Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti


Download 8.06 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/81
Sana14.02.2017
Hajmi8.06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   81

 

1

O’ZBEKISTON  RESPUBLIKASI  OLIY VA O’RTA MAXUS TA’LIM VAZIRLIGI 

ALISHYER NAVOIY NOMIDAGI  SAMARQAND DAVLAT 

UNIVYERSITYETI 

 

  

 

  

O’ZBEKISTON TARIXI KAFEDRASI 

                                                                       

«O’ZBEKISTON TARIXI» fanidan  

 o’quv-uslubiy  

 

M A J M U A 

 

Fakul’tetlararo 1-kurs kunduzgi bo’lim talabalari uchun 

(1-2 sеmestr) 

1-qism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMARQAND-2010  

 

 

2

O’ZBEKISTON RESPUBLISI OLIY VAO’RTA MAXSUS  TA’LIM VAZIRLIGI 

 ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI 

 

 

           «TASDIQLAYMAN» 

O’quv ishlari bo’yicha prorector                 

___________prof. SOLEEV A.S. 

 

 

 

O’ZBEKISTON TARIXI kafedrasi 

«O’zbekiston tarixi» fani bo’yicha 

O’quv uslubiy majmuasi 

 

1-kurs kunduzgi bo’lim 

1-2-semestr 

Jami o’quv yuklamasi – 114 soat 

Ma’ruzalar - 30 soat 

Seminar mashg’ulotlari - 32 soat 

Mustaqil ta’lim – 52 soat 

 

Tuzuvchilar:  

                      Dots. Xoliqulov R.Sh. 

   

        O’qit. Raximov B.E. 

              O’qit. Qo’shbaqov H.A. 

 

Maksimal ball – 116 

Minimal ball – 71.6 

 

Ishchi dastur kafedraning 2010 yil 27 avgust  1-son qarori bilan tasdiqlangan. 

 

Kafedra mudiri:                       

dots. Xoliqulov R.Sh. 

 

Таrix-falsafa  dakul’teti  O’quv-uslubiy kengashining 2010 yil 27-avgustdagi №1 

qarori bilan tasdiqlangan 

 

O’quv-uslubiy kengash raisi:                                 dots. Ilalov I.N. 

 

Таrix-falsafa  dakul’teti  ilmiy  kengashining 2010 yil 27-avgustdagi №1 qarori 

bilan tasdiqlangan

 

 

 

 

ilmiy  kengash raisi:                                    prof. G’afforov Sh.S. 

 

 

Samarqand-2010 

 

3

1. «O'zbekiston tarixi» fanining mazmuni1

 

 

No Mavzuning nomi va mazmuni 

Soat 

miqdo

ri 

Adabiyotning 

tartib raqami va 

sahifalari

 

1 

2

 3

 

4 

 

II. 

MA'RUZALAR 

 

 

1

 O'ZBEKISTON TARIXI FANINING PREDMETI, NAZARIY 

METODOLOG1K ASOSLAR1, MANBALARI VA 

AHAMIYATI 

 

1.1.O'zbekiston   t a r i x i n i n g  fan  sifatidagi  o'rni,  uning  

predmeti  va o'rganish ob’yekti. 

1.2.O'zbekiston tarixini o'rganishning metodologik prinsiplari. 

1.3.O'zbekiston   tarixini   davrlashtirish   va  uni   o'rganishda   

tarixiy manbalarning o'rni. 

1.4.O'zbekiston tarixini o'rganishning ahamiyati

.

 II.9 


11.10 

11.12 


11.28 

11.30 


11.59 

11.76 


11.77

 

2 

O'ZBEKISTON INSONIYAT SIVILIZASIYASINING QADIMGI 

O'ChOQLARIDAN   BIRI 

 

2 . 1. Si vi l i z a s i y a    tushunchasi.    Vatanimiz   odamzod   ilk   

bor   paydo bo'lgan mintaqalardan biri ekanligi. 

2.2.Ibtidoiy   jamiyatning davrlari,  ularning odamlari va 

makonlari. Mehnatning d a s t l a b ki  yirik taqsimoti. 

2.3.Shaharsozlik     unsurlarining     paydo    bo'l ishi.     

Ibtidoiy     davr madaniyati va e'tiqodlari.

 II.4

 

11.13 11.58 11.105 

11.112 


11.120 

11.208


 O'ZBEK DAVLATChlLlGINING ShAKLLANIShI VA UNING TARAQQIYOT BOSQIChLARI

 

3.1 .Davlatchilik     tushunchasi. Markaziy Osiyoda eng 

qadimgi davlatlarning shakllanishi, ulardagi madaniy hayot, 

diniy etiqodlar 

3.2.O’rta asrlar o’zbek davlatchiligi. Ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy 

va madaniy hayot 

3.3.IX-XII asrlarda o’zbek davlatchiligi, siyosiy ijtimoiy va 

iqtisodiy hayot

 II.4        11.95 11.12     11.110 

11.10     11.113 

11.16     11.115

 

11.20      11.196 11.19     11.198

 

11.21       11.204 11.31      11.208 

11.36      11.210 

11.59

 

4 

 

O'ZBEK XALQ1NING ETNIK ShAKLLANIShI 

 

4 . 1. U r u g'.  qabila. elat. xalq va millat tushunchalari 

4.2.O'zbck x a l q i n i n g  etnik shakllanishi jarayoni. 

4.3.O'zbck atamasi muammosi.

 11.12    11.110 

11.13    11.111 

11.32    11.113 

11.43    11.144 

11.45    11.208 

11.61    11.210 

11.77    11.219 

0.94    11.220 

11.106   11.222

 

  

 

 

O'RTA OSIYO XALQLARI HAYOTIDA IX-XII ASRLARDA

 

YUZ BERGAN UYG'ONISh (RENESSANS) DAVRI.

 

AJDODLARIMIZNING JAHON SIVTLIZASIYASIGA QO'ShGAN

 

HISSASI 

5.1.O'rta Osiyoda moddiy va ma'naviy madaniyatning 

yuksalishi (renessans)ni ta'min etgan tarixiy shart sharoitlar. 

5.2.1X-XII asrlarda O'rta Osiyo xalqlari hayotida yuz bergan 

uyg'onish (renessans) davri madaniyati va uning ahamiyati.

 11.12 

11.39


 

11.13 


11.59

 

11.17 11.61

 

11.18 11.110

 

11.20 11.124

 

11.21 11.207

 

11.22      11.208 11.32

 

                                                        1

 Ўқув дастури  Ўз.РОЎМТВ томонидан  2004 йил 17 августда тасдиқланган  

4

6 

MO'G'ULLAR IST1LOS1 VA ZULMIGA QARShI KURASh. 

JALOLIDD1N MANGUBERDI 

6 . 1. M o 'g'u l l a r  hujumi arafasida Xorazmshohlar davlatidagi 

vaziyat.E l c h i l i k munosabatlari. 

6.2.Mo"g'ullarning    O 'r t a     Osiyoga   harbiy    yurishlari.    

Jaloliddin Manguberdi jasorati. 

6.3.Chig'atoy   ulusining   tashkil  topishi.  Undagi  boshqaruv  

tartibi,iqtisodiy va madaniy hayot.

 11.12 

11.62


 

11.13  11.70 

11.32     11.107

 

11.41 11.163

 

11.42 11.196

 

11.52  11.202 

11.53  11.208 

              11.210

 

7 

AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA O'ZBEK

 

DAVLATChlLIGINING YUKSALIShl. IJTIMOIY-SIYOSIY,

 

IQTISODIY VA MADANIY HAYOT 

7. 1.Amir     Temurning     markazlashgan     davlat     tuzishi.     

Uning boshqaruv t i z i m i ,  ijtimoiy-iqtisodiy asoslari. 

7.2.Amir  Temur   va   temuriylar   davrida   madaniy   hayot.   

Ulug'bek akademiyasi. 

7.3.Temuriylar     h o k i m i y a t i n i n g      inqirozga     yuz     

tutishi,     uning  sabablari

 II. 1     11.69 

II.4       11.81 

II.6       11.90

 

11.12 11.93

 

11.13 11.128

 

11.25 11.132

 

11.26     11.172 11.29     11.202 

11.33      11.127 

11.44      11.130 

11.50     11.133 

11.53      11.196 

11.59      11.210

 

8

  

TURKISTONNING XONLIKLARGA BO'LINIB KETIShI, UNING 

SABABLARI VA OQ1BATLARI 

8.1 .Mavoraunnahr  va   Xurosonning shayboniylar tomonidan  

bosib o l i n i s h i  va shayboniylar sulolasining boshqaruv tizimi. 

8.2.Mamlakatimizning     uch     xonlikka     bo'linishi.     

Xonliklarning geogralik o'rni. aholisi va ijtimoiy-siyosiy 

a h vo l i . 

8 . 3 . X o n l i k l a r d a  ichki  va o'zaro kurashlarning avj olishi  va 

uning oqibatlari.

 11.12   11.167 11.18   11.174 

11.32   11.196 

11.34   11.202 

11.38   11.207 

11.63   11.208 

11.121 11.210 

11.136

 

9 

ChOR ROSSIYASINING TURKISTONNI BOSIB OLIShl.

 

ChORIZM ISTIBDODIGA QARShI TURKISTON

 

XALQLARINING MILLIY-OZODLIK KURAShl. JADIDChlLIK 

 

9.l.Chor Rossiyasining O'rta Osiyoni bosib olishi. 

9.2.O'lkamizda         mustamlakachilik        boshqaruv        

tizimining o 'r nat il is hi.  

9.3.Turkiston  xalqlarining chorizmning mustamlakachilik 

zulmiga qarshi   milliy-ozodlik   harakatining   boshlanishi,   

uning   bosqichlari. Jadidchilik

 11.12  11.140

 

11.13  11.142 11.23   11.147 

11.42   11.187 

11.49   11.192 

11.92   11.202 

11.104 11.203 

11.139


 

10

 TURKISTONDA MUSTAB1D SOVET HOKIMIYATINING 

O'RNATILIShl VA UNGA QARShI QUROLLI HARAKAT 

 

10.1.1917    yil    fevral    inqilobining   Turkistonga   ta'siri.    

O'lkada inqilobiy harakatlar. Mahalliy xalqlarning siyosiy 

faollashuvi.  

10.2.Turkistonda   mustabid   Sovet   hokimiyatining   

o'rnatilishi   va uning shovinistik siyosati. 

10.3.Turkistonda    qarshilik    ko'rsatish    harakatining    

boshlanishi, uning   mohiyati   va   harakatlantiruvchi   

kuchlari.   Xiva   xonligi   va Buxoro amirligining tugatilishi.

 11.4 

11.86


 

11.5      11.96 

11.12    11.145 

11.17    11.146 

11.24    11.151 

11.42    11.147 

11.51     11.152 

11.60    11.176

 

ilik faoliyat11.8411.84 

11.193 


11.91     11.202

 

11.208 

 

5

11 

SOVETLAR   HOKIMIYATINING O'ZBEKISTONDA AMALGA

 

OShlRGAN SIYOSIY. IQTISODIY, MA'NAVIY-MADANIY

 

TADBIRLARI VA ULARNING MUSTAMLAKAChlLIK

 

MOHIYATI

 

11.1.XX asrning 20-yillarda ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy 

vaziyat.Er-suv islohatlari 

11.2.O’zbekistonda       sanoatlashtirish   siyosati hamda     

agrar      siyosatining mustamlakachilik mohiyati. 

11.3.II jahon urushidan keyingi yillarda O’zbekistonning 

iqtisodiy hayoti. Agrar siyosat, Orol fojeasi 

11.4 Sovet hokimiyati davrida o'zbekistonning  ma'naviy 

madaniy qaramlig1 va uning oqibatlari

 II.1      11.143 

11.12     11.153 

11.60    11.159 

11.88    11.175 

11.68    11.193 

11.96    11.208 

II10  

11.59  


11.60  

 11.85 


11.88  

 

 12

 

IKKINChl JAHON URUShI YILLARIDA O'ZBEK XALQINING FAShIZM USTIDAN QOZONILGAN G'ALABAGA QO'ShGAN

 

HISSASI 

13.1 Mustabid Sovet tuzumining O'zbekistondagi qatag'onlik siyosati va 

uning oqibatlari 

13.2.Urushning   boshlanishi.    O'zbekiston    moddiy    va   

ma'naviy kuchlarining fashizmga qarshi urushga safarbar 

etilishi.  

13.3.G'alaba    yo'lida    o'zbek    xalqi    farzandlarining   

jasorati    va fidokorona mehnati. 

13.4.O'zbekiston    fan    va    madaniyati    urush    yillarida.    

O'zbek xalqining baynalmilalligi va yuksak gumanizm

 II.6 

11.181 


 

11.192 


 

11.193   

11.208 

11.165 


211-251  

429-501  

11.85

 

11.86 

11.142


 

11.143 


 

13

 O'ZBEKISTONDA DAVLAT MUSTAQILLIGINING QO'LGA

 

KIRITISHI. HUQUQIY DEMOKRATIK DAVLAT VA 

FUQAROLIK JAMIYATI ASOSLARINING BARPO ETILIShI 

14.1 Sovetlar imperiyasining tanazzulga yuz tutishi va 

O'zbekiston 

14.2.O'zbekiston davlat mustaqilligining qo'lga kiritilishi - 

o'zbek xalqi hayotida m i s i l s i z  t a r i x i y   voqyea.  

I4.3.O’zbekiston     Konsiiiusiyasining     qabul     qilinishi    va    

uning ahamiyati. 

14.4.O’zbekistonning   demokratik   fuqarolik  jamiyat   qurish  

tomon tutgan    yo'li,    uning    o'ziga    xos    xususiyatlari.    

O'zbekistonda  ko'ppartiyaviylikning qaror topishi.

 II. 1 

11.97


 

11.177 


 

uzaga 


 

II156


 

11.198


 

II.8


 

11.42


 

11.166


 

11.190


 

11.254 


 

 

14 

 

M U S T A Q I L L I K  YILLARIDA O'ZBEKISTONNING 

IQTISODIY, VA MA’NAV1Y,  MADANIY  TARAQQIYOTI 

 

15.1.Ozbekiston        Respublikasining       bozor        munosabatlarini s h a kl l a ni ir i sh  yo'li «O’zbek modeli» n i n g  

tamoyillari. 

15.2.Iqtisodiy       barqarorlikning      ta'minlanishi       va       

taraqqiyot ko'rsatkichlarining o'sishi. 

19.3.Mustaqillik    yillarida    O'zbekistonda    ma'naviy    

hayot,    xalq ta'limi, fan va madaniyat.

 

2 

II. 1                  

11.206  

11.99        

11.16  

11.101       11.108  

11.156      

 II.3  

11.14        11.212  

  

15

 

O’ZBEK1STON VA JAHON HAMJAMIYATI 

 

16.1.XXI    asr   bo'sag'asida   dunyo,   xalqaro    vaziyat   va   kuchlar nisbatining tu b d a n  o'zgarishi. 

16.2.O’zbekistonda  tinchliksevar    musiaqil              tashqi       

siyosat asoslarining ishla b chiqilishi, uning tamoyillari.  

16.  3.O'zbokisionning    MDHga  a'zo    bo'lgan    davlatlar  bilan  

hamda  rivojlangan        xorijiy      mamlakatlar      bilan   

ko'ptomonlama      aloqalari.  Qo'shma  korxonalarning  tashkil 

etilishi va ularning faoliyati. 

 

2 

II. 1      11.194 II.2       

11.208 113       

11.211 II.6       

11.212  


II.8        11.14   

11.80     11.89     

11.97    11.153    

11.252


 

16 

JAMI 

32 

 


 

6

 III. SEMINAR MAShG'ULOTLARI 

 

 1

 

«AVESTO» KITOBI - O'ZBEKISTON TARIXINI O'RGANIShDA 

MUHIM MANBA 

 

1.1.«Avesto» paydo bo'lgan hudud haqida munozaralar. 

1.2.«Avesto»da   zardushtiylik   (otashparastlik   dini)   

tamoyillari   va qonun-qoidalarning asoslab berilganligi. 

1.3.«Avesto»da q a d i mi y  ajdodlarimizning boshqaruv tizimi, 

ijtimoiy turmushi va madaniy hayotiga oid ma'lumotlar. 

1.4.«Avesto»ning     O'rta    Osiyo    va    boshqa     hududlar    

bo'ylab larqalishi va  uning qadimgi xalqlar ma'naviy hayotiga 

ta'siri.


 

 

 

 

 

 

 

2 

11.12 3-5, Il-12b

 

11.42


 

11.77


 

11.112 65-73b

 

11.96


 

11.28


 

11.36 202-240b

 

11.59 97-100.b 

11.167 56-62b

 

11.213


 

11.214   11.215

 

2

 

 VATANIMIZ HUDUDIDA DAVLATCHILIKNING VUJUDGA 

KELISHI  VA UNING  TARAQQIYOT BOSQICHLARI 

 

2.1.Markaziy Osiyoda i1k    davlatlar    paydo    bo'lishi: Katta Xorazm, Baqtriya, Sug'diyona. 

2.2. Markaziy Osiyoda antik davr davlatlari. (Salavkiylar, 

Yunon-Baqtriya, Qang’, Davon, Kushonlar saltanati ) Ularning 

vatanimiz xalqlari tarixida tutgan o’rni 

2.3 Ilk o’rta asr davlatlari: Xiyoniylar, Kidariylar, Eftaliylar, va 

Turk xoqonligi davlatlarining ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli 

3.4 Markaziy Osiyoda markazlashgan   davlatlarning  taraqqiy 

etishi: Tohiriylar, Somoniylar, Qoraxoniylar, Xorazmshohlar 

 

 

 

 

 

2 

11.59.35-46.67-

92b

 

II.12.10-12b. 

11.22


 

1121


 

11.28 115-119-148

 

11.77


 

11.95


 

11.105


 

 

3

 

O'ZBEK XALQINING ETNIK ShAKLLANIShI 

 

3.1.O’zbek   xalqining  paydo  b o ' l i s h i    masalalari.  O'zbek  

xalqining etnik   asosini   tashkil   ctgan   V a t an i mi z    

hududidagi   qadimgi   aholi, ularning ijlimoiy-madaniy hayoti. 

3.2.IX-XI   asrlarda qarluqlar. saljuqiy laming o'zbek xalqining 

etnik shakllanishiga t a 's i r i, 

3.3.O'zbek    xalqining    etnik    shakllanishida   XVI    asr   

boshlarida Movarounnahrga    k e l i b     joylashgan    o'zbek    

urug'larning    ta'siri. «O’zbek» atamasining k e l i b  chiqishi.

 

2 

11.12 12-18b.

 

11.19 

11.31


 

11.45


 

11.49


 

11.113


 

11.86


 

11.106


 

11.167 273-278b.

 

11.96   10-24b. 

 

4

 

BUYUK IPAK YO'LI - ShAKILLANISh, RIVOJLANISh 

BOSQIChLARI VA hOZIRGI ZAMON 

 

4.1.Eng qadimgi  yo'llar.   Buyuk  ipak  yo'lining paydo bo'lishi  va rivojlanishi. 

4.2.Amir    Temur     va     temuriylar     davrida     Buyuk     

ipak     yo'li shuhratining yanada ortishi. 

4 . 3 . X V I    asrdan boshiab  Buyuk  i p a k  y o ' l i  ahamiyatining 

pasayishi, uning sababhui 

4.4.Hozirgi    davrda    Buyuk    ipak    yo'li    an'analarini    

tiklash    va rivojlanlinsh        borasidagi        xalqaro        

hamkorlik        harakatida O'zbekisionning ishtiroki.

 

2 

11.222


 

11.82


 

11.55


 

11.223


 

11.224


 

11.79


 

11.118


 

11.119


 

 

7

 MARKAZIY  OSIYO 

XALQLARINING IX-XII ASRLAR 

DAVRI MAD'ANIYATI. AJDODLARTMIZNING INSONIYAT

 

SIVILIZASIYASIGA QO'ShGAN HISSASI 

 

5.1.IX-XII asrlarda    Markaziy    Osiyo    xalqlarining    moddiy    va ma'naviy    madaniyatining    yuksalishiga   ta'sir   ko'rsatgan    

tarixiy shart-sharoitlar. 

5.2.Ilm-fan   ravnaqi.   Markaziy   Osiyoning   allomalar   va   

ularning jahon sivilizasiyasi xazinasiga qo'shgan bebaho 

hissasi. 

5.3.Badiiy   adabiyotning  rivoj  t o p is h i.  Mahmud 

Qoshg'ariy.  Yusuf Xos Xojib   Ahmad Yugnakiy,   Ahmad 

Yassaviy va boshqalar. 

5.4.Markaziy Osiyolik  buyuk islomshunos olimlar. 

Me’morchilik va san’at

    

2 

         

11.226 

11.170       11.17  

11.225     

11.41  

11.123       11.39  

11.124


 AMIR TEMUR -  MARKAZLAShGAN DAVLAT ASOSChlSI 

 

6.1.Amir Temur shaxsi. Temurning siyosiy kurash maydoniga kirib kelishi. 

6.2.Movarounnahr       va       Xurosonda       markazlashgan       

o'zbek davlatchiligini    bunyod   etishda   Amir   Temurning   

buyuk   tarixiy xizmati. 

6.3.Amir Temur davlatining ichki va tashqi siyosati. 

6.4.Amir Temur - atoqli davlat arbobi, mohir diplomat.

 11.171 

11.227


 

11.228


 

11.229


 

11.230


 

11.69


 

11.123


 Katalog: mexmat -> books -> I%20blok%20fanlari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari kafedrasi
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un

Download 8.06 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   81
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling