Fonus I förändring Förslag från styrelsen på ny parlamentarisk organisation. Vad är speciellt med Fonus?


Download 26.6 Kb.

Sana07.09.2017
Hajmi26.6 Kb.

FONUS i förändring

Förslag från styrelsen på ny parlamentarisk organisation.Vad är speciellt med Fonus? 

Fonus bildades för att samhället behöver begravningar och juridik till skäliga 

priser och med god sed. Samma motto gäller än idag och därför har Fonus en 

särställning inom juridik och begravningar på den svenska marknaden.

En fördel för Fonus är att vi är en kooperativ organisation. Just denna driftsform 

gör oss till en stark och intressant aktör för både kunder, leverantörer och med- 

arbetare. Som ekonomisk förening har vi inte hög vinst som främsta mål. Syftet 

är att vara prisdämpande. Vinster återinvesteras i verksamheten eller återförs 

till medlemmarna.

De två kärnverksamheterna inom Fonus är begravningar och juridik som vi 

driver under olika varumärken. 

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Där beslutas om 

vinstdisposition, ansvarsfrihet, val av styrelse, ränta på medlemsinsatsen samt 

motioner som inkommit från våra drygt 2 300 medlemmar och från distrikts-

råden. Bland våra medlemmar finns t.ex. bostadsrättsföreningar, hyresgäst-

föreningar, fackliga organisationer, försäkringsbolag, invandrarorganisationer, 

kulturföreningar, pensionärsföreningar och patientorganisationer.

Organisationen in i framtiden 

Genom åren har vi genomfört flera förändringar av Fonus demokratiska  

organisation utifrån idéer från medlemmarna. Ibland med syfte att använda 

resurserna mer effektivt, ibland för att stärka de demokratiska processerna.

På föreningsstämman 2015 motionerades om att initiera en diskussion i  

styrelsen kring ägarnas vilja och förväntningar på den parlamentariska organi-

sationen och kommunicera detta brett med förtroendevalda och medlems- 

organisationer. Motionen bifölls och styrelsen startade arbetet med att ta 

organisationen vidare för ökat medlemsinflytande. Under hösten diskuterades 

motionen i arbetsgrupper tillsatta av styrelsen. Frågan om Fonus parlamen-

tariska organisation togs även upp på rådslaget i mars 2016 där ett sextiotal 

företrädare från olika medlemsföreningar deltog. Utifrån diskussionerna har 

det blivit tydligt att dagens upplägg med distrikt och distriktsråd inte är helt 

logiskt sett till hur en modern, demokratisk organisation kan arbeta.

Styrelsen har därför tagit fram ett förlag på en framtidsinriktad organisation 

med ett starkt medlemsinflytande.

Förslaget i denna folder kommunicerades till ägare och förtroendevalda inför 

distriktsstämmorna i april 2016, då förslaget var uppe på dagordningen. 

Många distrikt var direkt för en förändrad parlamentarisk organisation, medan 

andra var emot. Men framför allt tyckte många att förslaget kom för nära 

inpå distriktsstämmorna och att det fanns för lite tid att diskutera det inom 

respektive ägarförening, tänka till, ställa frågor och komma med förslag på 

förbättringar.

Styrelsen har tagit till sig synpunkterna och kommer fortsätta dialogen med 

beslutsfattare från ägarföreningarna under hösten 2016.

“Fonus bildades för att samhället behöver begravningar och 

juridik till skäliga priser och med god sed”

“... dagens upplägg inte är helt logiskt sett till hur en modern, 

demokratisk organisation kan arbeta”


Så här kan Fonus demokratiska 

organisation förändras 

Utifrån önskemål från medlemmarna har Fonus styrelse tagit fram ett konkret 

förslag att ta ställning till. Förslaget består av fem delar. 

Att minska antalet distrikt

 

Medlemsdistrikten är en kvarleva från den tid då det fanns fristående  begravningsföreningar på många orter i Sverige. Sedan 1970-talet är Fonus 

ett gemensamt företag. Även om antalet distrikt minskat något under årens 

lopp har medlemsdistrikten inte följt med Fonus affärsorganisation. Färre antal 

distrikt ger en tydligare koppling till affärsverksamheten. I dagsläget innebär 

det en minskning från 41 till 11 distrikt.

Att avskaffa distriktsstämmor och höstmöten

Styrelsen föreslår att distriktsstämmorna, höstmötena och rådslaget avskaffas.  

Vi vill ersätta dessa formella möten med öppna och inbjudande distriktsvisa 

medlemsträffar vår och höst. 

På dagens distriktsstämmor väljs ombud till föreningsstämman. Vi vill istället 

låta medlemmarna rösta fram ombud direkt till föreningsstämman. Det blir en 

rakare beslutsgång än dagens system med nomineringar och val i flera led där 

medlemmarna först väljer ombud till distriktsstämmorna som i sin tur väljer 

ombud till föreningsstämman.

Idag tas motioner från medlemmar och distriktsråd upp på höstmöten och  

distriktsstämmor. Beslut fattas på föreningsstämman. Medlemmarna kom-

mer även fortsättningsvis kunna skriva motioner som tas upp till beslut på 

föreningsstämman.

Att ersätta distriktsråden med ambassadörer

Som en följd av att vi tar bort distriktsstämmorna föreslår styrelsen att vi även 

avvecklar distriktsråden och introducerar en ny roll: ambassadörer. De som 

idag är aktiva i Fonus distriktsråd kan bli ambassadörer och fungera som en länk 

mellan Fonus/Familjens jurist och medlemsorganisationerna. Ambassadören 

arbetar på uppdrag av styrelsen med tydliga uppgifter fastställda i en arbets- 

ordning. Uppdraget vilar på en ideell grund, men kompenseras med ett fast 

månadsarvode.

Ambassadörerna utses av styrelsen och kommer att få utbildning och bra 

förutsättningar att genomföra sina uppgifter. Rekryteringen av ambassadörer 

sker via medlemsorganisationerna, samt genom att enskilda personer anmäler 

intresse till Fonus Medlemskommunikation.Att val genomförs med valsedel

Fonus har ett starkt fokus på digitala affärsstrategier, en självklarhet om man 

vill vara ett attraktivt alternativ för kunderna. En naturlig följd av det arbetet är 

att vi även inom medlemsorganisationen tar fram digitala samarbetsformer. 

Styrelsen föreslår att Fonus inför valsedlar i både fysisk och digital form. Val via 

valsedlar förenklar för medlemsorganisationerna som inte behöver vara fysiskt 

närvarande för att kunna rösta. De som kandiderar till föreningsstämman får 

också möjlighet att presentera sig digitalt eller via en broschyr som skickas till 

samtliga medlemsorganisationer tillsammans med valsedeln.  

Att medlemmarna får träffa styrelsen och VD

En av Fonus styrkor är att vi är en ekonomisk förening som ägs av ett stort antal 

organisationer runt om i Sverige. För att tydliggöra den delen av Fonus – och 

möjliggöra ett större medlemsinflytande – vill vi bjuda in till medlemsträffar 

två gånger om året där medlemmarna får möta VD och styrelse och diskutera 

aktuella frågor och nyheter inom begravning och juridik. Tanken är att skapa 

inspirerande och informativa möten. Medlemmarna ska få god insyn i verksam-

heten i hela koncernen, kunna ta del av intressanta nyheter och känna att det 

finns tid och utrymme för frågor och synpunkter.


70 år med Fonus

Verksamheten startar med syfte att 

motverka höga priser på begravningar, 

och verka för etiska affärsmetoder. 

1 januari öppnas det första kontoret 

i Stockholm. Redan samma år bildas 

lokalaföreningar i Malmö, Göteborg, 

Eskilstuna och Västerås. Efterhand 

sprids idén och föreningar bildas 

över hela landet, ofta med stöd från 

de lokala konsumentföreningarna 

och KF centralt.1945

1946

Begravningsföreningarnas  

samorganisation bildas.

De små föreningarna fusioneras till 

regionala begravningsföreningar och 

verksamheten får en starkare central 

förankring. Namnet Fonus etableras. 

1958

1970

Fonus drivs som en 

rikstäckande begravnings-

förening. 

Fonus startar verksamhet 

i Norge genom Fonus AS 

och TS Jacobsen.

1994

Anställda i Fonuskoncernen är totalt (exkl. Juristbyråns franchisetagare 

och deras personal) 724 medarbetare,  67 % är kvinnor och 33 % är män. 

Fördelningen mellan cheferna är 64 % kvinnor och 36 % män.

Fonuskoncernens verksamhet bedrivs under flera olika varumärken. 

I Sverige har varumärket Fonus en rikstäckande begravningsverksamhet 

med 160 begravningsbyråer och 59 ombud, samt Momento med  

17 enheter under olika lokala varumärkesnamn.

Fonuskoncernen äger även Fondkistan som via franchisetagare har  

23 enheter på den svenska marknaden.

Begravningsverksamheten i Norge bedrivs under varumärket Fonus med 

24 enheter samt TS Jacobsen med 3 begravningsbyråer. 

I koncernen ingår välkända varumärken och koncept som begravnings- 

planeraren.se, begravningsförsäkring samt Vita Arkivet. 

Vår juridiska verksamhet drivs i ett eget bolag under varumärket Familjens 

jurist som finns representerade med 33 egna kontor och Juristbyrån som 

drivs via 58 franchisetagare på cirka 300 Swedbankkontor i Sverige.

2016

Fonus startar egen kist-

tillverkning i Falköping. 

1971

Ända sedan 40-talet har Fonus 

erbjudit juridik. Nu läggs den i ett 

eget aktiebolag – Familjens jurist i 

Sverige AB. 

2011

Franchiseverksamheten 

Juristbyrån AB förvärvas 

från Swedbank. 2015

Fonus har haft stor betydelse för utvecklingen av begravningsverksamheten i Sverige. 

1982

Fonus styrelse 

företräder samtliga medlemmar


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling