Ызбекистон Республикаси Олий ва ырта махсус таълим вазирлиги Наманган мухандислик-педагогика


Download 154 Kb.
bet1/4
Sana07.06.2020
Hajmi154 Kb.
  1   2   3   4Ызбекистон Республикаси

Олий ва ырта махсус таълим

вазирлиги

Наманган мухандислик-педагогика

институти

«Электроэнергетика» кафедраси


«Электр юритма ва уни автоматик бош=ариш»

фанидан курс ишини бажариш быйича методик кырсатма

Наманган 2005 йил
Методик кырсатма «Электроэнергетика» касб таълими (514900) йыналишининг кундузги, сирт=и ва махсус сирт=и былимларида таълим олаётган талабаларга мылжалланган.

Методик кырсатма талабаларга курс иши быйича топшири=ларни олиш, уни бажариш тартиби, ишнинг асосий мазмуни, тушунтириш хатини ёзиш ва ташкилий масалалар ты\рисида тушунча беради.

Методик кырсатма «Электроэнергетика» кафедрасининг йи\илишида мухокама =илинган ва фойдаланишга рухсат этилган.

2005 йил___ноябрдаги___сонли мажлис баёни

Тузувчи: ф-м.ф.н., доц. М.Тошмирзаев
Та=ризчи: ф-м.ф.д., проф. Ф.Усманов

К И Р И Ш

Машина ва механизмлар, ишлаб чи=ариш линияларини технологик кырсаткичлари асосан уларда =ылланиладиган электр юритмаларнинг техник характеристикалари билан белгиланади. Маълумки, электр юритма щар =андай саноат=урилмасини асосий элементидир. Шунинг учун турли машиналар яратиш улардаги электр жищозлари, шу жумладан электр юритмаларни щисоблаш ва лойихалаштириш билан бевосита бо\ли= былади. Щар бир былажак электроэнергетика сощасидаги мухандис-педагог ишлаб чи=аришнинг технологик жараёнларини ва =урилмаларни яхши билишлари, улардаги электр юритмаларни характеристикаларини =уриш, =увватини щисоблаш ва танлаш, асосий параметрларини Ани=лаш каби масалаларни яхши билишлари керак.

Курс ишининг ма=сади ва вазифалари электр юритмани характеристикаларини щисоблаш ва асосий параметрларни ани=лашни ырганиш, электр юритмаларни автоматик бош=ариш схемасини ырганишдир.

Курс иши щисоб-тушунтириш ёзуви ва график =исмлардан иборат былади. Курс иши =уйидаги былимларни ыз ичига олади:  1. Кириш

  2. Электр юритма двигателини механик характеристикасини щисоблаш ва графигини чизиш

  3. Ишчи машинанинг механик характеристикасини щисоблаш ва графигини чизиш

  4. Электр юритмани ишга тушириш, тормозлаш ва реверслаш ва=тини Ани=лаш

  5. Электр двигателда электр энергия исрофини Ани=лаш

  6. Электр юритмани автоматик бош=ариш схемаси

  7. Хулоса

  8. Фойдаланилган адабиётлар рыйхати

Курс ишининг хажми ва ёзилиши
Курс иши 20-25 вара=дан иборат =ылёзмадаги щисоб-тушунтириш хат ива икки вара=ли график =исмдан иборат былади.

Тушунтириш ёзуви топшири= вара=Аси, мундарижа, схема ва чизмаларни ыз ичига олган асосий былимлар матни ва фойдаланилган адабиётлар рыйхатидан иборат былади. Тушунтириш ёзуви А4 форматдаги о= ёзув =о\озининг бир томонига Ани= ва тушунарли тарзида ёзилади.

Щисоблашлар СИ тизимидаги бирликларда бажарилади. Формулалар, аввало умумий кыринишда берилиб, сынгра Ра=амли =ийматлари =ыйилади, щисоблаш натижасида тегишли бирликда кырсатилади.

Матн миллиметрли ёки катакли =о\озда бажарилган ва кетма-кет номерланган чизмалар ва схемалар билан тылдириб борилади. График =исм амалдаги давлат стандартлари талаблари асосида А11 форматда бажарилади. Чизмалар =алам ёки туш билан бажарилади.

Талабаларга курс иши 2 ва 3 иловада келтирилган вариантлар быйича берилади.
Курс ишининг бажариш быйича услубий маслахатлар (намуна)
Курс ишининг мавзуси: Электр юритмани асосий характеристикалар щисоблаш ва параметрларини ани=лаш.

Вариант №
1.1. Кириш. Курс ишини кириш =симиида курс ишининг асосий ма=сади ва вазифалари, электр юритмалар, уларни тузилиши, турлари ва уларни хал= хыжалигида =ылланилиши ты\рисида =ис=ача тушунча берилади

1.2. Электр юритма двигателининг механик характеристикасини щисоблаш ва графигини чизиш
Электр двигателни синхрон айланиш тезлиги

02н.Р, радсек

Номинал момент

МнРнн, Нм

Бу ерда н0,105 nн

Номинал сирпаниш

Sн(0-н)0

Асинхрон двигателни критик моменти

Мк*мМн, Нм

бу ерда *2-двигателни юкланиш =обилияти.Асинхрон двигателни критик сирпаниши

SкSн(м)

Асинхрон двигателни моменти

М*2Мк(SSкSкS), Нм

бу ерда S0; 0,1; 0,4; 0,6; 0,8; 1 былгандаги =ийматлари учун асинхрон двигател моменти ани=ланади. Сирпанишдан бурчак тезликга ытишда =уйидаги тенгламадан фойдаланилади:

0 (1-S)

Ани=ланган ифодалар жадвал кыринишида келтирилади ва механик характеристика 1(М) графиги чизилади. (Илова 1 да намуна келтирилган)


1.3. Ишчи машинани механик характеристикасини щисоблаш ва графигини чизиш


  1. Ишчи машинаси айланиш моментини асинхрон двигател ы=ига келтириш учун =уйидаги тенгламадан фойдаланилади.

Мс*(1¡h)(Ммо(Ммнмо)(н)х, Нм

бу ерда


¡*1-узатишлар сони

н0,105nнБурчак тезлиги  га 0 дан н гача =иймат берилиб щисобланади.

  1. Ани=ланган ифодалар жадвал кыринишида келтирилади. Ишчи машина механик характеристикаси 2с) электр двигател механик характеристикаси чизилган графикда чизилади. (Илова 1 да намуна келтирилган).


Download 154 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling