Mavzu. Sport fiziologiyasiga kirish


Download 40.12 Kb.
bet1/2
Sana18.06.2023
Hajmi40.12 Kb.
#1572144
  1   2
Bog'liq
1-mavzu (2) 113504


  1. MAVZU. SPORT FIZIOLOGIYASIGA KIRISH.

  1. Kirish

  2. “Sport fiziologiyasi” fani, vazifasi. Tekshirish usullari.

  3. “Sport fiziologiyasi”ning jismoniy tarbiya va sport mashqini tashkil etishdagi ahamiyati.

  4. “Sport fiziologiyasi” rivojlanishining qisqacha tarixi.

KIRISH

0zbekiston Respublikasining mustaqillik yillaridan boshlab, aholining ijodiy hayot faoliyatini uzaytirish, ish qobiliyatini oshirish, salomatliligini mustahkamlashga, yosh avlodni barkamol tarbiyalashning muhim omili sifatida jismoniy tarbiya va sport sohasiga katta e’tibor berilmoqda.


Aholining moddiy va mánaviy hayot darajasi oshib borayotgan bir vaqtda, sohaning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash borasi- dagi sáy harakatlarini amalga oshirishda va yuqori malakali pedagog va murabbiylaming olib borayotgan ishlari, bolalar va ayollar sportini rivojlantirish bo’yicha davlat dasturlari asosida amalga oshirilayotgan ishlar, jismoniy tarbiya va sportni yuksaltirishda alohida ahamiyatga ega. SHuning uchun jismoniy tarbiya va sport bilan faol shuǵullanish uchun, yoshi, jinsi, kasbi, tayyorgarlik darajasi qanday bulishidan qat’i nazar, barcha imkoniyatlar mavjud.
Ijtimoiy-iqtisodiy sohalarning barcha jabhalariga yangi texnika va texnologiyalarning keng joriy qilinishi, turmush farovonligining oshishiga va jismoniy mehnat ulushining ancha qisqarishiga, faol harakatlarning pasayishiga olib kelmoqda.
Harakat faoliyatining chegaralanishi (gipokineziya), organizmning qarshilik ko’rsatish qobiliyatining pasayishiga, uning turli kasalliklarga moyilligi ortishiga, ortiqcha ovqat iste’mol qilish, asab-ruhiy zo’riqishlarga sabab bo’ladi. Masalan, jismoniy tarbiya bilan muntazam shuǵullanuvchilar yurak-qon tomir va boshqa kasalliklar bilan 2—3 marta kam xastalanishlari, mehnat qobiliyatlarini kam yo’qotishlari. tashqi muhitning keskin o’zgarishlari tásiriga (sovqotish, isib ketish, kislorod tanqisligi, radiatsiya tásiri, turli zaharli moddalar tásiri, kasbiy kasalliklar, jismoniy va ruhiy zo’riqishlar. boshqa stress omillaming tásiriga) chidamliroq ekanliklari ko’p tadqiqotlarda isbotlangan. Muntazam jismoniy mashq qilish organizmning nospetsilik barqarorligini oshiradi va bu, organizmda boshqaruv (asabiy, gumoral, endokrin), tizimli va ázolardagi siljishlari bilan boǵliq keng spektrga ega kompen- sator-moslashuv reaksiyalaming vujudga kelishi, yáni umumiy moslashuv sindromning nospetsifik komponentini hosil bulishi bilan belgilanadi.
Mashq bilan shuǵullanuvchilar yurak-qon tomir kasalliklari (yurak ishemik kasalligi, miokard infarkti, qon bosimi, ateroskleroz)ga kam chalinishlari alohida tákidlash zarur. Jismonan faol bo’lmagan kishilarda adrenergik va xolinergik tásirlar o’rtasidagi muvozanat buziladi. Xolinergik tásirlarning etishmasligi simpatik tonusning kuchayishiga, kislorodning tejamsiz iste’mol qilinishiga, miokardda ionli muvozanatning va metabolizmning, uning qon bilan táminlanishining buzilishiga, hujayralar plastik va energetik resurslarining o’zgarishiga sabab bo’ladi. Bu holat, yuklama oshganda va tashqi muhitning turli noqulay omillari tásiri paytida, qon aylanishining lunksional zaxirasini pasayishi bilan birga miokardning kasallik oldida zaifligini oshiradi.
SHunday qilib, mashq bilan muntazam shuǵullanish hayotiy kuch zaxirasini, uning toliqishga qarshilik ko’rsatish qobiliyatini oshiradi, bu esa, kam xastalanish bilan birgalikda ish qobiliyatining va ish unumdorligining ortishiga yordam beradi. Bosh miya va yurakning qon bilan táminlanishining yaxshilanishi, bir faoliyat turidan boshqasiga o’tishning psixologik tásiri bilan birga, aqliy faoliyatga ham ijobiy tásir ko’rsatadi, ekstremal sharoitda asab zo’ri- qishining oldini oladi.
Jismoniy mashqlarning umumiy mustahkamlovchi, soǵlom- lashtiruvchi tásiri nafaqat jismoniy tarbiya bilan shuǵullanishga, balki yuqori natijalarga erishish uchun katta jismoniy yuklamalarni qullash bilan boǵliq sport trenirovkalariga ham taalluqli. Bu haqda, turli malakaga ega sportchilarning salomatligini qiyosiy o’rganish to’ǵrisidagi málumotlar, etakchi sportchilarni ko’p yillik dinamik kuzatishdan dalolat beradi. Demak, bunda yuklamaning kattaligi o’z-o’zidan hal qiluvchi hisoblanmaydi. Asosiysi — uning organizm- ning holatiga va tayyorgarlik darajasiga mos kelishi, chunki har qanday qo’zǵatuvchining tásiri nafaqat uning kuchi, balki tayyor- garlikning dastlabki darajasining nisbati bilan belgilanadi.
Málum bir qo’zǵatuvchini organizmga doimiy tásir qilishi vaqtida, uning tásir kuchi, organizmning boshqaruv mexanizm- larining hujayra tarkibiy tuzilmalarining barqarorligining ortishi, hujayralarning lizik-kimyoviy xossalarining o’zgarishi, funksional zaxiralarning va adaptatsion imkoniyatlarining oshishi bilan boǵliq holda sekin-asta susayadi. Bu, yanada ko’proq qo’zǵatuvchilarning tásiri vaqtida liziologik muvozanatni saqlash, boshqaruvning dast­labki darajasiga tez qaytish vaqtida qo’zǵatuvchiga patologik reaksiyasiz javob berish imkoniyatini beradi. Aynan shu holat, mashq bilan shuǵullangan sportchilar organizmini katta jismoniy yuklamalarga adekvat moslashish imkoniyatining, uning funksional imko- niyatlarining sekin-asta kengayishini va funksional zaxiraning orti- shini táminlaydi.
Hozirda shu narsa aniq isbotlanganki, organizmning me’ycmda funksiya bajarishning muhim mezoni, unga yuqori talablar qo’yilgan vaqtda, o’zining biologik imkoniyatlarini samarali ishlatish qobiliyati bulishi kerak. Bunda, yuklamalarga, o’z faoliyati darajasini patologiyasiz tez va adekvat qayta qurish bilan javob berishi hamda boshqaruvning dastlabki darajasiga tez qaytishi kerak. Aynan shu, organizm­ning barqarorligini, hayotiy kuch zaxirasini, yáni inson salomatligini, demak, jamiyatning ishlab chiqarish kuchlari zaxirasini belgilaydi. Bu, so’zsiz, katta ijtimoiy ahamiyatga ega.
Sport trenirovkasi — inson organizmining juda katta adaptatsion imkoniyatlariga ega bo’lib, uzoq muddatli adaptatsiya, organizmning markaziy, tizimlararo, tizimlar, ázolar, to’qima, hujayra va mole- kular darajada qayta qurilishida namoyon buladi va bu, mashq qilgan organizmning biologik me’yorlarini namoyon bulishi sifatida maMum bir morfologik va funksional xususiyatlarini ifodalaydi. Ushbu o’zgarishlarning xarakteri va darajasi mashqlarning yo’nalgan- ligi, ularning chastotasi, jadalligi, davomiyligi va o’zaro uyǵinligi. tayyorgarlik darajasi, individual xususiyatlari va boshqa bir qator omillar bilan belgilanadi.
Jismoniy tarbiya va sportning maqsadi va usullarini asoslaydigan nazariy fanlar orasida biologik fanlar muhim o’rin tutadi. Biologik fanlar majmuasida, mushak faoliyati (harakatlar) vaqtida organizm funksiyasining liziologik qonuniyatlarini bilish muhim.
YUqoridagilardan kelib chiqqan holda shuni aytish kerak, sport liziologiyasi — odamning normal liziologiyasi fani asosida yuzaga kelgan boMib, jismoniy mashqlar bilan boǵliq organizm ázolari va tizimlarida hamda butun organizmda yuzaga keladigan liziologik o’zgarishlarni, jismoniy mashqlar shakllarini ratsionallashtirish va ular bilan shuǵullanish rejimini liziologik jihatdan asoslash imko­niyatlarini o’rganadi.
Sport liziologiyasi insonning barkamol rivojlanishi, salomatligini mustahkamlash, ish qobiliyatini va yuklamalarga chidamliligini oshi- rish uchun jismoniy yuklamalarni ratsional qullashga yordam qiladi.
Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi mutaxassislar uchun sport liziologiyasining ahamiyati juda katta. Jismoniy mashq tizimini samarali tashkil qilinishga to’ǵri yondashishni, organizmning turli liziologik tizimlarini—mushak, asab, kardiorespirator, endokrin va boshqalarning ishlash qonuniyatlarini bilishni talab qiladi.
Sport fiziologiyasi organizmning juda xilma-xil funksiyalari holatini ro’yxatga olish imkoniyatini beruvchi tajriba, tadqiqot usullarining katta arsenaliga ega. Umuman, odamlarda o’tkaziladigan fiziologik tajribalarda bioelektrik, tenzometrik, fotometrik, telemetrik, rentgenoskopik va fizik tadqiqotlarning boshqa usullari katta ahamiyat kasb etmoqda. Organizmning faoliyatini o’rganishda zamonaviy kompyuter texnologiyasidan foydalanish juda qo’l kelmoqda.
Ushbu usullarning barchasini qullash tufayli, nafaqat periferik, balki chuqur joylashgan ázolar va to’qimalar funksiyasini ham o’rganish, kontaktli va radiotelemetrik usul bilan organizm funksiyasining turli ko’rsatkichlarini ro’yxatga olish hamda olingan málumotlami kompyuter texnologiyalari asosida qayta ishlash va matematik tahlil qilish imkoniyati yaratilmoqda.
Sport fiziologiyasi sohasidagi ilmiy tadqiqotlar, jismoniy tarbiya va sport bilan shuǵullanishdagi bir qator muammolarni hal etishda sezilarli darajada o’z ulushini qo’shmoqda. Masalan, jismoniy yuklamalar va mashqlarga adaptatsiya, yoshga oid jismoniy rivojla- nish, organizmning barqarorligi va reaktivligi, funksional holatlarini aniqlash va ularning buzilishlarini oldini olish kabilar va h. k. Ushbu tadqiqotlar, jismoniy tarbiya va sport trenirovkasi tizimini, uning sogMullashtirish vazifasini, aholining turli tabaqalari uchun mash- ǵulotlarning ratsional rejimini, yuqori sport ishchanligiga erishish va uni ushlab turish vositalari va usullarini ilmiy asoslashda katta rol o’ynamoqda. Hozirda, ommaviy jismoniy tarbiya odamlar turmush tarzining ajralmas qismi bo’lib qolayotgan sport trenirov­kasi esa, yuqori yuklamalar bilan tavsiflanadigan, musobaqalarning borgan sari kuchayishi va sportda ixtisoslashish yosharayotgan paytda sport fiziologiyasi bo’yicha ilmiy tadqiqotlarning ahamiyati ortib bormoqda.

Download 40.12 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling