Mavzu №1: Kirish. Fiziologiya fani, provizorlar uchun ahamiyati. Fiziologiya fanini o’rganishni zamonaviy laboratoriya usullari


Download 125.74 Kb.
bet2/10
Sana21.09.2020
Hajmi125.74 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3-mavzu. Tayanch-harakat apparati.


Aralash suyaklarga qaysi suyaklar kiradi?

Chakka suyaklari

Ko’krak qafasi suyaklari

Chanoq suyaklari

O’mrov suyaklari
Rivojlanishi jihatidan birmuncha keyin vujudga kelgan va harakatchan bo’ladigan uzuq birlashmalar nima?

Diartrozlar

Sinartrozlar

Diafizlar

Gemiartrozlar
Qaysi birikish sindesmozlarga misol bo’ladi?

Choklar va paylar yordamida birikish

Tog’aylar yordamida birikish

Paylar yordamida birikish

membranalar yordamida birikish
Suyaklarning suyak to’qimasi yordamida birikishi ………..deyiladi

Sinostozlar

Sindesmoz

Sinxondrozlar

Diartrozlar
Qaysi umurtqani massiv tayanch qismi (tanasi) deyarli yo’q?

1-bo’yin umurtqasi

5-bel umurtqasi

6-ko’krak umurtqasi

2-dum umurtqasi
Ko’z kosasini qaysi suyaklar hosil qiladi?

Yuqori jag’, yonoq, peshona

Pastki va yuqori jag’,burun suyagi

Peshona,pastki jag’,ponasimon suyak

Yonoq, peshona
Bir biriga qarama-qarshi yo’nalishda ishlaydigan muskullarga nima deyiladi?

Antagonistlar

Agonistlar

Sinergistlar

Fleksorlar
Muskul ustini o’rab turuvchi parda nima deyiladi?

Fassiya

Plevra

Periost

Endokard
Suyakning qattiqligi nimaga bog’liq?

Mineral tuzlarga

Osseinlarga

Suyakning hajmiga

Osteoblastlarga
Quyidagi suyakning tarkibiy qismlaridan qaysi biri retikulyar to’qimadan tashkil topgan?

Ko’mik

Ilik

Periost

Bo’g’im
Bir o’qli bo’g’imga qaysi bo’g’im misol bo’ladi?

Barmoqlar falangaaro bo’g’imlari

Bilakuzuk bo’g’imi

Yelka bo’g’imi

Tizza bo’g’imi
Ikki o’qli b’g’imga qaysi bo’g’im misol bo’ladi?

Bilakuzuk bo’g’imi

Yelka bo’g’imi

Bilak-tirsak bo’g’imi

Barmoqlar falangaaro bo’g’imi
Ko’p o’qli bo’g’imga qaysi bo’g’im misol bo’ladi?

Umurtqalararo bo’g’imlar

Bilak-tirsak bo’g’imi

Barmoqlarning kaft usti bo’g’imi

Bilakuzuk bo’g’imiTurk egarchasi qayerda joylashgan?

Ponasimon suyakda

ensa suyagida

Peshona suyagida

chakka suyagida
Qorinda nechta serbar muskul bor?

3

1

2

4
Boshni tik tutib turishda qaysi muskullarning ahamiyati katta?

To’sh-o’mrov-so’rg’ichsimon muskul

Mimika muskullari

Qorinning serbar muskuli

Deltasimon muskul
Ko’krak qafasi suyaklari tuzilishi jihatidan qaysi suyaklarga kiradi?

G’ovak suyaklarga

Naysimon suyaklarga

Yassi suyaklarga

G’alvir suyaklarga
Suyaklarning tog’aylar yordamida birikishi nima deyiladi?

Sinxondrozlar

Diartrozlar

Sindesmozlar

Sinostozlar
Umurtqa pog’onasini yon tomonga qiyshayishi nima deyiladi?

Skolioz

Lordoz

xondroz

Kifoz
Qayiqsimon suyak qayerda joylashgan?

Qo’lda

Boshda

Oyoqda

Ko’krak qafasida
Bir yo’nalishda ishlaydigan muskullar nima deyiladi?

Agonistlar

Antagonistlar

Rotatorlar

Abdukatorlar
Bukuvchi muskullar nima deyiladi?
Fleksorlar

Ekstenzorlar

Adduktorlar

Rotatorlar
Suyak to’qimasining hujayralari:

osteoklast, osteoblast, osteosit

osteosit, xondroisit, plazmosit

osteoblast, limfosit

neyrosit, trombosit
Bo’g’imda qanday qismlar farqlanadi:

bo’g’im yuzasi, bo’shlig’i, bo’g’im xaltasi

bo’g’im qopqog’i, suyuqligi

bo’g’im bo’shlig’i va suyuqligi

bo’g’im teshigi va qopqog’iYelka suyagi qanday shakldagi bo’g’imni hosil qiladi?

sharsimon

ellipsimon

silindrsimon

tuxumsimon
Kaft usti suyaklari necha dona bo’ladi?

8

6

7

9Kaft suyaklari necha dona bo’ladi?

5

4

3

6Muskullar qanday vazifani bajaradi?

qisqarish

cho’zilish

sekretor

impuls o’tkazish
Odam tanasidagi muskullarning soni qancha va muskullar qanday prinsipda joylashgan?

soni 400, simmetrik tarzda joylashgan

soni 250, asimmetrik tarzda joylashgan

soni 300, simmetrik tarzda joylashgan

soni 350, asimmetrik tarzda joylashganIchkariga aylantiruvchi muskullar nima deyiladi?

Pronatorlar

Supinatorlar

Adduktorlar

Ekstenzorlar


4-мавзу. QON VA LIMFA.QONNING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARI.

QONNING SHAKLLI ELEMENTLARI.QON PLAZMASI.LIMFA


Qanday moddalar ichki muhit suyuqligini tashkil etadi?

qon, limfa va to’qima suyuqligi

limfa va to’qima suyuqligi

bo’shliqlar suyuqligi

gormonlar
Katta odam organizmida necha litr qon bo’ladi?

5 l

2 l

3 l

4 l
Qonda leykositlarning kamayib ketishi qanday nomlanadi?

leykopeniya

leykositoz

fagositoz

pinositoz
Eritrositlar qanday tuzilgan?

yadro tutmagan hujayra

yadro tutuvchi hujayra

hujayra emas

yadro va yadrochadan iborat hujayra
Qonning reaksiyasi pH nechaga teng?

7,35-7,42 kuchsiz ishqoriy

7,2-7,3 ishqoriy

7,0-7,2 normal

7,5-7,6 kuchsiz ishqoriy
Limfositlar qanday hujayralarga bo’linadi?

Т va В- limfositlar!

В-limfositlar, monositlar

Т,В va А-hujayralarga

imfositlar bo’linmaydi
Butun qon hajmini necha %ni plazma va shaklli elementlar tashkil etadi?

55-60%, 40-45%

60-65%, 35-40%

35-40%, 60-65%

40-45%, 55-60%
Qon depolari bo’lgan a’zolar qaysilar?

Jigar, taloq, teri

Jigar, buyrak, teri

Teri, taloq, o’pka

Teri, taloq, buyrakQon plazmasining necha %ni oqsillar tashkil etadi?

7-8%

5-6%

6-7%

9-10%
Albuminlar bilan fibrinogenlar qayerda sintezlanadi?

jigarda

ko’mikda

limfa tugunlarida

taloqda
Qon plazmasida albuminlar bilan globulinlar necha % ni tashkil etadi?

4.5%, 1.7-3.5%

4%, 1.7-3.5%

4.5%, 2-3.5%

4.5%, 3-3.5%
Bakteriya va yot oqsillardan himoyalashda muhim ahmiyatga ega oqsil qaysi?

Gamma globulin

Alfa 1-globulin

Betta globulin

Alfa 2-globulin
Oqsillar qonning qanday bosimini belgilab beradi?

Onkotik

Osmotik

Atmosfera

Arterial
Mineral moddalar plazma tarkibidagi moddalarning necha %ni tashkil etadi?

0.9%

0.6%

0.7%

1%
Plazma yopishqoqligi suvdan necha marta katta?

1.7-2.2

1.5-2

2-2.5

1.8-2
Eritrotsitlar pardasi yorilib, yemirilishi nima deyiladi?

Gemoliz

Fagositoz

Gemostaz

Asidoz
Osmotik bosimi qon bilan birdek bo’ladigan tuz eritmalari qanday eritmalar deyiladi?

Izotonik

Gipertonik

Gipotonik

Fiziologik
Qon bufer sig’imining necha %i gemoglobinga bog’liq?

75

80

70

85
Qon reaksiyasining kislota tomonga surilishi nima deyiladi?

Asidoz

Alkaloz

Gemoliz

Gemostaz
Eritrositlar stromasi qovuzloqlarida nima joylashgan?

Gemoglobin

Oqsil

Glukoza

Mineral modda
Eritrotsitlar diametri qanchaga teng?

7-8mkm

8-10mkm

6-8mkm

8-9mkm
Eritrotsitlar qonga chiqqach necha kun yashaydi?

20-130 kun

2-5 kun

50-60 kun

150-170 kun
Kuchli oksidlovchilar ta’sirida gemoglobin oksidlanib qanday birikmaga aylanadi?

Metgemoglobin

oksigemoglobin

Karboksigemoglobin

Gemozin
Fagositoz hodisasini kim kashf etdi?

Mechnikov

Montane

Ringer

Pavlov
Allergik kasalliklar va gijja invaziyasida qaysi leykotsitlar ko’payib ketadi?

Eozinofil

Bazofil

Neytrofil

MonotsitGumoral immunitetni qaysi limfotsitlar yuzaga chiqaradi?

B-limfotsit

T-limfotsit

Monotsit

Limfotsit
Eritrositlar sonini normadan ortib ketishi nima deyiladi?

polisitemiya

eritropeniya

anemiya

leykositoz
Ovqat yeyilgandan keyin limfa suyuqligini sutdek oq rangda bo’lishiga sabab nima?

yog’larni ichaklardan so’rilishi

oqsillarni ichaklardan so’rilishi

mineral tuzlarni ichaklardan so’rilishi

uglevodlarni ichaklardan so’rilishi
1mm3 qonda o’tacha qancha trombotsit bo’ladi?

200-300 ming

6-8 ming

100-150 ming

300-400ming
Qondagi shaklli elementlarining solishtirma massasi qanchaga teng?

1.090

1,025-1.034

1.03-1.04

1.050-1.060


Download 125.74 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling