Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti


Download 5.3 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/26
Sana10.11.2017
Hajmi5.3 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

 
Qisqa xulosalar 
Menejment  -  bu  boshqaruv,  ya'ni  resurslarni,  odamlarni  boshqarish,  samarali 
faoliyat olib borish va foyda olishni bilish, uni ko’paytirish jarayonidir. 
Menejment  fani  boshqarish  to’g’risidagi  bilimlar  majmuidir.  U  ijtimoiy, 
iqtisodiy, huquqiy, kibernetika va boshqa fanlar bilan aloqadordir. 

 
20 
Menejment fani bu - boshqaruvchiga tanlovni to’g’ri amalga oshirishni va oqil 
qarorni qabul qilishni o’rgatuvchi fandir. Uning asosiy maqsadi bozor munosabatlari 
sharoitida  barcha  bo’g’inlarda  samarali  ishlay  oladigan  yuqori  malakali 
boshqaruvchilarni tayyorlashdan iborat. 
Bu  fanning  mazmuni  boshqaruv  tizimi  va  boshqaruv  ob'ekti  orasidagi  o’zaro 
munosabat  bo’lib,  uning  asosiy  vazifasi  o’quvchilarga  boshqaruvning  zamonaviy 
usullarini, rahbarlik san'ati sirlarini o’rgatishdan iborat. 
 
Nazorat savollari 
1.Menejment nima? 
2.Menejment fani nimani o’rgatadi? 
3.Menejment ob'ekti va sub'ekti deganda nimani tushunasiz? 
4.Menejment fani qanday usul (metod)lardan foydalanadi? 
5.Menejment fani qanday fanlar bilan aloqador? 
6.Boshqarish  ta'limotidagi  to’rtta  yo’nalish  (maktab)  to’g’risida  nimalar  deya 
olasiz? 
Tayanch iboralar 
Menejment.  Harajat.  Baxo.  Naf.  Boshqaruv.  Menejment  ob'ekti  va  sub'ekti. 
Tahlil  usullari.  Sistemali  yondoshuv.  Kompleks  yondoshuv.  Tarkibiy  yondoshuv. 
Vaziyat  (situatsiya)li  yondoshuv.  Integratsion  yondoshuv.  Modellashtirish  usuli. 
Iqtisodiy-matematik  yondoshuv.  Kuzatish  usuli.  Eksperiment  (tajriba)  usuli. 
Sotsiologik kuzatuv usuli. 
 
Asosiy  adabiyotlar 
1. Yo’ldoshev N.Q., Umarjonov A.M. Iqtisodiyot va menejment. - T.:  TDIU, 
2005 
2.  Sh.N.Zaynutdinov,  N.R.Qodirxodjaeva.  "Menejment"  fani  bo’yicha  o’quv-
uslubiy  majmua. "Iqtisodiy ta'limdagi  o’qitish texnologiyasi" seriyasidan. T.: TDIU, 
2006, 156 b  
3.  Sh.N.Zaynutdinov,  N.R.Qodirxodjaeva.  "Menejment"  fani  bo’yicha  o’quv 
uslubiy  ta'lim  texnologiyasi.  Uslubiy  qo’llanma.  "Iqtisodiy  ta'limdagi  o’qitish 
texnologiyasi" seriyasidan. T.: TDIU, 2006,  185 b 
4. Yo’ldoshev N.Q., Qozoqov O.S. Menejment. Darslik. - T.: Fan, 2004. 
5. Герчикова В.И. Менеджмент. Учебник. – М.; 2003  
6. Галкович Р.С., Набоков А.М. Менеджмент. Учебник. – Пермь, 2000  
7. Виханский О.С., Наумов А.И. Менежмент. Учебник. – М.: Экономика, 
2003. 
8.  Дятлов  А.  Н.  Общий  менеджмент:  Концепции  и  комментарии: 
Учебник. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. - 400 б. 
9.  Загородников  С.В.  Краткий  курс  по  менеджменту:  учеб.  пособ.  –М.: 
“Окей – книга”, 2007.-160 б. 
10. Иваньков А.Е., Иванькова М.А. Менеджмент: учебный минимум. –М.: 
“Юриспруденция”, 2008. -32 б.  
11.  Ивашковский  С.  II.  Экономика  для  менеджеров:  Микро  и 
макроуровень: Учеб. пособ. -М.: Дело, 2007. - 440  б. 

 
21 
12. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб. Питер, 2008.-512б. 
13.  www.  morozov.  ru  –  Россия  Менежмент  ва  бозор  академиясининг 
расмий сайти. 
14. 
www.edu.ru
  
15. 
www.som.pu.ru
  
16. 
www.cfin.ru
 – Корпоративный менеджмент. 
17. 
www.salesmanagment.ru
 – Управление продажами. 
 
 
2-BOB. MENEJMENT NAZARIYASINING SHAKLLANISHI VA 
RIVOJLANISHI 
 
2.1. Boshqarish ta'limotidagi yo’nalishlar 
2.2."Ilmiy menejment" maktabi F. Teylor ta'limotining mazmuni va mohiyati 
2.3. Mumtoz menejment namoyondasi A. Fayolь olg’a surgan tamoyillar 
2.4.  Insoniy  munosabatlar  maktabi  namoyondasi  D.  Mak  Gregorning  X  va  U 
nazariyasi 
2.5. "Tizimli" yoki zamonaviy menejment mohiyati 
2.6. O’rta Osiyoda menejmentning nazariy asoslari va tamoyillari 
 
2.1. Boshqarish ta'limotidagi yo’nalishlar 
Boshqarish nazariyasining dastlabki kurtaklari qadim zamonlarga borib taqalib, 
Yu.  Sezar,  A.  Makedonskiy,  Turkistonda  esa  o’rta  asr  davrida  Amir  Temur 
hukmronligi  vaqtidan  boshlab  shakllana  boshlagan.  Dastlabki  paytlarda  u  oddiy 
bo’lib, asosan harbiy tavsifga ega edi. 
O’sha  davr  menejerlari  harbiy  intizomni  o’rnatish  maqsadida  odamlarni  jazo 
bilan  qo’rqitish,  har qanday  buyruq va  farmonlarga  so’zsiz itoat  etish kabi usullarni 
qo’llaganlar.  Bunday  boshqaruvga  mehnat  resurslaridan  foydalanish,  ulardan  iloji 
boricha  ko’proq  qo’shimcha  qiymat  undirishning  g’oyatda  samarali  usuli,  deb 
qaralgan.  Amir  Temur  davrida  markazlashgan,  intizomli  davlatning  barpo 
etilganligiga ham Sohibqironning o’z qo’l ostidagilarni "qo’rquv bilan umid o’rtasida 
ushlash" bo’yicha boshqargani sabab bo’lgan. 
Kapitalizm  tuzumining  boshlang’ich  davrida  tadbirkor-mulk  egasi  ishlab 
chiqarishni o’zining shaxsiy tajribasiga tayanib boshqargan. XVIII asrning oxirlarida 
Angliyada  bo’lgan  sanoat  inqilobi  boshqaruvga  bo’lgan  qiziqishni  yanada 
kuchaytiradi. Boshqaruv xodimlarini tayyorlashga alohida e'tibor berila boshlandi. 
Ammo  XIX  asrning  ikkinchi  yarmi  XX  asr  chegarasida  texnika  va 
texnologiyaning  takomillashuvi,  ishlab  chiqarishning  keskin  o’sishi  boshqarishni 
murakkablashtirib  yuboradi  va  uni  maxsus  bilimlarini  talab  etuvchi,  faoliyatning 
maxsus  sohasiga  aylantirdi.  Ushbu  muammolarni  hal  etish  uchun  boshqaruv 
sohasidagi  tajribani  umumlashtirish,  ishlab  chiqarish  va  xodimlarni  boshqarishning 
samarali  usullarini  izlashga  olib  keldi.  Natijada  boshqaruv  to’g’risidagi  ilm,  fan 
vujudga keldi. 

 
22 
O’sha davrdan boshlab to bugungi kunga qadar boshqaruv ta'limotida quyidagi 
to’rtta yo’nalish (maktab) evolyutsion tarzda rivojlangan va o’zining tegishli hissasini 
qo’shgan (3-jadval). 
 
3-jadval. Boshqarish ta'limotidagi to’rt yo’nalish (maktab) 
 
№  Maktab 
nomlari 
Namoyandalari  Turli  maktablarning  boshqaruv  ta'limotiga 
qo’shgan hissasi 
1.
 
  Ilmiy 
menejment 
maktabi 
1340-1400 
yillar 
Amir Temur 
-  Mamlakatni  idora  qilish  va  saltanatni 
boshqarish uslubi, strategiyasi va taktikasini 
joriy qildi. 
-XIV-XV  asrlar  voqealari  va  ijtimoiy 
hayotni  o’zida  aks  ettirgan  qimmatli  asar 
Temur  tuzuklarini  yaratdi.  Mazkur  asarda 
bayon  etilgan  boshqarish  yo’l-yo’riqlari, 
qonun-qoidalari, 
pand-nasihatlari 
O’zbekiston  mustaqilligini  mustahkamlash 
yo’lida xizmat qilmoqda. 
-Kuchli 
davlatni 
barpo 
etish, 
davlat 
hokimiyatining  qaysi  ijtimoiy  toifalariga 
tayanishi,  mansabdor  shaxslarni  ularning 
sifatlariga  ko’ra  tanlash  va  vazifalarga 
tayinlash 
borasida 
amaliy 
jihatdan 
mukammal bo’lgagn ta'limotni yaratdi. 
-Buyuk 
davlat 
arbobi, 
dunyoviy 
bilimlarning  sohibi  bo’lgan  Sohibqiron 
markazlashgan  davlatni  barpo  etishi  orqali 
o’rta  asrlarda  buyuk  shaxslar  etishib 
chiqishi  uchun  moddiy,  g’oyaviy  zaminni 
yaratdi. 
 
(1885-1920) 
yillar   
F. Teylor 
G.  Emerson  va 
boshqalar 
-  Vazifani  bajarishning  maqbul  usullarini 
topish maqsadida ilmiy tahlilni qo’llash. 
-  Vazifani  bajaruvchi  eng  maqbul  xodimni 
tanlash va uning o’qitilishini ta'minlash. 

Vazifani 
samarali 
bajarilishini 
ta'minlovchi xodimlarni zarur resurslar bilan 
ta'minlash. 
-  Yuqori  mehnat  unumdorligini  ta'minlash 
maqsadida 
xodimlarni 
muntazam 
rag’batlantirib turish. 
2.
 
  Mumtoz  yoki 
ma'muriy 
menejment 
(1920-1950) 
A.  Fayol,  M. 
Veber 
va 
boshqalar 
- Boshqaruv printsiplarini rivojlantirish. 
- Boshqaruv funktsiyalarini bayon etish. 
-  Tashkilotni  yalpi  boshqarishda  sistemali 
yondoshuvni asoslash. 

 
23 
3.
 
  "Inson 
munosabatlari" 
maktabi  (1950 
yildan 
hozirgacha) 
E.  Meyo,  R. 
Laykert 
va 
boshqalar 
- Mehnat unumdorligini oshirish maqsadida 
o’zaro  munosabatlardan  qoniqish  hosil 
qiluvchi usullarni qo’llash. 
-  Kompaniyaning  siyosati  va  istiqbolini 
xodimlarning 
xulq-atvoriga 
asoslangan 
holda tashkil etish. 
4.
 
  Miqdoriy 
tizimli 
yoki 
zamonaviy 
menejment 
(1950 
yildan 
hozirgacha) 
G. Saymon,  
P. Druker, 
E. 
Deyl 
va 
boshqalar 
-  Murakkab  boshqaruv  muammolarini 
chuqurroq 
tushunish 
maqsadida 
turli 
modellarni ishlab chiqish va qo’llash. 
-  Murakkab  vaziyatlarning  echimi  bo’yicha 
boshqaruv  xodimlariga  yordam  beruvchi 
miqdoriy usullarni ishlab chiqish. 
 
2.2. ” Ilmiy menejment ” maktabi, F. Teylor  ta'limotining mazmuni va 
mohiyati 
"Ilmiy  menejment"  maktabi  XIX  asrning  oxiri  XX  asrning  boshlarida 
Amerikada  shakllana  boshlagan.  Bu  maktab  boshqacha  nom  bilan,  ya'ni 
"boshqaruvning  mumtoz  maktabi"  deb  ham  yuritilgan.  Bu  maktab  ibtidosida 
amerikalik muhandis va ixtirochi F. Teylor (1856-1915) turgan edi. Uning nazariyasi 
keyinchalik "Teylorizm" degan nom olgan. U yaratgan tizim esa ishchilarning "siqib 
suvini olish"ning ilmiy tizimi deb atalgan. 
F.  Teylor  ta'limotining  asosiy  mazmuni-yollanma  ishchilar  unumdorligini 
oshirishda g'oyatda va maqbul usullarni izlashdir. 
Uning printsiplariga binoan: 

 
 mehnatning  har  bir  jarayoni,  uning  ko'lami  va  ketma-ketligi  aniq  puxta 
ixtisoslashtirilishi shart; 

 
 har bir mehnat turi qat'iy vaqt oralig'ida taqsimlanishi lozim; 

 
 har  bir  mehnat  jarayoni  va  hatto  har  bir  harakat  puxta  ishlab  chiqilgan 
qoidalarga bo'ysundirilgan bo'lishi kerak; 

 
 uqoridan  belgilab  berilgan  ish  usullari  va  qoidalarni  bajarish  uchun  doimiy 
talabchan nazorat amalga oshirilishi lozim

 
 ishchilar malakasi va saviyasiga qarab joy-joyiga qo'yilishi shart; 

 
 boshqaruvchi bilan boshqariluvchi  mas'uliyatini aniq belgilash va vazifalarini 
to'g'ri taqsimlash shart. 
F.  Teylorning  mehnatni  tashkil  etish  va  uni  boshqarish  borasidagi  takliflari 
ishlab  chiqarishga  tadbiq  etilganda  mehnat  unumdorligi  ikki  baravar  (100%)ga 
o'sishiga  olib  kelgan.  Ayniqsa,  qo'llagan  haronometraj  usuli  diqqatga  sazovordir.  F. 
Teylor  nazariyasiga  ko'ra  rahbar  va  mutaxassislarni  kam  malaka  talab  qiladigan 
ijrochilik mehnatidan va ularga xos bo'lmagan vazifalardan ozod qilish, ishchidan esa 
boshliqlarning  barcha  buyruqlarini  hech  qanday  mulohaza  yuritmasdan,  biror-bir 
shaxsiy tashabbus ko'rsatmasdan aniq hamda tez bajarishni talab qilish kerak edi. F. 
Teylor boshqarishni "aniq qonun va qoidalarga tayanadigan haqiqiy ilm, shuningdek, 
nima qilish kerakligini aniq bilish va uni puxta hamda arzon usulda bajarish san'ati" 
deb baholagan. 

 
24 
Shunday  qilib,  F.  Teylor  "boshqaruvning  mumtoz  maktabi"ni  yaratishga  asos 
soldi.  U  yaratgan  boshqaruv  maktabi  faqat  Amerikada  emas,  balki  Evropaning 
boshqa mamlakatlarida ham turli nazariya va oqimlar ko'rinishida rivojlanib bordi.  
F.  Teylorning  zamondoshi  va  ishining  davomchisi  amerikalik  iqtisodchi  G. 
Emerson  mehnatni  ilmiy  tashkil  qilish  bo'yicha  yirik  mutaxassislardan  bo'lib,  u 
boshqarish  va  mehnatni  tashkil  qilishning  kompleks,  sistemali  tizimini  ishlab 
chiqqan. Uning "Mehnat unumdorligining 12 printsipi" nomli asarida yoritilgan. 
G.  Emerson  ilmiy  boshqaruv  printsipini  mohiyatiga  ko'ra  quyidagi  ketma-
ketlikda bayon qilgan. 
1. Aniq qo'yilgan maqsad va g'oyalar. 
2. Oqil, sog'lom fikr. 
3. Jozibali, e'tiborli mahsulot. 
4. Intizom. 
5. Xodimga nisbatan adolatli bo'lish. 
6. Tezkor, ishonchli, to'liq, aniq va muntazam hisob-kitob. 
7. Dispetcherlash. 
8. Me'yorlar va jadvallar. 
9. SHaroit bilan ta'minlash. 
10. Operatsiyalarni me'yorlash. 
11. Standart yo'riqnomalarni tayyorlash. 
12. Unumdorlikni rag'batlantirish. 
Ko'rinib  turibdiki,  G.  Emersonning  diqqat-e'tiborida,  eng  avvalo  ikki,  ya'ni 
aniq  qo'yilgan  maqsad  va  g'oya,  shuningdek  oqilona  fikr  turibdi.  G.  Emerson 
ishchining  ish  vaqtida  bajaradigan  harakatlarini  o'rganib,  ishchiga  beriladigan  ish 
xajmi normalarini, ishni bajarishning ortiqcha, unumsiz harakatlarini bartaraf etuvchi 
eng muvofiq usullarini ishlab chiqdi. 
Bunda  masalan,  nisbiy  ish  haqining  maxsus  tizimi  oqilona  fikr  asosida 
qo'llanilib,  unga  ko'ra  berilgan  normani  bajargan  ishchilarga  tarif  stavkalari  va 
koeffitsientlari  oshirilar  (8-band),  uni  bajara  olmagan  ishchilarga  esa  stavkalari  20-
30%  pasaytirilib,  jarima  solingan.  Shu  bilan  birga  berilgan  vazifani  yuqori  darajada 
bajarilishi uchun sharoit ham yaratilgan. 
 
2.3. Mumtoz menejment namoyondasi A. Fayol olg'a surgan tamoyillar 
"Ilmiy menejment" namoyandalari o'z ilmiy ishlarini asosan korxona, tashkilot, 
boshqaruvini 
takomillashtirishga 
bag'ishlashgan. 
Ular 
boshqaruvning 
quyi 
darajasidagi masalalar bilan, ya'ni faqat ishlab chiqarish darajasidagi boshqaruv bilan 
shug'ullanishgan.  Ma'muriy  maktabning  vujudga  kelishi  munosabati  bilan 
mutaxassislar  endi  umumtashkilot  darajasidagi  boshqaruv  muammolari  bilan 
shug'ullana boshladilar. 
Teylor  va  Gilbertlar  oddiy  ishchidan  muvaffaqiyatga  erishib, shuhrat  qozonib 
martabaga  minganlar.  Aynan  shu  tajriba  ularning  boshqaruv  to'g'risidagi 
tushunchalariga  keskin  ta'sir  etgan.  Ulardan  farqli  o'laroq,  mumtoz  ma'muriy 
maktabining asoschilari: 
Yirik  biznens  sohasida  mashhur,  boshqaruvning  yuqori  bo'g'inida  esa  yuksak 
tajribali amaliyotchi rahbarlar bo'lishgan. 

 
25 
Ularni  tashvishlantirgan  bosh  masala  -  bu  umumtashkilot  miqyosida 
samaradorlikka  erishish  bo'lgan.  Shunday  maqsad  qo'yilgan  bo'lsa-da,  ular 
boshqaruvning  sotsial  jihatlariga unchalik  e'tibor berishmagan,  ustiga-ustak  ularning 
ishlari shaxsiy tuzatuvlar doirasidan chiqmagan. Shu sababli ularning yondoshuvlari 
ilmiy metodologik asosga ega bo'lmagan. 
"Mumtoz"chilar  tashkilotga  keng  qamrovli  kelajak  nuqtai  nazaridan 
yondoshib,  undagi  umumiy  xususiyatlar  va  qonuniyatlarini  yaratish  orqali 
muvaffaqiyatga  erishish  edi.  Ular  boshqarishning  quyidagi  ikki  jihatiga  e'tiborni 
qaratishgan: 

 
 tashkilotning  oqilona  boshqaruv  tizimini  ishlab  chiqish.  Ular  tashkilotni 
bo'linmalar  yoki  ishchi  guruhlarga  bo'lishni,  moliya,  ishlab  chiqarish  va  marketing 
boshqarishni takomillashtirishning muhim tomonlari deb hisoblashgan; 

 
 tashkilotning  oqilona  tarkibi  va  ishlovchilarning  oqilona  boshqarilishiga 
erishish.  Shu  maqsadda  boshqarishda  yakkaboshlik  bo'lishini  va  ishchi  faqat  bitta 
boshliqdan topshiriq olishi va unga bo'ysunishi lozim degan g'oyani ilgari surishgan. 
A.  Fayol  boshqaruv  fanining  rivojlanishiga  salmoqli  hissa  qo'shgan  frantsuz 
olimlardandir.  U  Frantsiyadagi  ko'mir  qazib  oluvchi  yirik  kompaniyani  boshqargan. 
A. Fayol o'zining boy amaliy tajribasini "Umumiy va sanoat boshqaruvi" (1916 nomli 
kitobida  umumlashtirgan.  Uning  ilgari  surgan  quyidagi  boshqaruv  g'oyalari  hozirgi 
kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan (4-jadval).  
 
4-jadval. Anri Fayolning boshqarish tamoyillari 
 
№ 
Tamoyillar   
Izoh 1.
 
  Mehnat 
taqsimoti 
-  Ixtisoslashuv  natijasida  ko’p  miqdorda  va  yuqori  sifatli 
mahsulot  ishlab  chiqariladi.  Bunga  e'tibor  qaratilishi  lozim 
bo’lgan maqsadlar sonini keskin qisqartirish evaziga erishiladi 
2.
 
  Vakolat 
va 
mas'uliyat 
-  Vakolat-bu  buyruq  berish  uchun  berilgan  huquq.  Mas'uliyat 
esa  buning  aksi.  qaerda  vakolat  berilgan  bo’lsa,  o’sha  erda 
mas'uliyat vujudga keladi 
3.
 
  Intizom 
 
-  Intizom  rahbar  bilan  xodim  o’rtasida  o’zaro  hurmatni,  quloq 
solishni  talab  qiladi.  Shartnomalarning  so’zsiz  bajarilishini 
taqozo etadi. 
4.
 
  Yakkaboshchi 
lik 
- Xodim bevosita boshlig’idan buyruq olishi kerak. 
5.
 
  Yo’nalishning 
bir xilligi 
-  Yagona  maqsad  doirasida  faoliyat  ko’rsatayotgan  har  bir 
guruh,  yagona  reja  asosida  ishlashi  va  bitta  rahbarga  ega 
bo’lishi kerak. 
6.
 
  Shaxsiy 
manfaatlarni 
umumiy 
manfaatga 
bo’ysundirish 
-  Alohida  xodim  yoki  guruhning  manfaatlari  bir-biriga  zid 
kelmasligi kerak. 
 

 
26 
7.
 
  Xodimlarni 
taqdirlash 
- Xodimlarning ishonchini qozonish va ularning hamdardligini 
oshirish  uchun  ularga  adolat  yuzasidan  barcha  mehnatiga  haq 
to’lash lozim. 
8.
 
  Markazlashish  - Hamma o’z o’rnida bo’lishi va o’z burchini ado etishi lozim. 
 
9.
 
  Boshqaruvdagi 
ierarxiya 
-Bunda  quyi  daraja  yuqoridan  nazorat  qilinadi  va  yuqoriga 
bo’ysunadi. 
10.
 
  Tartib 
-hamma o’z o’rnida bo’lishi va o’z burchini ado etishi lozim. 
11.
 
  Adolat 
-Tashkilotda adolatning hukm surishi-bu qonunning ustuvorligi 
bilan rahmdillikning uyg’unlashuvi. 
12.
 
  Xodim  uchun 
ish 
joyining 
doimiyligi 
-  Yuqori  darajadagi  qo’nimsimzlik  tashkilot  faoliyati 
samaradorligini  pasaytiradi.  O’z  ish  joyini  mustahkam  egasi 
bo’lish  harakatida  bo’lgan  oddiy  rahbar  bir  joyda  muqim 
ishlashni  istamaydigan  iste'dodli  rahbardan  ming  chandon 
yaxshi. 
13.
 
  Tashabbus 
-Tashabbus-bu tom ma'noda rejani ishlab chiqish va uning o’z 
vaqtida bajarilishini ta'minlashdir. 
14.
 
  Korporativ ruh  -Ittifoq-bu kuch. U esa xodimlar o’rtasidagi hamjihatlikning va 
manfaatlarning hamohanglashuvi natijasi bo’lishi mumkin. 
 
 
2.4. Insoniy munosabatlar maktabi namoyondasi D. Mak Gregorning X va Y 
nazariyasi 
"Ilmiy  menejment"  va  "mumtoz  menejment"  namoyandalari  mehnatni  ilmiy 
tashkil qilish usullarini ishlab chiqishdi va mehnatni texnokratik boshqarilishiga asos 
solishdi. Bu usulga ko’ra: 

 
rahbarning xodimga bo’lgan munosabatlari alohidalashtiriladi; 

 
mehnatni rag’batlantirish qat'iy normalashtirildi; 

 
mehnatni rejalashtirish va nazorat qilish qat'iylashtirildi; 

 
mehnatni "jismonan majburlash" joriy qilindi

 
yollanma ishchidan "fikrsiz robot" sifatida foydalanish usuli qat'iy o’rnatildi. 
Mehnatni  texnokratik  boshqarish  usuli  yollanma  ishchilarning  mehnat 
unumdorligini  oshirishda  g’oyatda  samarador  va  maqbul  usul  sifatida  ko’p  yillar 
davomida  xizmat  qildi.  Ayniqsa,  bu  usul  G.  Ford  zavodlarida  yuqori  rivojlanishga 
erishdi.  Uning  boshqa  izdoshlari  ishlab  chiqarishni  uzluksiz-konveyner  usulida 
tashkil  etish  orqali  boshqarishni  markazlashtirishga,  mehnatni  ilmiy  tashkil  etishga, 
unumdorlikni keskin oshirishga erishdilar. 
1850-1860 yillarda fan-texnika omilining kuchayishi mehnatni tashkil qilish va 
uni  boshqarishda  qo’llanilayotgan  texnokratik  usulning  takomillashtirilishini  taqozo 
etdi.  Fan  texnika  taraqqiyoti  yangi  texnologiyalarning  kirib  kelishini  jadallashtiradi. 
Endi ishchi kuchiga bo’lgan munosabat tundan o’zgaradi. 
Shunday  bir  sharoitla  1820-1830  yillari  AQShda  ilmiy  va  mumtoz 
menejmentlarga  muqobil  harakat  sifatida  "teylorizm"ga  qandaydir  darajada  qarshi 

 
27 
yangi  nazariya  -"insoniy  munosabatlar"  maktabi  paydo  bo’ldi.  Bu  maktabga 
amerikalik jamiyatshunos va ruhshunos E. Meyo (1880-1949) asos soldi. 
Bu maktab nuqtai nazaridan: 

 
 ishchi - bu fikrsiz robot emas, balki obro’-e'tiborga, o’z-o’zini hurmat qilishga, 
o’z qadr-qimmatini his etishga; 

 
 boshqa kishilar tomonidan ma'qullanishga, shaxsiy maqsadlar va manfaatlarga 
erishishga intilishda muayyan ijtimoiy ehtiyojlarga ega bo’lgan individdir. 
Ayni  individlar  kompaniya  va  firmalarning  manbai  ekanligidan  kelib  chiqib, 
insoniy munosabatlar maktabi boshqaruvining: 

 
 tashabbuskorlikdan; 

 
 ishchilar bilan hamkorlikdan; 

 
 kompaniyadan "birdamlik ruhi" va "mushtaraklik tuyg’usi"ni shakllantirishdan 
foydalanish  hamda  ularni  rag’batlantirishga  asoslangan  tegishli  usullarni  ishlab 
chiqdi. 
Amerikalik  olim  D.  Mak-Gregor  (1906-1964)  "inson  munosabatlari" 
maktabining  atoqli  namoyandalaridan  hisoblanadi.  U  inson  xulq-atvorining  ikki 
modeli,  xodimning  o’z  mehnatiga  ikki  xil  munosabatda  bo’lishi  mumkinligini 
inobatga olib X (iks) va U (igrik) nazariyasini yaratdi. 
X  (iks)  nazariyasiga  ko’ra,  namunaviy  yollanma  ishga  -  tabiatdan  yalqov 
bo’lgan  kishi,  shu  sababli  u  topshirilgan  ishdan  bo’yin  tovlashga  urinadi,  unda 
izzattalablik,  mas'uliyat  sezish,  fahm-farosat  etishmaydi.  Bunday  holatda  xodimni 
doimo majburlash, nazorat qilish, jazolash va jarima solish qo’rqitib turish zarur. 
Y  (igrik)  nazariyasi  birinchisiga  qarama-qarshi:  yollanma  ishchilar  tabiatan 
faol,  ularga  tashabbuskorlik  va  uddaburonlik,  o’z  zimmasiga  mas'uliyat  olish 
salohiyati  xosdir.  Bunday  holda  menejerning  vazifasi  kishilar  o’z  maqsad  va 
manfaatlariga  g’oyat  maqbul  tarzda  erishadigan  shart-sharoitni  yaratishdan  iborat 
bo’lgan.  Kompaniyaning  siyosati  va  istiqboli  esa  xodimlarning  xulq-atvoriga 
asoslangan  holda  tashkil  etilishi  kerak.  Bu  nazariyaga  muvofiq  keluuchi  ishchini 
rag’batlantirish va unga qulay muhit yaratib berishgina kifoya qiladi. 
Albatta,  har  ikkala  nazariya  ham  faqat  nazariyadir.  Amaliyotda  ular  sof 
ko’rinishda  uchramaydi.  Inson  murakkab  va  ziddiyatli  mavjudot.  U  o’zida  ham 
birinchi,  har  ikkinchi  modellar  sifatini  mujassamlashtiradi.  Boshqarishning  yuksak 
san'at ekanligi ham ana shu ikki jihatni uyg’unlashtirishdir. 
 
Katalog: filesarchive
filesarchive -> O. K. Iminov iqtisod fanlari doktori, professor
filesarchive -> B u X o r o o z I q o V q a t V a y e n g I l s a n o a t t e X n o L o g I y a s I i n s t I t u t I r. A. X a I t o V, V. E. R a d j a b o V a
filesarchive -> Ipak qurti seleksiyasi.pdf [Aeratsiya stansiyalari]
filesarchive -> Ipak qurti ekologiyasi va boqish agrotexnikasi.pdf [Aerologik asboblar]
filesarchive -> T o s h k e n t davlat a g r a r u n IV e r sit e t I s. Avezba y ev, T. Karabayeva
filesarchive -> Osimliklarni biologik himoya qilish vositalari.pdf [Agrotexnik himoya usuli]
filesarchive -> 0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va à b t 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi
filesarchive -> 10-168 Tuproqshunoslik.pdf [Agrotuproq rayonlashtirish]
filesarchive -> Qishloq xojaligi asoslari.pdf [Almashlab ekish rotatsiyasi]
filesarchive -> Umumiy va qishloq xojaligi fitopatologiyasi.pdf [Aralash ekinlar]

Download 5.3 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling