Амалий машгулотлар


Download 4.13 Mb.
bet1/12
Sana13.08.2023
Hajmi4.13 Mb.
#1666829
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Bog'liq
4,2,2с
4.2
МОДУЛ
АМАЛИЙ МАШГУЛОТЛАР
МАЗМУНИ


1-мавзу: Технология фани Давлат таълим стандарти, укув дастури, дарслик ва методик кулланмалари мазмуни (2 соат амалий машFулот)
Амалий машғулотдан кузланган максад: технология фани давлат таълим стандарти, укув дастури, дарслик ва методик кулланмалар мазмунини киёсий тахлил килишдан иборат.
Тингловчилар фаолиятини ташкил килиш буйича йул-йуриклар:
давлат таълим стандарти, укув дастури, дарслик ва методик кулланмалар мазмунини киёсий тахлил килиш буйича тузилган жадвалларни тулдириш;
давлат таълим стандарти ва укув дастурига киритилган мавзуларни синфлар ва йуналишлар кесимида тахлил килган холда мавжуд методик эхтиёжни аниклаш;
дарслик ва методик кулланмалар мазмунини киёсий тахлил килиш оркали уларни янада такомиллаштириш буйича таклифлар ишлаб чикиш.
Амалий машFулот учун назарий материаллар
Давлат таълим стандартининг максади - умумий урта таълим тизимини мамлакатда амалга оширилаётган ижтимоий-иктисодий ислохотлар, ривожланган хорижий мамлакатларнинг илFор тажрибалари хамда илм-фан ва замонавий ахборот-коммуникация технологияларига асосланган холда ташкил этиттт, маънавий баркамол ва интеллектуал ривожланган шахсни тарбиялашдан иборат. Давлат таълим стандартининг вазифалари куйидагилардан иборат: умумий урта таълим мазмуни ва сифатига куйиладиган талабларни белгилаш;
миллий, умуминсоний ва маънавий кадриятлар асосида укувчиларни тарбиялашнинг самарали шакллари ва усулларини жорий этиттт;
укув-тарбия жараёнига педагогик ва замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш, умумий урта таълим муассасаларининг укувчилари ва битирувчиларининг малакасига куйиладиган талабларни белгилаш;
кадрларни максадли ва сифатли тайёрлаш учун таълим, фан ва ишлаб чикаришнинг самарали интеграциясини таъминлаш;
таълим ва унинг пировард натижалари, укувчиларнинг малака талабларини эгаллаганлик даражасини тизимли бахолаш тартибини, шунингдек таълим-тарбия фаолияти сифатини назорат килишнинг хукукий асосларини такомиллаштириш;
давлат таълим стандартлари талабларининг таълим сифати ва кадрлар тайёрлашга куйиладиган халкаро талабларга мувофиклигини таъминлаш.
Маълумки, Узбекистан Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2017 йил 6 апрелдаги “Умумий урта ва урта махсус, касб-^унар таълимининг давлат таълим стандартларини тасдиклаш туFрисида”даги 187-сонли карори 1-иловасининг 4-бобида Давлат таълим стандарти куйидаги таркибий кисмлардан иборат эканлиги белгиланган:
умумий урта таълимнинг таянч укув режаси; умумий урта таълимнинг укув дастури;
умумий урта таълимнинг малака талаблари;
бахолаш тизими.
Технология укув фани дастурига киритилган узгаришлар:

 1. Технология укув фанини укитишнинг асосий максади ва вазифалари янгидан такомиллаштирилди.

 2. Умумий урта таълим тизимида умумтаълим фанларини урганиш боскичлари киритилди.

 3. Укувчиларда шакллантириладиган таянч ва фанга оид компетенция элементлари киритилди.

 4. “Технология ва дизайн” йуналишибуйича 5-7 синфлар учун “Полимер материалларга итттлов бериш технологияси” ва “РузFоршунослик асослари”,

 1. 9 синфлар учун “Электроника асослари” булимлари янгидан киритилди.

 1. “Сервис хизмати” йуналиши буйича 5-9 синфлар учун “РузFоршунослик асослари” булими янгидан киритилди.

 2. 9-синф укувчиларини касбларни туFри ва онгли танлашлари оркали келгуси таълим йуналишини мустакил равишда белгилаш компетенцияларини шакллантириш максадида “Технология ва дизайн” ва “Сервис хизмати” йуналишларида биринчи чоракдан бошлаб “Касб танлашга йуналтириш” булими укитилиши белгиланди.

 3. “К,ишлок хужалиги асослари” йуналиши умумий урта таълим мактабларининг таянч укув режасида белгиланган “Биология” фанлари таркибида укитилади. Мазкур йуналишда берилган мавзулар ботаника, биология ва шу каби табиий фанлар мавзуси билан бир хиллиги, айнан олган билим тажрибада куникма ва малакага айлантиришга зарурлиги инобатга олиниб, Технология фанининг укув дастуридан чикарилди.

 4. Технология укув фани чукур урганиладиган синфлар ва ихтисослаштирилган мактабларнинг дастурлари умумий урта таълим мактаби дастури билан узвийлаштирилган холда ишлаб чикилди.

 5. Дастурга киритилган мавзулар ва назорат ишлари алохида тартибда ажратиб берилди.

 6. “Технология ва дизайн” ва “Сервис хизмати” йуналишлари булимларига ажратилган соатлар мавзулар мазмуни ва хажмидан келиб чиккан холда кайта таксимот килинди.

 7. Технология фанини укититттда. бошланFич синфларда “Иктисод алифбоси”, юкори синфларда “СоFлом авлод асослари”, “Х,аёт хавфсизлиги асослари” хамда “Иктисод сабоклари” укув курслари сингдирилди.

Методик кулланмалар мазмуни
Мамлакатимизда таълим сохосида амалга оширилаётган ислохотлар асосида умумий урта таълим мактабларида укитиладиган технология (мехнат) таълимини мазмунан модернизациялаш хамда таълим сифати ва самарадорлигини ошириш долзарб вазифалардан хисобланади.


 1. 4, 5-7 ва 8-9-синфлар чун инновацион педагогик ва ахборот коммуникация технологиялари асосида мехнат таълими (технология) фанининг “Технология ва дизайн” ва “Сервис хизмати” йуналишларини уз ичига камраб олган мавзулар кесимида дарс ишланмалари белгиланган талаблар асосида ишлаб чикилиб, методик кулланма шаклида тайёрланди.

Мазкур методик кулланма амалдаги Давлат таълим стандарти ва укув дастури асосида мавзулар кесимида тузилган хамда замонавий педагогик технологиялардан хам самарали фойдаланилган.
Методик кулланмада хар бир мавзуга алохида ёндашилган булиб, танланган методлардан кандай тартибда фойдаланиш буйича тавсиялар хам келтирилган.
Умумий урта таълим мактаблари укитувчилари учун тайёрланган методик кулланмада халк хунармандчилиги, ишлаб чикариш асослари ва касб танлашга йуллаш булимлари буйича методик тавсиялар ва иловалар келтирилган булиб, мавзуларга мос холда янги маълумотлар билан тулдирилган.
Мактаб укув устахоналарида машFулотларни утказишни режалаштириш ва ташкил этиш, таълимий, тарбиявий ва ривожлантириувчи максадларни белгилаш, керакли жихозларни машFулотга тайёрлаш хамда хавфсизлик техникаси коидалари билан боFлик масалалар ёритилган.
Шунингдек, кулланмада технология фанини амалга оширишга оид умумметодик ёндашувлар ва уни амалга ошириш йуллари курсатиб берилган.
Ушбу методик кулланмада келтирилган тавсиялар технология фани машFулотларини ташкил этиш ва утказишда технология фани укитувчилари, айникса, ёш укитувчиларга якиндан ёрдам беради.
Муаллифлар О.АКуйсинов, У.О.Тохиров, Д.Н.Маматов, Д.Ф.Ариповалар томнидан Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2017 йил 6 апрелда “Умумий урта ва урта махсус, касб-хунар таълимининг давлат таълим стандартларини тасдиклаш туFрисида”ги 187-сонли К,арори билан тасдикланган “Технология” фанидан укувчиларда компетенцияларни шакллантиришга йуналтирилган давлат таълим стандарти ва Халк таълими вазирлигининг 2017 йил 3 июндаги “Умумий урта таълимнинг давлат таълим стандарлари талаблари асосида такомиллаштирилган укув дастурларини тасдиклаш ва амалиётга жорий этиш туFрисида”ги 190-сонли буйруFи билан тасдикланган “Технология” фани укув дастури асосида технология фанига янгидан 5-9-синфлар учун “Полимер материалларига ишлов бериш технологияси”, “РузFоршунослик асослари”, “Электроника асослари” булимлари буйича хам методик кулланмалар тайёрланиб нашр килинган.
Ушбу методик кулланмалар технология фани таквим-мавзу режаси, таквим- мавзу режага мос холда дарс ишланмалари компетенциявий ёндашувга асосланган холда илFор педагогик ва ахборот коммуникация технологияларидан фойдаланган холда ишлаб чикилган.
Дарсликлар мазмуни
Маълумки, 5-синф мехнат таълими дарслиги 2010 йилдан амалиётга жорий килинган узвийлаштирилган ДТС ва укув дастури асосида нашр килинган. Мехнат таълими фани дарслиги инсонлар хаётида мухим урин тутувчи амалий мехнат фаолиятига тайёргарлик куришга ёрдам берувчи маълумотларни уз ичига олади. Укувчилар вояга етиб кайси касбни эгаллашмасин, ким булмасин, мехнат таълимидан олган билим ва куникмаларини уйда, оилада, иш фаолиятида албатта фойдаланади.Укувчилар мехнат таълими жараёнида материалшунослик, асбоб-ускуналар, мосламалар ва улардан фойдаланишга оид билимларни узлаштирадилар. Махсулот ишлаб чикариш ва уй-рУзFор буюмларини таъмирлашга оид куникма ва малакаларга эга буладилар.


Дарслик “Технология ва дизайн”, “Сервис хизмати” “Кишлок хужалиги асослари” йуналишларида берилган мавзулар асосида тайёрланган. Дарсликка киритилган булимлар буйича укувчилар учун касб-хунарлар туFрисидаги маълумотлар келтирилган.
Х,озирги кунда 5-синф дарслиги муаллифлар томонидан компетенциявий ёндашув асосида такомиллаштирилган укув дастури асосида кайтадан такомиллаштирилмокда.
2017-2018 укув йилида 6-7-синф “Технология” дарсликларини компетенциявий ёндашув асосида такомиллаштирилган укув дастури буйича нашрга тайёрланиб “Шарк” нашриёти томонидан нашр килинди. Дарсликларга мутахассислар ва амалиётчи укитувчилар томонидан берилган хулоса ва таклифлар асосида узгартиришлар киритилди. Жумладан, дурадгорликда ишлатиладиган елим ва буёк турлари, хусусиятлари, ишлатилиш сохаларига оид 11 та, ёFOчга ишлов бериш асбобларидан туFри фойдаланиб, каламдон ясашга оид 42 та, ёFOчдан ясалган буюмларга ишлов бериш усулларига 35 та, ёFOчлардан буюмлар ясашда режалаш асбоблардан фойдаланиш, рамка тайёрлашга оид 5 та, электр кул пармани тузилишига оид 4 та, кутича тайёрлашни технологик харитаси ва хавфсизлик коидаларига 12 та, кутича устига мато ёки обой елимлашнинг технологик харитаси ва хавфсизлик техникаси коидаларига оид 2 та, цилиндр шаклидаги деталлар эскизини чизиш ва ясаш, эгов дастаси ёки укловни тайёрлашга оид 14 та, ёFOч ва бошка материаллардан халк хунармандчилиги иш усуллари асосида буюмлар ясаш, салфетка учун таглик ясашга оид 3 та расм киритилди.
Полимер лойидан гул ясаш мавзусига оид 15 та, полимерлардан рУзFорда, турмушда, мактабда фойдаланиладиган буюмлар тайёрлаш, мевалар учун тахкакач тайёрлаш мавзусига оид 4 та расм киритилди.
Улчаш, режалаш ва дастлабки ишлов бериш асбобларини ишга тайёрлаш, ишлаш усулларига оид 11 та, эгов дастасини ясашга оид 10 та расмдан иборат технологик хариталар берилди.
Металлга дастлабки ишлов бериш асбобларини ишга тайёрлаш, ишлаш усулларига оид 4 та, чилангарнинг иш урнини ташкил килиш, токарлик винт киркиш станогини бошкаришга оид 1 та, деталларни бириктиришга оид 3 та, металларни плита устида киркиш, туFри чизикли сиртларини эговлаш, бир неча детал ва тайёрланмага ишлов беришга оид 5 та, металларга ишлов беришга оид халк хунармандчилиги турлари буйича иш усуллари.га оид 16 та, тайёрланадиган детал эскизини чизмаларини, технологик хариталарни тузиш ва укишга оид 14 та, бушаган металл ичимлик идишидан уй-рУзFор учун буюмлар ясашга оид 15 та,
маиший ёритиш асбобларидан нуксонларни топиш ва бартараф этиш мавзусига оид 4 та расм алмаштирилди.
Кавшарлашда симлар, кавшар, флюслар турлари, кавшарлаш асосида электромонтаж ишларни бажариш усуллари, электромонтаж ишлари мавзусига оид 12 та, утказгич симларнинг учини чикариш ва кичик халка хосил килиш, утказгич симларни улаб узайтириш ва тармоклаш мавзусига оид 13 та, электр арматураларни утказгич симларга монтаж килишга оид 4 та расм киритилди.
Уй-рУзFор техникаси ва биноларга хизмат курсатиш хамда уларни энг оддий тузатиш, уй-рУзFор буюмларини таъмирлашда хавфсизлик коидаларига оид 11 та мавзу ва мавзуга оид расмлар киритилди.
Дарсликларда укувчиларнинг мустакил ишлашлари учун муаммоли топшириклар ишлаб чикилди. Масалан: Тахта материалларидан дарвоза ясашда камчиликка йул куйилди ва натижада дарвоза урнатилгач эшик кенгайиши кузатилиб ёпилиши кийин булди. Бундай холатда кандай йул тутиш керак?
ЁFOчга ва металлга, газламага ишлов бериш технологиялари, пазандачилик асослари, электротехника ишлари, рУзFоршунослик асослари булимларига оид касб-хунарлар классификацияси берилди.
Технология фани укув дастурига янгидан киритилган “Полимер материалларга ишлов бериш технологияси”, “РузFоршунослик асослари” булимлари буйича маълумотлар киритилди. Укитувчи ва укувчиларнинг фойдаланишлари учун техник лугат киритилганлиги максадга мувофикдир.
Амалий машFулот.
Керакли материаллар: давлат таълим стандарти, укув дастури, дарслик ва методик кулланмалар нусхалари.
Жщозлар: компьютер, проектор, флипчарт доска, маркер, стикер.
Тингловчиларни икки гурухга булган холда иш фаолияти ташкил килинади.

 1. гурух “Технология ва дизайн”.

 2. гурух “Сервис хизмати” деб номланади.

Бу гурухларга номларига мос холда топшириклар берилади.

 1. Давлат таълим стандарти ва укув дастурига киритилган мавзуларни синфлар ва йуналишлар кесимида тахлил килган холда мавжуд методик эхтиёжни аниклаш (9-10-жадваллар).


9-жадвал


Такомиллаш-
тирилганлик
даражаси
Ухшаш
жи^атлари

Фаркли
томонларийуналиш номи

синфи

ДТС


(1999 йил


16 августь)

Такомиллаш-
тирилганлик
даражаси
Ухшаш
жи^атлари

Фаркли
томонлари


ДТС

(2010 йил

1 июль)

ДТС

(2017 йил

6 апрель)
10-жадвал


ни аг м ги о * * ал ю су
VO

ни аг м ги о * * ал ю су
Яб

Т/р

Аввалги укув дастури (2010 йил)

Соати

Т/р

Янги кабул килинган укув дастури (2017 йил)

Соати

и
к
а
а
Ф


йуналиш номи

син(

т

Жами:


Жами:
 1. Дарслик ва методик кулланмалар мазмунини киёсий тахлил килиш оркали уларни янада такомиллаштириш буйича таклифлар ишлаб чикиш

(11-12-жадваллар).

11-жадвал

Т/р

Дарслик
номи

Дарслик мазмунини киёсий та^лили
Мавзулар

Мавзулар мазмуни очиб берилганлиги

Топширик ва вазифалар (уйга вазифа, савол ва топшириклар, бошкотирма, ребус ва бошка)
Иллюстрация (расмлар, чизмалар, схемалар, жадваллар, карталар) ва бошка
р
а
л
ф
S
л
к
а
Т
йуналиш номи
12-жадвал

Т/р

Методик кулланм а номи

Методик кулланма мазмунини киёсий та^лили

Мавзулар

Мавзулар мазмуни очиб берилганлиги

Топширик ва вазифалар (уйга вазифа, савол ва топшириклар, бошкотирма, ребус ва бошка)
Иллюстрация (расмлар, чизмалар, схемалар, жадваллар, карталар)ва бошка

Таклифлар

йуналиш номи

Назорат саволлари 1. Давлат таълим стандарти, укув дастури, дарслик ва методик кулланмалар мазмунини киёсий тахлил килиш асосида кандай билимларга эга булдингиз?

 2. Укув дастурига киритилган мавзуларни синфлар ва йуналишлар кесимида тахлил килган холда мавжуд кандай методик эхтиёжни аникладингиз?

 3. Дарслик ва методик кулланмалар мазмунини киёсий тахлил килиш оркали уларни янада такомиллаштириш буйича кандай таклифлар ишлаб чикиндиг?

 1. мавзу: Технология фани укув дастурига янгидан киритилган мавзуларни укитиш методикаси (4 соат амалий машFулот)

Амалий машFулотдан кузланган максад:
“Технология ва дизайн” йуналишининг “Полимер материалларга ишлов бериш технологияси”, “РузFоршунослик асослари” ва “Электроника асослари”, “Сервис хизмати” йуналишининг “РузFоршунослик асослари” булимлари мавзулари буйича битта танланган мавзу буйича махсулот (буюм) тайёрлаш.
Тингловчилар фаолиятини ташкил килиш буйича йул-йуриклар.
хар бир тингловчига мустакил бажариш учун куйидаги булимлар буйича битта танланган мавзу буйича махсулот (буюм) тайёрлаш;
танланган мавзу буйича махсулот (буюм) тайёрлашнинг технологик харитасини ишлаб чикиш;
технологик харита асосида хавфсизлик техникаси ва санитария-гигиена коидаларига амал килган холда махсулот (буюм) тайёрлаш.
Амалий машFулот учун назарий материаллар.
Х,аракатланувчи содда курилмалар (роботлар) тайёрлаш.
Саноат роботи деб - манипулятор хамда бошкариш системасидан иборат булган механик курилмага айтилади.
Манипулятор деб - одам кули харакати ёки ишчи функцияларини бажара оладиган ва одам оркали ёки автоматик равишда бошкариладиган курилмага айтилади.
Манипулятор асосан юритмалардан, узатиш механизмларидан, мувозанатловчи юклардан хамда чангал курилмаларидан иборат булади.
Робот (чехча робота - эрксиз мехнат, роб - кул) - инсоннинг хаёти учун хавфли шароитлар (кучли радиатсия, юкори т-ра ва б.)да, одам бориши кийин булган объектларда (сув остида, космосда) киши функтсиясини кисман ёки тула бажарувчи машина.
Робот терминини биринчи марта 1920 йилда чех ёзувчиси К.Чапек узининг ёзган песасида ишлатган.
Роботлар, асосан, 3 турга булинади:

 1. К,агьий дастур асосида ишлайдиган робортлар,

 2. Одам (оператор) бошкарадиган робортлар.

 3. Сунъий интеллектли (интегралли) робортлар.

Иш бажариш турига караб, Робот манипуляторлар, ахборот узатувчи робот, одимловчи робот ва бошкаларга булинади.
Роботларнинг ташки куриниши хам, хаттихаракатлари хам одамни эслатади, яьни улар антропоморф (одамсимон) машиналар хисобланади ва б. машиналардан шу хусусияти билан фарк килади.
Роботлар техникасининг асосий иккита йуналиши мавжуд: саноатда
ишлатиладиган ва фавкулодда (экстремал) шароитда ишлатиладиган роботлар техникаси. Саноатда ишлатиладиган робот, Масалан: робот манипуляторда “механик куллари” ва ташки бошкариш пулти ёки узига урнатилган дастурли бошкариш курилмаси, ЭХМ (компьютер) булади. Оператор робот кулларининг харакатини бевосита ёки телевизор экранидан кузатиб бошкаради. Купинча робот автоматик бошкариш тизими биланн жихозланади. Робот манипуляторлар, асосан, киши саломатлиги учун хавфли булган (экстремал) шароитларда кулланилади. Роботлар жараёнларни автоматлаштиришнинг энг самарали воситаси хисобланади. Роботлардан фойдаланиш сохалари борган сари кенгайиб бормокда. Масалан, Японияда 6 минг метргача чукурликда ишлай оладиган робот «геолог», нотани “укиб” электр гитара чаладиган робот “машшок”, Австралияда куй жунини киркадиган робот “сартарош”, АКШ да сув остида ишлай оладиган робот ‘^аввос” яратилган. Германияда эса Роботлар полицияда ишлайди (уларга портловчи моддалар урнатилган машиналарни очиш вазифаси топширилади). Автомобилсозлик ривожланган барча мамлакатларда (шу жумладан, Узбекистонда) роботлар машиналарни йетишда (айникса, пайвандлаш ишларида) катнашади. Х,озирги кунда ихтирочилар автомобилни бошкара оладиган роботни ясаш билан шугулланишмокда. Бундай роботнинг варианти Волксваген (BW)
заводида (Г ермания) яратилган. “Клаус” лакабли ушбу робот 2000 йилда намойиш килинган. У бошка роботлар каби 2 кул ва 2 оёкди эмас, балки 3 кул ва 3 оёкка эга. Бу робот 2002 йилги кургазмада хам иштирок этган, лекин хали амалда кулланилганича йук. Бундай роботлар устида Японияда хам тажрибалар олиб борилмокда. “Сони” компанияси (Япония) сунъий интеллектли “Айбо” (“Урток”) номли роботни яратди (2004). У уйдаги куп ишларни (мебелни суриш, ойнани артиш, телефон жиринглаганда уй эгасини чакириш ва б.ни) бажаради.
Амалий машFулот.

 1. Куйида бугунги кунда кенг таркалган “Лего” ёрдамида харакатланувчи автомобил манипуляторини конструкциялаш кетма-кетлиги келтирилган. Сиз хам “Лего” ёрдамида харакатланувчи автомобил манипуляторини ясанг.

Керакли материаллар: “Лего” туплами.
Жихозлар: компьютер, проектор, флипчарт доска, маркер, стикер.

1-3


4-78-10
11-12
13-14


15-16


17-18
19-20 1. Пластик идиш копкоFидан фойдаланиб харакатланувчи содда куринишдаги автомобиль тайёрлашнинг берилган расмлардан фойдаланган холда керакли материалларни тупланг ва автомобилни ясанг.

Керакли материаллар: технологик харита, эскизлар, пластик идиш K0ПK0FИ, картон коFOЗ, клучатель, 9 Вольтли батария, двигател, турли пластмасса материаллари.
Жи^озлар: компьютер, проектор, флипчарт доска, маркер, стикер.
2


1
3


7 8 9


¥Назорат саволлари 1. 22 23 24


  25 26 27


  31 32
  Саноат роботи деб нимага айтилади?

 2. Манипулятор деб нимага айтилади?

 3. Робот ва манипуляторнинг бир-биридан фарки нимада?

 4. Манипулятор асосан кандай турдаги курилмаларидан иборат булади?

 5. Робот сузининг луFавий маъноси нима?

 6. Робот терминини биринчи марта нечанчи йилда кайси мамлакат ёзувчиси уз песасида ишлатган?

 7. Роботлар кандай турларга булинади?
 1. мавзу: Технология фанидан амалий машғулотларни ташкил килиш технологияси (2 соат амалий машFулот)

Амалий машғулотдан кузланган максад: Металл ва металмас материаллардан буюмлар тайёрлаш, газламаларга ишлов бериш, пазандачилик ва рузғоршунослик ишлари буйича амалий ишларни бажаришдан иборат.
Тингловчилар фаолиятини ташкил килиш буйича йул-йуриклар:
амалий машғулолар буйича ташкил килинадиган ишларни хавфсизлик техникаси коидаларига амал килган холда ташкил килиш;
берилган маълумотлардан фойдаланиб ижодий ёндашган холда ишларни олиб бориш;
иш сифатига ва дизайнига катта эътибор каратиш.
ишни якунлаш.
Амалий машFулот учун назарий материаллар.
Технология фани дарсларининг асосини амалий машFулотлар ташкил килади. Шу жихатдан хам бу фан бошка фанлардан узига хос равишда ташкил килиниши билан хам ажралиб туради. Шундай экан, ташкил этиладиган амалий машFулотларда назарий машFулотларда олинган билимларни амалда, хаётий тажрибалар асосида мустахкамланади. Бу жараён бевосита укувчилар иштирокида амалга оширилиши билан хам мухим ахамият касб этади. Демак, ташкил этиладиган амалий машFулотлар укувчиларга билим беришнинг асосий ташкилий шаклларидан бири хисобланади. Бу жараёнда турли интерфаол методлардан фойдаланиб амалий машFулотларни ташкил этиш самарали хисобланади. Бунда укувчиларнинг алохида ва узига хос хусусиятлари тулик намоён булади. Улар ижодий ишлайдилар, берилган муаммо устида кушимча манбаалар хамда уз кузатишлари асосида хулосалар чикарадилар, янги Fоя ва фикрлар асосида узларига ишонч, дустлари фикрига хурмат билан караш сифатлари таркиб топади. Бундай амалий машFулотларда белгиланган максад ва вазифалар амалга оширилади ва якуний натижа кафолатланади (1-шакл).
Download 4.13 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling