V. V. Vinokurov terminning umum qo’llanishdagi so’zdan farqi haqidagi fikrini ayting terminning umumqo’llanishdagi so’zdan farqi unda definitiv funksiyaning mavjudligidir


Download 0.89 Mb.
bet1/42
Sana09.04.2023
Hajmi0.89 Mb.
#1345928
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
Bog'liq
AKADEMIK UCHUN KITOB


1. Terminlar deb nimaga aytiladi ? Fan, texnika, kasb-hunarning biror sohasiga xos muayyan bir tushunchaning aniq va barqaror ifodasi bo’lgan so’z yoki so’z birikmasi

2. Terminlarga oid so`zlar nechi guruhga bo`linadi ? 2


3. Faol so`zlarni toping ? Non, suv, bugun, kim, besh, yaxshi
4. Termin lug’aviy ma’noga ega emas, balki tushunchaga to’g’ri keladi. Bu kimlarning so`zlari ? - Ye.M.Galkina – Fedoruk, P.S.Popov

5. Termin so`zini ma`nosi to`g`ri keltirilgan qatorni toping chek chegara


6. Termin so`zi qaysi tildan olingan ? lotin tilidan
7. Terminlar nechagacha manoga ega bo`ladi? 1
8. Terminning struktur tarkibi V.P.Danilenkoning ko’rsatishicha necha turga bo`linadi ? 3
9. Terminning struktur tarkibi aniq ko`rsatilgan qatorni toping Noterminologik leksika, umumiyilmiy leksika, terminologik leksika
10. Nomenklatura lotincha Nomenclatura so`zidan olingan bo`lib nima ma`noni anglatadi ? Fan va texnikaning bironbir soxasida ishlatiladigon Tovar nomlarining ro’yxatlar yig’indisi
11. Nomenklatura so`zi qaysi tildan olingan ? Lotin tilidan
12. Terminologiya maktabi asoschisi kim? Lotte
13. Termin lug’aviy ma’noga ega, ammo bu ma’no faqat ifodalanayotgan tushuncha bilan chegaralanmaydi. Bu kimlarning nutqi ? D.P.Gorskiy, K.A.Levlovskaya, A.S.Gerd
14. V.V.Vinokurov terminning umum qo’llanishdagi so’zdan farqi haqidagi fikrini ayting terminning umumqo’llanishdagi so’zdan farqi unda definitiv funksiyaning mavjudligidir,

15. Dastlab terminologiya maktabiasoschisi kim ? D.S.Lotte


16. Terminga qo’yiladigan me’yoriy talablarni kim ishlab chiqgan ? D.S.Lotte
17. Termin yasashda avvalo qaysi tilning imkoniyatlaridan foydalaniladi ? Ona tili
18. Ma’lum bir fan doirasida qo’llaniladigan atamalar qanday nomlanadi ? Ilmiy atamalar
19. Ma’lum kasb-hunar doirasida aniq bir ma’noni ifodalash uchun qo’llaniladigan atamalar qanday nomlanadi ? Kasbiy atamalar
20. Atamalar asosan qanday nutqda qo`llaniladi ? ilmiy
21. Atamalar ikki guruhga bo’linadi ulay qaysilar Ilmiy atamalar / kasbiy atamalar
22. Terminologiya mutaxassisiga to`g`ri tarif berilgan qatorni toping Terminlarni o’rganish, tartibga solish bilan shug’ullanish
23. Terminalogiya so`zini tarjimasi to`g`ri ko`rsatilgan javobni toping ? Lot. Terminus – chegara + yun. Logos – fan, ta’limot
24. Determinlashish nima degani ? Terminologik sistemadagi so’zning adabiy tilga to’la o’zlashishidir
25. Termin lug’aviy ma’noga ega va bu ma’no tushunchadir. Bu kimlarning so`zlari Ye.M.Galkina – Fedoruk, P.S.Popov
26. Ikki hil yani O`zbekcha termin va o`zlashma termin kelib qolsa qaysi birini tanlash afzal? O`zbekcha termin
27. Qaysi uslubda turli xil tushunchalarni ifodalovchi otlar ko`p ishlatiladi? Ilmiy uslub
28. Atamashunoslik nimani o`rgatadi ? Atamalarga oid masalalar bilan shug’ullanish
29. Axborot resurslari deb nimaga aytiladi ? Ishonchli ma’lumotni samarali olish uchun tashkil qilingan malumotlar majmui
30. Qaysi uslubda nutq ma'lumotlarga boy bo'ladi? Ilmiy uslub
31. Terminlar va noterminlar orasida mazmunan ham, shaklan ham jiddiy farq yo’q. Bo’lishi mumkin bo’lgan yagona va obyektiv farq uning g’ayrilisoniy voqyelik bilan bog’liqligidir. Bu fikr kimga tegishli? Kuz’kin
32. Terminga qo'yiladigan me'yoriy talablaar qaysi qatord to'g'ri berilgan?
33. Terminotizm qanday tizimlilik xususiyatlariga ega? Mantiqiy tizimlilik va limsoniy tizimlilik
34. D.S.Lottega ko’ra, terminologiyaning eng jiddiy kamchiliklaridan biri nima? Termin ma’nosining kontekstga qarab turlanib turishi
35. Terminning qisqaligi-Uni erkin va ixtiyoriy shaklda qo’llashning imkoni yo’qligi
36. Terminning aniqligi- Uning ta’rifida berilgan tushunchaga xos barcha belgilarning mavjudligi
37. Terminning bir ma'noliligi Bir tsuhuncha faqat bir terming xos bo’lishi
38. Qaysi uslubda matnda turg`unlashgan, qoliplashgan so`z birikmalaridan ko`proq foydalaniladi. Rasmiy uslub
39. Qaysi uslubda fikr lo`nda, qisqa ifodalanadi? Rasmiy uslub
40. Qaysi uslubda emotsionallik, obrazlilikning bo`lmaydi? Ilmiy uslub
41. Terminologik sistemadagi so’zning adabiy tilga to’la o’zlashishidir terminalogiyada nima deb nomlanadi ? Determinlashish
42. Terminalogiyaga qo`yilgan meyyorlar to`g`ri ko`rsailgan qatorni toping. Tizimlilik, kontekstga bog’liq emaslik, qisqalik, bir ma’nolilik, aniqlilik
43. Kasbiy atamalar deb nimaga aytiladi ? Ma’lum kasb-hunar doirasida aniq bir ma’noni ifodalash uchun qo’llaniladigan atamalar
44. Atamalarga oid masalalar bilan shug`ullanish fanda nima deb ataladi ? Atamashunoslik

45. Qaysi uslub o`zining obrazliligi bilan adabiy boshqa funktsional uslublaridan ajralib turadi? Badiiy uslub


46. Noterminologik leksika, umumilmiy leksika, terminologik leksika.Bular terminalogiyaning qanday tarkibiga kiradi? Terminning struktur tarkibiga
47. non, suv, bugun, kim. Bu so`zlar qanday so`zlar ? Faol so’zlar
48. o’jak, taxya, hovva. Bular qanday so`zlar ? Shevaga xos so’zlar
49. Eskirgan so`zlar necha guruhga bo`linadi ? 2
50. Arxaik so’zlar deb nimaga aytiladi ? Hozirda mavjud bo’lgan narsa-hodisalarning eskirib qolgan atamalaridir
51. Eskirib qolgan so’zlar qanday so`zlar ? Kundalik hayotda ishlatilmaydigan bo’lib qolgan so’zlardir
52. Jargon so’zlar deb nimaga aytiladi ? Qiziqishlari, mashg’ulotlari umumiy bo’lgan odamlar tomonidan ishlatiladigan so’zlardir
53. Argo so’zlar deb qanday so`zlarga aytiladi ? O’g’rilar, bezorilar qimorbozlar o’rtasida ishlatiladigan yashirin ma’noli so’zlardir
54. olinma so’zlar deb nimaga aytiladi ? Tilimizga boshqa tillardan kirib kelgan so’zlardir
55. xokkeychi, fermer, teleminora. Bu so`zlar qanday turkumdagi so`zlar ? O’zlashgan so’zlar
56. D.S.Lotte ismli olim terminalogiya sohasida qanday yangilik qilgan ? Dastlab terminologiya maktabi asoschisi
57. bedana(to’pponcha), zamri(qimirlama), shuxer(qoch). Bu so`zlar qanday turkumdagi so`zlar ?
58. Nutq uslublari qaysi qatorda to'liq berilgan? Ilmiy, publitsistik, badiiy, rasmiy, so’zlashuv
59. Ilmiy uslub janrlari: Ilmiy maqola, referat, tezis, dissertatsiya
60. Terminlar asosan qaysi uslubda ishlatiladi? Ilmiy uslubda
61. Badiiy uslub janrlari qaysilar? Roman, hikoya, she’r, g’azal, tragediya
62. O'zbek tiliga qachon davlat tili maqomi berilgan? 1989-yil 21 oktyabr
63. Imlo qoidalari nima? To’g’ri yozish qoidalari
64. Lug’aviy birliklarga nimalar kiradi? So’z, ibora, termin, qo’shma so’z
65. Qaysi tushuncha lug’aviy birlik hisoblanmaydi? gap
66. Tasviriy ifodani toping Oq oltin
67. Qaysi tushuncha lug’aviy birlik hisoblanadi? so'z
68. Adabiy janrlar qaysi? epik, lirik, dramatik
69. Ommaviy axborot vositalari bu – Gazeta, jurnal, televideniya, radio, internet
70. Ommaviy axborot vositalarining uslubi Ilmiy uslub
71. Qaysi uslub faqat og’zaki shaklga ega? So’zlashuv uslubi
72. Ommaviy axborot vositalariga nimalar kiradi? Matbuot, radio, televideniya
73. Publitsistik uslubning qanday janrlari mavjud? Maqola, intervyu, reportaj
74. Maqolaning qanday turlari bor? Ilmiy, publitsistik, ilmiy-ommabop
75. Ilmiy uslubga xos terminlarni aniqlang Kvant, teorema, molekula
76. Qaysi so'z termin emas? universitet
77. Quyidagi birikmalar qaysi uslubga xos: kvadrat tenglama, katetlar yig’indisi ilmiy
78. Maqolalar qanday qismlardan iborat? Maqolalar uch tarkibiy qismdan iborat bo‘ladi:
1.Kirish – bunda tanlangan mavzuning dolzarbligi belgilanadi.
2.Asosiy qism – muallif tomonidan rejalangan fikr, muammo yoki yangilik bayon qilinаdi.
3.Xulosa – mavzu yuzasidan muallifning xulosalari, tavsiyalari beriladi

79. Tilshunoslikka doir terminlarni aniqlang Fonema, unli va undosh tovushlar


80. AKT terminlarini aniqlang Axborot, computer, dastur
81. Uslubini aniqlang: Vodiylarni yayov kezganda Bir ajib his bor edi menda badiiy
82. V.P.Danilenkoning ko’rsatishicha, terminning struktur tarkibi nechta lig'aviy qatlamni o’z ichiga oladi? Terminning struktur tarkibi, V.P.Danilenkoning ko’rsatishicha, uch lug’aviy
qatlamni o’z ichiga oladi: 1) noterminologik leksika; 2) umumilmiy leksika;
3)terminologik leksika.

83. AKT terminlarini aniqlang Interfeys, ma’lumotlar bazasi


84. Ma'ruza qaysi uslubga xos? Ilmiy uslubga
85. Intervyu matni qaysi uslubga xos? publitsistik
86. Reportaj qaysi uslubda yoziladi publitsistik
87. Adabiy til nima? Grammatik, fonetik, leksik, frazeologik va stilistik tomonidan puhta ishlangan so’z
88. Nutqning qanday shakllari bor? Yozma va og’zaki
89. Uslubini aniqlang: hunarni asrabon netkumdir ohir, Olib tuproqqamu ketkumdir ohir Badiiy uslub
90. Uslubini aniqlang: Nutq tovushlari unli va undoshlarga bo'linadi
91. Uslubini aniqlang: Ta'lim tizimini yangilash lozim publitsistik
92. Intervyu bu – Muxbirning biror mashhur shaxs bilan ma’lum bir masala bo’yicha savol-javobidir
93. Matn bilan ishlash asoslari qaysi bandda to'gri ko'rsatilgan? Asarning g’oyasini aniqlash, muallifning fikrini mantiqiy tahlil qilish orqali
94. Nutq uslublarida asosiy e'tibor nimaga qaratiladi? uslubiy xususiyatlarga
95. Ommaviy axborot vositalariga nimalar kiradi ? matbuot, radio, televideniye
96. Atamalarni (termin) o’rganuvchi soha nima deb ataladi? Atamashunoslik(terminologiya)
97. Nutq uslublari nechta? 5
98. O`zbek adabiy tili qaysi tillar oilasiga mansub? Turkiy tillar
99. Har yili 21-oktabr sanasida qaysi bayram nishonlanadi? O’zbek tiliga davlat tili maqomi berilgani
100. Informatsiya so`zi qanday ma’noni anglatadi? ma’lumot, tushuntirish, axborot
101.Terminlar qatorini belgilang. bola, jiyan,
tog‘a (qarindoshlik); mebel, go‘sha, eshik (yog‘ochsozlik); jarima,
huquq, jazo (yuridik).
mebelsozlik,
duradgorlik (yog‘ochsozlik); dalolatchi, jinoyatchi (yuridik).

102.Siyosiy-ijtimoiy doira munosabatlariga xizmat qiluvchi uslub qaysi?


Publitsistik uslub.
Publitsistika keng ma’noda ijtimoiy-siyosiy hayot masalalarini yoritadigan barcha
turdagi asarlarni o`z ichiga oladi. Bu uslub ham o`zining yozma va og`zaki
ko`rinishlariga ega. Hayotning muhim ijtimoiy-siyosiy masalalariga bag`ishlangan
bosh maqolalar, felyeton, murojaatnomalar, chaqiriqlar, deklaratsiyalar
uslubningyozma turidagi asarlaridir.

103.Adabiy terminlarni ko`rsating

104.Matematik terminlarini aniqlang
uchhad, birhad, o‘nyoq, beshyoq, yarim doira, yarimyig‘indi,
yarimfazo, yarimo‘tkazgich (fizika-matem.) kabilar.
105.Ilmiy uslubga xos xususiyatni toping
Tilshunoslar uchun ilmiy tadqiqotlar mavzusi bo'lgan ilmiy uslub, birinchi navbatda ilmiy, ilmiy, texnik va ommabop fan sohasida ishlatiladigan o'ziga xos nutq texnikasi to'plami bo'lib, mazmun va maqsadda turli xil g'oyalar, farazlar va yutuqlarni ifodalash va shakllantirish uchun ishlatiladi.
Ilmiy uslubning xarakteristik xususiyatlari - ohang, obyektiv yondoshuv va axborotning betartibligi, matnning tuzilishliligi, terminologiyaning mavjudligi va olimlar o'rtasida materiallarning mantiqiy va etarlicha taqdim etilishi uchun qabul qilingan maxsus tillar vositasi.
106.Intervyu matni qaysi uslubga xos?


Download 0.89 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling