Filler Sultani


Download 60.22 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/13
Sana29.11.2017
Hajmi60.22 Kb.
#21198
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


ASAR 
KEMAL 
Filler  Sultani 
� 
tt 
ı11 
ı
:. 
toros yayınları 

YAŞAR 
KEMAL 

Filler Sultanı ile 
Kırmızı Sakallı Topal Karınca 

© 
Yayın Hakkı: Yaşar Kemal 
Türkiye'de Yayın Hakkı: Toros Yayınlan 
Yedinci Baskı 
Toros Yayınları, İstanbul 
1994 
Kapak Düzeni: Raşit Gökçeti 
Baskı: Yazır Matbaacılık 
146 
ISBN 
975-433-006-9 
TOROS YAYlNLARI 
Nuruosmaniye Cad. Atasaray Han 
37/406, 34440 
Cağaloğlu-İstanbul 
Tel: 
522 
23 
76 
Fax: 
512 97 92 

Y�ŞAR 
KEMAL 
Filler Sultani 
ile 
K1rm1z1 Sakalll  Topal  Kannca 
toros 
yayınlan 

Fülerin  lc4rınca  ülkelerine  yürüyüp 
kentlerini  yıkıp  onları  tutsak 
kıldtğıdır. 
Filler  sultanı 
bir  ak  güvercinden  daha  ak,  iri,  gör­
kemli  bir  fildi.  Tahtına  oturmuş,  gelecek  ulağı  bekliyor, 
yerinde  duramadığı  her  deviruminden 
belli 
o
luyordu

Derken,  biraz  sonra  beklediği 
ulak,  ulukepez  geldi. 
Bu 
kuş,  hüdhüdlerin  b
aşıydı.  Geniş  ak,  kara  kanatları 
belli  ki  yorulmuştu.  Uzun,  başında, 
boynunda  bir  yay 
gibi  k
a
ba
rmı
ş  kepezi  turuncuydu.  Tüyleri,  balkıyan  bir 
güneş  turuncusunda  yalp  yalp  ediyordu.  Göğsünün  in­
ce, 
san 
tüyleri 
· 
benekllydi. 
Filler  sultanının  başı  yöresinde  üç  kere  uçup  üç 
turuncu 
halka  çizdikten  sonra  vardı,  sultanın  burnu 
ucundaki  dala  kondu. 
'ifSöyle,ıı  diye  acele  etti  filler  sultanı.  ı..

Hoş 
geldin  safalar  getirdin ... 
Söyle,  karıncalardan  ne  ha-
ber, 
bana  iyi  bir  muştu  getirdin 
mi?» 

Ulukepez 
çok  yorulmuştu,  kanatl
arını 
tam  dört  kez 
gerdi,  çırptı,  altındaki 
çınar  dalının  yapraklan  titredi. 
cıSağol  suıtanım,ı>  dedi  ulukepez.  «Varol  sult.anım. 
Karıncalardan  iyi  haberler  var. 
Onlann 
ülkelerinde  tam 
yedi  ay  kaldım.  Bana  çok  iyi  davrandılar,  konukladılar, 
yedirdiler  içirdiler,  dostluk  gösterdiler.  Ben  bu  düny
a
­
da 
hiç  böyle  yaratıklar  görmedim.» 

Filler  sultanı  gürledi: 
ııNe  biçim  yaratıklar  bunlar,  ben  hiç  bir  kannca 
görmedim. ıı 
ııKüçük  ş�ylerdir,ıı  dedi  ulukepez,  kanatıannı  üç 
kez  açarak. 
ııO 
kadar  küçücük  yaratıklardır  ki  sen  çok 
yakından  bakmazsan  bir  kanncayı  göremezsin.• 
ııAnlat,ıı  dedi  !iller  sultanı.  ııBana  bu  küçücük  ya­
ratıkların  hünerlerini  anlat.  Bana  onlann  küçük  ya  da 
büyük  olmalan  değil,  h ünerleri  gerek ... 

Ulukepez  artık  yol  yorgunluğunu  üstünden  atmış. 
dinlenmişti. 
«Al  gözüm  sultanım  seyreyle  sen,  .şimdi  kanncala­
nn  hünerini,�  diye  şakıdı.  Başladı  anlatma�a. 

anlat­
tıkça

!iller  sultanı  kendinden  geçiyordu.  Kendinden  ge­
çiyor,  dunnadan  ulukepeze  soru  üstüne  soru  soruyordu. 
ııBir  kentler  kurmuşlar,  hiç  sorma  sultanıın,  yerin 
altına ...  Görkemli,  uygar  kentler.  Ambarlan  yıl 
on 
iki 
ay  yiyecek,  bal,  çiçek  özü,  tahıl,  böcek  ölüsü  dolu,  dop­
dolu. Başkentlerini geniş ovalann tam ortalarında, özün­
de kurmuşlar. Bu  ovalar  Nil  kıyılanndan  da,  Çukurova­
dan  da daha bereketli.  Hele  bir  ova,  bir  ülke var,  !il  ek­
sen  biter,  öyle  bereketli.  Kuzey  yanını  bu  ülkenin 
.
ulu 
ormanlar  kaplamış.  Kaplan  girse  sökemez  bir 
orman, 
güneyi  de yıl on iki  ay  yemyeşil,  bütün ova yıl on 
iki 
ay 
a�zına  kadar  çiçekle  dolu, alabildi�ine  bir  düzlük ... 
Do­
�usu  tarlalar,  batısı  tarlalar, can  eksen biter,  kuş  eksen, 
kannca  eksen,  an  eksen  biter.ıı 
Ulukepez  anıaıtıkça  coşuyor,  coştukça  anlatıyordu. 
Durmadan  bir  gün  bir  gece  kanncalan,  onlann  kentle­
rini,  ülkelerini  anlattı  !iller  sult
anın
a.  Filler  sultam  da 
kendinden  geçmiş,  bu  coşku  içfudeki  kuşu  dinliyordu. 
Ulukepez,  !iller  sultanının  birden  ayağa  fırladıprn 
gördü: 
ııBütün  fillerim  toplanın,•  diye  batırdı.  Gür 
sesin
­
den �lar 
sallandı. 


Filler topl
alun
ağa 
başladılar. 
Ta uzak ülkelerden  bi­
le  geldiler.  Topl
anma
lan  üç  gün  üç  gece  sürdü. 
Fillerin  aşağı  yukan  hepsi  topl
anın
ca  sultan,  ulu­
kepeze: 
uKonuş,l) 
dedi,  «küçücük,  bizim  göremeyeceğimiz 
kadar 
kuçücük  kanncalann  hünerlerini.» 
-

Ulukepez  pervaz  vurup  havalandı,  filler  yığınağının 
üstünde  geniş  geniş  uçarak,  turuncu  halkalar  çizerek
· 
anıatmağa  başladı.  O  anlattıkça  filler  kendilerinden  ge­
çiyorlardı.  Ağızl
annın 
da  suyu  akıyordu. 
Sonunda  sultan,  tepenin  başındaki  düzlüğe  çıktı. 
Geniş,  eskimiş  tahtı  oradaydı.  Tahtına  çöktü: 
«Duydunuz mu,)) diye sordu, <ıduydunuz mu kannca:.. 
lann  hünerini?» 
«Duyduk,))  dediler. 
«Bir 
fil, 
bir  tek 
fil, 
belki  birkaç  milyar  kannca  bü­
yüklüğündedir,»  dedi  sultan.- <<Öyle  dttfl  mi?»  diye  de 
.. 
ulukepeze  sordu. 
· 
· 
Ulukepez: 
«Belki  daha  da  fazla.» 
ııNe  diyorsunuz  bu  işe?ıı  dedi  sultan.  uNe  diyorsu­
nuz?ıı 
aNe  diyelim,  her  şeyi  en  iyi  sultanımız  bilir,ıı  de­
diler. 
aHaydiyin  öyleyse  kanncalar  ülkesine.  Çabuk 
olun ..
. ı. 
Sultan 
en 
önde, 
tam 
onun  beşının  üstünde  uçan 
hüdhüdler  başı  ulukepez,  onun 
ar�a 
da 
filler  or­
dusu  yola  koyuldular. 
Ulukepez, sultana: 
((Benim  hüdhüdleri  de  çağırsam  n8sıı  olur?))  diye 
sordu. 
•Belki 
bizim  ordunun  da  bir  yardımı  dokunur.)) 
«Aman  ne  duruyorsun,  hemen 
onları  da 
çalır  ulu­
kepez 
kardq,» 
dedi  sultan.  uNe  demek  bir  yardımı  do-


kunur,  hüdhüd  ordusu  olmadan,  o  tez  kanatlı,  t
urunc

kepezli  hüdhüdler  olmadan  ben  bu  dünyada  ne  yapabl· 
lirim  ki...  Hemen  ça�ır  onlan,  hepsini  biltekmil  is-
terim.ıı 
· 
cıOlur,»  dedi,  uçtu  ulukepez.  «Şimdi,  az 
sonra, 
hep­
sini  blltekmil  getiririm.  Sen  sağ  olasın  sultanım.  Allah 
yolunu  açık  etsin.  Kanncalar  üstüne  olim  seferimiz  ut­
kuyla  bitsin.ıı 
cıUtkuyla  bitecek,»  diye  bağırdı  sultan.  Bütün  filler 
de  onun  bu  sözlerini  yinelediler. 
Az  sonra  gök  kanat  sesleriyle  doldu.  Fillerin üstünü 
hüdhüdlerden,  alacalı  kanatlardan,  turuncu  kepezler­
den  bir  bulut  örttü.  Gök  gözükmüyordu. 
ceKannealar  üstüne  olan  seterimiz  utkuyla  bitecek,n 
diye  bağırdı  ulukepez.  Bütün  hüdhüdler,  filler  de  onun 
gibi,  onun  sesiyle  bağırdılar. 
Sevinç  içinde  yollarını  sürdürüyorlardı.  Fil  ordusu 
her  toprağa  bastıkça  dünya  sallanıyordu. 
Dosdoğru, 
üst­
te  hüd.hüdler, kanat kanada vermişler,  alaca  t
urun
cu  bir 
bulutta yanarak, balkıyarak uçuyorlar, aşağıda filler sal­
lanarak,  karın  kanna  yürüyorlardı.  Koca  kulaklan  ara­
da bir de yelken gibi açılıyordu. 
Ve  filler  sultanı,  apak,  ışıl  ışı!,  yurunuş  annmış,  tek 
başına  önde yürüyor,  hüd.hüdler  başı, 
eski 
-pez  de  başının  bir  kanş  üstünde  uçuyor,  konuşuyorlar­
dı.  Cin  fikirli  filler  sultanı  derin  düşünüyordu.  Bu  ka..­
hncalarda  çok  iş  vardı.  Dünyada  bu  kadar  çok  kannca 
variken  böyle  yaşamak  olur  muydu,  Allah  bu  karınca­
lan  bu  kadar  çok  niçin  yaratmıştı?  Elbette  kanncal� 
bu  kadar  çok  yaratılmaların.m  bir  sebebi  olacaktı.  Hüd­
hüdler  başı  gün  görmüş  Ulu.kepezin  anlattıklanna  göre 
dağ  taş  hep  karıncaymış  ve  kanncalar  öylesine  çok  ça­
lışıyorlar,  öylesine  güzel  kentler  yapıyorlar,  öylesine  çok 
yiyecekler  biriktiriyorlarmış 
ki... 
Elbet  bütün  bunların 

bir  sebebi  olacak.  Filler  sultanı  yürürken  kendi  kendine 
işte 
böyle  düşünüyor,  şu  kanncaJan  daha  önce,  gençli­
ğinde  tanıyamadı�na  yanıyordu.  Çok  değerli  bir  za­
man  yitinnişti.  Gençliği,  fillerin  tekıniİ  yaşamlan  ola­
naksızlıklar  içinde  heder  olmuş  gitmişti.  Oysaki  filler 
bu  dünyada,  bu  koskocaman,  görkemli  filler  böyle 
mi 
olmalı,  böyle  kısıtlı  mı  yaşama.lıydılar?  Ama  ne  yapsın 
sultan,  olan  olmuş,  geçen  geçmişti.  Bundan  sonrasını 
iyi  kullanmak  gerekti. 
üç  günlük  bir  yürüyüşten  sonra  ulukepez: 
uRanncalar  ülkesine  geldik  sultanım,ıı  dedi. 
ııNeresi?»  diye  sordu  sultan. 
mukepez: 
ııŞu  ovayı  görüyor  musun  sultanım,  bu  baştan 
so­
na,  alabildiğine,  gözün  görebildiğinden  de  ta  ötelere, 
ulu  bir deniz  kadar  uzanan  geniş  ova  kanncalar  ülkesi­
dir.  Bu  ovanın  ortasında  bir  dağ  vardır,  o  dağın  arka­
sında  da  bundan  daha  geniŞ  bir  ülke...  Bu  ülke  de  öte­
ki  karıncalann  ülkesidir.  Onun  arkasında  da  öteki  ül­
keler 
... 
ıı 
Doğuya  döndü  alabildiğince  uzanan  ormanı,  batı­
ya  döndü  ağzınş.  kadar  çiçek  açmış  çayırlığı,  kuz
_
eye

güneye  döndü,  dağlan,  gölleri,  çiçekleri,  ağaçlan  gös­
terdi.  Filler  durmuşlar  bu  bombO§,  güzel,  aydınlık  ülke­
yi  seyre  daimışiardı  hayranlıkla. 
Sultan  bağırdı: 
1cHazırol 
ı» 
Filler  hazırola  geçtiler. 
((Az 
yukarı bak!» 
Filler  hep  birden  hortumlannı  yukarı  kaldırdılar. 
((İşte  yukarda,  üstüı  üzde  uçan  ulukepezdir, 

si-
zin kılavuzunuzdur.  Önünüzde uçacak, 
size 
kannca kent­
lerini  göste

ec
e
ktir.  Siz  kannca  kentlerini  t�  üstünde 
taş  kalma.yasıya  yıkacaksınız, 
ta  ki 
kanncalar  dize  ge-

leler,  dize  geldikten  sonra  da  huzuruma  çıkıp  bana  yal­
varalar.  Askerlerim,  fillerim,  size  bir  daha  yineliyo
rum

elaman  dedirtinceye  kadar  kanncalarm  gözlerinin  ya­
şına  bakıhayacaksınız.  Komutanlanm,  size  söylüyorum, 
kanncalara  en  küçük  bir  acıma  gösteren  fili  öldürecek­
siniz.  Fil  askeri  acımaz.  Fil  askeri  son  fil  devletini  ke>­
rumak  için  acımayı  yüreğinin  yak
ınına 
getirmez. 
Fil­
ler,  kardeşlerim,  bu  sizin ilk büyük  savaşınızdır.  Eğer bu 
savaşı  kazanacak  olursak,  dünyaya  hükümran  olaca­
ğız.  Filler,  kardeşlerim,  bütün  dünya  yaratıklaı:ı  ve  ta­
rih  durmuş  bize  bakıyor.  Bizim  bu  kutsal  savaşımıza. 
Kanncalan  dize  getiremezsek  bugün,  dünyanın  tekmil 
yaratıklan  ve  tarih  bizi  bağışlamayacaktır.  Tarih  bi­
zim  bugünkü  zaferirnizi  altın  harflerle  yazacaktır.  Fil­
ler  bugünkü  savaşta  büyük  utkuyu  haketrniştir,  çünkü 
filler görkemlidir,  çünkü filler soyludur, çünkü filler ça­
lışkandır.  Kırk  yüzyıllık  filler  tarihi
· 
durmuş orada,  gök­
te  bize  bakıyor.  Yurdumuza  saldıran,  bize  düşmanlık 
gösteren  kanncalam  karşı  bugünkü  savaşta  kesin  ut-

kuyu 
.
kazanamazsak  tarih,  filler  tarihi  bizi  bağışlama­
yacaktır.  Filler,  kardeşlerim,  askerlerim,  eğer  karınca­
lara  yenilirsek  bugünkü  savaşta,  kanımıza  susamış  ka­
nncalar  bir  tekimizi  bile  bırakmayacak,  bizi  toptan  yi­
yeceklerdir.  Bu  yeryüzünden  fil  soyu  silinecektir.  Onun 
için  filler,  kardeşlerim,  askerlerim,  soyumuzun  sürüp 
gitmesi  için  bugünkü  savaşı  k
azan
malıyız,  kanncalar 
ülkesinde  taş  üstünde 
taŞ, 
gövde  üstünde  baş  bırakma­
yacağız.ıı 
Filler  sultanı  işte  böylece  arka  ayaklan  üstüne  di­
kilerek,  ön  ayaklannı  açıp  hortumunu  uzatarak  konuş­
tu,  karıncalara  karşı  fillerini  yüreklendirip,  onlara  kar­
şı  her

filin ·içinde  sonsuz  öç  ateşini  yaktı. 
Ve  hüdhüdler  başı  kılavuzluğunda 
beş  yüz  fil, 
beş 
yüz  ölüm  devi, 
beş  yüz  hışım,  beş  yüz 
keskin  balta  gibi 
10 

pariayarak  karıticalar  kentine  indiler.  Mübal�a  cenk 
olundu. 
Kırmızı, 
kara,  sanca,  atlı  kanncalar  fillerin 
ayaklan  altında  ülkeleriyle,  kentleriyle  birlikte  yerle 
yeksan  oldular. 
Mübala�a  cenk  olundu,  sözünun  kapsamını 
da 
aşan  bir  savaş,  fillik  tarihine  geçti.  Ve 
fil 
savaş 
tarihi­
nin  en  büyük  destanı  yazıldı. 
Bir  anda  feryadü  figanlar  ayyuka  çıktı.  Bir  anda 
kanncalar  ülkesinin  üstünü  bir  ölüm,  bit
· 
yıkım  duma­
nı  örttüi 
· 
Gün  ortasında  tozdan  du
man
dan  göz  gözil 
görmez  oldu.  Gün  kavuşurken  akşama,  ülkelerdeki  ka­
nncalann  sayısı  yan  yanya  inmişti.  Kanncalarm  ka:­
çanı  kurtulmuş,  kaçamayanlan  ezilmişti. 
Filler  sultanı  uzakta  durmuş  savaş  alanını  seyrey­
liyor,  konurlu  konurlu  fillerin  verdikleri  savaşa  bakı­
yordu.  Kann�a  ülkelerinin  üst�ndeld  toz  d
uman 
da 
git­
tikçe  y$nlaşıyordu. 
Sultan  hüdhüdler  başını  çağırttı: 
ııNe  oldu,  şu  gözüken  yerler  kannca  ülkeleriyse, 
bu  gördüklerim  doğruysa  bütün  ülkeler  yerle  bir  oldu. 
Bunlar  daha  ne

en  el
aman 
demiyorlar,  işte  buna  şaşı­
yorum,»  dedi,  yüzünde  bir  ürküntü,  bir  korku  belirdi. 
((Aman  sultanmi,»  dedi  ulukepez,  «a
man 
sultanım, 
elaman  ne  demek, 
�I 
de  ba.k,  binlerce  kannca  savaş 
başladı�dan  bu  yana,  daha  savaş  başlamadan  bile, 
binlerce  karınca  onlan  ba�l
ama
n  için  kendilerini 
se­
nin 
ayakla
rının 
dibine  attılar ...  EÇ"il  de 
ba.k.» 
(.
· 
ııOnlar  çok  küçücükler,»  dedi  ulukepez.  «İğne  ucu 
kadarcıktır  her  birisi.  Blr 

onlan  bu  kadar  uzaktan 
hiç  göremez.» 

«Peki,  seslerini  de  duymadım,»  dedi  filler  sultanı. 
«Sesleri  inceciktir,•  dedi  ulukepez.  ((İyi  ki  duyma­
dın 
onların  sesini. 
Bir  duysaydın, 
acırdın 
onlara 
. .. 
Bir 

a�Jıyor,  bir  yalvanyo!Iar 
ki, 
aman
allall,  yüreği  olan 
da­
yanaınazdı,  ben  bir  kuşken  bile,  dünyanın  üstünde,  dı­
şında.  yaşayan  bir  yaratıkken  bile  onların 
a:�tlanna 
ben  bile  dayanamadım,  acıdan  yüreğim  paramparça 
oldu.  Sen  hiç,  sen  hiç  dayanamazdm  sul tanım,  sen  hiç! 
İyi 
ki  duymadın  onlann  feryadü  tıganlannı...  Askerle­
rin 
de  duymuyor  onıann  a�tlannı,  görmüyorlar  akan 
kanlannı,  kopan  kellelerini 
.
.

İyi 
ki  görmüyorlar  da  sa­
vaşı  böyle  acımasız  sürdürebiliyorlar.  Bak  şu  gö�e.  bak 
benim  kuşlanma  sultanım,  hiç  birisi  kanncalar  ülke­
sinin  üstünde  uçuyorlar  mı?  Kanncaların  bu  haline, 
·
kentlerinin  bu  Yıkımına  can  dayanır  mı,  yürek  olan 
yürek  dayanır  mı?ıı 
ccDayanmaz,»  dedi  sultan.  cclyi  ki  görmüyor,  duy­
muyoruz.» 
·
«Zaten  bütün  yaratıklar  görselerdi,  duysalardı  sa­
vaşı,  bütün  yaratıklar  duyabilselerdi  savaş  çı�lıklarını 
bu  dünyada  savaş  olamazdı.  Savaşın  i�ençliğt  bilinme­
yen  bir  şeydir  de ...  Savaşın  kötülüğü  saklanan  bir  şey
-
­
dir  de,  yaratıklar  onun  için  kabul  edebiliyorlar  savaşı.» 
ccKanatlarına  al  getir  de  karıncalan,  göreytm  on­
lan,»  dedi  sultan.  «Konuşayım  onlarla.  Yazık  oldu,  tek­
mil  ülkelerin  kentlerini  yıkıp  yerle  bir  etmemiz  iyi  ol­
madı.» 
«Yazık  olmadı,»  dedi  ulukepez. 
ccÇünküleytm  ka-
­
nncalar  fillerin 
kim 
olduklannı  bir  iyice  öğrendiler,

kıyamete  kadar  bir  daha  başkaldıramazlar  fillere.  Kı-
­
nlan  kanncalaraysa  aldırma,  bu  dünyada  o  kadar  çok­
karınca  ülkesi,  o  kadar  çok  karınca  var  ki,  say
ama
yız
· 
elektronik  beyin  ile,  tüketemeytz  ezmek  ile, 
kırmak 
ile 
. . .  
» 
!tİyi 
ki  böyle  oldu,»  dedi sultan.  cıŞimdi  al da  kanat­
larına,  getir  şu  karıncalan,  bir  konuşayım şunlarla.  Ba­
kayım,  bakalım  bu  karıncalar,  ne  mene  kişilermiş.» 

Ulukepez,  sultanın  ayaklannın  dibine  indi, 
orada 
'kanncalar  kaynaşıyordular  üstüste,  çığlık  çığlığa. 
((Susun,»  diye  bağırdı  ulukepez. 
Kanncalar  eski  dostlan  ulukepezi  görünce bir  sevin­
diler,  bir  sevindiler  deme  gitsin.  Ağıdı,  inlenmeyi,  çığ­
lıklan  kesip  sevinç  sesleri  çıkardılar . 
ııDar  günümüzde  sen  bize,  imdadımıza  iyi  ulaştın, 
sen  üstelik  de 
fil 
dili  bilirsin,  bizi  sultana  ulaştı
rman
ın 
bir  yolunu  bul,ıı  dediler. 
Ulukepez  de  : 
11Ben  de  işte  bunun  için  geldim  sizin  yanınıza,» 
de­
di.  11Sizi  sultana  götüreceğim.  Sizi  sultan  istedi.  Binin 
kanatlanma.ıı 
Önce  kırmızı  sakallı  kannca  bindi  ulukepezin  ka­
nadına.  Onun  ardından  da  ötekiler,  kanncalann  ileri 
gelenleri  perperişan  doluştular  hüdhüdün  sırtına,  ka­
natıanna:. 
Ulukepez  uçtu, 
sultanın  başı  yöresinde  üç  kere 
döndü,  üç  tane  turuncu,  ışık  saçan  halka  ışıklandı  ba­
şında  ·sultanın,  altın  bir  taç  gibi.  Sonra  da  geldi  sulta­
nın  hortumunun  köküne  kondu. 
((Daha  yakma  kon,ıı  diye  buyurdu  sultan  ııBu  kü­
çücük  şeyleri  göremiyorum,  adlan  kannca  mı  ne?ıı 
11Kannca,ıı  dedi  hüdhüdler  başı,  bir  kanat  çırptı, 
filin  tam  gözlerinin  altına  bir  yere,  yakma  kondu. 
ııGördüm,ıı  diye  bir  sevinç  çığlığı  attı  sultan.  <�Bun­
lar 
mı,  bu  iğne  ucu  kadar  şeyler 
mi 
kannca?ıı 
cıBunlar,n  dedi  ulukepez.  cıüstelik  de  bu  kanadım­
dakiler  kanncılann  en  ululan,  önderleri.ıı 
uAllah  Allah! 
ıı 
diye  şaştı  filler  sultanı.  cıAilah  Al­
lah,  bu  ne  biçim  iş,  bunlar  ne  biçim  yaratıklarmış 
ki 
her 
birisi dünyayı sırtında taşıyormuş bunlann? Doğru mu? 

((Doğru,ıı  dedi  ulukepez,  11her  bir  karınca  bir  dün­
yayı,  bir  !ili  bile  sırtında  taşıyabilir.» 
13 

11Seslerinl  de  duyuyorum,»  dedi  bir  sevinç  çığlı� 
daha  attı  sultan.  «Ne  tuhaf  sesleri  var.»  Yelken  kulak­
lannı  bir  iyice  açtı.  41Bir  vızıltıdan 
da 
daha  ince,  değil 
mi?  Ne  diyorlar,  olduğu  gibi  çevir  dediklerini 
bana. 
Benim  dediklerimi  de  onlara.» 
•Başüstüne,»  dedi  ulukepez.  <sultanım.  Bak  kanadıma.» 
<41ŞU 
kanadınun  ucundaki  ayağa  kalknıış  kannca 
kırmızı 
sakaldır.  Tepeden  tımağa  kan  içinde.» 
«Görüyorum,»  dedi filler  sultanı. 
«0  bir  demircidir,»  dedi  ulukepez. 
«Demek,»  diye  şaştı  fil,  «d�mek  kanncaların  de­
mircisi  de  olurmuş!» 
•Olur,»  dedi  ulukepez.  «Dünyada  ne  kadar  meslek 
v
arsa
,  karıncalarda  da  hepsi  var. 
En 
iyi  mimarlar,  mü­
hendisler,  şu  tekmil  yaratıklar  içinde  karıncalardan 
çıkar.  Derler  ki,  yaratıklar  içinde  ilk  demirGiler  de 
ka.­
rıncalarmış.  Bu  kı
rmızı  sakalın 
soyu  var  ya  sultanıın, 
dünya  kurulduğundan  bu  yana  demirciymiş. 

dJı  d&­
mirciler  sultanı  olurmuş.  Diyor  ki,  filler  demirel  dük­
kanını 
onun  başına  yıkmışlar 
az 
önce,  sağ  a�  duva­
rın  altmda  kalmış  da  kopmuş.» 
«Vah  vah,>>  dedi  sultan,  <koptuğuna  üzüldüm. 
Ama 
ya  kolu  kopsayınış?» 
ızaman 
ölmek  daha  iyi  olurdu,»  diye  ba�rdı  kan 
içindeki  kırmızı 
sakal. 
<sayılır.» 

«Ö�ü  sayılır,»  dedi  sultan,  kan  içindeki  kı
rnuzi 
sa­
kala  acıyarak. 
«Ne  acıyorsun  bana?»  diye  bağırdı  kı
rmızı 
sakal. 
«Bir  ulu  demirelnin  bu  hale  düşmesine 
üzül
ürüm,
» 
dedi  sultan.  <kopmasına  acırım.» 

((Biz  sana  ne  yaptık  da,>>  diye  can  acısıyla  dikle§ti 

rmızı 
sakallı  kannca.  cıBiz  sana  ne  yaptık  ey  sultanlar 
sultanı?  Biz 
sana 
ne  yaptık  da  bizi  bu  duruma  soktun? 
Bak  karşıya,  kannca  ülkeleri  ne  halde  gör,  gör  de  o  taş 
yüreğin  bana  acıyacağına,  bu  yıkılmış  yakılmış,  dünya­
nın  en  güzel  ülkelerine  acısın.» 
-
Ulukepez  kem  küm  ediyor,  kırmızı 
sakalın 
sözleri­
ni  çevirmekte zorluk  çekiyordu  ki,  filler  sultanı  �rdı: 
((Olduğu  gibi  çevireceksin  bu  topalın sözlerini  bana. 
Bir  sözcük  atıarsan  seni  kanatlanndan  tutar
· 
iki  parça­
ya  ayırirım.» 
Ve  ulukepez,  kırmızı  sakalın  sözlerini  sllaana  oldu­
ğu  gibi  çevirdi. 
Filler  sultanı  öfkeyle  �  a�ı  yere  vurdu, 
apak 
teni  kızgınlıktan  kıpkırmızı  kesildi,  uzun  dişlerini  çatır 
çatır  gıcırdattı: 
«Ben  mi,  filler  mi  saldırdı  size?  Deli  misin  sen,  de­
mirci?  Fil  ulusu  hiç  bir  ulusa,  hiç  bir 
zaman 
saldırmaz. 
Fil 
ulusu  barışçıdır,  çalışkandır,  yi�ttir.  Niçin,  ne  de­
meye saldırsın  durup  dururken karıncalar ülkesine?  Şu­
nu  böylece  bilesin  ki  demirciler  başı,  bizler,  filler,  yal­
nız  kendimizi  savunuı:uz.  Sen  acıdan,  ayetının  kopma­
sından  dolayı  fillere  yüklüyorsun  saldınyı.  Şu  karşıda 
gördü�ümüz  yıkım,  toz  d
uma
n  bizim  değil,  sizlerin,  ka­
rıncalann 
saldınsıdır.  Bunu  bütün  dünya  böyle  bili­
yor.  İlk  saldın  kanncalardan  geldi,  siz,  siz,  siz  kannca­
lar  bizim  evlerimizi,  kentıerimizi  başı
mıza 
yıktınız,  iş­
te  bunun  karşılı�ı  da  aldınız.  Evet,  ve  de  evet  aldınız. 
Banşçı  filleri  kızdırdınız.  Filler  de  kızınca  işte  gördü­
nüz  olanı  biteni.  Siz  kendinize,  çoğunluğunuza  çok  gü­
vendiniz  de  sa.ldırdınız  filler  ülkesine.  Siz  birleşmiş  ya­
ratıklar  yasasını  toptan  çi�ediniz.  Filler  azlık,  sizler 
çokluksunuz.  Ama  bilmeliydiniz  ki  haklı  azınlık,  haksız 
çoğunluktan  daha  güçlüdür.» 
15 

Filler  sultanı  durdu.  soluk  aldı,  hortumunu  sağa 
sola  kıvırdıktan  sonra: 
«Siz,ıı  dedi,  cıfiller  ülkesine  saldırma.kla  büyük  bir 


yanlış  yaptınız.  C
ezaru
zı  da  lıjte  en  ağır  bir  biçimde  gör-
dünüz.ıı 

rmızı 
sakalın,  öteki  kanncalann  dilleri  tutulmuş, 
bir  tek  sözcük  bile  söyleyemiyorlardı.  Arada  sırada  ağız­
lanndan,  ((biz  mi,  biz  mi  saldırdık  fillere,  biz  mi?,  sözle­
ri 
dökülüyordu,  o  kadar. 
Ağzı  kurumuş  kırmızı  sakalın  sonunda  dili  açıldı: 
<<0  kocaman,  tanrı  kadar  büyük  fillere  biz  kannca­
lar  nasıl  saldınnz,  sultanımız?ıı 
«Siz  çoğunluğunuza.  güvenerek  saldırdınız  fillere, 
saldırdıruz. 
ıı 
cıSaldırrn.adık. 
ıı 
cıNe?ıı  diye  gürledi  filler  sultanı.  «Bir  de,  bir  de 
sözlerime  karşı  çıkıyor!  Ulukepez,  at  şunlan  sırtından 
ayağırnın  altına 
... 
ıı 
uArnan  sultanım,ıı  diye  yalvardı  ulukepez,  uarnan 

sultanım  yanlış  anlaşıldı.  Onlar  başka  bir  şey  söyle­
diler.ıı 
«Öyle  mi?ıı  diye  bağırdı  sultan.  ccÖyle  mi?ıı  Sesin­
den  toprak,  orman,  gökler,  dağlar  zangır  zangır  titredi. 
Başta  topal  karınca,  sonra  ötekiler: 
«Yanlış  anlaşıldı  sözlerimiz,ıı  dediler.  «Biz  saldır­
dık  fillere,  onların  evlerini  kentlerini  başianna  biz  yık­
tık.  Fillerin  hepsini  ezdik,  öldürdük,  ondan  sonradır 
ki 
filler  de  kızdılar,  bizim  ülkemize  girdiler.  Aaah,  keşki 
kızdırmasaydık  onlan.ıı 
((Hah, 
şimdi  oldu!ıı  diye  bağırdı  sultan. 
«Biz  ettik  sen  etme  sultanımız.  Bir  daha  hiç  bir  ka­
rınca  filler  ülkesine  ayak  basmayacak,»  diye  söz  verdi 
ötekiler. 
16 

ccAyak  basacak,>l  diye  bağırdı  sultan,  gökler 
· 
çatır-
dadı. 
ıcAyak  basacak,ıı  diye  yineledi  kanncalar. 
«Kötü  gözle  bakmayacaklar  filler  ülkesine.» 
Kanncalar  yinelediler: 
((Kötü  gözle  bakmayacağız.ıı 
Csaldınlardan  vazgeçecekler.  Bir  daha  hiç  bir  zaman 
fii­
ler 
ülkesine  kötü  gözle  bakmayacaklar.ıı 
C


Download 60.22 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling