Toshkent farmatsevtika instituti


Download 24 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/29
Sana15.01.2018
Hajmi24 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
24582

0 ‘ZBEKIST0N  RESPUBLIKASI  OLIY  VA  0 ‘RTA  MAXSUS 
TA’LIM VAZIRLIGI 
TOSHKENT  FARMATSEVTIKA  INSTITUTI
M .N .  Ziyayeva,  G.A.  Sultonova
TIBBIYOT 
TOVARSHUNOSLIGI
0 ‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  va o'rta  maxsus ta ’lim  vazirligi 
farmatsevtika  institution  talabalari  uchun  darslik sifatida  tavsiya  etgan
Professor  X .S.  Zaynutdinovning
umumiy tahriri  ostida
Toshkent
O'zbekiston  Respublikasi  Fanlar  akademiyasi 
«Fan»  nashriyoti 
2008

G .U . 
Tillayeva 
—  te x n ik a   fanlari  d o k to ri,  p ro fesso r.
Z.O.  Nazarova 
—  farm atsevtika fan lari  d o k to ri,  professor. 
R.Z. Ziyayev 
—  farm atsevtika  fanlari  n o m z o d i,  d o tse n t.
T aqrizchilar:
U shbu  darslik  0 ‘zbekiston  Respublikasi oliy va o ‘rta maxsus t a ’lim 
vazirligi tasdiqlagan dasturga muvofiq yozilgan.
D arslikda tibbiyot  tovarshunosligining asosiy tushunchalari,  tibbiyot 
tovarlarining tavsiflari bayon etilgan.  Asosiy e ’tib o r tibbiyot tovarlarining 
assortimentini o ‘rganishga,  sifat  nazoratini o ‘tkazishga,  m e’yoriy hujjatlarga 
binoan qutilash va saqlashga qaratilgan.  M e’yoriy hujjatlaming turli toifalari, 
amaldagi standartlarga oid  m a’lum otlar ta ’riflangan.
Shifoxonalar va klinik-tashxis Iaboratoriyalariga m o'ljallangan tibbiy 
texnika,  tibbiy  asboblar  va  buyu m lam ing  zam onaviy  nam u nalari,  eng 
yangi  uskunalari tasvirlangan.
“ F a rm a tsiy a ”  va  “ Kasbiy  t a ’lim ”  y o 'n a lish la ri  b o 'y ic h a   t a ’lim  
olayotgan  farm atsevtika  oliy  o ‘quv  yurtlarining  bakalavrlariga  h am d a 
tibbiyot  o ‘quv yurtlari  oliy malakali  ham shiralariga moMjallangan.
ISBN  978-9943-09-652-3
©  0 ‘zbekiston  Respublikasi 
fanlar  akademiyasi  “ Fan” 
nashriyoti,  2008-yil.

MUNDARIJA
I  bo‘lim
Tovarsbunoslikning  nazariy asoslari
K i r i s h .....................................................................................................................9
1. Tovarshunoslik fani va uning vazifalari,  m aqsadi 
9
2. Tibbiyot tovarshunosligi tam o y illari.................................................  
11
I  BOB.  Tovarlar,  ularning  tasnifi,  assortimenti 
13
1.1.  Tovarlarva ularning tasnifi 
13
1.2. Tovarlar assortim enti. Assortim ent ta sn ifi...........................................16
1.3. Assortim entning xususiyatlari va ko‘rsatkichlari.................................19
1.4.  Tibbiyot tovarlarini  tasniflash  ................................................................20
II  BOB.  Tovarlarning  sifati,  ko‘rsatkichlari,
iste’mol  xossalari
.........................................................................28
2.1. Asosiy tu s h u n c h a la r.................................................................................. 28
2.2.  Sifatning xususiyatlari va ko‘rsatkichlari...............................................28
2.3.  Tovarlar iste’mol  xossalari va ko‘rsatkichlar nom enklaturasi 
30
III  BOB.  Sifat nazorati  va  standartlash 
36
3.1.  Dori vositalar va tibbiy texnika, tibbiyot buyum larining
sifatini  nazorat  qilish  t i z i m i ................................................................. 36
3.2.  Standartlashning um um iy savollari. Asosiy  ta ’riflar 
39
3.3.  Standartlash m aqsadlari va vazifalari 
41
3.4.  Standartlash sohasida m e’yoriy hujjatlam ing toifalari, 
standartlar t u r l a r i ........................................................................................42
3.5. Xalqaro standartlar 
45
3.6.  Ekspluatasiya (foydalanish)  hujjatlari................... ................................ 49
IV  BOB.  Materialshunoslik  asoslari 
54
4.1. Ashyolam ing x o ssa la ri.............................................................................. 54
4.2.  M etallar, tasnifi, tibbiyotda ish latilish i................................................ 57
4.3.  Zanglash va him oya-m anzarali q o p la m a la r.........................................60
4.4.  Nom etall  ashyolar va ulam i tibbiyotda ish latilish i............................ 62
4.5.  P olim er a s h y o la r .......................................................................................64
S o ‘z b o s h i.....................................................................................................................7
3

V
 
BOB.  Tibbiyot  tovarlarini  qadoqlash  va  saqlash 
70
5.1.  Qadoq,  uning tasnifi va 
q o 'y ila d ig a n  
talablar 
70
5.2.  Tara(idish)  va qadoqlash vositalarining  tasnifi 
74
5.3. 
T a y y o r  
dori  turlarini  qadoqlash 
75
5.4.  Tibbiyot tovarlaming saqlanishiga qo'yiladigan talablar 
78
5.5. Tovarlami  rusumlash  (markirovkalash)...............................................84
5.6. Yaroqlilik muddati 
85
II  bo‘lim
Tibbiyot  buyumlari  va  tibbiyot  texnikasining 
tovarshunoslik  tahlili
VI  BOB.  BogMash  ashyoiari  va  vositalari 
88
6.1.  Bog‘lash ashyolarining assortimenti va
ularning sifatiga qo'yiladigan talablar 
88
6.2.  Momiq va uning  sifat ko‘rsatkichlari....................................................90
6.3. Alignin 
93
6.4.  Doka va uning sifatiga qo‘yiladigan talablar 
93
6.5.  Tayyor bog‘lash vositalari va ularning assortim enti..........................95
VII  BOB.  Choklash  ashyoiari...............................................................104
7.1.  S o‘riladigan choklash ashyoiari 
105
7.2.  S o ‘rilmaydigan choklash ashyoiari..................................................... 108
7.3. Jarrohlik ignalari...................................................................................... 111
7.4.  Tikish jarrohlik apparatlari 
114
VIII  BOB.  Sanitariya-gigiyena  va  bemorlar
parvarishi  uchun  buyumlar 
118
8.1.  Tibbiyotda ishlatiladigan rezina buyumlar 
118
8.2.  Naychasimon egiluvchan buyumlar 
122
8.3.  Narkoz va sun’iy  nafas uchun egiluvchan  tibbiyot  buyumlari 
126
8.4.  Lateksdan tayyorlangan buyumlar 
127
8.5.  Bemorlar parvarishi  uchun buyumlar 
130
8.6.  Rezina va lateksdan tayyorlangan buyumlami  saqlash 
136
IX  BOB.  Inyeksiya,  transfuziya,  infiiziya  o ‘tkazish
buyumlari  va  m oslamalari.....................................................139
9.1.  Shprislar sifatiga qo'yiladigan  talablar.............................................. 139
4

9.2.  Naysim on  ignalar.  Troakarlar 
141
9.3.Transfuziyavainfuziyamoslamalari 
144
9.4.  Q on yig'ish va saqlash konteynerlari 
145
9.5.  K o‘p marta  ishlatiladigan shpris-qalam ............................................  146
X  BO B.  Tibbiyot  asboblar,tasnifi,  assortim enti,
sifatini  baholash  usullari
............................................................ 150
10.1.  Um um iy jarrohlik  asboblari,  tasnifi,  sifatini
tekshirish usullari 
151
10.2.  Lazer qo'llaniladigan abdominal jarrohlik asboblari 
180
10.3.  Maxsus asboblar 
184
10.4. Akusher-ginekologik asboblar 
203
10.5.  Urologik asboblar 
209
XI  BO B.  Stomatologiya jihozlari  asboblari  va  buyumlari 
218
11.1.  Stomatologiya jihozlari 
218
11.2. Terapevtik stomatologiya asboblari.....................................................220
11.3. Jarrohlik stomatologiya asboblari 
223
11.4. Yordamchi asboblar 
225
11.5.  Plombalash ashyoiari........................................................................... 225
XII  BO B.  Ko‘rishni  tekshirish,  tuzatish  va  himoyalash
asbob  va  u sk u n a la ri
................................................................ 229
12.1.  Ko‘z refraksiyasini aniqlashda ishlatiladigan
asbob va qurilmalar............................................................................... 229
12.2.  Ko'zning ichki bosimini o ‘lchaydigan asboblar........................... 231
12.3.  Ko'zoynak gardishlari........................................................................... 232
12.4.  Kontakt linzalar..................................................................................... 233
X III
 
BOB.  Kislorodli-nafas  olish  va  narkoz  a p p a ra tla ri
................ 236
13.1.  Kislorod apparatlari  .............................................................................. 236
13.2.  0 ‘pkaning sun’iy ventilatsiyasi va narkoz apparatlari...................238
13.3.  Defibrillatorlar........................................................................................ 242
XIV
 
BO B.  Fizioterapevtik davolash  a p p a ra tla ri
.................................. 247
14.1.  Elektrdavolash apparatlari  .................................................................. 248
14.2.  Elektrostimulatsiya apparatlari............................................................. 252
14.3. Yuqori chastotali apparatlar.................................................................254
5

14.4.  Ultrayuqori chastotali —  UVCH-terapiya apparatlari 
254
14.5.  Mikroto'lqinliterapiya apparatlari.....................................................256
14.6.  Darsonvalizatsiya apparatlari...............................................................257
14.7  Ultratovush  apparatlari 
257
14.8. Aerozolterapiya apparatlari 
259
14.9.  Nur bilan davolash apparatlari  .........................................................262
14.10.  Suv  bilan  davolash jihozlari  ........................................................... 266
XV  BOB.  Tashxis  qo‘yish  asbob-uskunalari  va  apparatlari.
Monitoring tizimlari 
271
15.1. Auskultatsiya va perkussiya asboblari hamda moslamalari 
271
15.2.  Qon  bosimini o ‘lchash  uskunalari 
272
15.3.  Biopotensiallami qayd etish apparat va uskunalari 
274
15.4.  Elektroensefalografiya uskunalari 
278
15.5.  Ultratovushli tashxis apparatlari 
279
15.6.  Endoskopik uskunalar........................................................................... 284
15.7.  Rentgen tashxis va rentgenoterapiya  apparatlari 
291
XVI
 
BOB.  Kasalxona,  klinik-tashxis  laboratoriya jihozlari 
304
16.1.  Kasalxona jihozlari................................................................................ 304
16.2.  Klinik-tashxis laboratoriya jihozlari 
307
16.3.  Ekspress-tekshiruvlar uchun asbob-uskunalar 
309
16.4.  Dorixona va laboratoriya yordamchi jihozlari.............................311

SO'ZBOSHI
S o g ‘liqni  saq lash   tizim id a g i  islo h o tla r  —  respublika  a h olisi 
sa lo m a tlig in i  m u h o fa za   qilish  tib b iy o t  xizm a tin i  m u stah kam lash  
va takom illashtirishni  ta ’m in laydi,  am bulatoriya-poliklinika,  sh ifo - 
xonalar,  sanitariya-gigiyena,  farm atsevtika va boshqa  muassasalarni 
qam rab  oladi.
B o zo r m unosabatlariga o 'tish   davrida  respu b lik am izn ing so g ‘- 
liqni  saqlash  so h a sid a   tu b   o ‘zgarish lar  am alga  osh irild i.  T ib b iy 
x izm a t  k o ‘rsatish n in g  m arkazlash tirilgan   tiz im i  o ‘m id a   yirik  d is- 
trib yu ter  k o m p a n iy a la r  tash k il  q ilin ib ,  a h o lig a   b evo sita   tib b iy 
d a v o la sh -p ro fila k tik a   y o rd a m in i  k o ‘rsatuvchi  x u su siy  tu zilm a la r 
shakllandi.
SogMiqni  saq lash   tiz im i  o ld id a   k o ‘n d alan g  b o 'lg an   k o ‘plab 
vazifalam i hal etishda yuksak sam arali, xavfsiz va sifatli dori vositalari 
h am d a zam on aviy d avolash -tash xis asbob-uskunalariga,  m ah su lot - 
larga  b o ‘lgan  eh tiyojin i  t o ‘la  q on d irish   katta  ah am iyat  kasb  etadi.
Z a m o n a v iy   tib b iy o t  to v a r sh u n o slik n in g   b irm u n ch a   m u h im  
b o ‘lim lari  va d a v olash   a m a liy o tid a   foy d alan ilad ig an   h am d a sotish  
u ch u n   d orixon alarga  kelib  tu sh a y o tg a n   tib b iy  to v a r la m in g   k en g 
tarqalgan  turlariga  e ’tib o m i  ja m la sh   m aq sad id a   tib b iy  m aqsadli 
to v a r la m in g   har  b ir  gu ru higa  m a n su b   aso siy   vakillariga  t a ’riflar 
berilgan.
D avolash -p rofilak tik a  m uassasalari  kabinetlari va boMimlarida 
tib biyot  tovarlarini  qabul  q ilish da zarurboM gan  tib biy to va rla m in g 
sifatini  tekshirish  h am d a  sin o v  usullariga aloh id a  e ’tibor qaratilgan.
S h u  bilan birga,  darslikda tib biy tovarlar sifatini  nazorat  q ilish , 
u la m i  standartlar  va   b o sh q a   m e ’y o riy   hujjatlar  aso sid a  qabul 
q ilish   h am d a  sa q lash   sh a r t-sh a r o itla r in i  ta n la sh ,  sh u n in g d e k , 
m etallar,  sh ish a,  rezin a  va  sh u   k abilardan  tib b iy  m a h su lo tla r  — 
b u y u m la r  ishlab  ch iq a rish   ash yoiari  va  te x n o lo g iy a la rig a   d o ir  en g 
d olzarb   m a ’lu m o tla r  kiritilgan.
7

M azkur  darslik  bayon  etilgan  m a’lum otlar  farmatsevtlar  va 
oliy m a’lumotli hamshiralarga  tibbiy tovarlami o'rganish,  ulardan 
samarali foydalanish, qabul qilish, sifatini nazorat qilish va saqlash 
jarayonini  to ‘g‘ri  yo'lga  qo ‘yish  imkonini yaratadi.
Darslik  o ‘zining  m azm uni  va  tuzilishiga  ko‘ra  0 ‘zbekiston 
Respublikasi  oliy  va  o‘rta  maxsus  ta ’lim  vazirligi  tasdiqlagan 
“Tibbiyot  tovarshunosligi”  dasturiga  mutanosibdir.
Ushbu darslikning yaratilishida o ‘z hissalarini qo ‘shganlardan 
professor  E.R.  Toshm uham edov,  professor Z.O.  Nazarova,  pro­
fessor  B.Sh.Shoislomov,  dotsent  R.Z.  Ziyayevlarga  mualliflar 
o‘z minnatdorchiliklarini  bildirishadi.  Kitobning sifatini yaxshilashga 
qaratilgan  h ar  qanday  tan q id iy   fikr-m ulohazalar  va  istaklar 
mualliflar tom onidan qabul qilinadi va inobatga olinadi.

I  B O ‘L IM
T O V A R S H U N O S L IK N IN G   NAZARIY  A SO SLA R I
KIRISH 
1. 
Tovarshunoslik  fani  va  uning  vazifalari,  maqsadi
Tovarshunoslik  tovarlam ing  iste’mol  qiymatini  o ‘rganuvchi 
alohida fan va mustaqil soha hisoblanadi.  Tovar muayyan  iste’mol 
xossalariga  ega  b o ‘lib,  tovarshunoslik  obyektini  tashkil  etadi.
“Tovarshunoslik’' atamasining ta ’rif-tavsiflari behisob.  Ulardan 
eng  maqbuli
“Tovarlaming iste’mol  qiymatlari  alohida fan sohasi predmeti
—  tovarshunoslikni  tashkil  etadi”
Mazkur  ta ’rif atam alarning  keyingi  ko‘plab  ta ’riflar  asosini 
tashkil qiladi.
Oliy o ‘quv yurtlari o ‘qituvchilarining umumiy tovarshunoslik 
masalalari  bo‘yicha  Xalqaro  nazariy  konferensiyasi  bayonotida 
quyidagi  ta ’rif qayd  etilgan:
“Tovarshunoslik — tovarlaming iste’mol qiymatini o‘rgatuvchi 
tabiiy-ilmiy fan  predm etidan  iboratdir”
“Tovarshunoslik”  atam asi  ikki  so‘zdan  tarkib  topgan  bo ‘lib 
“tovarshunoslik”  (lot.  Veda — bilim),  ya’ni tovarlar haqidagi bilim 
degan  m a’noni bildiradi.
Faqat  iste’mol qiymati  mahsulotni tovarga aylantiradi,  chunki 
insonning aniq ehtiyojlarini  qondirishga  qodirdir.  Agar tovarning 
iste’mol  qiymati  iste’m olchining  aniq  talablariga javob  berm asa, 
bunday  tovarga  talab  b o ‘lm aydi,  dem ak,  maqsadga  muvofiq 
foydalanilmaydi.
Tovarshunoslik  maqsadi  —
  tovarning  iste’mol  qiym atini. 
shuningdek,  tovar  harakatining  barcha  bosqichlarida  ularning 
o‘zgarishlarini  tashkil  etuvchi  eng asosiy tasniflami  o'rganishdan 
iborat.
Tibbiyot  tovarshunosligi  tibbiyotning  tashxis  qo‘yish,  kasal- 
likning  oldini  olish  va  davolash  maqsadlari  (tashxis,  davolash, 
a ’zolam ing  ayrim  qism larini  tuzatish  yoki  ulam i  sun’iy  qism  va
9

a’zolar bilan almashtirish, tovar sifatini aniqlash, saqlashni nazorat 
qilish)da ishlatiladigan tibbiyot tovarlarining funksional xossalarini 
o lrgatadi.  Tibbiyot  tovarshunosligi  predm eti  ilm-fan  va  o ‘quv 
darsligi sifatida quyidagi  vazifalarni  hal  qiladi:
—  iste’mol  qiymatini  tashkil  etuvchi  tibbiyot  tovarlarining 
asosiy  tasniflarini  aniqlash;
—  tibbiyot  tovarshunosligi  tamoyillari  va  usullarini  belgilash;
—  toifalash  usullarini  oqilona  qo'llash  yo‘li  bilan  tibbiyot 
tovarlari  (TT)  ni  tizimlash;
—  h iso b -k ito b   qilish  m aqsadida  T T ning  assortim entini 
o'rganish;
—  TTni  tayyorlovchi  sanoat  korxonasi  va  ushbu  m ahsu- 
lotlardan  foydalanuvchi  tibbiyot  m uassasasining  assortim enti 
siyosatini  tahlil  qilish  uchun  TTning  assortim enti  ko‘rsatkich- 
larining  xususiyatlarini  o ‘rganish;
—  TTning  assortim entini  boshqarish;
—  hisob  va jiddiy  nazorat  asosida  tibbiyot  tovarlam i  to ‘g‘ri 
saqlashni amalga oshirish.
TT  fani  bo ‘lg‘usi  m utaxassislar—  farm atsevtlarni  tibbiyot 
tovarlarni  (bem orlarni  parvarish  qilish  buyum lari,  bog‘lash 
vositalari,  tikuv  ashyoiari,  asboblar  va  boshqalar)  ishlatish, 
sifatini tekshirish,  hisobini  yuritish  va saqlash  ishlarini bajarishga 
tayyorlashni  o ‘zining  bosh  vazifasi  deb  biladi.
0 ‘zbekiston  Respublikasining “ Fuqarolar sog‘lig‘ini muhofaza 
qilish  to ‘g 'risid a”  gi  qonuniga  muvofiq  malakali  tibbiy  xizmat 
ko‘rsatishni  ta ’minlash  maqsadida,  shuningdek  tibbiy  xizmatlar 
sifatini  oshirish,  sog‘lom  avlodni  larbiyalash,  sogMiqni  saqlash 
tizim in i  m a m la k atd a   am alga  o sh irilay o tg an   o ‘zgarishlarga 
muvofiqlashtirish  uchun  0 ‘zbekiston  Respublikasida  sog‘liqni 
saqlash  tizim ini  1998—2005  yillarda  isloh  qilish  Davlat  dasturi 
qabul  qilingan.
M azkur  D asturga  m uvofiq  respublikada  yetarlicha  jadal 
sur’atlarda zamonaviy tibbiyot va tashxislash asbob-uskunalari bilan 
ta ’minlanayotgan xususiy davolash-m uhofaza muassasalari tashkil 
etilmoqda.  Ilgari  Ь аф о  etilgan  va  tibbiy  xizmat  ko‘rsatayotgan 
davolash  —  kasallikning  oldini  olish  muassasalari  oldida  mavjud
10

asbob-uskunalarni  va  ish  qurollarini  zamonaviy,  om m abop yangi 
asbob-uskunalarga almashtirish  masalasi  ko‘ndalang bo ‘lmoqda.
Tabiiyki,  ushbu  barcha  tadbirlar  tibbiy  tovarlarga  talabni 
kuchaytiradi va ular bozorini  kengaytiradi.  Zamonaviy tibbiyotda 
qo‘llanilayotgan TTning nomenklaturasi juda xilma-xildir.
Tibbiyot  tovarshunosligi  tibbiyot  sohasida  m utaxassislar 
tayyorlash  uchun  z a ru rb o ig a n   yagona  o ‘quv fani  emas.  M azkur 
fan boshqa o ‘quv fanlari  qatori tabiiy-ilmiy va  matematika  fanlari
—  fizika,  kimyo,  biologiya,  anatom iya,  fiziologiya,  m ikrobio- 
logiya,  gigiyena,  m atem atik a;  u m um iy  kasb-kor  fa n la r  — 
jarrohlik,  terapiya,  laboratoriya tashxisi,  sog'liqni saqlashni  tashkil 
qilish,  iqtisodiyot va menejment va hokazolar bilan uzviy bog'liqdir.
2.  Tibbiyot  tovarshunosligi  tamoyillari
Tamoyil  (prinsip  —  lot.  Prihcpium   —  asos,  ibtido)  —  u 
yoki bu  nazariya,  ta ’limot  va  faoliyatning asosiy qoidasi.
Tibbiyot tovarshunoslikning tamoyillari quyidagilar: xavfsizlik, 
samaradorlik,  mutanosiblik,  o ‘zaro  almashinuv,  tizimlash.
Xavfsizlik —
  inson  hayoti,  sog‘Iig‘iga ziyon yetkazishga bog‘liq 
b o ‘lgan,  bunga  yo‘l  q o ‘yilmaydigan  tavakkalchilikning yo‘qligiga 
asoslangan  tovarshunoslik  tam oyillarining  asosiysi.  Bu  ayniqsa 
davolash,  tashxis,  muolajalar  o ‘tkazish  uchun  foydalaniladigan 
tibbiy asboblar,  uskunalar va apparatlarga  tegishlidir.
Ayni  paytda  tovarshunoslikda  tovarlar va  atrof-m uhit  uchun 
xavfsiz  tam oyiliga  qad o q lash ,  tra n s p o rtd a   tashish,  saqlash 
jarayonlarida rioya qilinishi shart.  Masalan,  kislorodli yoki boshqa 
tibbiy gazlar bilan to ‘ldirilgan ballonlarni tashish va saqlashda atrof- 
muhitga nisbatan xavfsizlik tamoyiliga q at’iy rioya qilinishi zarur.
Sam aradorlik  —
  tovarlarni  ishlab  chiqarish,  qadoqlash, 
saqlash, sotish va iste’mol qilish  (foydalanishda)  m o‘tadil  natijaga 
erishishdan  iborat  tamoyil.
Ushbu tamoyil TTning assortim ent turlarini shakllantirishda, 
shuningdek  sifati  va  m iqdorini  ta ’m inlashda  muhim  ahamiyatga 
egadir.  Masalan, qadoqlash yoki saqlash samaradorligi zarur sifatda
11

saqlab qolingan tovarlam ing miqdori va m azkur jarayonlarga sarf- 
xarajatlar bilan  belgilanadi.
Mutanosiblik —
 TTning yaroqliligi,  ko ‘ngilsiz o ‘zaro ta ’sirini 
vujudga  keltirm aydigan,  ham korlikda  foydalanishga  nisbatan 
jarayonlar yoki  xizm atlarning  foydaliligini  belgilovchi  tamoyil.
0 ‘zaro almashinuv —
 bitta tovar, jarayon yoki xizmat o ‘miga 
boshqa tovar, jarayon yoki xizmatning yaroqliligi, bir xil talablami 
bajarish  m aqsadida  foydalanishi  bilan  aniqlanadi.  Tovarlaming 
o ‘zaro almashinuvi ular o ‘rtasida  raqobat bilan belgilanadi va ayni 
paytda  bu  shunga  o ‘xshash  ehtiyojlam i  turli  xil  tovarlar  bilan 
to ‘ldirish  imkonini beradi. Ayrim TTning tasniflari nechog‘li yaqin 
bo‘lsa, ular o ‘zaro almashinuvdan foydalanishga shunchalik yaroqli 
bo'ladi.  Masalan, jarrohlikda ishlatiladigan  pichoq  vaskalpel.
TT  (m ahsulot,  asbob,  uskuna)  ning  yoki  bu  buyum larni 
butlovchi  ayrim   tovarlam ing  ko‘zda  tutilgan  talablam i  bajarish 
uchun  boshqa  uskuna  o ‘rnida  foydalanilishiga  qodirligi  o ‘zaro 
a lm a sh in u v c h i  to v a rla m in g   x ilm a -x illig i  (a s so rtim e n ti)n i 
shakllantirishda m uhim  aham iyat kasb etadi.
Tizimlash  (sistematizatsiya)  —
  bir xil,  o 'zaro  almashinadigan 
tovarlar,  ja ra y o n la r  yoki  xizm atlarning  m uayyan  izchilligini 
belgilashdan  iborat tamoyil.
Obyektlarning ko ‘p xilligini  hisobga olgan tovarshunoslikdagi 
tizimlash  —  tartibga  solish  favqulodda  m uhim   ahamiyatga  ega, 
chunki  u  o ‘zaro   b o g ‘langan  va  o ‘zaro   b o ‘ysingan  to ifa la r 
(m untazam   kategoriyalar) ga birlashtirish,  muayyan  reja b o ‘yicha 
qurilgan  chizm ani  tuzish  imkonini  yaratadi.
Tizimlash  tamoyili  usullar  guruhi  asosiga  qo'yilgan  b o ‘lib, 
ular tarkibiga tovarshunoslikda keng qo ‘llaniladigan tenglashtirish 
(identifikatsiya),  tasniflash,  um um lashtirish  va  kodlashtirishlar 
kiradi.
12


Download 24 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling