R IV o j L a n t ir is h I n s t I t u t I


Download 24.28 Kb.
Pdf ko'rish
bet13/17
Sana16.02.2017
Hajmi24.28 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

avstroloid 
xalqlardir.
Irqlarning  kelib  chiqishida  k o ‘proq  biologik  va  geografik 
o m illar  ish tiro k   etgan.  U lar  b ir-b irla rid a n   asosan  tashqi 
belgilari,  ya'ni  rangi,  sochi,  yuz  tuzilishi xususiyatlariga  ko‘ra 
farqlanadilar.
A ntropolog  olim larning  ilmiy  xulosalariga  ko ‘ra  mavjud 
irqlar  bundan  15  ming  yillar  oldin  asosan  shakllanib,  o ‘z 
hududiy  m akonlariga  ega  b o ‘lganlar:  yevropoidlar  bu tu n  
Yevropa,  Janubiy-Sharqiy va Janubiy  Osiyo  ham da  Shimoliy
109

A frika  b o ‘lab,  m o n g o lo id la r  O siy o n in g   b o sh q a   q o lg an  
m in ta q a la ri,  b u tu n   A m erik a  q it'a si  b o ‘ylab,  n e g ro id la r 
A frikaning  asosiy  hudu d lari  b o ‘ylab,  avstroloidlar  asosan 
Avstraliya  va  Okeaniya  b o ‘ylab  tarqalgan  b o ‘lganlar.  Keyingi 
tarixiy  davrlarda yuz bergan  siyosiy  o ‘zgarishlar tufayli  (Am e­
rika va Avstraliya  qit'alarining yevropaliklar tom onidan  egalla- 
nishi va  o ‘zlashtirilishi)  va  murakkab  davom  etgan jahon  mus- 
tam lakachilik  tizim i  turli  irqlarga  m ansub  aholi  geografiya- 
sida  ancha  katta  o ‘zgarishlarga  olib  keldi.
Hozirgi  vaqtda  barcha  irqlarga  m ansub  xalqlar  aqliy  va 
jis m o n iy   im k o n iy a tla rig a   k o ‘ra  b arav arlig i  va  u la rn in g  
jam iyatda  tutgan  o ‘rniga  ko‘ra  tengligi  jah o n   ham jam iyati 
to m o n idan  tan  olingan.  1973  yilda  BMT  tom onidan  irqiy 
kam sitishning jinoyat  ekanligi  va  u  xalqaro  qoidalar  asosida 
jazolanishi  haqida  maxsus  Konvensiya  qabul  qilingan.
Am m o,  yaqin-yaqin vaqtlargacha  irqlararo va  m illatlararo 
kam sitishlar  avjida  edi.  M ustam lakachilik  m anfaatlari  ko‘zda 
tutilgan  holda  «past  irq»  xalqaro  «oliy  irq»  xalqlarining  quli 
b o ‘lis h i,  u la r n in g   x iz m a tin i  q ilis h i  lo z im ,  d e g a n   h a r 
tom onlam a  «asoslangan»  am alda  esa  soxta  g‘oyalar  ta ’lim oti 
(G erm aniya  fashistlari  m afkurasi)  ham   yaratilgan  edi.  Ana 
shunday  ta'lim ot  asosida  tarbiya  topgan  ayrim  jam iyatlarda 
qora,  ba'zan boshqa  rangdagi  xalqlar har taraflam a  kam sitish­
lar edi.  Bunday  kamsitishlar 60-70  yillarda  ayniqsa,  dem okra- 
tiyaning  q o ‘rg‘oni  hisoblanadigan  AQSH  va  JAR  da  eng 
yuqori  nuqtasiga  —  a p a rteid 1  siyosati  darajasiga  chiqqan  edi.
Shunday  qilib. 
Irq ch ilik   siy o sa ti
  hozirgi  davrda  tarixga 
aylanib   borm oqda. 
T o b o ra   m u sta h k a m lan ib   b o ray o tg an  
irqlararo  va xalqlararo  tenglik  va  totuvlik g'oyalarining  qaror 
topayotganligi  jah o n   h am jam iyatining,  insoniyatning  eng 
yorqin  yutuqlaridan  hisoblanadi.
Markaziy Osiyo  respublikalari,  xususan  0 ‘zbekiston  aholisi 
ikki  irqqa  m ansubdir.  Yevropalik  va  kavkazlik  m illat vakillari 
va  bo sh q alar  yevropoid,  aholisining,  qolgan  asosiy  qism i 
(o ‘zbeklar,  qozoqlar,  qirg‘izlar,  turkm anlar,  qoraqolpoqlar)
1  A p a r te id -A fr ik a   xalq lari  tilid a   « a lo h id a   yash a sh »   m a 'n o sin i  a n g la ta d i. 
0 ‘sh a   d a v rla rd a  
n eg rla r  a lo h id a   g e tto -k v a r ta lla r d a  
y a sh a sh g a   m ajb u r 
q ilin g a n la r.
110

esa  m ongoloid  irqlarga  m ansubdir  va  ular  azaldan  d o ‘st-bi- 
rodar  holda  yashab  keladilar.
J a h o n d a   m av ju d   a h o li  ir q la r i  n e g iz id a   k o ‘p  so n li 
e tn o sla r —  qabila  va  u ru g ‘lar,  e la tla r  va  m iila tla r  kelib 
chiqqan.  U lar  aholining  evolyutsion  yo‘l bilan tarixan  shakl- 
langan  ijtim oiy  guruhlanishlari  natijasidir.
Barcha  etnoslar  (qabila,  urug‘,  elat,  m illat)ning  birlash- 
tirib  turuvchi  asosiy  sharti  b o ‘lib  tarixan  shakllangan  yagona 
tili,  hayot  va  m adaniyat  tarzi,  yashash  m akoni  (hududi) 
xizm at  qiladi.
Qabila  va  urug‘lar 
inson  avlodining  eng  qadim iy oddiy — 
ijtimoiy uyushmalaridir.  Bunday  etnos uyushmalari  hozir ham 
ijtim oiy  taraqqiyotning  quyi  rivojlanish  bosqichi  darajasida 
yashay otg an   ayrim   x alq lar  o rasid a  m avjuddir.  U la r  yer 
sharining  Shim oliy  kengliklarida,  Afrika,  Janubiy  Am erika 
va  Janubi-sharqiy  Osiyoning  tropik  o ‘rm on  m intaqalarida, 
Avtsraliya  va  O keaniya  aboragen lari  tarkibidagi  m inglab 
nom dagi  qabila  va  uru g ‘larning  kam   sonli  xalqlaridir.
Elatlar 
—  etnoslarning  tarixiy evolyusion  shakllanishida- 
gi alohida  oraliq  bosqichidir.  U lar go‘yo bir tom ondan  qabila 
va  uru g'lar  va  ikkinchi  to m o n d an   yetuk  darajada  ijtim oiy 
shakllangan  m iilatlar orasidagi  birlashtiruvchi  xalqadir.  U lar 
jaho nning   deyarli  b archa  q it'alarid a  yashasalar-da,  asosiy 
qismi  Afrika  va  Osiyoda  joylashagan.
M illat-ijtim o iy   etnik  uyushm a  (birlik)ning  oliy  shakli 
bo‘lib,  yagona  tili,  hududi,  milliy  iqtisodiyoti,  m adaniyat  va 
san'ati,  m intaliteti  va  milliy  o ‘zligini  anglash  xususiyatlari 
yuqori  darajada  shakllangan  b o ‘lib,  k o‘pchilik  h olatlard a 
tarixan  o ‘z siyosiy davlatchilik  an'analariga ega bo‘ladi.  H ozir­
gi  ja h o n   siyosiy  xaritasid an   o ‘rin  olgan  b arch a  davlatlar 
am alda  bir  yoki  b ir  q an ch a  m illat  va  elatlarning  siyosiy 
uyushmasi  sifatida  tarkib  topgandir.
Milliy —  etnik m unosabatlar tabiatan  o ‘ta nozik va murak- 
kab  xususiyatlarga  egadir.  Z ero,  uzoq  tarixiy  davrlardan  to 
hozirgacha  davlat  yoki  alohida  guruhlar  o ‘rtasida  yuz  berib 
kelgan  q a ra m a-q a rsh ilik lar,  qonli  u ru sh larn in g   negizida 
ko‘pchilik  holatlarda ana shu  m illiy-etnik m unosabatlar yotadi 
(milliy  etnik  m unosabatlar  negizida  hozirgi  vaqtda  jaho nd a 
yuz  berayotgan  inqirozlarga  m isollar  keltiring).
I l l

Jahondagi  m avjud  elat  va  m illatlarning  um um iy  soni 
haqida  aniq  m a'lum otlar  yo ‘q.  Jahondagi  barcha  m illat  va 
elatlarning  um um iy  soni  ba'zi  bir  m anbalarda  3-4  m ingni 
tashkil  qiladi  deyilsa,  boshqalarida  5  m ingdan  ham   k o ‘p 
ekanligi  ta'kidlanadi.
Xalqlarning  milliy shakllanish  holati  asosan  ular yashayot- 
gan  jam iyatning  rivojlanish  darajasiga  b o g‘liqdir.  M asalan, 
ijtim oiy  rivojlanish  darajasi  ancha  yuqori  b o ‘lgan Yevropada 
bu jarayon XVI-XIX  asrlardayoq tugallangan bo‘lsa,  Ekvotrial 
va Janubiy Afrika  ham da  Osiyoning A fg'oniston  kabi  m am la­
katlarida  hozirgacha  qabila  va  urug‘chilik  qoida  —  tartiblari 
hukm   surm oqda.
H ozirgi  v aqtda  ja h o n d a   um um iy  soni  o ‘nlab  m illio n  
sanaladigan  yirik  m iilatlar bilan  bir vaqtda,  nufuzi  bir necha 
m ing  kishini  tashkil  qiladigan  k o ‘plab  o ‘ta  kichik  elat-xalq - 
lar  ham   m avjuddir.  A holisining  um um iy  soni  100  m ln .d an  
ziyod  b o ‘lgan  ulkan   m iilatlar  soni  ja h o n d a   7  tadir.  U lar 
xitoyli  (xan )lar  —  1125  m ln,  h in d lar-2 4 0   m ln,  am erikalik- 
lar —  206  m ln,  b en gallar  —  200  m ln,  b razillar  —  150  m ln, 
ru sla r  —  150  m ln ,  y a p o n la r  —  123  m ln .d ir.  B u la rd a n  
tash q ari  um um iy  soni  o ‘nlab  m illio n   b o ‘lgan  yana  k o ‘p 
sonli  yirik  m iilatlar  ham   bor.  S h un ing  b ila n   birga  A frika, 
Osiyo,  L o tin  A m erikasi,  O keaniya  hu dudlarida  keng  tarqal- 
gan  k o ‘plab  m illiy  xalqlar  ham   b o rki,  u lar  h a r  birlarin in g  
um um iy soni  atigi  bir  necha  m ing  kishigacha boradi.,  xolos. 
1989  yil  aholi  ro ‘yxatida  faqat  sobiq  Ittifoq  hududida  a h o li­
sining  soni  1  m inggacha  b o ‘lgan  10  ga  yaqin  shim ol  xalqlari 
(o ro c h ila r,  o ro k ilar,  to fo la rlar,  en silar,  a le u tla r  va  b oshq - 
alar)  hisobga  olin gan   edi.  B unday  k ichik  xalqlar  ayniqsa 
A frik a d a   k o ‘p d ir.  E ng  k o ‘p  k ic h ik   x a lq la r  t o ‘p la n g a n  
h u d u d  —  bu  Yangi  G vineyadir.  U n d a   200  dan  o rtiq   —  turli 
qabila  xalqlari  yashaydi.
M illatlarning  kelib  chiqishida  ayniqsa tillarning  ahamiyati 
katta.  Jah on   b o ‘yicha  2000  dan  ortiq  tillar  bo 'lib ,  ular,  o ‘z 
navbatida  tillari  yaqinligiga  ko ‘ra  36  oilaga  b o ‘linadi.  Til 
oilalari  orasida  eng  yirigi 
H ind-Yevropa 
b o ‘lib,  unga kiruvchi 
tillarda jah o n   aholisining  yarm iga  yaqini  so'zlashadi. 
X itoy- 
Tibet 
tillar  oilasi  xalqlarining  um um iy  soni 

m lrd.  dan 
ziyoddir.  Shular qatorida 
Oltoy 
tillar oilasi  ham  mavjud bo‘lib,
112

uning  tarkibiga o ‘zbeklar va boshqa barcha  milliy  turkiy  tillar 
ham   kiradi.
Jahon  m am lakatlarini  bir  m illatli  va  ko‘p  m illatli  guruh- 
larga  ajratish  m um kin.  M illiy  chegaralari  siyosiy chegaralar 
bilan  mos  tushgan  h u d u d larda  asosan  bir  m illatli  davlatlar 
tashkil bo'lgan.  Aholisining  90-95  foizi  bir millat  vakillaridan 
iborat b o ‘lgan birinchi  guruh  davlatlarining  eng  k o‘pi Yevro­
pada  tarqalgan  (N orvegiya,  D aniya,  Portugaliya,  Polsha, 
Vengriya,  Chexiya,  Slovakiya  va  boshqalar),  O siyoda  esa 
Y a p o n iy a,  K o rey a  yarim   o ro li  d a v la tla ri,  B an g lad esh , 
M o ‘g ‘iliston  va  b o sh q alar  an a  sh unday  d a v la tla rd an d ir. 
Aholisining  70-90  foizi  bir  m illatdan  iborat  b o ‘lgan  davlatlar 
esa jah o n d a  undan  ham   ko‘p  b o ‘lib,  ular  qatoriga  0 ‘zbekis- 
ton,  Tojikiston,  Turkm anistondan  iborat  0 ‘rta  Osiyo  m am la- 
katlari  ham   kiradi.  Am m o  tarkibiga  o ‘nlab  turli  m illiy-etnik 
ah o li  g u ru h la rin i  o ‘zida  b irlash tirg an   d av latlar  ham   yer 
y uzida  an ch ag in a  san alad i.  O d atd a  h u dudi  a n c h a   k atta 
b o ‘lgan  davlatlar ana  shu  guruhga  kiradi  va  ko ‘pincha ularda 
fe d e r a tiv   m a 'm u riy -h u d u d iy   bo sh q a ru v  tu zu m i
  shakllangan 
b o ‘ladi.
Aholisining  milliy tarkibi eng  murakkab  m am lakat  Hindis- 
ton  va  Indoneziyadir.  U larda  150  dan  ortiq  turli  m illat  va 
elat  vakillari  yashaydi.  AQ SH ,  Rossiya,  Qozog‘iston,  0 ‘zbe- 
k isto n ,  F illip in ,  va  b o sh q a la rd a   100  dan  o rtiq ,  X itoy, 
V 'yetnam da  50  dan  ortiq,  Eron,  Afg‘oniston,  T ailandda  30 
d an   o rtiq   m illa tla r  yashaydi  va  u la r  ham   k o ‘p  m illa tli 
davlatlardan  hisoblanadi.
Jahonda  bir  qato r  qadim dan  tarkib  topgan  m illatlar  ham  
borki,  ular  hozirgacha  o ‘z  siyosiy  boshqaruv  tizim iga  ega 
emaslar.  U lar  hatto  bir  necha  davlatlar  hududiga  b o ‘linib 
yashaydilar.  Bular 
k u rd la r  —
  Turkiya,  Eron,  Iroq  davlatla- 
rida, 
b ellu jla r
  —  Eron,  Afg‘oniston  va  Pokiston, 
p a n jo b lik - 
l a r —
  Bangladesh  va  H indiston, 
p u sh tu n la r
  —  Afg‘oniston 
va  P o k is to n   d a v la tla rid a   b o ‘lin ib   y a sh ay d ilar.  B unday 
adolatsizliklarni  to ‘g‘rilash  yo ‘lida  ayniqsa  so ‘nggi  yillarda 
jah on   b o ‘ylab  kuchli  siyosiy,  k o ‘p  hollarda  qonli  kurashlar 
kuchayib  borm oqda.  K o‘p dan  buyon  kurdlar  birlashish  va 
m u sta q illik g a   erish ish   y o ‘lid a   k u rash m o q d a la r.  Shunga 
o ‘xshash beayov  kurashlar Yaqin  Sharq  (Falastin-Isroil  orasi-
113

da),  Bolqon  yarim  oroli  (Kosovo),  H indiston  yarim  oroli 
(K ashm ir),  G 'a rb iy   va  Sharqiy  Afrika  m am lakatlari  kabi 
m in ta q a la rd a   davom   e tm o q d a .  J a h o n d a   bunday  m illiy- 
hududiy  m uam m olarning  saqlanib  qolishi  bundan  keyin  ham  
shu  kabi  siyosiy  kurashlarning  (tinch  yo ‘l  bilan  yoki  qonli) 
aslo  to ‘xtam asligini,  oqibat  natijada  milliy  m ustaqillikka  ega 
b o ‘lgan  davlatlar  sonining  tobora  ko ‘payib  borishini  k o ‘rsa- 
tadi.  M utaxassislarning bashoratiga  ko‘ra yana 25-30  yillardan 
keyin  m ustaqil  davlatlar  soni  50  foizga  o ‘sishi  va  ularning 
um um iy  soni  300  dan  oshishi  m um kin.
7. 
A h o lin in g   d in iy   ta r k ib i. 
In s o n iy a tn in g   ijtim o iy  
rivojlanish  tarixida  dinlar  ham isha  m uhim   rol  o ‘ynab  kelgan. 
U  hozir  ham   aholini  barcha  tabaqalarining  m a'naviy-sotsial 
d u n y o q a ra sh i  sh a k lla n ish ig a ,  qo lav ersa,  x alqaro  siyosiy 
hayotga  katta  ta'sir  o ‘tkazib  kelm oqda.
Jahon  b o ‘yicha  xalqlar  o ‘rtasida  o ‘nlab  dinlar  tarqalgan 
b o ‘lib,  ular  xususiyatlariga  k o ‘ra 
p rim itiv ,  m illiy
  va 
d u n yo viy 
dinlar  guruhiga  b o ‘linadi.  D astlabki  shakllanish  bosqichida 
kelayotgan  prim itiv  dinlar  urug‘  va  qabilalik  holatida  yashab 
kelayotgan  Tropik Afrika  negrlari,  Janubiy Amerika  hindulari, 
ayrim  Janubiy  Sharqiy  Osiyo  va  O keaniyaning  kichik  etnik 
xalqlari  orasida tarqalgan  Milliy  dinlar jahonning  ba'zi  m am ­
lak a tla rid a   asosan  b itta   davlat  d o irasidagi  m ah alliy  din 
h o latida  yashab  kelm oqda.  U larga  H indistondagi 
iu d izm , 
Xitoydagi 
ko n fu tsion izm ,
  Y aponyadagi 
sin to izm ,
  Isroildagi 
iudizm
  va  boshqalar  kiradi.
Dunyoviy  dinlarga jah o n d a  eng  keng  tarqalgan  va  uning 
siyosiy—ijtm oiy  hayotida  katta  o ‘rin  tutuvchi 
bu dda,  x risti- 
an
  va 
islom
  dinlari  kiradi.  B udda  bu  d inlar  orasida  eng 
qadimgisi b o ‘lib,  eradan  oldingi  VI  asrlarda  Shimoliy  H indis­
to n  0 ‘rta  Osiyoning  janubi  (Surxondaryo  viloyati)  xalqlari 
orasida  yuzaga  keldi.  Xristian  dini  esa  eram izning  boshlarida 
hozirgi  Falastin  hududida  paydo  b o ‘ldi  va  keyinchalik  Rim 
im p e riy a sin in g   dav lat  d in ig a  a y la n d i.  Buyuk  geografik  
kashfiyotlar davrida  yevropaliklar tom onidan  katta  hududlar- 
ning  ko‘plab  m ustam lakalarga  aylantirilishi  davom ida bu  din 
dunyo  b o 'y ich a  eng  keng  tarqaldi.
Islom  
dunyoviy  dinlar  orasida  eng  yoshi  b o ‘lib.  VII  asr 
boshlarida  dastlab Arabiston  yarim  orolida yashovchi  Quraysh
114

qabilasi  xalqlari  orasida  yuzaga  keldi.  M akka  va  M adina 
shaharlarida  payg'am barim iz 
Muhammad 
(s.a.v.)  tom onidan 
asos  solingan  bu  din,  keyinchalik  Yaqin  Sharq,  Shimoliy  va 
Sharqiy Afrika,  M arkaziy,  Janubi-Sharqiy  Osiyo  mamlakatlari 
b o ‘ylab  tarqaldi.
Jahonda  eng  keng tarqalgan  din 
xristian 
dinidir.  Bu  dinga 
tobe  aholining  um um iy  soni  1,2  m lrd.  kishi  deb  hisoblanadi. 
U larning  teng  yarm i  (0,06  mlrd  kishi) 
k a to lik   x ristian lardir. 
Jam i  katoliklarning  40  %  Yevropa  (M arkaziy  va  Janubi- 
G 'arbiy   Yevropa)  m am lakatlarida,  qolgan  qismi  esa  Lotin 
Amerikasida  eng  ko‘p joylashgan.  Xristian  dinining 
p ro te sta n t 
m azhabi  uning  ikkinchi  yirik  tarm og'idir.  P rotestant  xalqlar 
asosan  Janubiy  Yevropa,  Shim oliy  A m erika  va  Avstraliya- 
Yangi  Zellandiya  b o ‘ylab  tarqalganlar  —  um um iy  soni  0,4 
mlrd.  kishidir. 
P ravoslav
lar xristian dinining  uchinchi  m azha- 
bidir.  Um um iy soni  100  m ln.dan  ortiqroq  bo'lgan bu  mazhab 
xalqari  Rossiya va boshqa  Janubiy-Sharqiy  Osiyo  m am lakat­
lari  b o ‘ylab  tarqalgandir.
Vatikan  Papasi boshqaradigan xristian  dini jahonning siyo­
siy-iqtisodiy-ijtimoiy  hayotida eng  faol  ishtirok etib  kelmoqda. 
Bunga jahondagi  90%  dan ortiq  rivojlangan  m am lakatlarning, 
shu jum ladan  «
k a tta   y e tti lik
»  davlatlarining  6  tasi  m azkur  din 
ta'sirida  faoliyat  ko‘rsatishi  ham   katta  im koniyat  tu g ‘dir- 
m oqda.
Islom   diniga  tobe  xalqlarning  um um iy  soni  1  m lrd.  dan 
o rtiq d ir.  Boshqa  dunyoviy  din larg a  n isb a ta n   m usulm on 
aholining  soni  tu g ‘ilishning  yuqoriligi  tufayli  tez  oshib  bor- 
m oqda.  Asosan  Osiyoning  barcha  Janubiy  m intaqalari  va 
Shimoliy  Afrika  b o ‘ylab  keng  tarqalgan  m usulm on  aholisi 
ikki  mazhab  — 
shialar 
(E ron,  Kavkaz,  Yam an  va  boshqa 
hududlarda yashovchilar)  va 
sunnilar 
(jahonning  musulm onlar 
yashaydigan  boshqa  m in taq a la rid a   yashovchi  xalqlari)ga 
b o ‘linadi.  Jahon  m usulm onlarining  90  %  dan  ortig‘i  sunni 
va  qo lgan  qism i  sh ia  m azh ab larig a  m an su b d ir.  S o ‘nggi 
vaqtlarda jahonning  siyosiy  ijtim oiy  hayotiga  islom  dinining 
ta'siri  tobora  kuchayib  borm oqda.  A fg'oniston,  Jazoir,  Sudan, 
Iroq  kabi  m am lakatlarda  katta ta'sirga  ega  b o ‘lgan 
Islom  fu n - 
dam entalistlari
 ochiqdan-ochiq 
jan garich ilik,  din iy-ekstrem istik 
va 
terrorchilik
  kurash  yo‘llaridan  foydalanm oqdalarki  (2001
115

yil  11  se n ty a b r  v o q ealarin i  eslang ),  bu  asli 
islom   d in iy  
aqidalariga
 butunlay ziddir.  Shu sababli  islom  davlatlari  Osiyo 
va  A frik ad a  islo m   d in in i 
d av lat  dini 
deb  e 'lo n   q ilg an  
m am lakatlar  soni  30  ga  yaqindir)  islom  fundam entalizm ! — 
terrorchilikni  butunlay  qoralaydi.
U m um an,  jahondagi  deyarli  barcha  dinlar  so'nggi  vaqt- 
larda  tez  o ‘zgarib  borayotgan  siyosiy-ijtim oiy  hayotga  m os- 
lashib  borib,  jam iyatdagi  o ‘zaro  m unosabatlarga  ijobiy  ta'sir 
k o'rsatib  kelm oqdalar.
SA VOL  VA  T O P S H IR IQ L A R
1.  Jah on   a h o lisi  tarixning  dastlabki  bosq ich larid a ju d a  sek in ,  s o ‘nggi 
o ‘n  y illik la r id a   esa   m is li  t o 'r ilm a g a n   t e z   su r'a tla rd a   o ‘sd i? 
y ia r n in g   sabablarini  a n iq la n g   va  ta h lil  q ilin g.
2.  N im a   u c h u n   a h o lin in g   ta b iiy   k o ‘p a y ish i  iq tiso d iy   rivojlan gan  
m am lak atlard a  an ch a   sek in ,  kam   rivojlan gan   m am lak atlard a  te z  
b orm oq d a?
3.  J a h o n   m a m la k a tla r id a   o ‘t k a z ilib   k e lin a y o t g a n   d e m o g r a f ik  
siy o sa tla rn in g   asl  m aqsadi  nim a?
4 . A h o lin in g  jin s iy   n isb atid a  q an d ay  m am lak atlar  a h o lisid a   a yollar 
va  q an d ay  m am lak atlarid a  erkaklar  k o ‘p c h ilik n i  ta sh k il  q ilad i 
va  b u n in g   sabablari  nim ada?
5.  J a h o n n in g   a so s iy   « n o tin c h »   h u d u d la rin i  a n iq la n g   va  u lard agi 
m illiy -e t n ik   o m illa r n in g   roliga  b a h o   b ering.
116

XI  BOB
IQTISODIYOT  TARMOQLARI  УА  ULARNI 
JOYLANISH  QONUNIYATLARI
Iqtisodiyot  —  ijtim oiy  hayotning  murakkab  tizim i, jabha- 
sidir.  U  o ‘z  navbatida  bir  necha  tarm oq va  tarm oqchalardan 
iboratdir.  Iqtisodiyot tarm oqlarining k o‘payib borishi  ijtimoiy 
va  hududiy  m eh n a t  taq sim o ti,  ixtisoslashuv  orqali  sodir 
b o ‘ladi.  Agar  qadim da  kishilar  oddiy  va  oz  narsalar  bilan 
shug‘ullangan  b o ‘lsalar,  hozirgi  kunda  ularning  m ashg‘ulot 
turlari  nihoyatda  ko'payib  ketgan.
X o'jalik  yoki  iqtisodiyot  eng  avvalo  ishlab  chiqarish  va 
noishlab  chiqarish  tarm oqlariga b o ‘linadi.  Birinchisi bevosita 
kishilar  va  ishlab  chiqarishni  davom  ettirish  uchun  h ar  xil 
m ahsulot  ,  ishlab  chiqarish vositalarini yaratish,  ularni  saqlash 
va  iste'm olchilarga  tarqatish  bilan  bog‘liq  b o ‘lsa,  ikkinchisi 
asosan  nom oddiy sohalar,  aholining  ijtimoiy  hayoti,  boshqa­
ruv  kabi  m aqsadlar  uch u n   xizm at  qiladi.
Ishlab  chiqarish  va  um um an  iqtisodiyotning  yirik  tarki- 
biy  qism lari  avvalam bor 
sa n o a t,  qishloq  x o ja lig i,  transport, 
qurilish
  hisoblanadi.  U larni 
makroiqtisodiy  tarmoqlar 
deb  ham  
atashadi.  Shu  bilan  birga  yuqoridagi  tarm oqlar  o ‘zlarining 
m urakkab  ichki  tuzilishiga  ega.  M asalan,  sanoatni  olaylik:  u 
eng  avvalo  ishlab  chiqarish vositalarini  ishlab  chiqarish  (  ya'ni 
«А»  guruhi  yoki  og‘ir  sanoat)  va  iste'm ol  m ollarini  ishlab 
chiqarishga  («В»  guruhi,  yengil  va  oziq-ovqat  sanoat)  b o ‘li- 
nadi.  K o‘rinib  turibdiki,  bu  yerda  sanoat  tarm oqlarini  yirik 
darajada  guruhlash  m ahsulotni  qaysi  m aqsadda  yaratilishiga 
k o‘ra  ajratiladi.
U m um an  olganda  sanoat  tarm og‘i  —  bu  sanoat  korxo- 
nalarini  qanday  va  qaysi  m aqsadda  m ahsulot  ishlab  chiq a­
rish,  xom  ashyo  va  texnologik  jarayonlarning  um um iyligi 
b o ‘yicha  guruhlanishidir.  Jum ladan,  m ashinasozlik  sanoat 
tarm oqlaridan  eng  murakkabi  bo'lgan  m ashinasozlikka  oddiy 
knopka  yoki  ignadan  tortib  sam olyot,  tanker  yoki  suv  osti
117

kemalarini  ishlab  chiqarish  kiradi.  Bunday  turli  xil  va  yiriklik- 
dagi  m ahsulotlarni  bir sanoat  tarm og'i  tarkibiga  kiritilishining 
sababi  ularning barchasini  faqat  bir  turdagi  xom  ashyo,  ya'ni 
m e ta lld a n   q ilin ish id ir.  X uddi  shunga  o ‘xshash  o ‘rm o n, 
yog‘ochsozlik,  selly u loza-q o g ‘oz  sanoati  ham   xom  ashyo 
om iliga  asoslanadi.
M ahsulotning  qaysi  (um um iy)  m aqsadda  yaratilishidan 
kelib  chiqib  elektr  en ergetika,  yoqilg‘i,  qora  va  rangdor 
metallurgiya,  qurilish  m ateriallari,  yengil va  oziq-ovqat  sanoat 
tarm oqlari  ajratiladi.  Bu  sanoat  tarm oqlarida  turli  xil  xom 
ashyo  va  tex nologik   ja ra y o n la rd a n   fo y d alan ilad i,  am m o 
ularning pirovard  maqsadi  ishlab  chiqarishni vositalar,  aholini 
iste'm ol  m ollari  bilan   ta'm in la sh d ir.  T exnologik  jaray o n  
asosida  esa  atigi  bitta,  ya'ni  kimyo  sanoati  tashkil  topadi.

Download 24.28 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling