Табиатнинг сорломлаштирувчи кучлари


Download 16.2 Kb.
bet1/2
Sana21.04.2023
Hajmi16.2 Kb.
#1372884
  1   2
Bog'liq
IMG 0004кисмоний а^волига салбий таъсир курсатади (усиши секинла- ..иади, турли юцумли касалликларга ^аршилик курсатиш ко- рилйяти сусайиб кетади). Бу унинг ^аракат фаолиятига .^ам уз таъсирини курсатиб, оцибат натижада а^ли хамда се- зиш — х;ис этиш ^обилиятларининг секин ривожланишига олиб келади.
Жисмоний манщларни бажариш атрофдаги шаронтни актив з;ис этиб, уни сеза билиш билан, хис-туйру пайдо ь^илиш, тушун- ча ^осил ^илиш, билимларни шакллантириш билан, ёр^ин эмо~ ционал ^ис-туйрулар пайдо ^илиш билан борлик; булади. Булар боланинг психик хусусиятларини такомиллаштиришга, уни хар томонлама ривожлантиришга ёрдам беради.
Хилма-хил жисмоний манщлар бола организмидаги физио­логик фаолиятга яхши таъсир курсатади, тапщи му^итнинг узгарувчан шароитларига мослашиб кетишига ёрдам . беради,. бола тажрибасини янги ^аракатлар билан бойитади. у Жисмо­ний машцлар жисмоний тарбиянинг етакчи воситаси ^исобла- нади, биро^ бу воситаларни табиатнинг сорломлаштирувчи кучлари ^амда гигиеник омиллар билан комплекс равишда ^ушиб олиб борилгандагина машгулотлар энг яхши натижа', согломлаштириш ва тарбия со^асида яхши самара бериши мумкин.
Табиатнинг сорломлаштирувчи кучлари жис­моний тарбия жараёнида ё жисмоний тарбия машрулотларини ва ^аракатли уйинларни муваффа^иятли ташкил этиш ва утка- зиш учун ^улай шарт-шароит сифатида ёки чини^ишнинг нисба- тан муста^ил воситаси (^аво ва ^уёш ваннаси, х;ул сочик билан арт-иниш, чумилиш ва бош^алар) сифатида фойдаланилади-
Чиниедан болаларнинг организми исси^-сову^ х.арорагга, 1^уёш радиациясига, об-^аво шароитининг кескин узгаришла- рига чидамли булади, организмнинг турли касалликларга j^ap- шилик курсатиш ^обилияти ортади.
Чини^иш натижалари боланинг умумий усишида: унинг соглирини муста^камлашда, фаоллигини, иродасини ва шу син- гари фазилатларини ривожлантиришда намоён булади.
Табиатнинг сорломлаштирувчи кучлари улардан аста-секин- лик билан, мунтазам ^амда комплекс равишда фойдаланил- ган та^дирдагина ижобий натижа бериши мумкин.
Боланинг узига хос хусусиятларини, унинг сорлири ва жис­моний ривожланишининг а^воли цандайлигини билиш ва шунга таяниб иш тутиш жуда му^имдир. Нимжон болалар учун чи- ни^иш айницса зарур. Врач масла^атига бин^ан унга муносиб чинициш тури танланади ^амда ни^оятда аста-секинлик билан изчил равишда у билан машрулот утказиб борилади.
Гигиеник ва ижтимои й-м аиший оми л'л а р болани ^ар томонламА ривожлантириш ва тарбиялашнииг энг му^им воситаси ^исобланади. Болаларнинг нормал ^а,ёти ва ф^олияхд шароитини таъмин этувчи: атроф-му^ит гигиенаси,. frypa^ жой.
чирик,, мебель, уйинчо^лар, кийим-кечак, пойабзал), шахсий Ми ижтмопй гигиена воситалари (боланинг'. овцатланиш, ухлиш, м^уи, ме^иат ва уйин фаолияти гигиенаси, унинг дам олнши, уида маданий-гигиеник куникмаларни тарбиялаш), даволпш профилактика тадбирлари сингари воситалар бу группага ки руичп омиллар ^исобланади.
Жисмоний мацщларни ва ^аракатли уйинларни утказишиинг пцплоиа шарт-шароитлари (машгулот утказиладиган зал ва жойларнинг а^воли, асбоб-ускуналар, ^улланмалар ва уйин- чшукфнинг тайёрлиги, физкультура формаси— кийим-кечак на пойабзалнинг мавжудлиги), жисмоний тарбия устидан врач плзорати, жисмоний мапщларни бажариш билан богли^ булган гигиеник ^оидаларга риоя цилиш — булар бари гигиеник омил- ларнинг иккинчи группасини ташкил этади-
Йирик педагог ва педиатр Е. А. Аркин узининг «Мактабгача ёш» деган китобида таъкидлашича, мактабгача тарбия ёшида- ] и болаларнинг жисмоний тарбияси фацат мускулларни чи- иицтирувчи машцларни бажаришдан, гигиеник куникмаларни лаллаб олишдан ва согли^ни муста^камлашдангина иборат vMaciy мактабгача тарбия жисмоний тарбия «... ^ис-туйгу, ди^- цат, ирода, гузаллик тарбияси, бутун характернинг тарбияси»1 булиши зарур деб ^исоблайди!
ЖИСМОНИЙ МАЦЩЛАР
Болалар богчасида жисмоний тарбиянинг асосий мазмунини жисмоний манщлар ташкил этади. Улар ^уйидаги жисмоний тарбия турларидан иборат булади: 1) гимнастика, 2) ^аракат- ли уйинлар ва спорт уйинлари элементлари, 3) спорт маищла- ри, 4) оддий туризм.
ГИМНАСТИКА
Оддий ва мураккаб машк,ларнинг гоят хилма-хиллиги, та- биий ва сунъий ^аракатларнинг цушилиб кетиши буюмла.|эсиз, буюмлар билан бажариладиган, асбобларда (снарядлардй) ба- жариладиган маш^ларнинг муштараклиги; шугулланаётганлар организмига умумий, j^ap томонлама таъсир утказиш билан у ёки бу мускул группаларининг айрим жойларига купро^ таъ- 'сир курсата длиш имконияти; физиологик нагрузкани шугулла- нунчилар организмига нисбатан ани^ мувофи^лаштириш им- кониятининг мавжудлиги гимнастиканинг боцща жисмоний машк;лардан фар^ циладиган хусусиятларидир. Шу туфайли гимнастика мувозанат саклаш ва даволаш а^амиятига ^ам эга булиши мумкин.


1 И. Л. Аркин. Дошкольный возраст, 5-нашри, М., Учпедгиз, 1948 йил, 213- бег. •


6G.
сз
э
с:
s
F-*
Qu
О
С
иИНГПИ^


HJe3

игхвкЫв^;


ИбвгмШБИ DMB,j


iHHBL-фвэ 41 ивк ва тинегфеэ


Сюжетли Сюжетсиз


I>i>.’i;i.'i;i|) Сн>i чаларпд.ч асоснп гимпастмка бнлан упппг тур- .'i• 11111/Ij11 (>111>11 Г>у.'1 r:i11 riiiiiciiiiк гнмиап пкадан фопдалаиилади. Л * < >* 11II I ими ;kiii ка соглпции муста,\камлашга, оргаиичмпп рл- iid/K.'iaii 1111>11111 ма чшшцтмрпшга, mu кобплпитшш оширишга iv'ipa i n.'ir.iи Оуладп. К.аддп-цоматнипг нотугрн успшп на ясси пси, булиб yt’ 11111111111 г (1ЛД1ПШ олпш асоснй гпмпасч икашшг энг муут иачифаси ^исобланади.


Acnniii гимнастика воситалари ^астий зарур харакатларни <>.!>ка|»пin малакаспми шакллаитириш ва такомиллаштпришга, .к пгпп ,\аракат сифатини ривожлантиришга, шунингдек, хосил цилппгап малакаии амалий фаолиятда: ^аётда, уйинда, машру- лотларда 1^уллай билиш ма^оратига эришилади.
Болалар богчасида утказиладиган гимнастиканинг узига хос хусуспятп болаларни турри ^аракатларга ургатишдан иборат- дпр. Бунда болалар турри юра билиш махоратини такомиллаш- тприб борадилар, ^аракатларни тарбиячи талаб килган суръат, маромда анщ, пухта бажаришга урганадилар, хар бир бола- ниш' ^аракати бутун коллективнинг ^аракати билан мувофиц- лаиггириб борилади. Гимнастика болаларни уюшкок ва инти- чомли 1^илиб устиришда катта а^амиятга эгадир.
Болалар борчасидаги гимнастиканинг мазмунини асосий ^а- ракатлар, умумий ривожлантирувчи маищлар, сафланиш ва кбай­та сафланиш, рацс маищл.ари ташкнл этади.
Маищлар ^аракатларнинг характерига кура узгарувчан ва тургун малщларга булинади. Жойда ^аракат цилиб бажариш билан боглик; булган маищлар узгарувчан маищларга киради. Узгарувчан маищларда ^аракатлар ва мускулларнинг ишлаши тез-тез узгариб, маш^лар ro>q куп, го^ кам куч сарфлаган ^ол- да бажарилади. Бу эса болаларнинг ^аракат ^илиш аппарат- ларини ривожлантириш учун айни^са яхши таъсир курсатади. Туррун маш^лар эса мускул группаларининг бир ^олатда узок вак;т зур бериб туришига асосланган. Бу эса ^он айлаиишини, нафас олиш аппарата фаолиятини цийинлаштириб ^уяди. Мак- табгача ёшдаги боланинг мушакларида иш кобилияти ^али кучсиз булиб, болалар ^адеб бир хил ^аракат ^илавериш нати- жасида тезда толи^иб цоладилар. Машк;ларни танлаб, уларнинг меъёрини белгилаш ва^тида мана шуларнинг хаммасини ^и- собга олмо^ зарур-
Мактабгача ёшдаги болалар учун чавдонликни ривожлан- тирадиган, ^аракатларни мувофрщлаштириш махоратини оши- радиган, узгариб турадиган шароитларга тез ва осон мосла- шиб кетишга мулжалланган машцлар купрок мувофик; келади. Гимнастика, асосан, йирик мускул группаларининг актив иш- лашига асосланган ^аракатлар орцали амалга оширилади (ир- гишлаш, сакраш, тирмашиш, чувдайиб утириш, эигашиш ва хо- казолар). Биро^ болаларга купро^ гавданинг айрим бир кис- мига, айрим мушак, i^oh томир группаларига купро^ таъсир килувчи баъзи машцларни, масалан, товон-тупик, мускулла-


8
рини муста^камловчи машцлар (оёц учларида юриш, майда Г>у юмларни оёк учи билан бир жойдан иккинчи жойга олиш, чiiji- вирни оёх^ бармоклари билан тортиш ёки йигиб олиш кабн) буйин мускуллариии муста^камловчи манщлар (бошни буриш, энгаштириш), кул бармо^ларидаги мускулларни мустахкамлов- чи (бармо^ларни юмиш ва ёзиш, ^ал^ани ёки таё^ни бармшу лар билан айлантириш каби) маш^лар ^ам тавсия этп- лади.
Мактабгача ёшдаги болалар жисмоний нагрузКадан тел чарчаб ^оладилар, лекин улардаги иш ^обилияти нисбатан тез тикланади. Шунинг учун машгулотда жисмоний нагрузка к,ис^а муддатли танаффуслар билан ёки мускулларни бушаштирувчи мацщлар билан тез-тез алмаштирилиб турилиши ма^садга му- вофи^дир.
Уч ёшдан етти ёшгача булган болалар асосан, узлари кун- далик ^аётларида фойдаланадиган ^аракатларни (юриш, уло^- тириш, чувдайиб утириш ва шунга ухшаш ^аракатларни) урга- ниб оладилар. Бироц, ^атто мана шу оддий ^аракатлар ^ам уларда ^али такомиллашмаган булади: бу ^аракатлар х.али етарли даражада мувофи^лаштирилмаган булиб, уларни ашщ бажармайдилар, уларнинг тезлиги ^ам жуда паст булади. Мак­табгача ёшдаги болалар учун ^аракатнинг сон ва сифат жи^ат- дан аста-секин ривожланиб бориши характерлидир.

Download 16.2 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling