Iqtisodiy bilim asoslari fanidan testlar na’munasi


Download 36.59 Kb.
Sana26.11.2020
Hajmi36.59 Kb.

Iqtisodiy bilim asoslari fanidan testlar na’munasi

 1. 1.Jamiyatning ijtimoiy, iktisodiy va madaniy extiyojlarini,jamiyat va davlatning malakali kadrlarga, shaxsning esa sifatli ta’lim olish bulgan talabini kondirish yulida uzluksiz ta’lim tizimini barkaror rivojlanishini ta’minlash maksadida mavjud mexanizmning kayta ishlab chikilishi yoki takomillashtirilishi - bu ...?

*a) ta’lim tizimining rivojlanishi;

b) ta’lim tizimining shakllantirilishi;

c) ta’lim tizimining xolati;

d) ta’lim tizimining modernizatsiyasi.


 1. Lugaviy jixatdan “innovatsiya” tushunchasi kanday ma’noni

ifodalaydi?

*a) uzgartirish kiritish;

b) kushimcha kiritish;

c) yangilik kiritish;

d) taklif kiritish.


 1. Innovatsion ta’lim” tushunchasi dastlab kaerda asoslangan?

*a) 1919 yilda Berlinda;

b) 1979 yilda Rimda;

c) 1920 yilda Vashingtonda

d) 1995 yilda Moskvada


 1. Yangi goyalar, tizim yoki faoliyat yunalishini uzgatirishga karatilgan anik maksadlar, noan’anaviy yondashuvlar, odatiy bulmagan tashabbuslar, ilgor ish uslublari. Ular ... kurinishlari.

*a) texnologiyaning;

b) metodikaning;

c) innovatsiyaning;

d) loyixalashning.


 1. Ta’lim (ukitish) jarayonining yuksak maxorat, san’at darajasida

tashkil etilishi kanday nomlanadi?

*a) ta’lim metodikasi;

b) ta’lim texnologiyasi;

c) ta’lim paradigmasi;

d) ta’lim metoologiyasi.


 1. Testlar talabalar bilimini baholash usuli sifatida murakkabligi nimada?

*a) Ko‘rgazmali qurollardan foydalanish

b) To‘g‘ri javobni ajratish

c)20-25 ta

d) Aynan shu javob to‘g‘riligini asoslash
 1. Kichik guruhlarga bo‘lib dars o‘tishda o‘qituvchi dars jarayonini qanday rejalashtiradi?

*a) Axborot bilan ta’minlaydi

b) Tayyorgarlik ko‘radi, axborot bilan ta’minlaydi, topshiriq tayyorlaydi, natijani muhokamaqiladi

c) Ketma -ketlik

d) Maqsad qo‘yadi, material tanlaydi, topshiriqni tushuntiradi
 1. Iqtisodiy isloxotlarni amalga oshirishning asosiy yo‘nalishlaridan qaysi biri bozor

iqtisodiyotiga o‘tishning shart-sharoitlarini vujudga keltiradi?

*a) Uzviylik

b) Mulkiy munosabatlarni islox qilish

c) Boshqarish tizimini islox qilish va bozor

d) Moliya-kredit va narx-navo isloxati


 1. Sni qo‘llashdan maqsad nima?

*a) Mutaxassislar sonini oshirish;

b) Sohalar ehtiyojini qondirish;

c) Kadrlar sifatini ta’minlash;

d) ta'lim sifatini oshirish;
 1. O‘quvchilar o‘zlashtirish darajasini oshirish usullari afzalligini aniqlash tizimi nima deyiladi?

*a) Aqliy xujum;

b) Amaliy bilim olish mumkin;

c) Anglash piramidasi;

d) Aqliy xujum;
 1. Seminar darsining funksiyalari ?

*a) Nutk suzlash, ilmiy munozaralar olib borish, mantikiy fikrlashga urgatish;

b) Profesional ta’lim berish va tarbiyalash;

c) Faol harakatda;

d) O‘z fikrini urtoklashish boshkalar fikrini tankidiy nuktai nazardan baxolashga urgati
 1. Biz avvalo iqtisodiyotni isloh qilish va erkinlashtirish borasidagi ishlarimizni yanada chuqurlashtirish, uning soha va tarmoqlarini tarkibiy jihatdan o‘zgartirish bo‘ycha boshlagan ishlarimizni jadallashtirishmiz kerak. Kimning fikri?

*a) SH.Mirziyov

b) A.Smit

c) og‘zaki bayon qilish

d) I.Karimov
 1. Dars utishning interaktiv usullarini kursating ?

*a) faolligini oshirishga;

b) Kuproq tushuntirishga;

c) Talabani taxlil qilish, baxolash xulosa chiqarishni o‘rgantishga;

d) Sabr-toqat bilan bilim olishga
 1. Dars o‘tishda turli metodlarni qo‘llashda eng muhim jihat qaysi ?

*a) Axborotni yig‘adi

b) Talabalar qobiliyati har xil

c) Chuqur o‘zlashtirish imkoni kengayadi

d) Tahliliy fikrlash, mutaqil fikrlash
 1. Soliqlar iqtisodiy mohiyatiga ko‘ra qanday turlarga bo‘linadi?

*a) YUridik va jismoniy shaxslar to‘laydigan soliqlar

b) To‘g‘ri va egri soliqlar

c) Umumdavlat va mahalliy

d) OAV materiallaridan foydalanadi.
 1. Mamlakatning iqtisodiy rivojlanganlik darajasini qaysi ko‘rsatkich yaqqolroq ko‘rasatadi?

*a) aholi jon boshiga to‘g‘ri kelgan YAmM;

b) aholi jon boshiga to‘g‘ri kelgan YA I M;

c) nominal ish haqi kamayganda

d) aholi jon boshiga to‘g‘ri kelgan milliy daromad;
 1. Test usulining “masala, mashq yechish” usulidan farqi?

*a) debat

b) Test talabalar bilimini baholashning obyektiv usuli

c) Test talabalar bilimini baholashning subyektiv usuli

d) O‘qituvchi va talaba hamkorligi
 1. Keys” metodini izohlang?

*a) Ta’limni texnologiyasini qo‘llash

b) Qaror qilish, uni yechishga o‘rganish

c) Qaror qabul qilishni o‘rganish

d) kommunistik
 1. Quyidagilardan qaysi biri firmaning moliyaviy manbasi hisoblanadi?

*a) Aralash iqtisodiyotda

b) sof foyda;

c) nizom jamg‘armasi;

d) kredit;
 1. Iqtisodiy moxiyati buyicha byudjet xarajatlari qanday turkumlarga bo‘linadi?

*a) Markazlashtirilgan investitsiyalar, ijtimoiy soxa xarajatlari

b) Egalik qilish va taqdim etish

c) Ijtimoiy madaniy tadbirlarga xarajatlar, mudofaa, boshkarish;

d) Joriy va kapital xarajatlar;
 1. Talab va taklif egri chiziqlarining kesishish nuqtasi nimani kursatadi?

*a) Bozor narxini

b) Inglizcha “innovation” – yo‘naltirish, safarbar etish demakdir.

c) Taklif zonasini

d) Talabning yuksak darajasi
 1. Qaysi mahsulot turlariga aksiz solig‘i belgilangan?

*a) Tamaki, alkogol

b) Video texnika

c) ilmiy munozaralar tashkil etishni ta'minlaydi

d) Paxta tolasi
 1. Didaktika qanday masalalar bilan shug‘ullanadi?

*a) Nimani o‘qitish kerak

b) talab va taklif qonuni asosida

c) Axborot to‘plashning yordamida uqitish kerak

d) Nimalar yordamida va qayta tarzda o‘qitish kerak
 1. Kredit tushunchasini to‘liq ifoda etuvchi javobni aniqlang?

*a) Vaqtincha bo‘sh bo‘lgan pullarni banka to‘plab, uni pulga muxtoj bo‘lgan subektlarga ma’lum shartlar asosida qarzga berish

b) Bank va korxonalar ixtiyoridagi pullardan korxona va tadbirkorlarga qarz berish

c) Korxona ixtiyoridagi pulni boshqa korxonalariga qarzga berish

d) nazariy bilimni amaliyot bilan bog‘lash
 1. Ma’ruza induktuv uslub asosida ukilsa, kuyidagi ketma-ketlikda bayon kilinadi ?

*a) nazariy koidalar, umumiy xulosa, dalillar

b) Xususiy, nazariy koidalar, umumiy xulosa dalilar

c) Dalillar, xususiy umumiy xulosa, nazariy koidalar, anik faoliyat uchun praktik xulosalar

d) talabning yuksak darajasi
 1. 8– 9 sinflarda “IBA” qanday fan sifatida va qancha hajmida o‘qitiladi?

*a) Majburiy fan - 34 soat

b) Majburiy fan, 17 – 34 soat

c) Ixtiyoriy fan, - 34 soat

d) Yakka tartibda
 1. O‘rtacha xarajat qanday aniqlanadi?

*a) Barcha xarajatlar jamlanib, ularning o‘rtachasi olinadi

b) Doimiy va o‘zgaruvchi xarajatlar qo‘shiladi

c) auditoriyaning mustaqil fikrlay olmasligi

d) Ichki va tashqi xarajatlar qo‘shiladi
 1. Iqtisodiyotda ayiraboshlash qanday nomlanadi?

*a) Tovar ayriboshlash

b) Birja


c) Barter

d) Broker
 1. Bozor iqtisodiyoti sharoitida bank tizimi asosan qanday tarkibiy tuzilishga ega?

*a) Bank tizimi bir bo‘g‘indan iborat bo‘ladi.

b) Bank tizimi ikki bo‘g‘indan iborat bo‘ladi.

c) Bank tizimi uch bo‘g‘indan iborat bo‘ladi.

d) aholining turmush darajasi.
 1. Pul emissiyasi va umumiy kredit tizimini qaysi bank boshqarib boradi?

*a) Markaziy bank

b) Milliy bank

c) Xalq banki

d) Markazlashgan rejali iqtisodiyot
 1. “Aqliy hujum” usulining afzalligi?

*a) O‘quvchilar diqqat bilan tinglashadi

b) tezkorlikka amal qilinishi

c) Talabalar tahlil qilish, xulosa chiqarish, qaror qabul qilishni

d) O‘qituvchi faol, hal qiluvchi shaxs
 1. Jahon xo‘jalik tizimida iqtisodiy munosabatlar nima?

*a) xalqaro investitsiya;

b) aralash iqtisod modeli;

c) xalqaro savdo;

d) xalqaro mehnat taqsimoti;


32.Ta’limda onglilikning asosiy omili qaysi?

*a) Amaliy mushohada orqali shaxsiy xulosa chiqarish

b) Nazariy bilimni mahalliy voqyealar bilan bog‘lash

c) Mavjud ilmiy xulosalarni qiyoslash va o‘rganish

d) talab asosida ish yurituvchi xo‘jalik


 1. Mustaqil ishni tashkil etishning muhim xususiyati?

*a)O‘quv rejasiga muvofiq bo‘ladi

b)O‘quvchining o‘zi tashkil qiladi

c)Ishni bajarish vaqti belgilanadi

d)Fransuzchadan “tushum va chiqim”
 1. Modellashtiruvchi o‘yin necha bosqichdan iborat ?

*a) 4 boskich

b) 2 boskich

c) 3 bosqich

d) yangi adabiyotlarga taqrizlar yozish
 1. Asosiy uzviy savollar deb qanday savolga aytamiz?

*a) Mavzuni tartibini ochib beradigan savollar

b) Mavzu rejasida birinchi quyilgan savoll

c) Mavzuni moxiyatini ochib beradigan savollar

d) 5 bosqich
 1. Darsni suhbat asosida tashkil etish shaklini belgilang?

*a) Bahs-munozara

b) So‘zlashuv

c) Mustaqillik to‘g‘risidagi qonun

d) Hikoya va bayon
 1. Umumta’lim maktablaridagi iqtisodiy bilimlar minimumi qaysi hujjat bilan belgilangan?

*a) Ntayanch o‘quv reja

b) Nizom bilan

c) Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun

d) DTS bilan
 1. Quyidagilardan qaysi biri firmaning moliyaviy manbasi hisoblanadi?

*a) nizom jamg‘armasi;

b) Aralash iqtisodiyotda

c) sof foyda;

d) kredit;
 1. Darsda masala, mashqlardan foydalanish qoidalari?

*a)Foydalanish meyorini bilish va Raqamlarning asoslanganligi

b)O‘quvchining o‘zi tashkil qiladi

c)asosiy kapitalning moddiy eskirishinir

d)Bilim olishga
 1. Masala, mashq” metodi afzalliklari nimada ?

*a) Bilimni amaliyotga qo‘llashni o‘rgatadi

b) Bilimni mustahkamlaydi

c) ilmiy abstraksiyaga o‘rgatadi

d) xulosa, nazariy qoidalar
 1. Soliqlar iqtisodiy mohiyatiga ko‘ra qanday turlarga bo‘linadi?

*a) Umumdavlat va mahalliy

b) OAV materiallaridan foydalanadi.

c) YUridik va jismoniy shaxslar to‘laydigan soliqlar

d) To‘g‘ri va egri soliqlar
 1. O‘zbekistonda iqtisodiy faoliyat erkinligining asosi bo‘lgan qonun qaysi?

*a) Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish to‘g‘risida”gi qonun

b) Mulkchilik to‘g‘risida”gi qonun

c) “O‘zbekiston respublikasining davlat mustaqilligi to‘g‘risidagi deklarasiya”

d) mavzuni yoritish
 1. Ta’lim ilmiyligi tamoyilining mazmuni qaysinda to‘g‘ri?

*a) Ilmiy tushunchalarning xayotiy misollar bilan bog‘lanishi

b) Zig zag

c) Iqtisodiy qonun, tushuncha va munosabatlarning ilmiy asoslanishi

d) Nazariy bilimni mahalliy voqyealar bilan bog‘lash
 1. .Iqtisodiy resurslarning barcha turi uchun umumiy bo‘lgan hususiyat nimadan iborat?

*a) Davlat monopol korxonalari moliyasi va tijorat tashkilotlari moliyasi;

b) nisbatan cheklangan yoki kamyob;

c) mutloq cheklangan;

d) inson mehnatining natijasi;
 1. Dars utishning interaktiv usullarini kursating ?

*a)O‘quvchini taxlil qilish, baxolash xulosa chiqarishni o‘rgantishga

b)Kuproq tushuntirishga

c)faolligini oshirishga

d)Sabr-toqat bilan bilim olishga
 1. Ma’ruzaga tayyorgarlik nimadan boshlanadi ?

*a) Adabiyotlarni konspekt qilish

b) O‘kiladigan mavzu buyicha adabiyotlar tanlash va materiallar yigish

c) o‘tilganlarni yodga olish

d) Asosiy savollarni ajratib reja tuzish
 1. Yangi ta’lim tizimining eskisidan farqi?

*a) Jahon tajribasi bilan boyitilgan

b) Zamonaviy

c) ilmiy fikrlashga o‘rgatish

d) Uzluksiz
 1. Iqtisodiy isloxotlarni amalga oshirishning asosiy yo‘nalishlaridan qaysi biri bozor iqtisodiyotiga o‘tishning shart-sharoitlarini vujudga keltiradi?

*a) Mulkiy munosabatlarni islox qilish

b) Boshqarish tizimini islox qilish va bozor

c) Moliya-kredit va narx-navo isloxati

d) uzviylik
 1. DTS ga o‘zgartirish vakolati qaysi boshqaruv muassasasiga berilgan ?

*a) Vazirlar Mahkamasi

b) Vazirlik

c) Institut rektoriga

d) debat
 1. Dars o‘tishda turli metodlarni qo‘llashda eng muhim jihat qaysi ?

*a) Axborotni yig‘adi

b) O‘quvchilar qobiliyati har xil

c) Chuqur o‘zlashtirish imkoni kengayadi

d) Tahliliy fikrlash, mutaqil fikrlash
 1. Oquvchilar o‘z fikrini qat’iy himoya qilishga undaydigan metod?

*a) Munozara

b) Ma’ruza

c) Seminar

d) moxirlik, voizlikni talab kiladi
 1. Metodika” fanining maqasadiga qaysi tegishli emas?

*a) O‘quvchilarni an’anaviy va inter faol dars o‘tish metodlari bilan tanishtirish

b) Talabalarni an’anaviy va interfaol dars o‘tish metodlari bilan tanishtirish va kelajakda qo‘llashni o‘rgatish

c) Fanni ishlab chiqarish bilan integrasiya

d) dunyoviy
 1. Markazlashgan va bozor iqtisodiyotining eng yaxshi elementlaridan iborat iqtisodiy tizim qanday nomlanadi?

*a) Aralash iqtisodiyot

b) Hukmatning oltin – valyuta zaxiralarini saqlaydi

c) An’anaviy iqtisodyot

d) Bozor iqtisodiyot
 1. Bozorning asosiy vazifasi…?

*a) Soliqlarni yig’ilsh va boylikni taqsimlash

b) Ishsizlikni oldini olish

c) Ishlab chiqaruvchilar bilan iste’molchilarni bir biriga bog’lash uchun

d) qiymatga ega
 1. Quyidagilardan qaysi biri firmaning moliyaviy manbasi hisoblanadi?

*a) Sof foyda;

b) Nizom jamg’armasi;

c) Aralash iqtisodiyot;

d) Kredit;
 1. .“Keys” metodining boshqalardan farqi?

*a)Yozma ish yozish;

b)Muammo va uning echimi;

c)Masala mashqlar echish;

d)taraqqiyot
 1. Quyidagilardan qaysi biri umumiy iqtisodiy qonunlarga kiradi?

*a)Qiymat qonuni

b)Byudjet ssudasi

c)Talab qonuni

d)Ehtiyojlarning yuksalish qonuni
 1. O‘zbekistonda iqtisodiy o‘sishning qaysi modeli qo‘llanadi?

*a)Demokratik asosda ijtimoiy rivojlanishga qaratish

b)Rejalashtirilgan modeli

c)Byurokratik-boshqaruvlar modeli

d)Taklif qonuni
 1. Mamlakatning iqtisodiy rivojlanganlik darajasini qaysi ko‘rsatkich yaqqolroq ko‘rsatadi?

*a)Aholi jon boshiga to‘g’ri kelgan milliy daromad;

b)Aholi jon boshiga to‘g’ri kelgan YaIM

c)Aholi jon boshiga to‘g’ri kelgan YaMM

d)Nominal ish haqi kamayganda
 1. Aqliy hujum” va “Keyns” usulining asasiy kamchiligi?

*a)Dars o‘tish o‘ta murakkablash

b)Katta gurug’larda qo‘llash qiyin

c)Og’zaki bayon qilish

d)ko‘p vaqt talab qiladi
 1. Mustaqil ishlar nimani hosil qilishga qaratilgan

*a)Bilimni mustahkamlashga

b)Nimani bilish kerak

c)Ijodiy ishlash ko‘nikmasini shakllantirishga

d)Yaxshi ijodiy baho olishga
 1. Bozor iqtisodiyotining asosiy belgisini aniqlang?

a)Tarbiyachi va kuzatuvchi vazifasini bajarish

b)Talab va taklifning mos kelishi

c)Erkin raqobatning amal qilishi

d)Iqtisodiy faoliyat erkinligi
 1. Er solig’i necha marotaba to‘lanadi?

*a) 1

b) 2


c) 3

d) Fikrlashga o‘rgatish
 1. Agar bozorda talab taklifdan ancha oshiq bo‘lsa, u holatda?

a)Talabning yuksak darajasi mavjud bo‘ladi

b)Bozor muvozanati yuzaga keladi

c)Iqtisodiy aloqa

dBozor konyukturasi shakllanadi
 1. Ta’limda IPT qo‘llanilganda o‘qituvchi qanday vazifani bajaradi?

*a)Boshqaruvchilik va yo‘naltiruvchilik vazifasini bajaradi

b)Kuzatuvchi va baholovchi vazifasini bajaradi

c)Tarbiyachi va nazoratchi vazifasini bajaradi

d)Pulning qadrini ushlab turadi
 1. Kichik guruhlarga bo‘lib dars o‘tishda o‘qituvchi dars jarayonini qanday rejalashtiradi?

a)Tayyorgarlik ko‘radi, axborot bilan ta’minlaydi, topshiriq tayyorlaydi, natijani muhokama qiladi

b)Ketma-ketlik

c)Axborot bilan ta’minlaydi

d)Maqsad qo‘yadi, material tanlaydi, topshiriqni tushuntiradi
 1. Tovar ho‘jaligining vujudga kelishi shart sharoitlari nimalardan iborat?

*a)Mulk egalarining alohidalashuvi

b)Ijtimoiy mehnat taqsimoti va mulk egalarining alohidalashuvi

c)Ijtimoiy mehnat taqsimoti

d)Mahsulotni o‘z iste’moi uchun ishlab chiqari sh
 1. O‘quvchilar o‘zlashtirish darajasini oshirish usullari afzalligini aniqlash tizimi nima deyiladi?

*a)Anglash piramidasi

b)Aqliy hujum

c)Amaliy bilim olish mumkin

d)Usul va uslub
 1. Iqtisodiy islohotlar nima?

*a)Iqtisodiyotda bozor munosabatlarini shakllantirishga qaratilgan chora-tadbirlar

b)D.Tramp

c)Siyosiy o‘zgarishlarni amalga oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar

d)Ijtimoiy o‘zgarishlarni amalga oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar
 1. Modellashtirish” metodining afzalligi?

*a)Ilmiy fikrlaydi

b)Ajurli arra

c)Eshitadi,ko‘radi, ishtiroq etadi

d)Nazariy bilimi ortadi
 1. Metod” atamasi nimani anglatadi?

*a)Bilim yo‘li

b)Nazariya

c)Ta’lim

d)Byudjet daromadlari xarajatlar qismidan ko‘proq bo‘lganida
 1. Onglilik tamoyilida o‘qituvchi –o‘quvchi munosabati qanday bo‘lmog’i lozim?

*a)Safdosh, sherik, hamkor

b)Bilimdon-izlanuvchi

c)Ustoz-shogird

d)Iqtisodiy faoliyat erkinligi yuzaga keladi
 1. Iqtisodiy ta’limning hulosa chiqarish yo‘llariga ko‘ra usullari tarkibida qaysinisi yo‘q?

*a)Nazariy bilimni mahalliy voqealar bilan bog’lash

b)Induktiv

c)Ob’ektiv va sub’ektiv

d)To‘g’ri javob to‘liq bor
 1. Metodika” fanining maqsadiga qaysi tegishli emas?

*a)Dunyoviy

b)Fanni ishlab chiqarish bilan integratsiya

c)O‘quvchilarni an’anaviy va interfaol dars o‘tish metodlari bilan tanishtirish

d)O‘quvchilarni an’anaviy va interfaol dars o‘tish metodlari bilan tanishtirish va kelajakda qo‘llashni o‘rgatish
 1. Byudjetning taqchilligi qachon vujudga keladi?

*a)Byudjetning daromadlari xarajatlar qismidan kam bo‘lganda

b)Sof eksport ijobiy bo‘lganda

c)Daromadlar harajatlar qismidan ortiq bo‘lganda

d)Daromad va xarajat qismlari teng bo‘lganda
 1. Ma’ruzaning vazifasi nima?

*a)O‘quvchilar nazariy bilimini oshirish

b)Mavzuni yozdirish

c)Muayyan davrda davlat byudjetini bajarilishi

d)Mavzuni bayon qilish
 1. Mustaqil ishlar nimani hosil qilishga qaratilgan?

*a)Bilimni mustahkamlashga

b)Yaxshi ijobiy baho olishga

c)Ijodiy ishlash ko‘nikmasini shakllantirishga

d)Nimani bilish kerak
 1. Tadqiqot metodining kamchiliklari nimada?

*a)Auditoriyaga moslashmagan

b)O‘quvchi o‘zi fikrlay olishi

c)Biznes uchun kurash

d)Auditoriyada shovqin bo‘lishi
 1. Byudjet difitsiti deganda nimani tushunasiz?

*a)Muayyan davrda davlat byudjeti harajatlarining byudjet b)daromadlariga nisbatan ko‘pligi

c)Paxta bank

d)Muayyan davrda davlat byudjeti daromad va harajatlarining balanslashtirilgan shakli

d) Muayyan davrda davlat daromadlarining byudjet harajatlariga nisbatan ko‘pligi
 1. Jamiyat ehtiyojining miqdoran o‘sib va tarkiban yangilanib borishiga nima ta’sir ko‘rsatadi?

*a)Fan-texnika taraqqiyoti

b)Aholi sonining osishi

c)Ma’ruza matnini yozish

d)Aholi bilim darajasining oshishi
 1. Hozirgi zamon iqtisodiy nazariyasining qaysi oqimida iqtisodiy o‘sishni ta’minlashning va iqtisodiyotni tartibga solishning asosiy vositasi pul deb hisoblanadi?

*a)Monetarizm

b)Institutsionalizm

c)Keyinschilar

d)Sabr-toqat bilan bilim olishga
 1. Dars o‘tishning interaktiv usullarini kursating?

*a)O‘quvchini tahlil qilish, baholash xulosa chiqarishni o‘rgatishga

b)Ko‘proq tushuntirishga

c)Faolligini oshirishga

d)Sabr-toqat bilan bilim olishga
 1. IBA” qachondan va qaysi qaror asosida 8-9 sinfda majburiy fan sifatida o‘qitila boshladi?

*a)1996-1997, O‘zbekiston Respublikasi XTVning 1996 yil 29 aprel 92 – qarori

b)2001-2002, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 1999 yil 16 avgustdagi 390- qarori

c)Dars o‘tish

d)1993-1994, O‘zbekiston Respublikasi XTVning 1993 yil 10 avgust 1703 -qarori
 1. Qaysinisi bilim olish faoliyatiga ko‘ra iqtisodiy ta’lim usullaridan emas?

*a)Kommunal to‘lov va to‘g’ri soliqlar

b)Birlamchi manbalar bilan ishlash

c)Izohli- ko‘rgazmali, reproduktiv

d)Muammoli bayon, aqliy hujum


 1. Tovar qiymati va mehnat unumdorligi o‘rtasida qanday bog’liqlik bor?

*a)Teskari bog’liqlik bor

b)To‘g’ri bog’liqlik teskari bog’liqlik bor

c)Rivojlanish davri

d)Ular o‘rtasida hech qanday bog’liqlik mavjud emas


 1. Umumta’lim maktablaridagi iqtisodiy bilimlar  minimumi qaysi hujjat bilan belgilangan?

*a)DTS bilan

b)Nizom bilan

c)“Ta’lim to‘g’risidagi” Qonun

d)Metod birlashma qarori
 1. Bozor iqtisodiyoti asosiy belgisini aniqlang?

*a)Iqtisodiy faoliyat erkinligi

b)Tarbiyachi va kuzatuvchi vazifasini bajaradi

c)Talab va taklifning mosligi

d)Erkin raqobatning mamal qilishi
 1. Byudjet” so‘zining ma’nosi?

*a)Nemischa “oila daromadi”

b) Frantsuzcha “pulli xalta”

Belgilar yordamida ishlash

d) Inglizcha “pul tushumlari”
 1. pulning qanday vazifalari bor?

*a)Muomila, qiymat o‘lchovi, jamg’arish, to‘lov

b)Muomila, qiymat o‘lchovi

c)Jamg’arish, to‘lov

d)Bank tizimi
 1. Modellashtirish ” metodining afzalligi nimada?

*a)Eshitadi, ko‘radi, ishtiroq etadi

b)Eshitadi, ko‘radi

c)Ilmiy fikrlaydi

d)Ko‘radi
 1. Amortizatsiya qanday jarayonni aks ettiradi?

*a)Asosiy kapitalning eskirishiga muvofiq ularning maxsulotga ko‘chgan qiymatini pul shaklida xisoblab borishni va o‘rnini qoplash maqsadida pul fondlarini jamg’arish jarayonini

b)Asosiy kapitalning ma’naviy eskirishi

c)Eskirishda

d)Taklif qonuni
 1. Bozor iqtisodiyoti sharoitida bank tizimi asosan qanday tarkibiy tuzilishga ega?

*a)Bank tizimi ikki bo‘g’indan iborat bo‘ladi

b)Bank tizimi bir bo‘g’indan iborat bo‘ladi

c)Bank tizimi uch bo‘g’indan iborat bo‘ladi

d)Aholining turmush darajasi
 1. Milliy iqtisodiyotni tarkibiy jihatdan diversifikatsiyalash bu nima?

*a)Tarmoqlar va mahsulotlar turini ko‘paytirish

b)Mahsulotlar sonini ko‘paytirish

c)Eksportni ko‘paytirish

dGilam va gilam maxsulotlariga
 1. Ko‘rgazmali qurol tanlashda o‘qituvchi eng avval nimani hisobga olish lozim?

*a)Ma’ruza yoki seminar darsini

b)O‘quvchilar sonini

c)Pul qarz berish

d)Sinf-xonasini
 1. Iqtisodiy ta’limotda milliy ta’lim texnologiyalari birinchi navbatda qaysi tamoyilga asoslanadi?

*a)Bunyodkorlik

b)Ibn Sino

c)G’oyaviy

d)Insonparvarlik
 1. Kreativlik” tushunchasining lug’aviy ma’nosi – bu ...?

*a)Yaratuvchi, ijodkor

b)O‘zgartirish kirituvchi

c)Shaxs ijodkorligi

d)Yangilik kirituvchi
 1. Interfaol ta’lim bevosita qanday metodlar yordamida tashkil etiladi?

*a)Interfaol metodlar

b)Noan’anaviy metodlar

c)An’anaviy metodlar

d)Didaktik o‘yinlar
 1. Kasbiy-pedagogik BKMni boyitadigan ilg’or texnologiyalarni o‘zlashtirish, zamonaviy vosita, texnika va texnologiyalardan foydalana olish pedagogga xos kompetentlikning qaysi sifatini ifodalaydi?

*a)Texnologik kompetentlikni

b)Maxsus kompetentlikni

c)Ijtimoiy kompetentlikni

d)Ekstremal kompetentlikni
 1. O‘quvchining fikrlash va harakat strategiyasini inobatga olgan holda uning shaxsi, o‘ziga xos xususiyatlari, qobiliyatini rivojlantirishga yo‘naltirilgan ta’lim qanday nomlanadi?

*a)Individual ta’lim

b)Shaxsni ijtimoiylashtiruvchi ta’lim

c)Shaxsni tarbiyalovchi ta’lim

d)Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim
 1. Kredit tushunchasini to‘liq ifoda etuvchi javobni aniqlang?

*a)Vaqtincha bo‘sh bo‘lgan pullarni bankka to‘plab, uni pulga muxtoj bo‘lgan subektlarga ma’lum shartlar asosida qarzga berish

b)Bank va korxonalar ixtiyoridagi pullardan korxona va tadbirkorlarga qarz berishc)Korxona ixtiyoridagi pulni boshqa korxonalarga qarzga berish

d)Nazariy bilimni amaliyot bilan bog’lash
Download 36.59 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling