O'zbekiston respublikasi oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi


-y. - Arab sayyohi Ibn Battuta Buxoroda bo'ldi


Download 5.06 Mb.
Pdf ko'rish
bet55/57
Sana11.02.2017
Hajmi5.06 Mb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   57

1333-y. - Arab sayyohi Ibn Battuta Buxoroda bo'ldi.

1247-1326-yy. - Pahlavon Mahmud faoliyati davri.

I318-1389-yy. - BahovuddinNaqshband faoliyati davri.

1336-1405-yy. - Amir Temur faoliyati davri.

1360-1370  yy.rAmir  Husayn  va  Teniurning  Movarounnahr  siyosiy 

hayotida faollashuvi.

507


1361-1365-yy.-  Amir  Husayn  va  Temur  o'rtasidagi  iliq  munosabatlar 

davri.


1365-1370-yy. 

Amir Husayn 

va 


Temur 

munosabatlarining 

yomonlashuvi.

1362-y. - Seyistondagi jangda Temuming jarohatlanishi.

1363-y. - Mo‘g‘ul xoni  IIyosxo‘janing Movarounnahrga yangi  hujumi.

1365-y. - ’’Loyjangi”.

XIV  asming 30-yillari-Eronda sarbadorlar harakatining paydo  boMishi  va 

50-60-yillarda Movarounnahrda yoyilishi.

1366-y. - Amir Husaynning Samarqand taxtiga o ‘tirishi.

1370-y. - Amir Husaynning vafoti  va Temuming taxtga o ‘tirishi.

1372-1388-yy. - Amir Temuming Xorazmga besh marta yurish qilishi.

1386-1388-yy. - ”Uch yillik” yurish.

1392-1396-yy. - ”Besh yillik” urush.

1399-1404-yy. - ’’Yetti yillik” urash.

1395-y. - To‘xtamishxonning batamom tor-mor etilishi.

1387-1392-yy.  -  Ozarbayjon,  Armaniston  va  Gruziyaning  Temurga 

bo‘ysundirilishi.

1398-y. - Hindiston yurishining tugashi.

1400-1402-yy. - Misr va Turkiyaning bo'ysundirilishi.

1366-1408-yy. -Tem um ingo‘g‘li Mironshoh faoliyati.

1377-14470-yy. - Shohruh Mirzo faoliyati.

1394-1449-yy. - Ulug‘bek Mirzo faoliyati.

1405-1409-yy. - Samarqandda Xalil Sulton hukmronligi.

14Q5-l406-yy.  -  Xalil  Sultonning  Shohruh  va  Pirmuhammad  qo'shinlari 

bilan Movarounnahr taxti uchun kurashi.

1407-y. - Pirmuhammadning Pir Ali Toz tomonidan o‘ldirilishi.

1409-y. - Shohruhning Samarqandni egallashi.

1411-y. - Ulug‘bekning Samarqand taxtini mustaqil boshqara boshlashi.

1413-y. - Shohruh tomonidan Eronning egallanishi.

1414-1415-yy. - Ulug'bekning Farg'onani egallanishi.

1416-y. - Qoshg'ami  Ulug‘bekkatopshirilishi.

1425-y. - Ulug‘bekning Mo‘g‘uliston qo‘shinlarini tor-mor etishi.

1427-y.  -  Ulug'bekning  Dashti  Qipchoq  qo‘shinlaridan  magMubiyatga 

uchrashi.

1428-y. - Ulug‘bekning Movarounnahrda pul islohoti o‘tkazishi.

1446-y. - Shohruh Mirzoning so‘.nggi harbiy yurishi.

1448-y.  - Ulug‘bek va Abdulatif qo‘shin lari  Tarnob vaainida Alouddavla 

qo‘shinlarini tor-mor etishi.

508


1449-у. - Abdulatif va Ulug‘bek o‘rtasida jang.

1450-y. - Padarkush Abdulatifning o ‘ldiriiishi.

1451-1469-yy.  - Samarqandda Sulton Abusayid Mirzo hukmronligi.

XV  asming  ikkinchi  yarmi-Movarounnahr  va  Xurosonda  Temuriy 

shahzodalaming toj-taxt uchun kurashlari.

1417-y. - Buxoroda madrasa bunyod etildi.

1420-y. - Samarqandda madrasa qurildi.

1433-y. - GMjduvonda madrasa qurildi.

1424-1429-yy. - Samarqandda Ulug‘bek madrasasi qurilishi. 

1469-1506-yy. - Husayn Boyqaro hukmronligi.

1480-y. - Dashti qipchoqda Shaybonixon hokimiyat tepasiga keldi. 

1494-y. - Farg‘onada Bobur Mirzo hokimiyat tepasiga keldi.

1497-y. - Bobur Mirzoning Samarqand taxtini egallashi.

1500-y. - Shayboniyxon Samarqandni egalladi.

1500-y. - Bobur Mirzo Samarqandni  ikkinchi marta egalladi.

1501-y. - Shayboniyxon Samarqandni yana egalladi.

1505-y.- Shayboniyxon Xorazmni zabt etdi.

1507-y. - Shayboniyxon Xurosonni egalladi.

1510-y. - Shayboniyxonning Eron shohi  Ismoil bilan to'qnashuvi va halok 

bo‘lishi.

1511-y. - Shoh Ismoilning Movarounnahrga hujumi.

1512-y.  - Xorazm xonligining tashkil topishi.

1526-1858-yy. - HindistondaBoburiylar sulolasining hukmronligi.

1538-y. - Ubaydullaxonning Xorazmni egallashi.

1557-1598-yy.  -  Abdullaxon  II  hukmronligi.  Uning  Balxni  (1573), 

Shahrisabz,  Qarshi,  Hisomi  (1574),  Samarqandni  (1578),  Toshkentni 

(1580), Urganchni (1595) zabt etishi.

1548-1549-yy. - Abdulazizxon xonaqohi, Mag'oki Attori masjidi qurildi.

1558-1559-yy. - Antoniy Jenkinsonning Buxoroda boMishi.

1581-y. - Modarixon madrasasi, Oyposhsha oyim madrasasi qurildi.

1587-y. - Shoir Mushfiqiy vafoti.

1601-y. - Ashtarxoniylar hukmronligining boshlanishi.

1612-1613-yy. - Toshkentda Imomqulixonga qarshi qo‘zg‘olon.

1616-y. - Arab Muhammad madrasasining qurilishi.

1619-1622-yy. - Elchi  Ivan Xoxlovning Xiva xonligida bo‘lishi.

1619-y. - Sherdor madrasasining qurilishi.

1657-1662-yy. - Buxoroda Abdulazizxon madrasasi qurildi.

1669-1671-yy.  -  Elchilar  aka-uka  Pazuxinlarning  Buxoro  xonligida 

boMishi.

509


1681-y.  -  Q oraqalpoqlarning Subhonqulixonga qarshi  qo‘zg :oloni.

1645-1724-yy.  -  Shoir So‘fi Olloyor hayoti va faoliyati.

1685-y.  - X iva xonining Samarqandni egallashi.

1688-y.  -  X iva xonligining Buxoro xonligiga bo‘ysundiriiishi.

1700-y.  -  Shohniyoz j o ‘natgan elchining Rossiyaga borishi.

1708-y. - U baydullaxonning pul  islohoti o'tkazishi.

1710-y.  - Q o ‘qon xonligi tashkil topishi.

1714-1717-yy.  - Bekovich-Cherkasskiyning X iva xonligiga qarshi yurishi. 

1716-y.  -  X onquli  to ‘pchiboshi  boshchiligida  Buxoro  xoni  elchilarining 

R ossiyaga borishi.

1718-1724-yy.  - Florio Beneveni elchiligi.

1722-1723-yy.  - Jung‘orlarning 0 ‘rta O siyoga hujum i.

1740-y. - N odirshohning 0 ‘rta O siyoga yurishi.

1741-y. - X ivaliklam ing eronliklarga qarshi  ozodlik kurashi.

1742-y. - Q oraqalpoq zodagonlarining R ossiya vassalligiga o ‘tishi.

1753-y. - B uxoroda hokimiyat tepasiga m an g 'itlar keldi.

1765-y. - X ivada M uhamm ad Am in inoq m adrasasi qurildi.

1770-y. - X iva xonligida nokimiyatni q o ‘ng ‘irotlar egalladi.

1774- 1776-yy.  -  Ernazar  Maqsud  o ‘g*li  elchiligining  ikkinchi  bor 

R ossiyada b o ‘lishi.

1825-1899-yy. - Kom il  Xorazmiy N iyozm uham m ad o 'g ‘li yashagan yillar. 

1827-1828-yy. 

Qoraqalpoqlarning O y do ‘stbiy 

boshchiligidagi 

q o ‘zg ‘oloni.

1827-1900-yy.  -  Berdim urod  Q arg'aboy  o ‘g ‘Ii  Berdaq  hayoti  va  ijodi> 

faoliyati yillari.

1839-y.  -  G eneral  Perovskiy  boshchiligidagi  rus  q o ‘shinlarining  Xivaga 

yurishi.

1841-1842-yy.  -  Ingiiz  josuslari  Stoddart  va  K onollining  xonliklardc 

bo‘lishi.

1842-y. - A m ir N asrulloning Q o'qon xonligini  bosib olishi.

1847-y. - G eneral O bruchev Xivaning Rayim  qaPasini  egalladi.

1850-1903-yy. - M uham m ad A m inxo'ja o ‘g ‘li  M uqim iy yashagan yillar.

1851-1914-yy. - Jadidlar yetakchisi lsm oil G aspirali  yashagan yillar.

1853-y.  -  Perovskiy  qo'm ondonligidagi  rus  q o ‘shinlari  O qm achit  harbi> 

istehkom  q a l’asini egalladi.

1854-y. - V e m iy  istehkomi  ruslar tom onidan egallandi.  .

1858-1909-yy. - Zokirjon Xolm uham mad o ‘g ‘li Furqat yashagan yillar.

1864-y. - Polkovnik Chem yayev q o ‘shini A vliyoota qal’asni  bosib oldi.

510


1864-y.  12-iyun  -  Polkovnik  Veryovkin  qo'shini  Turkiston  sbahrini  zabt 

etdi.


)864-y.  22-sentabr-Chimkentga  rus  qo‘shinlari  ikkinchi  marta  hujum 

boshladi va bosib oidi.

1865-y. 29-aprel - General Chemyayev Niyozbek qal’asini bosib oidi.

1865-y.  17-iyun - Toshkent shahri qattiq jangdan keyin bosib olindi.

1866-y.  -  General  Romanovskiyning  qo‘shini  Yeijar  yonida  amirlik 

qo‘shinlarini tor-mor keltirdi.

1866-y. 24-may - Amirlikning Xo‘jand qal’asi egallandi.

1866-y. 2-oktabr - 0 ‘ratepa bosib olindi.

1866-y.  18-oktabr - Ruslar Jizzaxni bosib oidi.

1867-y.  14-iyul  -  Podsho  Aleksandr  II  farmoni  bilan  Turkiston  general- 

gubematorligi va Turkiston harbiy okrugi tashkil etildi.

1867-y. - Toshkentda meteorologik stansiya ochildi.

1868-y.  1-may  -  Fon  Kaufman  qo‘m£>ndonligidagi  qo'shin  Cho‘ponota 

tepaligini bosib oidi.

1868-y. 2-may -  Ruslar Samarqand shahrini egalladi.

1869-y.  23-iyun  -  Zirabuloq  shartnomasi  tuzildi.  Amir  Muzaffarxon 

podshoga vassal “hukmdorga” aylandi.

1870-y. - Toshkentda kutubxona ochildi.

1871-y. - Muhammad Rahimxon madrasasi qurildi.

1873-y. - Chor Rossiyasi qo‘shinlarining Xiva xonlgiga hujumi.

1873-y.  23-may-  Xazoraspqal’asi bosib olindi.

1873-y.  29-may - Xiva jang bilan egallandi.

1873-y.  12-avgust  -  Gandamiyon  shamomasi  tuzildi  va  Xiva  Rossiya 

vassaliga aylandi.

1873-y.  -  Turkiston  general-gubematorligiga  bo‘ysundiri!gan  Amudaryo 

boMimi tashkil qilindi.

1809-1874-yy. - Muhammad Rizo Ogahiy yashagan yillar.

1873-1876-yy. - Po‘latxon boshchiligidagi qo‘zg‘olon.

1876-y. 3-mart-Qo‘qon xonligi tugatildi.

1875-y. - Avliyootada birinchi rus qishlog‘i tashkil etildi.

1878-1919-yy.  -  Turkistondagi  jadidchilik  harakatining  yirik  vakil 

Mahmudxo'ja Behbudiy yashagan yillar.

1878-1931-yy. - Jadidchilik harakatining tashkilotchilaridan biri Munavvar 

Qori Abdurashidxon o‘g‘li yashagan yillar.

1879-y. - Toshkentda birinchi paxta tozalash zavodi ishga tushdi.

1881-y.  -  Go‘ktepa  qal’asi  bosib  olindi  va  mudofaachilar  butunlay  qirib

tashlandi.

511


1882-1883-уу.  -  podsho  hukumati  Turkiston  general-gubcmatorligi 

ma’muryati 

faoliyatini 

tekshirish  uchun  F.K.Girs  boshchiligida 

komissiya jo ‘natdi.

1882-1885-yy. - Farg‘ona vodiysida dehqonlar harakati.

1884-y. - Toshkentda birinchi rus- tuzem maktabi ochildi.

1885-y. - Buxoroda Rossiya siyosiy agentligi tashkiloti ochildi.

1886-y.  12-iyun - Turkiston oMkasini boshqarish “Nizomi” kuchga kirdi.

1886-y. - Mullaqordan boshlangan temir yo‘l Marvgacha yetkazildi.

1886-y. - Farg‘onada birinchi paxta tozalash zavodi ishga tushdi. 

1886-1939-yy.  -  Jadidchilik  harakatining  yirik  namoyondasi  Fitrat 

yashagan davr.

1889-y. - Turkistonda Rossiya Markaziy banki bo‘limi ochildi.

1892-y. - Toshkent qo‘zg‘oloni.

1894-1940-yy.  -  0 ‘zbek  romanchiligining  asoschisi  Abdulla  Qodiriy 

yashagan yillar.

1896-1938-yy. - Taniqli davlat arbobi  Fayzulla Xo‘jayev yashagan davr.

1897-y. - Andijonda birinchi yangi usul maktabi ochildi.

1898-y.  17-may - Andijonda Dukchi Eshon qo‘zg‘oloni.

1900-y. - ’’Ustoidi avval” alifbo kitobi nashr etildi.

1900-1906-yy. - Toshkent-Orenburg temir yo‘li qurib ishga tushirildi. 

1909-y.  -  Toshkentda  Munavvar  Qori  boshchiligida  Jamiyati  xayriya

tuzildi.


J910-y. -Yosh buxoroliklar partiyasi vujudga keldi.

I912-y. - Toshkentda Sapyoriar qo‘zg‘oloni.

1913y.-Toshkentda jadidlarning  Taraqqiyparvarlar” tashkiloti tuzildi.

1914-y. 26-iyul - Turkistonda favqulodda holat e’lon qilindi.

1914-y. - Xivada Yosh xivaliklar partiyasi shakllandi.

1916-y. 4-iyul -  Xo'jand qo‘zg‘o]oni.

1916-y. iyul-  Toshkent qo‘zg‘oloni.

1916-y. iyul - Jizzax qo‘zg‘oloni.1917-y. 28-fevral - Rossiyada fevral inqilobi g‘alaba qozondi.

1917-y.  13-mart - Toshkentda “Sho‘roi lslomiya” tashkiloti tuzildi.

1917-y.  16-23  aprel  - Butunturkiston  musulmonlarining I qurultoyi  boMib, 

unda Turkiston musulmonlari kengashi tashkil etildi.1917-y. 26-aprel - Xiva xonligida Majlis (mahkamayi adliya) tuzildi.

1917-y. iyun - ”Sho‘roi Ulamo” tashkiloti tuzildi.

1917-y. 17-20-sentyabr 

Toshkentda Turkiston 

va.  Qozog‘iston 

musulmonlarining qurultoyi bo‘lib, unda “Ittifoqi muslimin” tuzildi.

512


1917-y.  1-noyabr -  Toshkentda bolsheviklar zo'ravonlik bilan  hokimiyatni 

egalladi.

1917-y.26-28-noyabr  -  Qo'qonda  Butunturkiston  musulmonlarinirig 

favqulodda  IV  qurultoyi  bo'ldi  va  Turkiston  Muxtoriyati  hukumati 

tuzildi.

1918-y.22-fevral  -  Turkiston  Muxtoriyati  hukumati  qizil  askarlar  va 

dashnoqlar tomonidan tor-mor etildi.

1918-y.fevralning  oxiri  -  Tiirkistonda  sovet tuzumiga  qarshi  istiqlolchilik 

harakati boshlandi.

1918-y.mart - ’’Kolesov  yurishi” bo‘ldi va Buxoro amirligi  bilan Turkiston 

respublikasi o‘rtasida Qiziltepa bitimi imzolandi.

1918-y.30- aprel -  Turkiston avtonom sovet respublikasi tuzildi.

1919-y.mart  -  Turor  Risqulov  rayisligida  Turkiston  o'lkasi  musulmonlar 

byurosi tuzildi.

1919-y.9-aprel  -  Junayidxon  bilan  sovet  Rossiyasi  o'rtasida  Taxta  bitimi 

imzolandi.

1919-y.22-oktyabr  -  Madaminbek  boshchiligida  Farg‘ona  muvaqqat 

muxtoriyat hukumati tuzildi.

1920-y.2-fevral  -  Sovet  hukumati  qo‘shinlari  Xiva shahrini  bosib  oldi  va 

Xiva xonligi tugatildi.

1920-y.26-aprel  -  Xorazm  Xalq  Sovet  Respublikasi  tuzilganligi  e’lon 

qilindi.


1920-y.3-may  -  Shermuhammadbek boshchiligida Turkiston-turk mustaqil 

islom jumhuriyati tuzildi.

1920-y.2-sentyabr - Turkfront  qo'mondoni M.Frunze boshchiligidagi  qizil 

askarlar Buxoro shahrini ishg'ol qildi va Buxoro amirligi tugatildi.

1920-y.6-8-oktyabr - Buxoro Xalq Soveti Respublikasi tuzildi.

1921 -y. avgust - Buxoroda Turkiston Milliy Birligi tashkiloti tuzildi.

1923-y.mart - 0 ‘rta Osiyo iqtisodiy Kengashi tuzildi.

1925-y.l3-fevral - 0 ‘zbekiston SSR tuzildi.

1925-y.fevral  -  Qoraqalpog‘iston  avtonom  viloyati  (Qozog'iston 

a

SSR tarkibida) tuzildi.

1925-1929-yy. - 0 ‘zbekistonda yer-suv isiohoti o'tkazildi.

1927-y. - 0 ‘zbekiston SSR Konstitutsiyasi qabul qilindi.

1927-y. - ’’Hujum” kompaniyasi boshlandi.

1929-y.oxiri  -  Munavvar  Qori  boshchiligidagi  “Milliy  istiqlol”  tashkiloti 

a’zolari qatag'on qilindi.

1930-1932-yy.  -  0 ‘zbekistonda  o‘ziga  to‘q  xo‘jaliklar  “quloq”  sifatida 

tugatilib, qishloq xo‘jaligini kollektivlashtirish amalga oshirildi.

513


1932-y.mart  -  0 ‘zbekiston 

SSR 

MIK  huzurida  Fanlar  komiteti tashkil 

qilindi.


1934-y.mart  -  O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi tuzildi.

1935-y.  -  Turkiston  mintaqasida  istiqiolchilik  harakati  magMubiyatga 

uchradi.

1937-y.23-mart  -  Qoraqalpog‘iston  ASSR  Konstitutsiyasi  qabul  qilinib, 

OQASSR O'zbekiston tarkibiga kirdi.

1937-1938-yy.  -  Mustabid  sovet  rejimi  0 {zbekistonda  ommaviy  ravishda 

qatag'onlar o‘tkazdi.

!939-y.1-avgust-15- scntyabr - Katta Farg'ona kanali qazildi.

1941 -y ,22-iynn-1945-y.9-may 

0 ‘zbekiston xalqlari 

Germaniya 

fashizmiga qarshi urushda ishtirok etdilar.

1943-y.4-noyabr - O'zbekiston Fanlar akademiyasi tashkil etildi.

1943-1944-yy.  -  O'zbekistonga  qrim  tatarlari,  chechenlar,  ingushlar, 

bolqarlar, pontiya greklari  va mesxeti turklar ko'chirildi.

1944-y.yanvar- Respublika paxtakorlarining birinchi qurultoyi.

1949-1952-yy.  -  Ko‘pgina  mashhur  o'zbek  ijodiy  ziyolilari  asossiz 

qatag'on qilindilar.

1950-60-yy. - O‘zbekistonda qo'riq  va bo‘z yerlami  o'zlashtirish choralari 

ko'rildi.

1951 -1954-yy. - Toshkent botanika bog' i yaratildi.

1956-y.5  noyabr  -  O 'rta  Osiyoda  birinchi  Toshkent  telemarkazi  ishga 

tushdi.


1958-1960-yy.  -  Jarqoq  -  Buxoro  -  Samarqand  - Toshkent magistral  gaz 

quvuri qurildi.

1959-1965-yy. - 450 dan ziyod sanoat korxonalari ishga tushirildi.

1963-y. - Buxoro-Ural gaz quvuri ishga tushirildi.

1965-y. - Amu-Buxoro kanali qurildi.

!966-y.26-aprel - Toshkent shahrida kuchli zilzila bo'ldi.

1967-y. - Dunyodagi eng uzun 0 ‘rta Osiyo-Markaz gaz quvuri qurildi.

1969-y.  - ’Tashavtomash”  zavodi  bazasida Toshkent traktor zavodi  barpo 

etildi.

1977-y.6-noyabr  -  Toshkent  metropolitenining  birinchi  navbati  ishga tushdi.

1984-1989-yy.  -  ’’Paxta  ishi”  natijasida O'zbekistonda  o'n  minlab  kishilar 

qatag'on qilindi.

1985-1990-yy. - Qayta qurish yillari

1989-y.2l4>ktyabr  -  ’’O'zbekiston  SSRning  davlati  tili  haqida”gi  Qonun 

qabul qilindi.

514


1990-y.24-mart - I .A. Karimov 0 ‘zbekiston SSR Prezidenti etib sayiandi.

1990-y.20-iyun 

O‘zbekiston SSR 

Oliy 


Soveti 

“Mustaqillik 

Deklaratsiyasi”ni qabul qildi.

1991-y.31-avgust 

0 ‘zbekiston Oliy 

Kengashi 

“0 ‘zbekiston 

Respublikasining  Davlat  Mustaqilligini  e’lon  qilish  to‘g‘risida”  Qonun 

qabul qildi.

1991-y.l-sentyabr  -  O'zbekiston  Respublikasining  Mustaqillik  kuni  deb 

e’lon qilindi.

1991-y.l-noyabr - 0 ‘zbekiston xalq demokratik partiyasi tashkil topdi.

1991-y.l8-noyabr- 0 ‘zbekiston Respubiikasi Davlat bayrog'i tasdiqlandi.

1991-y.29-dekabr 

I.Karimov muqobillik 

asosida 


0 ‘zbekiston 

Respublikasining Prezidenti etib sayiandi.

1992-y.l4-yanvar  -  0 ‘zbekiston  Respubiikasi  Qurolli  kuchlari  tashkil 

etildi.


1992-y.2-mart  -  0 ‘zbekiston BMT a?zoligiga qabul qilindi.

1992-y.may - ’’Vatan taraqqiyoti” partiyasi tashkil topdi.

1992-y.2-iyul - 0 ‘zbekiston Respubiikasi Davlat gerbi qabul qilindi.

1992-y.28-noyabr  -  O'zbekiston  Markaziy  Osiyo  davlatlari  Iqtisodiy 

hamkorlik tashkilotining a’zosi bo'ldi.

1992-y.8-dekabr - O'zbekiston Respubiikasi Konstitutsiyasi qabul qilindi.

1992-y.lO-dekabr  -  0 ‘zbekiston  Respubiikasi  Davlat  madhiyasi  qabul 

qilindi.


1993-y.  -  0 ‘zbekiston-AQSh  hamkorligida  oltin  qazib  olish  bo'yicha 

“Zarafshon-Nyumont” qo'shma korxonasi tashkil etildi.

1993-y.7-may - 1 va 11 darajali “Sog‘lom avlod uchun” ordeni ta’sis etildi.

1994-y.5-may  -  ”0 ‘zbekiston  Qahramoni”  unvoni  va  “Oltin  yulduz” 

medali ta’sis etildi.

1994-y.5-may - ’’Mustaqillik ordeni”, “Do'stlik” ordeni hamda “Jasorat” va 

“Shuhrat” medallari ta’sis etildi.

1994_y. 1 -iyul  -  0 ‘zbekiston  Respublikasining  milliy  valyutasi-So‘m 

muomalaga kiritildi.

1995-y.l8-fevral - ’’Adolat” sotsial-demokratik partiyasi tashkil topdi.

1995-y.29-mart  -  O'zbekiston  Respubiikasi  referendumini  o‘tkazuvchi

Markaziy komissiya referendum yakunlari to‘g‘risida qaror qabul qilib

unda  O'zbekiston  Respubiikasi  Prezidenti  I.A.Karimovning  vakolat 

muddati  umumxalq  ovoz  berishi  natijasida  1997-yildan  2000-yilgacha 

uzaytirildi.

1995-y .6-may - ’’Mehnat shuhrati”  I va II darajali “Shon sharaf” ordenlari 

ta’sis etildi.

515


1995-y.3- iyun -  0 ‘zbekiston “Xalq birligi” harakati tashkil topdi.

1996-y. - Amir Temur yili.

1996-y.26-aprel - ’’Amir Temur” ordeni ta’sis etildi.

1996-y. 19-iyul  -  Asakada  “O'z  DEU  avto’'  zavodining  rasmiy  ochilishi 

bo‘ldi.

1996-y.28-avgust  -  Samarqand  va  Shahrisabz  shaharlari  “Amir  Temur” ordenlari bilan mukofotlandi.

1996-y.2 1-oktyabr  -  Toshkentda  Ozarbayjon,  QozogMston,  Qirg‘iziston, 

Turkiya, Turkmaniston  va O'zbekiston  Respublikalari  Prezidentlari  oliy 

darajadagi uchrashuvida Toshkent Deklaratsiyasi imzolandi.

1997-y.oktyabr - Buxoro va Xiva shaharlarining 2500 yilligi nishonlandi.

1997-y.  -  Prezident  I.A.Karimovning  “0 ‘zbekiston  XXI  asr  bo‘sag‘asida: 

xavfsizlikka  tahdid,  barqarorlik  shartlari  va taraqqiyot  kafolatlari5'  asari 

nashr etildi.

1998-y.28-dekabr - Fidokorlar partiyasi tashkil topdi.

1998-y.  -  I.A.Karimovni  ‘Tarixiy  xotirasiz  kelajak  yo‘q”  nomfi  kitobi 

nashrdan chiqdi.

1998-y.24-oktyabr - Ahmad al-Farg‘oniyning  1200 yillik yubileyi tantanali 

ravishda nishonlandi.

1998-y.23-oktyabr - lmom al-Buxoriyni  1225 yilligi nishonlandi.

1999-y. 15-mart  -  0 ‘zbekiston  va Turkiya  hamkorligida “Sam  Koch  avto” 

korxonasi ishga tushdi.

1999-y.24-aprel  -  0 ‘zbekiston Gruziya,  Ozarbayjon,  Ukrayina, Moldoviya 

a’zo  bo‘lgan,  hozirda  “Guuam’'  deb  yuritiladigan  iqtisodiy  tashkilotga 

a’zo b o ‘Idi.

1999-y .5-noyabr  -  Vatandoshimiz,  mo‘g‘ullarga  qarshi  kurashgan 

Jaloliddin  Manguberdining  Xiva  tuprog'ida  800  yillik  yubileyi 

nishonlandi.

1999-y.  -  LA.Karimovning “0 ‘zbekiston  buyuk  kelajak sari” nomli  kitobi 

nashrdan chiqdi.

2000-y.9-fevral  - Shahrisabzda Amir Temurning tavalludi nishonlandi.

2000-y.l4-  aprel  -  ”Vatan  taraqqiyoti"  va  “Milliy  tiklanish”  partiyasini

qo‘shma qurultoyi bo'lib o‘tdi.  Ikki partiya birlashib,  “Fidokorlar milliy 

demokratik partiyasi” tuzildi.

2000-уЛ 2-may 

Toshkentning Yunusobod 

mavzeida 

istiqlol 

kurashchiiariga atab “Shahidlar maydoni” ochildi.

516


Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1.  K arim ov  I.A.  0 ‘zbekistonning  o 'z   istiqlol  va  laraqqiyot yo‘li.  Т., 

“0 ‘zbekiston”,  1992

2.  K arim ov LA. O'zbekiston bozor munosabatlariga o ‘tishning o‘ziga 

xos yo'li. Toshkent, “0 ‘zbekiston”,  1993.

3.  K arim ov I.A Istiqlol va ma’naviyat-T., “0 ‘zbekiston”,  1994.

4.  K arim ov  I.A  0 ‘zbekiston  iqtisodiy  islohotlami  chuqurlashtirish 

yoMida. Toshkent, “0 ‘zbekiston”,  1995.

5.  K arim ov LA.  0 ‘zbekiston iqtisodiy islohotlami chuqurlashtirish 

y o lid a . Т .,1995

6.  K arim ov  LA.  0 ‘zbekistonning  siyosiy-ijtimoiy  va  iqtisodiy 

istiqbolining asosiy tamoyillari-Т., “O'zbekiston”,  1995.

7.  K arim ov. LA. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. T.-3, Toshkent, 

“O'zbekiston”,  1996.

8.  K arim ov LA. Barkamol avlod - 0 ‘zbekiston taraqqiyotining 

poydevori.- Т., “O'zbekiston”,  1997.

9.  K arim ov  I.A.  O'zbekiston  XXI  asr  bo‘sag‘asida:  Xavfsizlikka 

tahdid, 


barqarorlik 

shartlari 

va  taraqqiyot  kafolatlari.  Т., 

“Q ‘zbekiston’\   1997.

10. 

K arim ov  LA.  Tarixiy  xotirasiz  kelajak  yo‘q-T.,  “Sharq“, 1998.

11. 


K arim ov LA.  Ma’naviy yuksalish yo‘lida.-T., “O'zbekiston”, 

1998.


12. 

K arim ov  LA.  “0 ‘zbekiston  buyuk  kelajak  sari”  Т., 

“0 ‘zbekiston”,  1999.

13. 


K arim ov  I.A.  Qlloh  qalbimizda,  yuragimizda.  “Turkiston- 

press  axborot  agentligi  muhbirining  savollariga  javoblar-T., 

“O'zbekiston”,  1999.

14. 


K arim ov LA. Oliy Majlis II-chaqiriq I-sessiyasi 2-yig'ilishida 

so'zlagan nutqi. “0 ‘zbekiston ovozi”,  12 fevral, 2000.

15. 

А баев  И.И .  М и ф   и   и с т о р и я   в  Гатах  Зо р о астр а.  В кн.:  И с т о р и к о —ф и л о л о ги ч е ск и е   и сслед ован и я.  М .,  1974

16.


 

Abdullayev  R. 

Mllliy  siyosiy  g'oyalar  tarixidan  G ‘G‘  Inson  va

siyosat,  1991, №  9 , 87-94-betlar.

17.  А б д у л ^ а м и д о в   А .  Орошение в  предгорьях Узбекистана. Т.,

1990.


517

16. 

А б д у р а и м о в   М .А.  Очерк  аграрных  отношений  в 

Бухарском  ханстве в XVI  в.  - первой половине XIX века, т.1. Т., 

1966.


17. 

Abu 


Rayxon 

Beruniy. 

Qadimgi 

xalqiardan 

qolgan 

yodgorliklar. G ‘G ‘  Tanlangan asarlar. t.l.-T ., “Fan”,  1968.18. 

Avcsto. Yasht kitobi-T., “Sharq”, 2001.

19. 

А лексеев 
Download 5.06 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   57
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling