  umuminsoniyat  tarixini  inkor  qiladi. 

Uning  jamiyat  tarixiga  bo’lgan  nuqtai  nazari    shundan  iboratki:  “insoniyatning  

yakka, umumiy qonuniyatga bo’ysunuvchi tarixi, yo’q, faqatgina inson hayotining 

turli  jabha(aspekt)lari  bilan  bog’liq  cheksiz  tarixlar  mavjud  va  ularning  ichida 

siyosiy hokimiyat tarixi alohida ahamiyatga ega”

1Popperning    fikricha,  jamiyat  taraqqtiyotida  “hyech  qanday  tarixiy 

qonuniyatlar  bo’lishi  mumkin  emas”.  Jamiyat  tarixi  deganda,  avvalo  siyosiy 

xokimiyat    tarixiga  ko’proq  e’tiborni  qaratish  lozim.  Biroq  siyosiy  hoki-miyat 

tarixi, bu albatta dunyo tarixi emas. U mavjud tarixlarning  bir  qismi xolos. 

Popper  jamiyatning  taraqqiy  etishida  siyosiy  qonuniyatlarning    ahamiyatini 

yuqori deb  baholaydi. Unga ko’ra jamiyat hayotining  boshqa sohalari jamiyatning  

                                                                            

1

 К.Поппер. Открытое общество и его враги. М., 1992, Т.2, с.312  

10 


siyosiy ahvoliga bo’ysunadi. U ilk jamiyatlarning siyosiy hayotini tahlil qilar ekan, 

unga hos qonuniyatlarni kashf qildi. Hususan: 

     

-   hokimiyatning  barchaga ta’sir  o’tkaza olishi; -   insonlarning  hokimiyatni ilohiylashtirishga moyilligi; 

-  ilohiy hokimiyatlarning inson qo’rquvi natijasida tug’ilishi; 

   

-  hokimiyat subyektlarining  o’zlarini ilohiylashtirishi. Popper  bunday  qonuniyatlarga  asoslangan  siyosiy  boshqaruvdagi  jamiyatni 

“yopiq  jamiyat”  deb  hisoblaydi.  U  Aflotun  ilgari  surgan  ideal      jamiyat 

to’g’risidagi  g’oyalarga  salbiy  munosabatda  bo’ldi.  Chunki  Aflotun  idealidagi 

jamiyat  davlat  qonunchiligiga  asoslangan  totalitar  rejimdir.  Aflotun  ilgari  surgan 

insonlarning    tabiatan  bo’ysunuvchi  va  boshqaruv-chilarga  bo’linishi  qonuni  

asosiga  qurilgan  aristokratik  jamiyat,  Popper  fikricha,  individning,  shaxsning  o’z 

ijodiy kuchini ro’yobga chiqarishiga to’sqinlik qiladi. 

 Popper  demokratik  tizimning  himoyachisi  sifatida  totalitarizmga  qarshi 

o’zining  “ochiq jamiyat”  g’oyasini  ilgari  surdi.  Bu  jamiyat  individ erkinligini  va 

hurfikrlilikning    asosiga  qurilgan,  rasionallikka  asos-langan  jamiyatdir.    Popper 

bunday  jamiyatni  qadimgi  qadimgi  Afina  de-mokratiyasida  ko’rdi.  Keyinchalik 

bunday  rasionallikka  asoslangan  ochiq  jamiyatlar  G’arbiy  Yevropa  va  Shimoliy 

Amerika davlatlariga ko’chdi, deb hisoblaydi  Popper. 

 Popper  o’z  ta’limotida  jamiyatni  tafakkur  taraqqiyoti  sifatida  tushunadi. 

Tafakkurning    rasionallashuvi  siyosiy  tuzumning    o’zgarishiga  olib  keladi,  o’z 

navbatida  rasionalikka  asoslangan  adolatli  siyosiy  tuzum  esa  erkin  fikr  va 

individuallikka shart-sharoit yaratadi. 

Karl  Popperning    “ochiq  jamiyat”i    bir  qancha  qonuniyatlarga  asoslangan. 

Jumladan,  - xalq xokimiyatchiligi (demokratiya) 

  - fikrlar xilma-xilligi ( plyuralizm); 

  - xususiy mulkchilik; 

  - individual erkinlik; 

  - rasionallikka asoslangan individual manfaatdorlik. 


 

11 


Popper  o’z  fikrlarini  davom  ettirib  “yopiq  jamiyat”larni  esa  quyidagi 

qonuniyatlarini ko’rsatib o’tadi. 

- totalitarizm; 

- kollektivizm: 

- irrasionalizm; 

        - utopizm. 

Popper  jamiyat  tarixini,  uning  taraqqiyot  qonuniyatlarini  tahlil  qilishda 

tarihiylik  tamoyilini    inkor    qiladi.  Chunki  tarixiylik,    uning  fikricha 

irrasionalizmdir

1Zamonaviy  jamiyat  to’g’risidagi  qarashlarda  ko’proq  G’arbiy  Yevropa 

g’oyalari  ustun  bo’lgan  nemis  mutafakkiri  Maks  Veber  (1864-1970)  qarashlari 

ko’proq  o’rin  tutadi.  Uning    qarashlari  ham  Popper  qarashlariga  o’xshash  bo’lib, 

uning    nuqtai  nazaricha,  insoniyat    tarixida  hyech  qanday  umumqo-nuniyatlar  - 

materialistik  va  idealistik  qonuniyatlar  yo’q.  Uning  bu  fikrini  asoslaydigan  bosh 

argument  shuki,  hyech  qanday  konsepsiya  qanday  prinsiplarga  asoslangan 

bo’lmasin, bizning  kelajagimizni oldindan aytib va  belgilab bermaydi.  

  Veber  to’plangan  emprik  materiallarni    izohlashda  va  jahon  tarixini 

tushuntirish uchun insoniyat sivilizasiyasining  turli davrlarini qamragan o’ziga hos 

sxema  va  modellar  konsepsiyasini  ishlab  chiqdi.  Bundan  o’rin  olgan  antik, 

feodalizm  va  kapitalizm  jamiyatlari  davrlari  o’zining  obyektiv  asoslab  beruvchi 

prinsiplariga  ega  emas.  Ular  bu  kabi  nomlanishni  shartli    ravishda  tarixni  amaliy 

maqsadda sxematik davrlashtirish uchun olgan, deb hisoblaydi Veber. 

  Biroq  bu,  Veber  jamiyat  taraqqiyotining    turli  davrlaridagi  ma’lum  bir  

omillarni  inkor    qiladi,  degani  emas.  Bu  yerda  gap  tarixni    u  yoki  bu  yo’nalishga 

burib  yuboruvchi  voqyealar  va  hodisalar  to’g’risida  emas,  Veberning    qarashi 

bundan  ham  muhimroq  bo’lgan  jamiyat  tarixi    davrlarining    klassifikasiyasi 

mezoni  haqida ketmoqda 

2

.  


                                                                            

1

 С.Йулдошев, М.Усмонов ва бошкалар. Янги ва энг янги давр Ғарбий Европа фалсафаси. Т., “Шарк”.  2002, 327-бет. 

2

 И.Смирнов, В.Титов. Философия: учебник для студентов высших учебных заведений. Издания второе, исправленное и дополненное. –М.: 1998. (http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/smirn/intro.php). 

 

12 


Veber  jamiyat  taraqqiyotida  hyech  qanday  umumqonuniyat  yo’q,  deb 

hisoblasa-da, ammo  barcha davrlarni  birgina siyosiy qonuniyatga bo’ysun-diradi. 

Bu qonun insonlarning boshqa insonlar ustidan hukmronligi

1

 qonuni bo’lib, barcha tarixiy  davrlarda  turli  darajada  va  ko’rinishlarda  namoyon  bo’ladi.    Veber  har  bir 

davrga  hos  bo’lgan  xukmronlik  shakllarini    keltirib  o’tadi.    Uning    fikricha  uch 

ko’rinishdagi hukmronlik bo’lgan. Bular: 

- an’anaviy (antik jamiyat); 

- xarizmatik (feodal jamiyat) 

- rasional (kapitalistik jamiyat) 

Veberning  fikricha,  kapitalizmning    boshqarish  va  xo’jalik  yuritishdagi 

yutug’i  shundan  iboratki:  kapitalistik  korxonalar  mehnat  va  ishlab  chiqarishni 

rasional  tashil    qilish  natijasida  maksimal  foyda  oladilar.  Faqat,  bu  yerda    gap 

umumiy  kapitalizm  emas,  balki  G’arb  kapitalizmi  xususida  bormoqda.  Veber  bir 

yoki  bir  nechta  qonuniyatlar  bilan  determinlangan  butun  bir    kapitalizmni  inkor 

qiladi. U bir-biridan   anchagina farqlangan bir nechta tipdagi kapitalizmni ajratadi. 

Bu  ajratishlar  asosida  diniy  qarashlar  va  mehnatni  tashkil  etish  shakllari  yotadi. 

O’z-o’zidan  tushunarliki,  Veber  kapitalizmning    g’arbiy  modeli  namoyondasi 

sifatida tanildi. 

Veber  kapitalizmning  g’arbiy  modelini  shunday  tasvirlaydi:  “G’arbiy 

kapitalizmning hususiyati shundaki, unda foyda topish maqsadida rasional tartibga 

asoslanib  harakat  qilinadi.    G’arbiy  kapitalizm  o’zining      hozirgi    yutuqlariga 

mexnatni  kapitalistik  tashkil  qilish  orqali  erishdi.  Zero  mehnatni  rasional 

kapitalistik  tashkil  qilmasdan  turib  hozirgi  ko’rsatkichlarga  erishib  bo’lmas  edi. 

Avvalo  bu,  jamiyatning  sosial  strukturasi  va  u  bilan  bog’liq  bo’lgan  G’arbning 

spesifik muommolari - biz uchun iqtisodiy  aspekt bo’yicha butunjahon madaniyat 

tarixining    eng    katta  muammosi  kapitalistik  harakat  emas  (kapitalizm  o’z  tipi  

bo’yicha avan-tyuristik, savdo-sotiq, shovinistik, turli urushlarga moyillik, siyosat, 

boshqaruv  va  unga    bog’liq  bo’lgan  foyda  olish  bilan  izohlanadi),  balki  bu  yerda 

bizni  qiziqtirayotgan  narsa  erkin  mehnatni    rasional  tashkil  qilish  bilan  hosil 

                                                                            

1

 М. Вебер. Введение в политологию. М., “Оникс”, 1993, 67-бет.  

13 


bo’lgan  burjua-sanoat  kapitalizmi,  tarixiy-madaniy  aspekt  bo’yicha  esa,  G’arb 

burjuaziyasi hosil bo’lishining o’ziga  hosligidir”

1

.  


Ikkinchi  toifaga  kiruvchi,  ya’ni  jamiyatning    tarihiy  taraqqiyotini  yagona 

qonuniyatga bo’ysunadi, deb hisoblovchi faylasuflardan  biri  italiyalik olim Viko 

Djanbattista(1668-1744)  hisoblanadi.  “Millatlarning  umumiy  tabiati  to’g’risidagi 

yangi  fanning  asoslanishi”  kitobida,  Viko,  yer  yuzidagi  barcha  millatlar 

taraqqiyotining tarixiy aylanma nazariyasini ishlab chiqdi va bunda ijtimoiy hayot 

shakllarining  o’zaro  aloqadorlikda  olib  o’rgandi,  ijtimoiy  hayotga  esa  butunlik 

sifatida yondashdi

2   U tarixning  doiraviy harakati nazariyasini yaratdi. Unga ko’ra, har bir halq 

xudolar  asridan  odam  asrigacha  bo’lgan  davrni  bosib  o’tadi  va  ohir-oqibat  ilk 

holatiga qaytadi. 

“Millatlar  dunyosi  insonlar  tomonidan  yaratilganligi  uchun,  -  deydi  Viko,- 

hamma  inson  uchun  yagona  ilk  millatlarning  kelib  chiqishi  va  mavjudligi 

jarayonining    “eng  umumiy  va  doimiy  asoslarini”  topish  mumkin”.  U  tarixda 

odamiylikning  o’zida  zaruriy  o’zaro  kelishuvlar  bilan  belgilanadigan  fuqorolik 

dunyosining  “eng  umumiy  va  doimiy  tartib”ini  ko’radi.  Biroq,  tarixning  oqilona 

olg’a borishini e’lon qilgan holda,  Viko, insoniyat tarixini “doimiy bir xil” bo’lgan 

mexanik  qaytarilishidan  iborat    qilib  qo’yadi.  Viko  fikriga  ko’ra,  jamiyat  alohida 

odamdek  uch  bosqichni,  bolalik,    yoshlik  va  yetuklik  davrlarini  bosib  o’tadi. 

Bolalik  davriga  “xudolar  asri”  (davlatning    bo’lmasligi,  kohinlar  kastasining 

mutlaq  hukmronligi),  yoshlik  davriga  “qahramonlar    asri”  (aristokratik  davlat), 

yetuklik  davriga  “odam  asri”  (demokratik    respublika  yoki  demokratik 

erkinliklarga ega bo’lgan vakolatli monarxiya) to’g’ri keladi.                    

Jamiyatning    rivojlanishi  mana  shu  uch  bosqichni  bosib  o’tib,  boshlan-g’ich 

nuqtaga qaytib keladi va o’z evolyusiyasini o’sha aylana bo’ylab davom ettirishga 

majburdir

3

.  Viko tarixiy taraqqiyotning  doiraviy harakati qonunini  ilgari sursa-da, ammo    tarixning    boshlang’ich  nuqtaga  mutlaq  qaytishini  inkor  qiladi.  Uningcha, 

                                                                            

1

 М.Вебер. Избранные прозведения. М., 1990. С.52-53. 2

 Жаҳон фалсафаси тарихидан лавҳалар. 1-қисм. Т., Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашри, 

2004, 115-116-бетлар.  

3

 Ж.Туленов. Ҳаёт фалсафаси. Т., “Ўзбекистон”. 1993,  283-284 –бетлар.  

14 


tarix o’z siklining  boshlang’ich  nuqta-siga qaytsa-da,  lekin boshqa  liniya bo’ylab 

harakat qiladi

1

.  


Viko  tarixiy  taraqqiyotni  geometrik  aylana  qonuniyati  asosida  tushuntiradi.  

Uning    umumqonuniyat  to’g’risidagi  qarashlari  jiddiy  qarshi-liklarga  uchrasa-da, 

ammo  tarixni  davrlashtirish  va  shu  davrlarning    alohida  hususiyatlarini, 

qonuniyatlarini  ochib  berishi  bilan  o’zidan  keyingi  faylasuflarning  qarashlariga 

sezilarli  ta’sir  ko’rsatdi.  U  ham  ko’pincha  o’zidan  oldingi  va  keyingi  faylasuflar 

kabi  taraqqiyotni  ma’lum  bir  omillar,  jamiyatning  ayrim  sohalari  bilan  cheklab 

qo’ydi. Uning  qarashlari asosida inson  va hokimiyat, inson  va din  munosabatlari 

turar edi. Bu, albatta taraqqiyotni ma’lum bir omillar bilan chegaralab qo’yi-lishini 

anglatadi. 

Insoniyat  jamiyatning   taraqqiyotida alohida o’rin tutadigan oyektiv  idealizm 

nuqtai  nazaridan  jamiyat  taraqqiyotining  rivojlanishini,  uning  yutuqlarini  

o’rgangan  Gegel  fikricha,  butunjahon  tarixi    bu,  avvalo  “dunyoviy  ruh”ning  

harakatidir. Gegel  o’zining “Huquq  falsafasi” asarida “Ruh  tarixi,  faoliyati,  uning 

o’zini-o’zi ruh sifatida shakllan-tirishidan boshqa narsa emas. Ruh erishgan narsa, 

bu  -  ruhning  o’zidir.  O’zining  intihosida,  ruh,  ibtidosidan  ko’ra  ko’proq 

shakllangan  holda  namoyon  bo’ladi.  Jamiyat  tarixi  borasida  umumiy  ruh,  ong 

insoniyatga  hos  bo’lib,  avtomatik  ravishda  emas,  balki  insonlarning    ahloqiy 

faoliyati  natijasida,  bashariyatning  o’zini-o’zi  rivojlantirish  va  o’zini  –  o’zi 

tarbiyalash  qonuniyatlari  sifatida  namoyon  bo’ladi.    Tasodiflar  va  chegara-

langan(izolyasiyalangan)ligini  tasdiqlovchi  ko’plab  fakt  va  holatlar  bo’li-shiga 

qaramay,  ular,  ya’ni    tarixiy  taraqqiyot  davrlari  bir-biri  bilan  uzviy  bog’liq  va 

ma’lum qonuniyatlarga bo’ysunadi”

2

, deb yozadi. Qadimgi  Xitoy,  Hindiston,  Eron  va  Misr  xalqlari  tashkil  qiluvchi  Sharq 

podshologi tarixning boshlanishini belgilaydigan insoniyat jamiyatlarini o’z ichiga 

oladi.  Bu  davr  hukmdorning  bir  vaqtda  ham  xohin,  ham  hudo,  diniy  va  ahloqiy 

qarashlarni  davlat  va  huquq  qonunlari  sifatida  namoyon  kiladigan  xokimiyatning 

                                                                            

1

 http://www.wikipedia.oкg/wiki/Вико.  

2

 Г. В. Ф. Гегель.  Философия права.  М., 1990,  с. 370.  

15 


teokratik  shakli  ko’rinishi  bilan  xarakterlanadi.    Individ,  shaxs  hali  jamiyatdan 

ajralib chiqmagan. Ular tabiatda joylashgani kabi jamiyatda ham joylashadi. Inson 

rivojida  individual  shaxs  sifati  yetarli  shakllanmaganligi  uchun  jamiyatdan  ajralib  

chiqa olmaydi,   demak  jamiyatning  ham keyingi taraqqiyoti  uchun    imkoniyat-lar 

kam  qoladi.  Jamiyat  o’lik  notarixiy  bo’shliqda  qotib  qolganday.  Insonning 

jamiyatdagi  huquqi  va  ijtimoiy  shart-sharoitlardan  kelib  chiqib,  u  yerdagi 

(jamiyatdagi)  farqlarni  qonun  shakliga  kiritish  uchun  zo’ravonlik  va  tazyiq 

o’tkazuvchi  hukmronlikni  keltirib  chiqaradi.  Gegelning  fikricha,  inson  bunday 

jamyatda  o’z  hayoti  va  faoliyatida  ko’rinmaydigan  ichki  erkinlikka  ega  bo’ladi 

holos. 


Yunon dunyosi jamiyat va individuallikning birgalikdagi  tafakkur faoliyatini 

asos    qilib  oladi.  Bu  olamda  individning    jamiyatga  to’liq  tobe’ligi  yo’q.  Inson  

o’zini qonun va an’anaviy odatlar bo’yicha taniydi. Bu yerda shaxsiy individuallik 

insonning    o’zida  emas,  balki  uning  ideal  birligida.  Yunon  dunyosida  erkinlik 

shundan  iboratki,  fuqoro  qonunlarni  oddiy  so’zlar  bilan  emas,  balki  ularni  o’zida 

his    qilib,  “ular  men  orqali,  men  esa  ular  orqali,  o’zimni  ular    kabi,  ularni  o’zim 

kabi” ko’rinishida qabul qiladi. 

Yunon  fuqarosining   qadri  va  uning  erkinligi   ichki  va tashqi shart-sharoitlar 

bilan izohlanadi.  Tashqi sharoitlar – bu jamyatda qullarning mavjudligi va shuning 

xisobiga  demokratiyaning  mumkinligi.  Tabiiyki,  jamiyatda  ozodlikka  hamma 

emas,  faqat  ma’lum  individlargina  erishganlar.  Bu  erkinlikning  tashqi  atrubutidir. 

Ular  qandaydir  muhim  qaror  qabul  qilishda  tashqi  kuchlar  -  orakullar, 

bashoratchilar  va  tabiat  belgilaridan  foydalanganlar.  Bu  esa  unda  yetarlicha  iroda 

kuchi  va  mustaqillik  darajasining    yo’qligidan  dalolat  beradi.  Bu  esa  erkinlikning 

ichki atributidir.  Aytish  mumkinki,  yunon  dunyosi  insonda o’z erkini  va  irodasini 

mustaqil  ravishda  namoyish  qiladigan  erkin  va  mustaqil  shaxsni  tayyorlay  olgani 

yo’q. 

  Gegel  bo’yicha  jamiyat  ijtimoiy  taraqqiyotining      so’nggi  bosqichi  bo’lib, German  davri  hisoblanadi.  Bu    davrda  ilgari  bo’lmagan  holat:  ilohiy  va    insoniy 

tabiatning    birlashishi,  fuqaro  jamiyatining    intellektual  ilohiy  podsho-lik  bilan  

16 


birlashishi  ro’y  berdi.  Bu  birlashishning  muhim  sababchilaridan  biri,  barcha  

insonlar  teng,  ozod  va  o’z  hayotlarini  o’zlari  belgilaydilar,  kabi  ta’limot  beruvchi 

xristianlikdir.  Insonning  ichki  erkinligini  ta’minlagan  holda,  xristianlik,  uning 

ozodligi real ro’y berishi va  tadbiq etilishi lozim, deb hisoblaydi. 

Gegel  o’z  navbatida  German  podsholigini  ham  uch  bosqichli  davrlarga 

bo’ladi. 

 Birinchi davr,   germanlarning Rim  imperiyasi  chegaralariga kirib  kelishi  va 

german xalqlarining paydo bo’lishi davri; 

Ikkinchi davr, Buyuk Karl hukmronligidan XVI asrning  birinchi yarmigacha 

bo’lgan davrni qamrab oladi. Bu davr uchun eng harakterli holat: hristianlik diniy 

pozisiyalarining 

kuchsizlanishi 

va 

jamiyat 


hayotida 

siyosiy-iqtisodiy 

manfaatlarning kuchayishidir; 

Uchinchi  davr,  yangi  davr  hisoblanib,  o’z  ichiga  reformasiya  va  XVIII  asrni 

qamrab  oladi.  Bu  davrga  umumjamiyat  manfaatlarini,  inson  hayoti  va  individual 

shaxsni,  o’z-o’zini  rivojlantirish  kengligiga  ega  bo’lgan  individni  va 

umumjamoaning  boshqa  manfaatlarini  himoya  qilish  “kafolatchisi”  bo’lgan 

davlatning  vujudga  kelishi  harakterlidir.  Bu  shuni  anglatadiki,  konkret  inson  uz 

irodasini,  imkoniyatini,  uz  “men”ini    erkinlik  orqali  siyosat,  mehnat  faoliyatiga 

qaratishida cheklanmagan imkoniyatlarga ega bo’ladi. Gegel  bo’yicha, bu - inson 

imkoniyatlarini  yo’naltirishning    oliy  darajasidir.    Insoniyat  tarixi  o’z 

taraqqiyotining  cho’qqisiga  erishdi  va  taraqqiyotning  bu  bosqichida  uning 

mavjudligiga  hyech  narsa  havf  solmaydi.  Gegel  o’ziga  zamondosh  bo’lgan  Pruss 

monarxiyasini  davlat  va  jamiyat  taraqqiyotining  oliy  va  ideal  shakli  deb 

hisoblagan. 

Umuman  Gegelning    iborasi  bilan  aytganda,  jamiyat  taraqqiyoti  xalq 

tamoyilini  qamrab  oladi.  Bundan  kelib  chiqib,  dunyoviy  ruh  millatlarning, 

xalqlarning alohida hosil  bo’lishi tarixi va taqdiri orqali o’z taraq-qiyotining  turli 

pog’onalarini bosib o’tadi. Gegel dunyoviy ruhni  tasodiflar bilan yuzaga keladigan 

substansiya  ko’rinishida  izohlaydi

1

.    Dunyo  tarixida  hamma  xalqlar  ham  hisobga                                                                             

1

 http://www.wikipedia.org/wiki/Гегель.  

17 


kirmaydi.  Ularning  har  biri  o’z  tamoyillariga  ko’ra  o’z  momentida  namoyon 

bo’ladi.  Ular  o’z  “missiyasi”ni  o’tab  tarix    sahnasidan  ketadi  va  insoniyat 

tarixining  yangi sahifalarini boshqa xalqlar yaratadi

1Marksizmning    ijtimoiy  konqyepsiyasi  tabiatdagi  kabi,  jamiyatda  ham, 

ijtimoiy  o’zgarishlarda  ro’y  beradigan  qonunlar  mavjud,  degan  asosiy  tamoyildan 

kelib chiqadi.  Bu, albatta alohida  inson  va jamiyat  faoliya-tining   bu qonuniyatlar 

bilan    determinlanishini  anglatmaydi.  Jamiyat  ham,  inson  ham  bu  qonunlarni 

o’zgartira olmaydi. Biroq, inson va jamiyat bu qonunlarni insoniyat foydasiga yoki 

ziyoniga  tadbiq  qilishi  mumkin.  Bu  qonunlarning  asosiy  holatlari  tarixiy 

materializmning  boshlang’ich  davrlarida shakllangan. Ularning  mazmuni shundan 

iboratki, “insonlar o’z hayotlarini yo’lga qo’yishda ma’lum va o’zlarining  hoxish-

irodasiga  bog’liq  bo’lmagan  moddiy  ishlab  chiqaruvchi  kuchlarning    yetarli 

darajasini belgilab beradigan   ishlab chiqarish  munosabatlariga qadam  qo’yadilar. 

Bu ishlab chiqarish munosabatlarining  o’zaro bog’liqligi jamiyat iqtisodiy tarkibi-

ning  real bazasini tashkil qiladi. 

Tarixiy  materializmda  ijtimoiy  jarayonlar  “ijtimoiy  turmush”  va  “ijtimoiy 

ong”  kategoriyalaridan  tashkil  topgan.  Ijtimoiy  turmush  deganda  ishlab  chiqarish 

va  moddiy  hayot  tushuniladi.  Uning    tarkibini  jamiyatning  ishlab  chiqarish  va 

insonlarning  moddiy faoliyati  natijalari tashkil etadi. Ijtimoiy ong esa, siyosiy va 

huquqiy bilim, ma’naviyat, din, falsafa, fan kabi ijtimoiy ong shakllarini o’z ichiga 

oluvchi  jamiyatning    ruhiy  faoliyatidir.  Marks  bo’yicha,  ijtimoiy  ong  ijtimoiy 

turmush darajasiga va ahvoliga bo’ysunadi. 

Jamiyatning  markscha  ta’limotida  ijtimoiy-iqtisodiy  formasiya  tushunchasiga 

muhim  o’rin berilgan. Unga ko’ra,  har bir  jamiyat o’zining  spesifik  hususiyatlari 

va  geografik  joylashuvidan  qat’iy  nazar  o’z  taraqqiyotida  ma’lum  formasiyani 

bosib  o’tadi.  Bular,  ibtidoiy  jamoa,  quldorlik,  feodalizm,  kapitalizm  va 

kommunizm formasiyalaridir.  Marksga ko’ra, har bir ijtimoiy –iqtisodiy formasiya 

ishlab chiqarishning  iqtisodiy usuli qonuniga bo’ysunadi va uni tashkil etish shakli 

jihatidan  alohida  qonunlar  asosida  rivojlanadi.  Bir    formasiyadan  ikkinchi  bir 

                                                                            

1

 И.Смирнов, В.Титов. Философия: учебник для студентов высших учебных заведений. Издания второе, исправленное и дополненное. –М.: 1998. (http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/smirn/intro.php). 

 

18 


formasiyaga  o’tishda  sinflar  o’rtasidagi  ziddiyat  muhim  rol  o’ynaydi.  Marksning 

fikricha,  mavjud  sinflar  o’rtasidagi  ziddiyatlar  obyektiv  ravishda  kuchayib 

boraveradi va oxir – oqibat jamiyat yangi bir  formasiyaga o’tadi. 

Marks  o’zidan  oldingi  faylasuflardan  farqli  ravishda,  ijtimoiy  jarayonlarni 

tahlil  qilish  bilan  cheklanibgina    qolmay,  balki  kelajakda  yuz  beradigan  ijtimoiy 

jarayonlarni ham o’zicha bashorat qilgan edi. 

Uning  bu  bashoratlari  kapitalizmning  sinfiy  ziddiyatlar  tufayli  inqirozga 

uchrashi  va  yangi  kommunizm  formasiyasiga  o’tilishiga  chaqiriq  sifatida  yuzaga 

keldi

1

.   Marks  ham  ijtimoiy  jarayonlarni,  uning    qonuniyatlarini  tahlil  qilishda 

ma’lum  bir  omillarning    ahamiyatini    e’tibordan  chetda  qoldirdi.  Ammo  ijtimoiy 

jarayonlarni o’rganishda dialektik usulning  ahamiyatini yuqori ekanligini ko’rsatib 

bera oldi. 

Marks o’z ta’limotida quyidagi ba’zi bir ijtimoiy qonunlarga asos soldi. 

  -bazisning (moddiy ishlab chiqaruv) ustqurmani (ma’naviy omillar) belgilab 

berishi qonuni, ya’ni moddiylik birlamchi, ong ikkilamchi tamoyili; 

  -sinfiy ziddiyat qonuni; 

  -qo’shimcha qiymat qonuni; 

Marks  “kashf  qilgan”  ushbu  qonunlar  XX  asrning    oxirlarigacha,  ya’ni 

sosialistik  lager  inqirozga  uchrashigacha  bo’lgan  davr  maboynida    dogmaga 

aylangan qonunlar edi. Ammo jamiyatning obyektiv qonunlariga zid bo’lgan ushbu 

taraqqiyot bu  qonunlari  asossiz ekanligini tarixni o’zi ko’rsatdi.  Ushbu qonunlar 

asosiga qurilgan Sovet Ittifoqi inqirozga yuz tutdi. 

Sivilizasion  qarashlarning    keyingi  taraqqiyoti  nemis  faylasufi  Osvald 

Shpengler  (1880-1936)  nomi    bilan  bog’liq.  Uning  “Yevropaning    so’nishi”asari 

(1922) juda  katta shov-shuvlarga sabab bo’ldi. U bu asarining  muqaddimasida o’z 

qarashlarini  shunday  baholaydi:  “...hali  hyech  kimning  miyasiga  tarixni 

tushunishdagi bunday inqilobiy fikr kelmagan”

2                                                                            

1

 http://www.wikipedia.org/wiki/Маркс. 2

 Шпенглер О. Закат Европы.  М., 1992, 2-бет.  

19 


Darhaqiqat,  Shpengler  jamiyat  taraqqiyotiga,  ayniqsa  o’zi  yashayotgan 

Yevropa sivilizasiyasi taqdiriga pessimistik nuqtai nazardan yondashadi. 

Unga  ko’ra,  yagona  bo’lgan  jahon  madaniyati  yo’q  va  bo’lishi  ham  mumkin 

emas.  U  qatiy  ravishda  umumdunyo  tarixini  inkor  qiladi.  U  shunday  yozadi: 

“Insoniyat  men  uchun  zoologik  birlikdir.  Men  G’arbiy  Yevropa  faylasuf-larining  

fikrlarida  insoniyat  ravnaqi,  maqsadi  va  yo’llarini  ko’rma-yapman”.  U  tarixni 

an’anaviy  tarzda  qadimgi,  o’rta  va  yangi  davrga  bo’lishni  juda  tor  doiradagi 

provinsializmga  kiritadi.  Uning  uchun  yagona  insoniyat  tarixi  yo’q,  faqat  alohida 

ajralgan  madaniyatlar  mavjuddir.  Ular  tasodifan  paydo  bo’ladi,  rivojlanadi  va 

halok bo’ladi, misoli dalada o’sgan gul taqdirini boshidan kechiradi. “Har  qanday 

madaniyat,  -  deb  yozadi  Shpengler,  -  insondek  hayot  kechiradi.  Ularning  o’z 

bolaligi, o’smirligi, o’rta yoshligi va keksaligi bo’ladi”

1 Har bir madaniyat hayotini  nima boshqaradi? Shunday yo’lni bosib o’tishga nima  majbur  qiladi?-  degan  savolga  Shpengler  taqdir,  deb  javob  beradi.  “Mening  

fikrimning    markazini  taqdir  g’oyasi  tashkil  qiladi.  O’tib  ketganlarning    taqdiri 

ham  shunday  bo’lgan,  hozirgi  G’arbiy  Yevropa  madaniyatini  ham  halokat 

kutmoqda”

2

, - deb qayg’uradi u. Agarda,  Shpengler  fikricha,  taqdir  madaniyat  hayotini  boshqarsa,  uning  

mazmunini  ruh  belgilaydi.  Uning  ta’limoticha,  “madaniyat  insoniyatning  abadiy-

biologik  holati, ilk bor ruhiyati katta ruhiyatga aylangan daqiqada vujudga keladi, 

shaklsizlikdan  shaklga  kirganda,  cheksizlikdan  cheklilikka,  muqimlikdan 

o’tkinchilikka  o’tilganda  madaniyat  dunyoga  keladi.    U  qat’iy  chegaralangan 

zaminda  rivojlanadi,  xuddi  o’simlik  o’z  o’rniga  muhim  o’rganib  qolganidek. 

Madaniyat  o’z  imkoniyatlarini  halqi,  tili,  e’tiqodi,  san’ati,  davlati  va  fani  orqali 

to’liq  amalga  oshirganidan  so’ng  holokatga  yuz  tutadi  va  dastlabki  ruhiy 

stixiyasiga qaytadi.

3

 Nemis  faylasufi  sikkizta,  ya’ni  Misr,  Hind,  Bobil,  Hitoy,  Apollon  (Yunon-

Rim), Vizantiya-Arab, Faust (G’arb Yevropa) hamda  Mayya madaniyatini  sanab 

                                                                            

1

 Ўша манба,  114-бет. 2

 Ўша манба, 20-бет. 

3

 Шпенглер О. Закат Европы.  М.,  1992,  113-бет.  

20 


o’tadi.  Shu  bilan  birga  Shpengler,  Rus-Sibir  madaniyati  ham  rivojlanish    yo’lida 

ekanligini ta’kidlaydi. 

Shpengler  konsepsiyasiga  ko’ra,  har  bir    madaniyatning    umri  uning  ichki 

hayot tarziga bog’liq va taxminan ming yilni  qamraydi. O’z hayot siklini tugatib, 

madaniyat    so’nadi  va  sivilizasiya  holatiga  o’tadi.  Shpenglerga  ko’ra, 

madaniyatning    sivilizasiyadan  asosiy  farqi  shundaki,  sivilizasiya  jonsiz  tafakkur 

va  o’lik  davomiylikning  sinonimi  bo’lsa,  madaniyat,  bu  -  ijtimoiy  faoliyat  va 

taraqqiyot sinonimidir. 

 Shpengler  konsepsiyasining  boshqa  konsensiyalardan  asosiy  farqi  shuki,  u 

jamiyat taraqqiyotini taqdir tasodiflari bilan yuzaga keluvchi alohida madaniyatlar 

va  sivilizasiyalarning    almashinuvidan  iborat,  deb  bildi  va  har  bir  madaniyatning  

taraqqiyotini  biologik  taraqqiyot  qonunlari  asosida  tadqiq  qildi.  Uning  ayrim 

faylasuf  va  tarixchilarning  Yevropa  tarixi  asosida  jahon  tarixini  davrlashtirishlari 

bilan  bog’liq  yevro-pamarkazchilik  g’oyalarini  tanqid  qilishi,    ayniqsa  diqqatga 

sazovordir. U texnika haqida  ham alohida to’xtalib, uning jamiyat taraqqiyotidagi 

ijobiy va salbiy jihatlarini ham alohida  tahlil qildi. 

Jamiyatning    tarixi-madaniy  va    sivilizasiyali  taraqqiyoti  to’g’risi-dagi 

qarashlari,  keyinchalik  ingliz  tarixshunosi  Arnold  Toynbi  (1889-1975) 

rivojlantirdi. 

 A.    Toynbi  ham  o’zining  “Tarixni  bilish”  asarida  insoniyatning    yagona  va 

umumiy  tarixini  inkor  qilib,  bir–biri  bilan  bog’liq  bo’lmagan  alohida  yopiq 

sivilizasiyalarni tan oladi. Avvaliga u 21ta sivilizasiyani  sanagan edi, keyinchalik 

ularning    sonini  kerakli  darajada  rivojlanmagan  ikkinchi  darajali  sivilizasiyalar 

hisobiga 13 taga qisqartirdi. Uning  fikricha, o’tmishda va hozirda mavjud bo’lgan 

sivilizasiyalar o’zlarining  miqdor va sifat ko’rsatgichlari bo’yicha bir-biriga teng. 

Ularning  har  biri  bir  hil  rivojlanish  qonuniyatiga,  sikliga  bo’ysunadi,  ya’ni 

tug’ilish,  o’sish,  buzilish,  parchalanish  va  uning  oqibatidagi  tanazzul.  Xar  bir 

sivilizasiya-da  ro’y  berayotgan  hamda  jamiyat  taraqqiyotining  ayrim  empirik  

21 


qonunlarini  qamrab  olgan  ijtimoiy  jarayonlar  asosida  har  bir  sivilizasiyaning 

taraqqiyot yo’lini bilish hamda bashorat qilish mumkin

1Toynbi fikricha jamiyat taraqqiyotining harakatlantiruvchi kuchi bo’lib, ijodiy kamchilik  yoki  “fikrlovchi  elita”  tashkil  qiladi.  Ular  jamiyatda  kerakli  qarorlar 

qabul  qilib,  ijodiy  faoliyatga  loqayd  bo’lgan  “qora  aholi”ni  shu  qarorlarni  

bajarishga majbur qiladi

2

.   Agar  elita  ijtimoiy-iqtisodiy  va  boshqa  muammolarni  ijobiy  (optimal)  hal 

qilishga  qodir    bo’lmasa,  “ijodiy  kamchilik”  holatidan  “xukmron  kamchilik” 

holatiga  o’tib,  o’z  qarorlarining  ijrosini  ishontirish  va    da’vat  yo’li  bilan  emas, 

balki  kuch  va  zo’ravonlik  yo’li  bilan  amalga  oshirishga  o’tadi.  Bunday  holat 

sivilizasiya  asoslarining    kuchsizlanishiga  va  keyinchalik  uning    tanazzuliga  olib 

keladi


3

.  Toynbi  bo’yicha  XX  asrga  kelib,  bor  yo’g’i  beshta  -  Xitoy,  Hind,  Islom, 

Rus va G’arb sivilizasiya-larigina saqlanib qolgan

4

.     Biz yuqorida jamiyat taraqqtiyotini, uning tarixi va qonuniyatilari to’g’risidagi 

bir  nechta  subyektiv  qarashlari  va  konsepsiyalarni  ko’rib  chiqdik.  Har  bir 

konsepsiya  bir  qator  faktlar  va  dalillar  orqali  “falsifikasiya”  qilinishi  mumkin 

bo’lsa-da, lekin bizning  obyektiv tarixiy haqiqatni anglab yetishishimizda ma’lum 

darajada  o’z  o’rniga  ega.  Bu  faylasuflar  ijtimoiy  taraqqiyotning    umumiy 

qonuniyatlarini,  ularni  harakatlantiruvchi  kuchlarni  tahlil  qilishga  harakat 

qilganlar.  Ularning    barchasi  ham  ijtimoiy  taraqqiyotni    o’rganishda  ma’lum 

omillar ta’siriga berilib ketgan edilar. To’g’rirog’i,  ular jamiyat taraqqiyotiga turli 

tomondan  turib  baxo  berganlar.  Obyektiv  xakikatni  aniklashimizda  birgina 

faylasufning    qarashlari  va  ta’limoti  asosida    o’rganishimiz,  ularning  ayrimlari 

ta’siriga  tushib  qolishimiz  unchalik  foyda  bermaydi.    Birgina  ta’limot  asosida 

ijtimoiy  jarayonlarni  tushunish  va  shu  ta’li-motga  asoslanib  jamiyatni 

rekonstruksiya  (qayta  qurish)  qilish  qanday  oqibatlarga  olib  kelganini  marksistik 

                                                                            

1

 А.Дж.Тойнби. Постижение истории.(текст):Пер.с.англ. –  М.: Прогресс, 1991. (http://filosof.historic.ru/books/item/f00/z0000989/st000.shtml) 

2

 http://www.wikipedia.org/wiki/Тойнби. 3

  И.Смирнов, В.Титов. Философия: учебник для студентов высших учебных заведений. Издания второе, 

исправленное и дополненное. –М.: 1998. (http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/smirn/intro.php). 

4

 http://www.wikipedia.org/wiki/Тойнби.  

22 


ta’limotni  dogmaga  aylantirib,  uning    subyektiv  qarashlari  asosida  qurilgan  sobiq 

Sovet Ittifoqining  sosialistik tuzumini  misol sifatida keltirishimiz mumkin. 

 Jamiyat  taraqqiyotini,  uning    qonunlari  va  mohyatini  to’laroq  anglab 

yetishishimizda  mavjud  konsepsiyalar  va  paradigmalardan  ijodiy  foydalan-gan 

holda,  ularning    kerakli  jihatlarini    sintez  qilish  natijasida  chiqa-rilgan  hulosalar 

muhim ahamiyatga ega. 

 XX  asrning    ohiriga  kelib  jamiyat  va  uning    qonuniyatlarini  tushuntirib 

beruvchi  “tarixiy  materialistik”  paradigmaga  muqobil  sifatida  “informasion-

instrumental”, 

“ekzistensional-fonomenologik” 

paradigmalar 

shakllandi. 

Zamonaviy  diskussiyalar  davrida  jamiyat  taraqqiyoti  to’g’risidagi  muammolarni 

ijtimoiy  yondashuvning  “yoki-yoki”  (yo  unisi,  yo  bunisi)  tomoyili  bo’yicha  hal 

qilish  tendensiyasi  ko’rinmokda.  Aslida  ijtimoiy  falsafada  hosil  bo’lgan  bu 

muammo “va-va” (unisi ham, bunisi ham) tamoyili asosida hal qilinishi lozim. Bu 

esa  o’z  navbatida,  turli  paradigmalar,  qarashlar  va  konsepsiyalar  o’rtasidagi 

sintezni  kuchaytirishni  va  jamiyatshunoslikning  yangi  sintetik  konsepsiyasini 

ishlab chiqishni taqozo etadi.   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

23 


Download 0.91 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling