14-Tebranma jarayonlar Garmonik tebranishlar


Download 0.72 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/5
Sana18.03.2023
Hajmi0.72 Mb.
#1281516
  1   2   3   4   5
Bog'liq
14-Tebranma jarayonlar14-Tebranma jarayonlar 
Garmonik tebranishlar 
Tabiat va texnikada juda ko‘p tarqalgan takrorlanuvchi jarayonlar asosida 
tebranishlar yotadi. Bunday jarayonlarga soat mayatnigining tebranishi, zanjirdagi 
o‘zgaruvchan tok, tovush, daraxt barglari tebranishi, musiqa asboblarining torlari, 
ichki yonish dvigatellarining porsheni va shu kabilarning harakati misol bo‘la oladi.
Fizikaviy tabiatiga qarab tebranishlar mexanik va elektromagnit tebranishlarga 
bo’linadi. Tebranayotgan jism hamisha boshqa jismlar bilan bog‘liq va ular bilan bir 
sistemani tashkil qiladilar. Shu tufayli hosil bo‘lgan sistema tebranayotgan sistema 
deb ataladi. 
Tebranma harakat yoki tebranish deb davriy ravishda takrorlanadigan 
harakatga aytiladi. Tebranishlar fizikasining xulosalari mexanik tebranishlar, 
o‘zgaruvchan tok, elektrotexnika va radiotexnikaning nazariy asosini tashkil qiladi. 
Tebranma harakatning asosiy belgilaridan biri uning davriyligidir. Har qanday 
davriy ravishda takrorlanuvchi harakat amplituda, davr, chastota, faza, siklik 
chastota kabi fizik kattaliklar bilan xarakterlanadi 
Eng sodda tebranish garmonik tebranishdir. Garmonik tebranishlarda 
tebranuvchi kattalik vaqt bo’yicha sinus yoki kosinus qonuni bo’yicha o’zgaradi. Bu 
turdagi tebranish quyidagi sabablarga ko’ra juda muhimdir: tabiatda va texnikada 
uchraydigan tebranishlar o’z xarakteri bo’yicha garmonik tebranishlarga juda yaqin
boshqacha ko’rinishdagi davriy tebranishlarni ustma - ust tushgan bir necha 
garmonik tebranishlar sifatida tasavvur qilish mumkin. Garmonik tebranishlarning 
o’zaro qo’shilishidan turli tebranishlar, masalan, bir xil chastota va turlicha fazalarga 
ega bo’lgan o’zaro perpendikulyar ikkita garmonik tebranishlar yig’indisi fazalar 
ayirmasiga qarab tebranuvchi nuqtaning trayektoriyasi to’g’ri chiziq, aylana yoki 
ellipsdan iborat bo’lishi mumkin. Chastotalari turlicha va o’zaro perpendikulyar 
bo’lgan ikkita garmonik tebranishlar yig’indisini ifodalovchi nuqta harakatining 
trayektoriyalari g’oyat murakkab chiziqlardan iborat. Bu chiziqlar Lissaju figuralari 
deb yuritiladi. 


Ko’p hollarda turli tebranma harakatlar uchun umumiy bir xususiyat hosdirki, 
ularning hammasida turg’un vaziyati bor bo’lib, bu vaziyatda tebranayotgan jism 
tebranishga qadar va tebranishdan keyin ham uzoq vaqt davomida to uni tashqi kuch 
shu turg’un vaziyatidan chiqarmaguncha tura oladi. Hamma vaqt ham jismni turg’un 
vaziyatdan chiqarganda uni boshlang’ich vaziyatiga qaytarishga intiluvchi kuch 
paydo bo’ladi. Bu kuchning kelib chiqish tabiati turlicha bo’lishi mumkin.
Qaytaruvchi kuch mavjudligi tebranma harakat yuzaga chiqishi uchun yetarli 
shart bo’la olmaydi. Tebranma harakatda qaytaruvchi kuchdan tashqari tebranuvchi 
jism yo’lning turg’un vaziyatiga mos kelgan nuqtasida to’xtab qolishiga to’sqinlik 
qiladigan yana boshqa asos ham ishtirok etishi kerak. Bunday asos- tebranuvchi 
jismning inersiyasidir. Qaytaruvchi kuch tebranayotgan jismning muvozanat 
vaziyatidan siljishiga proporsional ortib boradigan hollarda tebranma harakat 
ayniqsa sodda xarakterga ega bo’ladi. 
Garmonik tebranma harakat qilayotgan jismning koordinatalari 
x = a cos 

= a cos 

t = a cos
2


t. (14.38) 
y = a sin

= a sin

t = a sin 
2


t.
(14.39) 
qonuniyatga bo’ysunadi. (14.38) va (14.39) tenglamalar bilan ifodalangan 
harakatning tebranma xususiyati ularni 14.12-rasmdagidek grafikda tasvirlanganda 
yanada ravshan bo’ladi. 
14.13- rasm. a- garmonik tebranish amplitudasi, T- tebranish davri. 
(14.38) tenglamadan foydalanib, avval garmonik tebranayotgan nuqtaning v 
tezligi va w tezlanishini topamiz: 
v =
dx
dt
=

a cos

t. (14. 40) 
w
=
dv
dt
=
d
2
x
dt
2
= −

2
a sin

t = −

2
x. (14.41) 


Oxirgi ifoda vaqtning har bir momentida w tezlanish nuqtaning boshlang’ich 
vaziyatidan siljishi (x) ga proporsional ekanligini ko’rsatadi, minus ishora esa 
tezlanish hamma vaqt siljishga qarama-qarshi yo’nalganligini bildiradi. Tezlanish 
uni hosil qiluvchi kuchga propossional bo’lib, tebranuvchi jism tezlanishining 
sababchisi bo’lgan kuch ham siljishga teskari teskari yo’nalgan va siljish kattaligiga 
proporsional bo’ladi. Bu kuch nuqtani muvozanat vaziyatiga qaytaruvchi kuchdir. 
(14.41) tenglamaning ikki tomonini tebranuvchi moddiy nuqtaning massasiga 
ko’paytirsak, oddiy garmonik tebranishning differensial tenglamasi hosil bo’ladi:
m
d
2
x
dt
2
= −kx (14.42) 
Shunday qilib, (14.42) tenglama siljishga proporsional bo’lgan kuch orqali 
muvozanat vaziyat bilan bog’langan moddiy nuqta uchun Nyutonning ikkinchi 
qonunini ifodalaydi. Jismning siljishiga proporsional bo’lgan qaytaruvchi kuch 
mavjud bo’lsa, jism (14.38) yoki (14.39) tenglamalarga bo’ysunuvchi oddiy 
garmonik harakat qiladi. 
Tebranuvchi sistemalar tashqi ko’rinishi va tuzilishiga qarab turlicha bo’ladi. 
Eng sodda tebranuvchi sistemani tekshiraylik: m massali tarozi toshi yetarlicha 
qattiq spiral prujinaga osilgan (14.12-rasm). Tarozi toshi muvozanat holatidan 
chiqarilganda, unga prujina siljish (x) ga proporsional bo’lgan va qarama - qarshi 
yo’nalgan F kuch ta’sir qiladi:
F= - kx 
Jismni bir-birlikka siljitish uchun zarur bo’lgan kuchni ko’rsatuvchi 
proporsionallik koeffisienti k qaytaruvchi kuch koeffisienti nomi bilan yuritiladi. 
Muvozanat holatidan chiqarilgach m massa shu holat atrofida oddiy garmonik 
tebrana boshlaydi. Agar ichki ishqalanish va havoning qarshiligi bo’lmasa, u holda 
bu tebranish noma’lum uzoq vaqt davom etadi. Birinchi turtki natijasida sistemaga 
berilgan energiya davriy aylanib turadi: elastik deformatsiyalangan prujinaning 
potensial energiyasi harakatdagi tarozi toshining kinetik energiyasiga aylanadi va 
aksincha. Energiyaning saqlanish qonuniga binoan kinetik va potensial 
energiyalarning yig’indisi o’zgarmaydi: =
mv
2
2
+
kx
2
2
= const.
14.14-rasm. Eng sodda tebranuvchi sistema 
Tarozi toshi muvozanat holat (x=0) orqali o’tayotgan paytda sistemaning 
hamma energiyasi kinetik energiyadan iborat bo’ladi va tezlik maksimal qiymat 
(v
maks
) ga erishadi va aksincha, chetki holatlarning istalgan birida (x=

a) sistemning 
energiyasi butunlay potensial energiyaga aylanadi. Shuning uchun 

=
mv
max
2
2
=
ka
2
2
. (14.43) 
Lekin tezlikning maksimal qiymati (14.40) tenglamaga binoan tebranishning 
burchak chastotasi 

bilan amplituda (a) ning ko’paytmasiga teng: v
max
=

a. Buni 
oldingi tenglamaga qo’ysak, (14.41) tenglamaga mos quyidagi tenglamani olamiz:
m

2
=k. Bundan burchak chastotani aniqlaymiz: 

= √
k
m
, (14.44) 
Ancha muhim bo’lgan (14.44) formulani, shuningdek, tebranma harakatning 
differensial tenglamasidan foydalanib ham chiqarish mumkin. Buning uchun 
m
d
2
x
dt
2
= −kx tenglamaga x=asin

t ni va x dan t bo’yicha olingan ikkinchi tartibli 
hosila qo’yilganda m

2
=k hosil bo’ladi.
(14.44) ifoda tebranishning chastotasi bilan davrini topishga imkon beradi: 
υ =
1


k
m
, T = 2π √
m
k
(14.45) 


Tebranish energiyasi uchun (14.43), (14.44) va (14.45) ifodalardan quyidagi 
formulani topamiz: 
ε =
1
2

2
a
2
, (14.46)
ya’ni garmonik tebranish energiyasi amplitudaning kvadratiga va tebranuvchi 
jismning massasiga proporsionaldir.
Tebranayotgan 
jism koordinatasining tezligiga bog’liqligi fazaviy 
trayektoriya deyiladi. Fazaviy trayektoriya tebranma jarayonlar haqida muhim 
ma’lumotlar olishga imkon beradi. 
Ko’rib o’tilgan jarayon uchun quyidagi dasturdan foydalanamiz: 
Private Sub Command1_Click() 
P1.Cls ‘ Ekranni (P1 oynani) tozalash 
P1.Print " Garmonik tebranishlar" 
P1.Print " X,v" 
P1.Print: P1.Print: P1.Print: P1.Print: P1.Print: P1.Print: P1.Print: P1.Print: P1.Print 
P1.Print " t" 
P1.DrawWidth = 1 
P1.Line (500, 500)-(500, 6000) 
P1.Line (200, P1.Height / 2)-(7500, P1.Height / 2) 
P2.Cls 
P2.Print " Garmonik tebranishlar" 
P2.Print " x" 
P2.Print: P2.Print: P2.Print: P2.Print: P2.Print: P2.Print: P2.Print: P2.Print: P2.Print 
P2.Print " v" 
P2.DrawWidth = 1 
P2.Line (500, 500)-(500, 6000) 
P2.Line (200, P1.Height / 2)-(7000, P1.Height / 2) 
P1.DrawWidth = 3: P2.DrawWidth = 3 
x = Val(xx): v = Val(vv): w2 = Val(ww) ‘koordinata,tezlik va chastota 
pi = 3.14: T0 = 2 * pi / Sqr(w2): TT = Left(T0, 5) ‘ Tebranish davri 
'g = 0.1 


t = 0 
dt = 0.0001 
th = 0.005 
ncalc = th / dt 
tm = 17 
xm = x: vm = v 
Open "Tebranish" For Output As #1 
1 Call Eyler_Garmon(x, v, w2, dt, ncalc) 
If xm < x Then xm = x ‘koordinatalar amplitudasi 
If vm < v Then vm = v ‘tezliklar amplitudasi 
E0 = w2 * x * x / 2 + v * v / 2 
Print #1, t, x, E0 
P1.PSet (t * 500, P1.Height / 2 - x * 1000), vbRed ‘x(t) grafigi 
P1.PSet (t * 500, P1.Height / 2 - v * 1000), vbGreen ‘v(t) grafigi 
P2.PSet (P1.Height / 2 - x * 1000, P1.Height / 2 - v * 1000), vbBlue ‘fazaviy portret 
t = t + ncalc * dt 
If t < tm Then GoTo 1 
Emm = Left(E0, 5): Xmm = Left(xm, 5): Vmm = Left(vm, 5) 
Close 
End Sub 
Sub Eyler_Garmon(x, v, w2, dt, ncalc)
For icalc = 1 To ncalc 
w = -w2 * x ‘tezlanish 
v = v + w * dt ‘tezlik 
x = x + v * dt ‘koordinata 
Next icalc 
End Sub 

Download 0.72 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling