O'zbekiston respublikasi xalq ta'lim vazirligi ajiniyоz nomidagi


Download 0.94 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/10
Sana12.02.2017
Hajmi0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

NAZORAT SAVOLLARI: 

1.San’at - ijtimoiy ong Shakli. 

2. San’atning xususiyatlari. 

3. Adabiyot va san’at. 

3. So`z san’atining xususiyatlari. 

4. Adabiyot va fan. 

5. Adabiyotning san’at turlaridan farqini ko`rsating. 

6. Adabiyot - so`z san’ati.  

7. Adabiyot - insonshunoslik. 

8. Badiiy adabiyot xususiyatlari. 

9. «San’at - san’at uchun nazariyasi. 

10. Adabiyot va fanda inson tasviri. TAYANCH IBORALAR

1. Adabiyot - ijtimoiy ong Shakli. 2. Adabiyot va fan.  3. San’at va fan. 

4. Adabiyotning xususiyatlari. 5. Adabiyot - insonshunoslik. 

A D A B I YO T L A R

1. T.Boboev. Adabiyotshunoslikka kirish. Toshkent, 1979. 

2. N.SHukurov va b. Adabiyotshunoslikka kirish. Toshkent, 1984. 

3. E.Xudoyberdiev. Adabiyotshunoslikka kirish. Toshkent, 1995. 

 

BADIIY ADABIYOTNING IJTIMOIY FUNKSIYASI VA  AHAMIYATI. 

R e j a

1. Badiiy adabiyotning jamiyatdagi roli. 

2. Badiiy adabiyotning ahamiyati. 

3. Adabiyot va ahloq. 

 

 

Kishilarni axloqiy va estetik tabiyalashda adabiyot va san’at muhim funktsiya bajaradi.  CHunki  adabiyot  va  san’at  faqat  ko`ngil  ochish  vositasigina  emas,  insonni 

Shakllantiruvchi,  tarbiyalovchi,  uni  hayotga  faol  aralashishga  undovchi,  kurashga da’vat  etuvchi  kuchdir.  San’at  inson  psixologiyasiga  ham  ta’sir  qiladi,  uning 

xarakterini Shakllantiradi. 

 

San’at  insonni  boyitadi,  kuzatuvchi  qiladi,  uni  hayotning  muhim  masalalari xususida  o`ylashga  majbur  etadi.  San’at  go`zallik  ta’cirida  kishining  ma’naviy 

dunyosi,  e’tiqodlari  mustahkamlanadi.  Go`zal  obraz  kishi  qalbidan  o`rin  olib,  uni 

hayotning  ma’nosini  chaqishga  o`rgatadi,  faoliyat  va  kurashga  chorlaydi.  SHu  bilan 

birga, adabiyot va san’at inson tasavvurlari, fikrlash qobiliyatini ham o`stiradi. Inson 

tasavvurlari, fantaziyasining o`sishi faqat san’atni tushunish qobiliyatini rivojlantirib 

qolmasdan, uning texnika va boshqa sohalardagi faoliyati va mehnat qobiliyatini ham 

rivojlantiradi.  Har  bir  buyuk  asar,  har  bir  buyuk  san’atkor  insonni  yangi  pog`onaga 

ko`taradi.  SHuning  uchun  ham  Dobrolyubov  SHekspir  to`g`risida  gapirib,  «u 

insoniyatni ma’naviy yuksaltirdi», degan edi. 

 

M  a  ‘  r  i  f  i  y  ahamiyati.  Badiiy  adabiyot  katta  ma’rifiy  qimmatga  egadir.  U 

kishilarga  bilim  beradi.  San’at  vositasida  olamni  bilib  bo`ladi.  San’at  ham 

narsalarning mohiyatini ochadi. Badiiy adabiyot ob’ektiv haqiqatini qanchalik chuqur 

aks  ettirsa,  uning  qimmati  shuncha  yuqori  bo`ladi.  San’atning  xayotni  bilishdagi 

ahamiyati juda katta. N.CHernishevskiy adabiyotni «xayot darsligi» deb atagan edi.  

 

Badiiy  adabiyot  -  tuganmas  bilim  manbaidir.  Ayniqsa,  qadimgi  davrlar adabiyoti  tarix  fani  boy  material  manbaidir.  Masalan,  «Rigveda»da  (e.a.  X  asr  xind 

eposi)  oila  va  nikoh  masalalari.  Gomer  va  Gesiod  dostonlari.  «Alpomish»da 

urug`chilik munosabatlarining emirilishi ifodasi. «Qutlug` qon» romanida kapitalistik 

munosabatlarning aks etishi.  

Boshqa  xalqlar  adabiyoti  namunalarini  o`qish  kishilarni  ularning  hayoti, 

turmush  tarzi,  madaniyati  va  tarixi  bilan  tanishtiradi,  baynalmilal  tarbiyada 

muhim  rol  o`ynaydi.  M.Avezovning  «Abay»  romanini  o`qigan  kitobxon  qardosh 

qozoq xalqining og`ir qismati, fojiali o`tmishi bilan taniShadi. 

 

T  a  r  b  i  ya  v  i  y  ahamiyati.  Adabiyot  odamlarni  tarbiyalaydi,  ularga  taqlid 

namunalari  beradi.  Ba’zi  qahramonlar  kishilarni  qanday  yaShash  va  kurashishga 

o`rgatsa, boshqalari qanday yaShamaslik, kimlarga o`xShamaslikka o`rgatadi.  

 

Adabiy  qahramonlari  -  kishilarning  doimiy  yo`ldoshi  bo`lib  qoladi.  Saida  va Luqmonchalar  kundalik  hayotimizda  bizga  o`rnak,  hamdard  va  hamnafas  bo`lib 

qolgan  qahramonlardir.  Ayrim  adabiy  qahramonlar  butun  bir  davr,  butun  bir  avlod 

kishilarini  o`z  ortidan  ergashtiradi.  San’ati  takrorlanmas,  o`ziga  xos  Shakllarda 

jamiyat  keltirib  chiqargan  olijanob  axloqiy  va  psixologik  fazilatlarni  tasdiqlaydi. 

Ayniqsa,  yosh  bolalarni  tarbiyalashda  badiiy  adabiyot  qudratli  vositadir.  U  bolani 

obrazning  poetik  olamiga  olib  kiradi.  Bola  o`sgan  sari  adabiyot  uni  insoniy 

munosabatlar  va  kechinmalar  dunyosiga  tobora  ko`proq  olib  kiradi,  uni  hayotiy 

kurashga  tayyorlaydi.  Masalan,  D.Defoning  «Robinzon  Kruzo»  romanida  insonning 

qudrati  va  matonati,  mehnat  jarayonlari  ulug`lanadi.  M.Tvenning  «Gekkelpberri 

Finning boshidan kechirganlari» romanida turli irq kishilarining tengligi va do`stligi, 

ezgulikka  intilishi  ko`rsatiladi.  Maktablarda  bolalarga  adabiyot  tarixini,  alohida 

asarlarni  o`rgatish,  ularga  badiiy  asarlarni  o`qitish,  ijro  ettirish  yo`li  bilan,  avvalo, 

bolalarga bilim berilsa, ikkinchidan, ular ma’naviy-axloqiy va estetik tarbiya qilinadi. 

Biroq  o`quvchilarning  sistemali  kitob  o`qishlariga  erishish  bilangina  badiiy 

adabiyotning izchil tarbiyaviy rolini ta’minlash mumkin. 


 

E  s t  e t i  k    ahamiyati.  Adabiyot  va  san’at  asarlarining  ahamiyati  odamlarga 

taqlid namunalari berish bilangina cheklanmaydi. CHunonchi, Kumush va Saidalarga 

taqlid  qilish,  ergashish,  N.SHomurodov  va  Yo`ldosh  Komilovlarga  havas  qilish 

mumkin,  lekin  SHekspir  tragediyasidagi  Otelloga,  CH.Aytmatovning  «Oq  kema» 

qissasidagi  personajlarga  ergashib  bo`lmaydi  SHuning  uchun  ham  san’at,  avvalo, 

insonning tuyg`usiga ta’sir qilib, uni fikrlashga, o`ylashga majbur etadi, uni soflaydi, 

butun  vujudini  junbushga  keltirib,  g`uborlardan  tozalaydi,  unga  nimalarni  yoqlab, 

nimalarga  qarshi  kurashish  kerakligini  ko`rsatadi.  B.Brextning  «Kuraj  ona  va  uning 

bolalari»  dramasi  kishini    o`z  ijtimoiy  ahvoli  hamda  burchi  to`g`risida  o`ylashga 

majbur qiladi. Demak, san’at asari kishilarning ongigagina emas, dastavval, ularning 

tuyg`ulariga  ta’sir  qiladi.  Bunda  adabiyotning  emotsional-estetik  tomoni  katta  rolp 

o`ynaydi. Biz adabiy asarlarni o`qiganimizda, fikrimiz intensiv qo`zg`oladi, tuyg`u va 

irodamiz, ongimiz tezlik bilan ishlay boshlaydi. 

 

Adabiyot  ulkan  emotsional  kuchga  ega  ekanligi  bilan  ham  muhim  sotsial funktsiya bajaradi. Professor S.Mirvaliev ta’kidlaganidek, «Adabiyot ma’naviyatning 

boshqa omillariga qaraganda ham vositali ifodasi, ham ko`rgazmali ta’sir kuchi bilan 

ustuvordir». SHuning uchun ham eng nodir san’at  namunalari asrlar bo`yi kishilarni 

hayratga  solib,  ularni  to`lqinlantirib  keladi.  Badiiy  adabiyot  kishining  tuyg`usini, 

ulardagi  go`zallik  hissini  mukammallashtiradi.  Badiiy  adabiyot  insonning  ma’naviy 

va  jismoniy  go`zalligini,  insoniy  munosabatlarning  go`zalligini  sezishga  yordam 

beradi. Badiiy asar o`zining mahorat kuchi bilan ham insonga ta’sir ko`rsatadi. Biroq 

mahorat  deganda  san’at  asarining  Shakligina  emas,  g`oyaviy  yo`nalishi  ham  ko`zda 

tutiladi.  Kishiga  estetik  lazzat  beruvchi  va  san’atkor  mahoratini  ko`rsatuvchi  bosh 

omil - asarning haqqoniyligidir. 

 

Haqiqiy  xalqchil  realistik  asarlar  insonda  hayot  zavqini  oshiradi,  unda go`zallikni tushunish  fazilatini Shakllantiradi, hayotga ijodiy munosabatda bo`lishga 

o`rgatadi. 

 

Emotsionallik  fanda  ham  bo`ladi.  Ilmiy  tadqiqot  va  kashfiyot  jarayoni  olimni ham emotsional hissiyotlar qamrab olib, unda o`zi qilayotgan ishdan zavqlanish hissi 

paydo bo`ladi. Fizik olim e.Faynberg ilmiy ijodni «emotsiya va ehtiroslar, to`lg`oq va 

quvonchlar»  sifatida  xarakterlaydi.  Bu  jihatdan  fan  ham  san’atdan  farq  qilmaydi. 

Lekin emotsionallik ilmiy ijodning asosini tashkil qilmaydi. 

 

San’atda  emotsionallik  katta  rolp  o`ynaydi.  Biroq  buning  o`zi  etarli  emas. San’atda emotsional ta’sirchanlik bo`lishidan tashqari, tuyg`ularning haqqoniyligi va 

samimiyligi ham juda muhimdir. 

 

Badiiy  adabiyot  insonni  xalqning  ruhiy  olami  bilangina  emas,  uning  tili xazinasi bilan ham oshno qiladi, ona tilining go`zalligi, estetik mohiyatiga chuqurroq 

kirib borishga imkon yaratadi. SHu yo`l bilan badiiy adabiyot kitobxonning nutq va 

til madaniyatini o`stiradi, uning har tomonlama kamol topishiga imkon beradi.    

 

E  s  t  e  t  i  k      d  i  d.  San’at  va  adabiyotni idrok  etishda  estetik tuyg`u  muhim 

ahamiyatga  egadir.  Estetik  tuyg`u  faqat  insongagina  xosdir.  Estetik  tuyg`u  insonga 

borliqni  butun  boyligi,  rang  va  ohanglari,  Shakl  va  tarovati  bilan  ko`rish,  his  qilish 

imkonini 

beradi. 


Ijtimoiy 

mehnat 


insonni 

jismoniy 

va 

aqliy 


jihatdan 

takomillashtiribgina  qolmasdan,  uning  estetik  tuyg`usini  ham  rivojlantiradi.  SHu 

narsa  insonning  go`zallik  yaratishiga  imkon  beradi.  Odamlarning  didi  turlicha 


bo`ladi.  Lekin  go`zallikni  yomon  deb,  badbinlikni  yoqtirish  didning  turlichaligi 

natijasi  bo`lolmaydi.  Didda  kishining  umumiy  saviyasi,  qobiliyati  va  qarashlari  aks 

etadi.  Yaxshi  did  chinakam  go`zallikdan  zavqlana  bilishdir.  YOmon  did  esa 

ko`pincha ma’lumotning etishmasligi oqibatidir. Lekin sizga yoqmagan hamma narsa 

didsizlik,  badbinlik  namunasi  bo`lavermaydi.  Yurish-turishda,  kiyim-kechakda, 

odob-ahloqda ba’zi narsalar garchi biz ko`nikkanday bo`lavermasa-da, ularda kelajak 

tendentsiyalari aks etishi mumkin. 

 

San’atdan  lazzatlanish  uchun  maxsus  tayyorgarlik  kerakmi?  Axir  san’at hammaga  tushunarli,  ommabop  bo`lishi  kerakku?  Biroq  har  qanday  san’at  ham 

barchaga tushunarli bo`laverishi Shart emas, bu mumkin ham emas. San’at ommaga 

tushunarli  bo`lishi  kerak,  deb  uni  juda  ham  jo`nlashtirib  yuborish  yaramaydi.  Har 

qanday san’at asarini tushuna oladigan bo`lish uchun kishi o`zida san’atni tushunish 

qobiliyatini  tarbiyalab  borishi  kerak.  Buning  uchun  esa  san’at  bilan  muttasil 

shug`ullanish zarur. Sana’atdan ma’naviy ozuqa olish, undan lazzatlanish uchun kishi 

o`zining  umumiy  madaniyatini  doimo  oshirib  borishi,  qobiliyati  va  iste’dodini 

o`stirishi  lozim.  Badiiy  asarni  chuqur  tushunish  uchun  kitobxon  asar  mazmuni  va 

Shakli,  unda  ko`tarilgan  muammolar  ustida  ham  bosh  qotiriib  ko`rishi  kerak.  SHu 

jihatdan,  P.Qodirovning  «Erk»,  O.YOqubovning  «Ko`hna  dunyo»  asarlarini  o`qir 

ekanmiz, bu asarlarni tushunish, ulardan ta’sirlanishning o`zi hali etarli emas. Buning 

uchun  ularning  naqadar  hayotiyligini  his  qilish,  ularda  qo`yilgan  muammolarni 

chuqur  idrok  etish  ham  zarurdir.  SHusiz  bu  asarlardn  olgan  taassurotlarimiz  to`la 

bo`lmaydi.  Kitobxon  qanchalik  sezgir  va  ta’sirchan  bo`lsa,  obrazning  unga  ta’siri 

ham  shuncha  kuchli  bo`ladi.  Kitobxon  obraz  mohiyatiga  qanchalik  chuqur  kirib 

borsa, badiiy adabiyotning ta’siri va tarbiyaviy ahamiyati shunchalik kuchli bo`ladi. 

 

Badiiy  asar  kishining  didini  o`stiribgina  qolmasdan,  uning  saviyasini  ham ko`rsatadi.  Asarga  baho  berar  ekanmiz,  o`zimizga  ham  baho  beramiz,  o`zimizning 

madaniy  darajamizni  ham  ko`rsatib  qo`yamiz,  Odamning  did  qanchalik  o`tmas 

bo`lsa,  unga  san’at  asarining  ta’cir  kuchi  ham  shunchalik  oz  bo`ladi.  CHunki 

musiqani tushunish qobiliyati rivojlanmagan odam uchun musiqa  ham yo`q hisobdir. 

 

Adabiyot  va  axloq.  San’at  jamiyat  kishilarining  axloqini  tasvirlash  bilan  bir 

axloq Shaklini tasdiqlab, boshqasini inkor etadi. San’atkor bevosita axloqiy masalalar 

to`g`risida  so`z  yuritmagan  chog`da  ham  o`ziga  xos  vositalar  bilan  biror  axloqiy 

masalani  hal  etadi.  Lekin  badiiy  adabiyotni  axloq  bilan  tenglashtirib  bo`lmaydi. 

Badiiy  adabiyot  o`zining  axloq  o`rgatuvchilik  funktsiyasini  pand-nasihat  yo`li  bilan 

amalga  oshirmaydi.  U  yoki  bu  axloq  tabiiy  ravishda  obrazning  mohiyatiga  singib 

ketgan bo`ladi. O`gitbozlik boshlangan joyda san’atning o`zi tamom bo`ladi. Ba’zan 

badiiy  asarlarda  ifoda  etilgan  narsalar  to`g`ri  bo`lsa  ham,  ularning  talqini  noto`g`ri 

bo`lishi  mumkin.  Bu  muallifning  estetik  hamda  axloqiy  ideallari,  dunyoqarashiga 

bog`liqdir. Bunga Navoiy va L.Tolstoy ijodlaridan misol keltirish mumkin. San’atkor 

o`z  asarida  to`g`ri  axloqiy  tamoyilni  ifoda  etsa-da,  biroq  muayyan  ob’ektiv  va 

sub’ektiv  sabablar  ta’sirida  undan  noto`g`ri  xulosalar  keltirib  chiqargan  bo`lsa, 

bunday  Sharoitda  kitobxon  asarga  o`Sha  adashuvni  keltirib  chiqargan  sabablarni 

hisobga  olgan  holda  konkret-tarixiy  yondashib,  undan  to`g`ri  xulosalar  keltirib 

chiqarib olishi kerak bo`ladi. Bu asarni chuqurroq tushunishga imkon beradi. Ayrim 

hollarda  kitobxonlar  axloqsizlikni  tasvirlading,  deb  san’atkorni  ayblaydilar. V.SHukshin  asarlari  qahramonlarining  axloqsizligi  uchun  tanqid  qilganlarida, 

yozuvchi o`z muxoliflariga haqqoniylik badiiy adabiyot axloqiy sog`lomligining eng 

oliy  mezonidir,-  deb  javob  bergan  edi.  Zotan,  san’atda  axloqsizlikni  tasvirlash 

axloqsizlik  emas,  aksincha,  hayotning  o`zida  ana shunday  axloqsizliklar  bo`la  turib, 

ulardan ko`z yumish axloqsizlikdir. SHunday qilib, san’at muayyan hayotiy qarashni 

tasdiqlashdir.  Bu  tasdiqlangan  qarash  esa  san’atkorning  estetik  idealiga  bog`liq. 

Hayot haqiqatini buzish, undan yuz o`girish axloqsizlikni targ`ib qilishga olib keladi. 

San’at  hayot  haqiqatini  buzsa,  u  o`z  axloqiy  qimmatini  yo`qotadi.  Italiyalik 

kinorejissyor F.Fellini: «Men shunday filpm yaratayki, u kishilarga jasorat ato qilsin. 

Faqat  haqiqatning  ko`ziga  tik  qaray  olgan  taqdirdagina  bunga  erishish  mumkin, 

xolos», - degan edi.  

NAZORAT SAVOLLARI: 

1. Badiiy adabiyotning  ahamiyati nimada? 

2. Adabiyot va jamiyat munosabatlari. 

3. Estetik did nima? 

4. Adabiyot va axloq munosabatlarini izohlang. 

5. Badiiy adabiyotning ma’rifiy ahamiyati nimada? 

6. Badiiy adabiyotning tarbiyaviy ahamiyati. 

7. Badiiy adabiyotning estetik ahamiyati. 

8. San’atning insonga ta’siri. 

9. Millat va adabiyot. 

10. Estetik did nima? 

TAYANCH IBORALAR: 

1. Adabiyot va jamiyat. 2. Adabiyot va axloq. 3. Adabiyot va tarbiya.  

4. San’at va did. 5. Badiiy adabiyotning ahamiyati.   

ADABIYOTLAR: 

1.S.Mirvaliev. Adabiyot - ma’naviyat demakdir. Muloqot. 2001 yil,   

 №6, 35-36-betlar. 

BADIIY ADABIYOTNING XALQCHILLIGI 

R E J A:  

1. Badiiy adabiyotning xalqchilligi. 

2. Badiiy adabiyotda tarafkashlik. 

3. Adabiyot - umuminsoniydir.  

Xalqchilik  badiiy  adabiyotning  muhim  xususiyatidir.  Badiiy  asar-ning 

qimmati uning xalqchilik darajasiga ham bog`liqdir. San’atkor o`z ideallarida xalq 

ommasining  estetik  tushunchalarini  qanchalik  ifo-dalay  olsa,  u  yaratgan 

asarlarning  qimmati  shunchalik  yuqori  bo`ladi.  Badiiy  asarning  xalqchilligi 

darajasi  unda  ana  shu  xalq  estetik  tushunchalari  va  orzu-havaslarining 

ifodalanishi darajasiga bog`liqdir.  

 

«Xalqchillik» atamasini birinchi marotaba P.A.Vyazemskiy ki-ritgan bo`lib, bu so`zni  1819  yilda  I.S.Turgenevga  yozgan  maktubida  va  «Klassikning  noshir  bilan 

suhbati» (1825) maqolasida ishlatgan.  

 

«Xalqchillik»  tushunchasi  tarixiy  bo`lib,  turli  davrlarda  unga  turlicha  ma’no berganlar.  Badiiy  adabiyot  taraqqiyoti  bilan  bu  atamaning  ma’nosi  ham  o`zgarib, 

rivojlanib, chuqurlaSha borgan. Masalan, XVIII asr rus adabiyotida mehnatkash xalq hayoti  tasvirlanmas  edi,  u  diqqat  -  e’tibordan  chetda  qoladi.  Karamzin  dvoryanlikni 

butun  xalqning  tajassumi,  ifodasi  deb  tushunadi.  SHunday  bir  holda  badiiy 

adabiyotga oddiy xalq turmushi va tili elementlarini olib kirish, so`zsizki, ijobiy hol 

edi,  biroq  xalq  hayotini  ifodalashning  o`zi  hali  badiiy  asar  xalqchilligini 

ko`rsatmasligi  ma’lum.  Badiiy  adabiyotning  rivojlanishi  bilan  «xalqchillik» 

tushunchasi    ham  chuqurlaSha  boradi.  Xalqchillik  tushunchasini  xalq  ruhi,  uning 

milliy xususiyatlarini aks ettirish bilan bog`lay boshlaydilar.  

 

San’atkor  oldiga  har  bir  xalq  va  millat  hayot  Sharoitlarining  o`ziga  xosligi bilan belgilanadigan xarakterli xususiyatlarni topa olish va badiiy aks ettirish vazifasi 

qo`yiladi. SHunday qilib, xalq ruhiyati, hayoti va xarakterning milliy xususiyatlarini 

aks  ettirish  hayotni  badiiy  aks  ettirishning  zaruriy  Shartiga  aylanadi.  Biroq 

«milliylik»  tushunchasi  «xalqchillik»  tushunchasi  bilan  yaqin  bo`lsa-da,  ular  teng 

emas. Xalqchillik milliylikning tarkibida mavjud bo`lgan eng yaxshi tomonlarini o`z 

ichiga oladi. Demak, milliylik tushunchasi xalqchillik tushunchasidan kengroqdir.  

 

Xalqchillik  masalasi  V.G.Belinskiy  tomonidan  chuqur  ishlab  chi-qilgan. V.G.Belinskiyning fikricha, xalqchillik haqiqiy san’atga xos xususiyatdir. Tanqidchi 

badiiy adabiyotni «xalqning tafakkuri» deb ataydi. Ana shu xalq tafakkurini haqqoniy 

aks ettirish xalqchillikni ta’minlaydi. «Xalq hayotini haqqoniy ifodalash xalqchillikni 

keltirib chiqaradi», - deydi V.Belinskiy. 

 

San’atning  xalqchilligi  dastavval  uning  xalq  bilan  birligida-dir.  Faqat  xalq uchun  muhim  bo`lgan  masalalarni  qo`ygandagina  san’at-kor  o`z  obrazlarini 

ommaning tuyg`usiga etkaza oladi.  

 

Buyuk  san’at  asarlari  haqiqiy  xalqchildir.  CHunki  ularda  davr-ning  muhim ziddiyatlari aks etgan bo`lib, bularni bilib olish xalq uchun muhim qimmatga egadir. 

Xalq  hayotini  tasvirlamasdan  turib  ham  xalqchil  bo`lish  mumkin.  Masalan, 

Pushkinning  «evgeniy  Onegin»  romanida  xalq  tasvirlanmaydi.  Biroq  Belinskiyning 

ta’rificha,  asar  yuksak  darajada  xalqchildir.  CHunki  shoir  unda  xalq  uchun  muhim 

aha-miyatga ega bo`lgan masalani - dvoryanlik inqirozi, mavjud Sharoitda Tatpyana, 

Onegin, Lenskiy kabi iste’dodli va barkamol Shaxslarning yaShashi va ravnaq topishi 

uchun  Sharoit  yo`qligini  ko`rsatadi.  SHunday  qilib,  xalqchillikning  birinchi  Sharti  - 

san’atkor  o`z  asarlarida  umumxalq  axamiyatiga  ega  bo`lgan  muammolarni  qo`ygan 

bo`lishi  kerak.  Biroq  buning  o`zi  etarli  emas.  CHunki  yozuvchi  asarida  umumxalq 

ahamiyatiga  ega  bo`lgan  muammolarni  qo`ygani  bilan,  o`z  dunyoqarashining  bir 

tomonlamaligi natijasida ana shu masalalarni xalq man-faatlariga muvofiq keladigan 

holda  aks  etmasligi  mumkin.  Demak,  ba-diiy  asar  xalqchilligining  ikkinchi  zaruriy 

Sharti  shuki,  san’atkor  o`z  asarida  qo`ygan  xalq  hayoti  uchun  muhim  bo`lgan 

muammoni  o`Sha  xalq  manfaatlariga  muvofiq  ravishda  hal  etishi  ham  kerak.  SHu 

bilan u xalqning hayoti va ana shu hayotni yaxshilash uchun kurashga yordam berishi 

lozim.  


 

O`tmish  san’atkorlari  xalq  manfaatlariga  muvofiq  keladigan  masalalarni 

ifodalamagan  bo`lishlari  mumkin.  Bu  holda  ularning  asarlari  xalqchilligi, 

tasvirlanayotgan  hayotning  rang-barangligi,  tas-virning  halolligi,  hayotning  dolzarb 

masalalariga  e’tibor  bilan  mu-nosabatda  namoyon  bo`ladi.  Ana  shuning  o`zi  ham 

yozuvchi  xohlasa-xohla-masa,  odamlarni  hayot  haqidagi  to`g`ri  xulosalarga  olib 

keladi.  SHuning  uchun  ham  xalqchillik  san’atkorning  dunyoqarashiga  bog`liq 


bo`lmagan  holda  ham  namoyon  bo`lishi  mumkin.  Dobrolyubovning  guvohlik 

berishicha,  N.Gogolp  o`z  asarlarida  ixtiyorsiz  xalq  nuqtai  nazariga  yaqin  kelib 

qolgan.  YOzuvchiga  bu  narsani  tushuntirib,  shu  yo`lda  davom  etish  va  bar-cha 

masalalarni  shu  singari  xalq  manfaatlari  nuqtai  nazaridan  ko`rib  chiqishga  da’vat 

etganlarida, Gogolp o`z-o`zidan qo`rqib ketgan ekan. 

 

Xalqchillikning  uchinchi  Sharti  -  badiiy  asarning  xalqqa  tushu-narli  bo`lishi, asar  Shaklining  demokratikligidir.  Asar  Shaklining  demokratikligi  deganda,  inson 

kechinmalarini  va  hayotiy  voqealarning  xalq  tajribasiga  yaqin  bo`lishi,  asarda 

borliqning  xalqqa  tushunarli  bo`lgan  tomonlarini  unga  tushunarli  va  yaqin  qilib 

tasvirlash ko`zda tutiladi. 

 

Xullas,  san’at  insonning  o`sishi,  uning  ma’naviy  kamolotiga  xizmat  qilmog`i kerak.  Insonni  tasvirlar  ekan,  san’atkor  undagi  yaxshi  fazilatlarni  ko`rsatishi,  uning 

hayot  kechirishiga  to`sqinlik  qiladigan  bo`lmag`ur  Sharoitlarni  fosh  etishi  kerak. 

San’atkor  insonni  davrning  asosiy  masalalari  nuqtai  nazaridan  tasvirlamog`i  lozim. 

SHunday qilingandagina, sanpatkor insondagi eng muhim tomonlarni topib, ko`rsata 

oladi.  SHunday  qilib,  insonni  tasvirlash    ham  adabiyot  xalqchilligining  zaruriy 

Shartlaridan  biri  bo`lib  qoladi.  Masalan,  lirikada  insonning  ichki  dunyosi  diqqat 

markazida turadi. Lirikaning qimmati, uning xalqchilligi ham ana shunda. 

 

Adabiyotda  xalqchillik  masalasini  noto`g`ri  tushunish  o`zbek  ada-biyotining Navoiy, Mashrab, Nodira va boshqa arboblari ijodiga munosabatda yaqqol namoyon 

bo`ldi.  Ular  ijodining  qimmati  davr  bilan  bog`liq  holda  emas,  qaysi  sinfga 

mansubligidan kelib chiqib  baho-landi va sho`ro mafkurasiga yot shoirlar deb e’lon 

qilindilar. 

 

50-yillarning  boshlarida  Abdunabiev  va  Stepanov  kabilar  «Al-pomish», «Go`ro`g`li»  singari  xalq  qahramonlik  dostonlarini  xalqqa  qarshi  ruhda  bo`lgan 

asarlar  deb  e’lon  qilgandilar.  Bu  Shaxslar  adabiy  merosni  u  yaratilgan  davr  bilan 

bog`liq  holda  o`rganish  kerakligini,  xalqchillik  har  davrda  turlicha  namoyon 

bo`lishini unutib qo`ydilar.  

 

Demak,  badiiy  asarning  xalqchilligi  odamlarni  tasvirlash,  ular-ni  qurShab olgan  muhit,  tabiatning  o`ziga  xosligini  ko`rsata  olishida  namoyon  bo`ladi.  CHunki 

zamonning  asosiy  ziddiyatlarini  payqay  olmay    turib,  xalqning  orzu  va  ehtiyojlarini 

his  qilmay  turib,  san’atkor  o`z  asarini  xalqchil  qiladigan  qahramonlar,  hayotiy 

Sharoitlarni topa ol-maydi. Bu holda asarning xalqchilligi ham o`zining butun boyligi 

va  chuqurligi  bilan  namoyon  bo`la  olmaydi.  SHunday  qilib,  san’atkor  ijo-dining 

xalqchilligi umumxalq ahamiyatiga ega bo`lgan muammolarni qo`ya olishda, ana shu 

muammolarni  xalq  manfaatlari  nuqtai  nazaridan  hal  etishda,  insonni  tasvirlashda, 

uning  ma’naviy    kamolotiga  xizmat  qi-lishida,  badiiy  Shaklning  ommabopligida  

namoyon bo`ladi. 

 

Taraqqiyotning ko`rsatishicha, jamiyatdan sinflar, tabaqalar bor ekan, ularning manfaatlari ma’lum darajada adabiyotda ham aks etishi mumkin. CHunki adabiyot - 

hayotning,  borliqning  in’ikosi  bo`lib,  o`zida  jamiyat  mafkurasi,  tasavvurlari  va 

taassublarini  ham  aks  ettiradi.  Jamiyatda  sinflar  mavjud  bo`lgan  taqdirda  ular 

adabiyotdan  ham  o`z  sinfiy  manfaatlari  yo`lida  foydalanishga  urinadilar,  badiiy 

adabiyotni  o`z  muxoliflariga  qarshi  kurash  quroli  sifatida  ishlatishga  intiladilar.  Bu 

narsa  ba’zan  adabiyotda  o`zining  aniq  ifodasini  topdi.  Olmon  shoiri  Xeynrix  Xeyni (1797-1856) «shoirning she’ri mungli nay emas, bong nog`ora sadosi kabi yangrasin, 

uning na’rasi ko`hna istibdod an’analarini qulatib yuboradigan taran bo`lsin»,- deydi. 

V.Mayakovskiy  (1893-1930)  o`zi  she’rlarini  miltiq  va  bombaga  tenglashtiradi,  o`z 

she’rlari bilan proletar inqilobiga xizmat qilayotganligini ta’kidlaydi. Qadimgi yunon 

shoiri  Aristofan  (e.a  446-385)  «aniq  ifodalangan  tendentsiyali  shoir»  degan  nomga 

sazovor  bo`lgan.  CHunki  u  «Suvoriylar»  komediyasida  aristokratlar  partiyasi 

tomonida turib demokratlar partiyasini qattiq tanqid qiladi. Buyuk olmon dramaturgi 

Fridrex SHillerning (1759-1805) «Makr va muhabbat» dramasi ham bi-rinchi olmon 

siyosiy-tendentsioz  dramasidir.  SHiller  dramada  ongli  ravishda  quyi  tabaqaning 

yonini oladi, tarafkashlik qilib ularni zo-dagonlar toifasiga qarshi qo`yadi.  

 

Odatda  yozuvchi  o`zi  qaysi  sinfdan,  muhitdan  chiqqan  bo`lsa,  o`Sha  sinfning taassublaridan  butunlay  holi  bo`la  olmaydi.  U  ochiq  oydin  yoki  o`zi  anglamagan 

ravishda  o`Sha sinfning  manfaatlarini  aks ettira-di.  Masalan,  Navoiy  o`zining  ijobiy 

ideali,  orzusi  bo`lgan  ma’ri-fatli  shoh  tomonidan  boshqariladigan  feodal  tuzumga 

qarshi chiqqan qasoskor isyonchi - Jobirni hazm qila olmaydi, uni qora bo`yoqlarda 

tasvirlaydi.  O`rta  asr  frantsuz  shoiri  Bertran  de  Born  qalamiga  man-sub  bo`lgan  bir 

sirventada  shoir  yangi  paydo  bo`lib  kelayotgan,  omadi  yurishgan  Shaharlik 

ishbilarmon  toifani,  feodal  oqsuyaklar  manfaat-lari  nuqtai  nazaridan  zo`r  qahru-

g`azab  bilan  tasvirlaydi.  Gogolga  o`z  asarlari  bilan  xalq  ommasining  manfaatlarini 

yoqlayotganligini  es-latishganda,  u  qo`rqib  ketgan  ekan.  Xamza  «shohlar  bir  kun 

gado,  bir  kun  gado  Shahzoddir»,  -  degan  edi.  Demak,  har  qanday  yozuvchi  o`zi 

yaxshi  biladigan  toifa  hayotini  tasvirlaydi.  Masalan,  Dikkensning  roman-larida 

jamiyatning  quyi  tabaqasi  turmushi  chuqurroq  ifodalangan  bo`lsa,  Golsuorsi 

romanlarida  esa  yuqori  tabaqa  hayoti  chuqur  ifoda  etilgan  bo`lib,  fuqaroning  hayoti 

esa  yozuvchining  e’tiboridan  chetda  qolgan.  SHuningdek,  Ayniyning  qariyb  barcha 

asarlari  jamiyatning  eng  quyi  toifasi  -  qullar  hayotini  tasvirlashga  bag`ishlangan. 

Ayniy  tas-virlagan  qullar  orasida  yomon  odamlarni  topib  bo`lmaydi.  A.Qodiriy  esa 

yuqori  tabaqa  hayotini  ko`proq  tasvirlaydi.  Uning  asarlarida  ham  qullar  bor,  lekin 

ularning taqdiri Ayniy ta’riflagan qullarniki-chalik ayanchli emas. Qodiriy odamning 

yaxshi  yoki  yomonligi  qaysi  toifa-dan  ekanligiga  bog`liq  emasligini  ko`rsatadi.  Bu 

esa  ikki  yozuvchining  asarlarida  sinfiy  xususiyatlar  oz  bo`lsa-da,  aks  etganligini 

ko`rsatadi.  Agar  shunday  bo`lmaganida  edi,  ikkala  yozuvchining  asarlarida 

tasvirlangan  qullar  bir  xil  chiqib  qolishi  mumkin  edi.  Ayniy  ongli  ravishda  yuqori 

sinfni  qoralaydi.  Qodiriy  esa  aksincha.  CHunki  ular  ma’lum  ma’noda  o`Sha  tabaqa 

muhiti bilan aloqadordirlar.  

 

SHo`rolar  jamiyatida  yozuvchidan  faqat  proletar  (ishchi)  sinfi  va-killarini ulug`lash  talab  etildi.  Bu  qolipga  tushmagan  yozuvchilar  qa-tag`on  qilindilar.  20-

yillarda A.Qodiriyni yuqori tabaqa vakili bo`lgan yozuvchi sifatida ta’qib etdilar. 

 

San’atkor  qaysi  tabaqa  ichida  etishgan  bo`lsa,  o`Sha  tabaqa  hayotini  yaxshi biladi  va  shu  to`g`rida  yozadi.  Sotti  Husayn  «men  Qodiriyni  proletar  yozuvchisi 

qilaman»,  -  deydi.  Darhaqiqat,  yozuvchining  dunyoqa-rashiga  ehtimol  ta’cir  qilsa 

bo`lar,  unga  aql-idrok,  ilm-fandan  saboq  berish  ham  mumkindir.  Lekin  uni 

o`zgartirish mumkin emas. Demak, san’atkor borliqni biror toifa tomonida turib aks 

ettirishi mumkin. Bu tendentsiozlik yoki tarafkashlik deyiladi.   


 

Adabiyot  va  san’atda  partiyaviylik  masalasini  dastavval  K.Marks  va 

F.Engelps XIX asr o`rtalarida kun tartibiga qo`yganlar. Ular shoirlar partiyaning 

manfaatlarini  ifodalashi  kerak  deb,  partiya  yo`lboshchilarini  ulug`lashga  da’vat 

etganlar.  Lenin  1905  yilda  «Partiya  tashkiloti  va  partiya  adabiyoti»  maqolasida 

adabiyot  partiyaviy  bo`lishi  kerak,  adabiyot  ishi  partiya  ishidan  tashqari 

bo`lmasligi kerak, degan qoidani olg`a suradi. Lenin partiya yo`lboshchisi sifatida 

shunday  deyishga  haqli  edi.  Lekin  adabiyot  bu  vazifani  bajarishi  Shart  emas  edi. 

Chunki  adabiyot  sinflar  manfaati  uchun  kurashda  qurol  bo`lib,  birgina  sinfning 

cheklangan manfaatlari doirasida o`ralashib qolishi mumkin emas edi. O`z vaqtida 

Leninning  fikriga  qarshi  anchagina  jiddiy  gaplar  aytilgani  ham  ma’lum.  20-

yillarda  «pereval»,  «futurizm»,  «serapion  muridlari»  singari  adabiy  oqim 

tarafdorlari adabiyotga partiya rahbarligini tan olmaganlar.  50-yillarning 

oxir-

larida matbuotda Leninning yuqoridagi fikrlariga qarshi jiddiy e’tirozli maqolalar 

paydo bo`ldi. Biroq ularda aytilgan fikrlar qattiq zarbaga duch keldi. 

 Bu davr adabiyotiga baho bergan ingliz adibi Jorj Oruel o`zining «Adabiyot 

va  totalitarizm»  nomli  maqolasida,  «totalitarizm  nafaqat  ayrim  fikrlarni 

ifodalashga  qarshilik  qildi,  balki  nimalar  haqida  o`ylash  lozimligini  uqtirib  turdi. 

Ijod  esa  bu  eng  avvalo  tuyg`u,  tuyg`uni  esa  mutlaq  nazorat  qilish  mumkin  emas. 

Agar  yozuvchiga  erkinlik  berilmasa,  ijodiy  instinkt  o`z-o`zidan  yo`qoladi»,-  deb 

ta’kidlaydi. 

 

Jamiyatda  sinflar,  partiyalar  mavjud  ekan,  ularning  ta’siri  badiiy  adabiyotga ham o`tishi mumkin. Lekin adabiyot sinfiy bo`lishi Shart emas. Adabiyot sinflarning 

manfaatlarini  aks  ettirish  bilan  cheklanib,  chegaralanib  qoladigan  bo`lsa,  olamning 

manzarasi bir tomonlama bo`lib qolar edi va adabiyot badiiy haqiqat darajasiga ko`-

tarila  olmasdi.  «Sinfiylikni  ro`kach  qilib  olib  hamma  narsani  sin-fiy  tuyg`uga  olib 

borib taqash, har qanday xatti-harakatdan sinfiy pozitsiya qidirish, bu erkin fikrlashga 

monelik  qiladigan  vulpgar-lashtirishdir.  SHu  yuksaklikdan  turib,  ayta  olamanki,  oq-

qora:  bunisi  sizniki,  bunisi  bizniki  tarzidagi  tasvir  bilan  hozirgi  dunyoni  anglab 

bo`lmaydi», - deydi CH.Aytmatov. San’atkor oldiga, hatto u eng taraqqiyparvar sinf 

vakili bo`lgan taqdirda ham, sinfiy manfaat-larni ifodalash vazifasini qo`yish mumkin 

emas.  Adabiyotning  vazifa-si  kishilarning  kimligini  ko`rsatish  emas,  balki  insonni, 

uning  taqdirini,  hayotini  tasvirlashdir.  Shaxsning  shoh  yoki  gado,  kim  ekan-ligi 

adabiyot uchun muhim emas. V.Belinskiy  ta’biri bilan aytganda, roman uchun hayot 

odamdadir,  inson  taqdiri,  xalq hayoti hamma  munosa-batlari  uchun  boy  materialdir. 

Haqiqiy san’atkor sinfiy manfaat-lardan ustun turishi, uni yorib chiqib ketishi lozim. 

SHundagina yozuvchi hayot haqiqatini to`liq bera oladi.  

 


Katalog: lektions -> ozbek%20adabiyoti -> O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Navoiyshunoslik
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> O'zbekiston respublikasi xalq ta'lim vazirligi ajiniyоz nomidagi nukus davlat pedagogika
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Chet el adabiyoti tarixi
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> O`zbekiston respublikasi xalq ta`limi vazirligi ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> O’zbеk аdаbiyoti kаfеdrаsi
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika

Download 0.94 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling