Qaraqalpaq til ha`m a`debiyati fakul`teti Qaraqalpaq til bilimi kafedrasi


Download 0.58 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/8
Sana26.06.2017
Hajmi0.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

O`zbekstan Respublikasi Joqari ha`m orta arnauli bilim ministrligi 

 

A`jiniyaz atindag`i No`kis ma`mleketlik pedagogikaliq instiuti  

 

 Qaraqalpaq til ha`m a`debiyati fakul`teti 

 

 

Qaraqalpaq til bilimi kafedrasi 

 

 

 

 

 

 

 

«TU`RKIY TILLERININ` SALISTIRMALI GRAMMATIKASI « pa`ninen 

lektsiya tekstleri 

 

 

 

 

Oqitiwshi:            F.i.k dots. A.Aymurzaeva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N O` K I S- 2012 

 

Tu`rki tilderinin` salistirmali grammatikasi 

pa`ninin` maqseti, mazmuni 

  

J o b a s i 

 

             1. Pa`nnin` mazmwni, mindeti, maqsati              2. Tu`rki tilderinin` salistirmali fonetikasi 

             3. Juwmaq  

A`debiyatlar 

 

    1. M.Tomanov «Tu`rki tilderinin` salistirmali  grammatikasi»    2. A.N.Kononov « Grammatika sovremennogo turetskogo literaturnogo yazika» M. 1956 g. 

   3. S.Isaev «Qazaq a`debi tilinin` damui» Almati 1973 j. 

  4. A`.Qwrishjanov, M.Tomanov»Orxon-Enisey eskertkishterinin` zertteu tarixi men grammatikaliq 

ocherkter» Almati 1966 j. 

 5. ”.Aydarov, A`.Qwrmanjanov «Ko`ne tu`rki jazba eskertkishterinin` tili» Almati,      1961 jil. 

Tu`rki tilderi, olardin` jalpi sipati nemese jeke tu`rki tilinin` o`zindik ereksheligi jayli aytpas bwrin 

olardin`  ba`rine  ortaq  zan`diliqtar  qanday  deytin  ma`selege  toqtau  orindi.  O`ytkeni  jalpi  tu`rki  tilderine 

ortaq zan`diliqtar ta`n, bwl olardi basqa tildik sem`yalardan ereksheleytin belgiler bolip tabiladi. 

Tu`rkologiyaliq  zertteuler  boyinsha,  tu`rki  tilderinin`  barliq  toptarina  ta`n,  olardi  o`z  aldina  derbes 

sem`ya retinde ereksheleytin belgiler minanday bolip keledi. 

1. Fonetikaliq ju`ye boyinsha :a)so`zdin` birinshi buininda kezdesetin dauistilar men so`zdin` kelesi 

buindarinda  wshiraytin  dauistilar  eki  tu`rli  ju`ye  qwraydi.  Birinshi  buinida  ashiq-qisan`,  juan-jin`ishke, 

erindik-ezulik bolip jwptasatin 8 dauisti dibis jwmsaladi. Keybir tilderde bwl 8 dauisti dibis 16-g`a deyin 

ko`beyedi.  O`ytkeni  olarda  dauisti  dibistar  a`dettegidey  a`ri  sozilin`qi  dibistaladi.  Ekinshi  ja`ne  odan 

keyingi  buindarda  ko`bine  juan-jin`ishke,  ashiq-qisan`,  erindik-ezulik  bolip  bo`linetin  6  dauisti  dibis 

jwmsaladi.  Sonimen,  birinshi  buin  vokalizmi    men  ekinshi  buin  vokalizmi  sandiq  jag`inan  da,  sapaliq 

jag`inan  da  birdey  emes,  a`r  tu`rli  bolip  otiradi.  a`)  birshama  ju`yeli  bolip  otiratin  singormanizmz 

an`dilig`i.  Singormanizm  zan`i  biren-saran  tilderde  (mis:  wyg`ir  tili)  umlautpen  ku`rdelenip  otiradi.  b) 

so`z basinda 7 dauissiz fonema aytiladi, onin` to`rteui-shwg`il dauissizdar (b, t, q, ch) bireui mwrin joldi 

(m), ekeui -izin` (s, y). So`z ortasi men son`inda 17 dauissiz aytiladi, olardin` jeteui shwg`il - p, b, d, k, q, 

g,  ch  to`rteu  mwrin  joldi  -  m,  r,  n,  n`  to`rteui  izin`  dauissizdar  -  y,  s,  z,  sh  ekeui  diril  dauissizdar-  l,  r 

son`indag`i shwg`ildar eki variantti g`, g wyan` dauissizdari so`z ishinde twraqti boladi. So`zdin` absolyut 

basinda  bir  g`ana  dauissiz  aytiladi,  yag`ni  so`z  basinda  dauissizdardin`  qabattasip  kelui  tu`rki  tilderine 

ta`n emes. 

2.  Morfologiyaliq  qwrilisi  boyinsha:  morfologiyaliq  qwrilistin`  negizi-affiksatsiya.  Olay  bolatin 

sebebi  -  tipologiyaliq  jag`inan  jalg`amali  topqa  jatadi.  Ma`ni  men  qizmeti  a`rtu`rli  affikster  bir-birine 

qabattasip, qosarlanip jalg`ana beredi. 

So`zdin`  morfologiyaliq  qwrilimi  u`sh  elementten: tu`bir  men  suffiksten ja`ne jalg`audan  qwraladi. 

Osi bo`likterden qwralg`an so`zder negizinen 3 tipke bo`linedi. 1. Tek qana tu`birden qwralg`an so`zder. 

2.  Tu`bir  men  bir  ne  birneshe  jwrnaqtardan  qwralg`an  so`z.  3)  Tu`bir  men  bir  ne  birneshe  jalg`audan 

qwralg`an  so`z.  Tu`rki  tilderin  zertteushiler  so`zdin`  jog`arida  ko`rsetilgen  u`sh  tipterdin`  qwrama 

elementterinin`  keybirinin`  orin  auistiruinan  ja`ne  qosimshalardin`  tu`rlerinin`  qatisuinan  jasaladi. 

To`rtinshi tiptin`  qwrami mina ta`rizdes: tu`bir-jwrnaq-jalg`au-aralas qosimsha jalg`au. Mis: dau-las-qan-

dar-diki-nen:  a`)  so`z  taptari  tu`r  jag`inan  basqa  tilderdegi  sonday  tipterdi  negizinen  qaytalag`anmen, 

olardan o`zge shilaular tobinin` bar ekeninimen erekshelenedi. Shilaular grammatikaliq qizmeti jag`inan 

indevropa  tilderindegi  predlogtarg`a  wqsas  bolg`anmen,  qoldanilu  in`g`ayi  jag`inan  mu`lde  o`zgeshe. 

Jalpi  jalg`amali  tilderde  so`zderdin`  ornalasu  ta`rtibine  say  shilaular  da  o`zderi  qatisti  so`zderden  keyin 

keledi.  Al  basqa  tilderdegi  predlogtar  bolsa,  o`zderi  qatisti  so`zdin`  aldinan  keledi.  Sonimen  roman-

german tilderinde qoldanilatin artikl`der ju`yesi tu`rki tilderinde joq. 

3.  Leksikaliq  qor  boyinsha:  a)  bayirg`i  leksika  naqti  wg`immen  baylanisti  bolip  keledi  de, 

intelektualdi  leksika,  abstrakti  ja`ne  ma`deni  wg`imdi  bildiretin  so`zder  ko`bine  basqa  tilderden  ko`ne, 

jan`a  da`uirlerde  auisqan  bolip  otiradi.  a`)  bayirg`i  leksika  ko`bine  bir  buindi,  keyde  eki  buindi  bolip 

keledi:  b)  ma`n-mag`ina  twrg`isinan  jiktelgen  singormoniyaliq  paralel`der  bar:  v)  sinkretizmnin` 

(tu`birlerdin`, negizderdin`) izderi bar. 4. Sintaksistik qwrilisi boyinsha: a) so`zder arasindag`i sintaksistik qatinas ko`bine olardin` ornalasu 

ta`rtibi  boyinsha  beriledi.  Sintetikaliq  ta`silder  arqili  sintaksistik  qatinastardin`  berilu  aumag`i  orin 

ta`rtibine  qarag`anda  a`ldeqayda  tar:  a`)  so`z  tirkesi  qwraminda  bolsin  bag`inishti  mu`sheler  birinshi 

aldin`g`i  orinda  twradi.  Aniqtauish  aniqtalushinin`  aldinda,  toliqtauish  pen  pisiqtauish  bayandauishtin` 

aldinda,  sol  siyaqti  bastauish  bayandauishtin`  aldinda  twradi.  b)  sin  esimmen,  san  esimder  aniqtauish 

qizmetinde zat esim aniqtalushimen eshbir qosimshasiz qabisa baylanisadi. g) swrau ma`ndi so`ylemder 

swrauliq  shilaular  men  aytiladi.  d)  xaliq  tilderinde  tu`sindirmeli  esimdikter  joq,  sondiqtan  olar  arqili 

qaliptasatin  sabaqtas  ya  salalas  tu`sindirmeli  so`ylemder  joq.  A`debi  tilde  onday  so`ylemderdin`  ornina 

so`ylemge  wqsas  konstruktsiyalar-so`z  tirkesteri  qoldaniladi.  Tu`rki  tilderinin`  so`zderine  g`ana  ta`n, 

olardi  basqa  tilderden  ereksheleytin  o`zgeshelikte,  tu`rkologiyaliq  zertteu  qoritindilarina  qarag`anda 

osilar. 

1.  Fonetikaliq  zertteu  ob`ektisi-so`yleu  tili.  So`yleu  tili  dep  dibistar  ju`yesi  men  irg`aq  -  dibistalu 

a`ueninin`  (ekpin,  ton,  pauza)  birligi  aytiladi.  So`ytip  fonetika  tildin`  dibistar  ju`yesi  men  irg`aq  - 

dibistalu sipatin birge qarastiratin boladi. 

Zertteudin`  fonologiyaliq  bag`iti  tildegi  fonemalardi,  fonemalar  ju`yesin  aniqtaudi  maqsat  twtadi. 

Bwl u`shin zertteudin` a`r tu`rli a`disteri qoldaniladi. Jii qoldanilatin a`dis - oppozitsiya a`disi. Bwl a`dis 

boyinsha  bir-birinen  mag`inaliq  ayirmashilig`i  biren-saran  dibis  o`zgesheligine  negizdelgen  so`zder 

zertteu  ob`ektisi  retinde  alinadi.  Zertteudin`  ekinshi  bir  a`disi  kommutatsiya    a`disi  dep  ataladi. 

Kommutatsiya  a`disi  boyinsha  ob`ekti  retinde  aling`an  so`z  qwramindag`i  bir  dibis  basqa  dibispen 

auistiriladi  da,  onin`  so`z  mag`inasina  a`seri  zertteledi.  Sonimen  qatar,  fonetikaliq  zertteulerde 

distributsiyaliq  taldau  a`disi  de  qoldaniladi.  Alayda  son`g`i  kezderi  fonologiyaliq  zertteulerde  jeke  bir 

g`ana  a`disti  qoldanudin`  bir  jaqtilig`i  jayinda  ko`p  aytilip  ju`r.  Zertteushilerdin`  ko`pshiligi  atalg`an 

a`disterdi qatar qoldanudin` jemisti bolatindig`in da`leldep otir. 

Salistirmali  fonetikaliq  dibistiq  ju`yeni  zertteudin`  jog`arida  ko`rsetilgen  eki  tu`rli  maqsatpen 

biriktiredi.  Og`an  sebep:  tuis  tilderdin`  fonetikaliq  ju`yesin  salistirg`an  kezde  olardin`  wqsas,  bir-birine 

ten` qwbilistarin aniqtap qana qoymay, nenin` saldarinan payda bolg`an deytin swraqqa jauap beredi. 

2.  Salistirmali  grammatika,  onin`  bir  salasi  salistirmali  fonetika  salistiru  a`disin  tilderdin`  arealdiq 

shektelisimen  toliqtirudi  qajet  etedi.  Salistiru  a`disin  qoldanu  zertteletin  tilderdin`  genetikaliq  tuistig`in 

moyindaudan  kelip  tuadi.  Belgili  bir  tilder  tobinin`  bir  g`ana  negizden  nemese  bir-birine  jaqin 

negizderden  tarag`andig`in  dayindau  arqili  olardi  o`zara  salistira  zertteudin`  ob`ektiligi  kelip  shig`adi. 

Bir-birine  jaqin,  tuis  dep  tanilg`an  tilderdi  arealdiq  a`dispen  zertteu  mwnday  tilderdin`  qaliptasu,  damu 

barisinda  o`zara  a`seri  bolatindig`in  moyindaudan  kelip  shig`adi.  mis:  Orta  Aziyada  ornalasqan  tu`rki 

tilderinin`  bir-birine  iqpalin  zertteu-arealdiq  a`distin`  mindeti.  Ornalasu  mindetine  qaray  arealdiq 

lingvistikag`a  bir-birine  o`te  jaqin  tildermen  qatar,  bir-birine  birshama  alis  tilder  de  zertteu  ob`ektisi 

boladi.  Orta  Aziyadag`i  tu`rki  tilderinin`  bir-birine  jaqindiq,  wqsastiq  da`rejesi  a`r  tu`rli:  qazaq, 

qaraqalpaq tilderi bir-birine o`te jaqin bolsa, o`zbek, tu`rikmen tilderi birshama alis.Biraq zamandar boyi 

shektes territoriyada o`mir su`ru jii aralasudi qajet etedi. Sondiqtan atalg`an tilderdin` qazaq tiline iqpali 

qipshaq tobindag`i bashqwrt tiline qarag`anda ko`birek boldi.sonin` saldarinan olardin` qwraminda wqsas 

belgilerdin`  qaliptasuina  alip  keldi.  Salistirma  zertteude  arealdiq  a`disti  qoldanudin`  qajettigi  osinday 

jaylarmen ayqindaladi. 

Dibistar  jiintig`i  so`z  qwraydi.  Alayda,  onin`    dibistiq  qwrami  beriletin  wg`imnin`  (zat,  qwbilis, 

qimil)  ereksheligimen  tikeley  baylanisti  emes.  Ekinshi  so`zben  aytsaq,  qwm  so`zinin`    osilay  dibistalui 

qwmnin`  qwrilimdiq  ereksheligimen  baylanisti  emes.  Sondiqtan  ol  a`r  tilde  a`rtu`rli  boladi.  Wg`im,  zat 

erekshiligi  olardi  belgileytin  so`zderdin`  dibistiq  qwramimen  baylanisti  ekendiginin`  tag`i  bir  da`leli-

wqsas dibisti jiintiqtardan twratin so`zder bir tildin` o`zinde a`rtu`rli wg`imdardi bildiredi. 

4. A`leumettik-ekonomikaliq t.b tarixi tirshilik erekshelikterin baylanisti qa`zirgi tu`rki xaliqtarinin` 

qay-qaysisi  da  tarixi  etnogenezdik  twrg`idan  a`r  tu`rli  dialektilerde  so`ylegen  taypalardan  qwralg`an. 

A`rtu`rli    dialektilerde  so`ylegen  taypa  tilderi  negizinde  qaliptasqan  tilderdin`  qwraminda  dialektilik 

ayirmashiliqtar  boladi.  Mwnday  tilder  tarixi  damu  barisinda  bir-birine  a`ser  etedi.  Son`g`i  protsesster 

tilderdin` jeke toptarinin` ishinde qaliptasqan normadan auitqushiliqtardin` shig`uina alip keldi. 

Tu`rki  tilderinin`  ishinde  basqa  tildermen  birneshe  qabat  aralasudin`  na`tijesinde  qaliptasqan  til-

chuvash  tili.  Chuvash  tilinde  basqa  tu`rki  tilderi  arasinda  bolatin  dibis  sa`ykestikteri  ju`yeli  tu`rde 

kezdespeydi.  Chuvash  tilinin`  fonetikaliq  ju`yesin  zertteushiler  onin`  vokalizmi  qwraminda  Edil 

boyindag`i  tu`rki  tilderine  ortaq  bolip  keletin  ereksheliktermen    qatar,  ol  tilderden  o`zgeshe  taza 

«chuvashtiq izdi» de, sonday-aq a`rqili fonetikaliq qorshaudin` na`tijesinde qaliptasqan o`zgeristerdi ja`ne 

keyingi zamandarda auisqan so`zder qwramindag`i o`zgeristerdi ajiratadi. Chuvash tilinin` Edil boyindag`i tildermen ortaq bolip keletin erekshelikterdin` qatarina a dibisinin` 

erindik  in`g`ayda  aytilui,  o>u,  o>w(u`)    auisulari  a  dibisinin`  a`bden  qisan`dap  i  -ge 

aynalui,reduktsiyalang`an,  u,  w,  i,  (i),  i  dibis  qatarlarinin`  qaliptasui  jatadi.  Al  chuvash  tilin  Edil 

boyindag`i  basqa  tu`rki  tilderinen  ereksheleytin  «taza  chuvashtiq»  belgiler  qatarina  so`zdin`  basqa 

shenindegi etimologiyaliq dauistilardin` ornina dauistilar men dauissizdardin` tirkesip aytilui jatadi. 

Belgili  da`rejede aralas tilder  qatarina tatar,  wyg`ir,  o`zbek  tilderi  de jatadi.  Mis:  so`z  basindag`i  ,j 

dibistarinin`  aytilui.  Biraq bwlardin`  aralastig`i  sirtqi  tilderdin`  (a`serdin`)  na`tijesi  emes,  dialektilerdin` 

o`azar  qatinasinin`  na`tijesi.  Tu`rki  tilderinde  so`z  basinda  qatan`,  wyan`  dauissizdardin`  almasui  da 

dialektilik qarim-qatinastin` a`seri bolsa kerek. 

5. A`r qili ju`yedegi tilderdi zertteushiler u`ndi-evropa tilderine qarag`anda tu`rki tilderi bir-birinen 

sonshaliq alshaq emestigin atap ko`rsetedi. Olay bolatini-tu`rki tilderinin` bir-birimen qoyan-qoltiq jaqin 

qonistas  bolui  bizdin`  zamanimizdan  sonshaliq  alshaq  jatqan  joq.  Ortaliq  Aziyanin`  tu`rki  taypalarinin` 

ortaq  Otani  bolg`an  da`uir  bizdin`  zamanimizdin`  alg`ashqi  7-8  g`asirlarina  qatisti  bolg`andig`i  belgili. 

Wzaq  uaqit  qoyan-qoltiq  qonistas  bolu  olardin`  tilderinin`  jaqindasuina  jag`day  jasadi.  So`ytip 

territoriyaliq    jag`inan  birin`g`ay  ornalasu  jeke  tilder  qwraminda  tildik  erekshelikterdin`  birin`g`ay 

qaliptasuina  alip  keldi.  Tilder  qwraminda  bir  negizden  tarau  belgilermen  qatar,  qonis  birin`g`aylig`inan 

tug`an  ortaq  belgiler  nemese  arealdiq  erekshelikter  qaliptasa  bastadi.  Tu`rki  tilderi  ishinde  territoriyaliq 

belgiler  jag`inan  birin`g`ay  bolip  keletin  Edil  boyi  Orta  Aziyaliq  arealdardi  ajiratug`a  boladi.  Edil 

boyindag`i  tatar,  bashqwrt  ja`ne  chuvash  tilderine  ortaq  belgiler  dep  chuvash  tilinde  a-nin`  o  (u)  -g`a 

auisui,  a  ezuliginin`  tatar,  bashqwrt  tilderinde  labialdiqqa  aynaluin,  u`sheuinde  de  reduktsiyalang`an 

dauistilardin`  fonologiyaliq  da`rejege  jetuin,  qisan`,  erin  dauistilarinin`  chuvash  tili  men  tatar  tili 

dialektilerinde ezulikke aynaluin ataug`a boladi. Osilardin` a`rqaysisi da ko`rshi mari, perm` tilderinde de 

bayqaladi. Sol siyaqti shig`u tekteri birin`g`ay emes o`zbek, qazaq, wyg`ir, qirg`iz, qaraqalpaq, tu`rkmen 

tilderindegi ortaq erekshelikter ko`binese qonistas otirudin` na`tijesi ekendigi da`leldenip otir.                                                                       

Qazirgi tu`rki tilderindegi dauistilar ju`yesi 

 

j o s p a r i   

                 1. Dauisti dibistar ju`yesi 

                 2. Dauisti dibistardi toptastiru 

                 3. Qoritindi  

Payd. a`debietter 

 

    1. M.Tomanov «Tu`rki tilderinin` salistirmali  grammatikasi»    2. A.N.Kononov « Grammatika sovremennogo turetskogo literaturnogo yazika» M. 1956 g. 

   3. S.Isaev «Qazaq a`debi tilinin` damui» Almati 1973 j. 

   4. A`.Qwrishjanov, M.Tomanov»Orxon-Enisey eskertkishterinin` zertteu tarixi   

      men grammatikaliq ocherkter»  Almati 1966 j. 

   5. ”.Aydarov, A`.Qwrmanjanov «Ko`ne tu`rki jazba eskertkishterinin` tili»  

     Almati 1961 jil.  

Tu`rki tilderinde bir buindi so`zder qwramindag`i dauisti men ko`p buinda so`zderdin` birinshi ja`ne 

kelesi buindardag`i dauistilardi bir-birinen ajiratip qarau kerek. O`ytkeni bir buindi tu`bir qwramindag`i 

dauisti a`ri twraqti, a`ri sapaliq jag`inan basqa so`z qwramindag`i dibisqa bag`inishti emes. Ko`p buindi 

so`zder  qwramindag`i  dauistilarda  mwnday  qasiet  joq.  Olar  ko`bine  aynalmali  bolip  keledi  ja`ne 

singormanizm  wyg`ir  umlauti  ta`rizdi  qwbilistar  olarg`a  qatti  iqpal  jasadi.  Onin`  u`sitne  fonemalar 

ju`yesin aniqtau u`shin kombinatorliq, pozitsiyaliq o`zgerister a`ser etpeytin jag`day tek bir buindi tu`bir 

qwraminda g`ana boladi. 

V.V.Radlov to`leuit tilinin` vokalizmin esepke alip, tu`rki ata tilinde 8 dauisti a, o, o`, u, i, u, f bar 

dep  qarag`an  edi.  Keyin  azerbayjan  tilinin`  ereksheligin  eskerip,  olardin`  sanin  9-g`a  jetkizedi.  (e). 

Keyingi zertteuler ko`binese V.V.Radlov wsing`an ju`yege su`yenedi. 

Tu`rki  tilderinin`  negizgi  toptarinda  dauisti  dibistardin`  bo`linisi  mina  ta`rizdi  bolip  keledi: 

azerbayjan  tilinde-9,  bashqwrt  tilinde-11,  qaraqalpaq-8,  qirg`izda-8,  tatar-11,  tu`ikmen-9,  o`zbek-6, 

wyg`ir-8 t.b. Qazaq tilindegi dauistilardin` sani a`rtu`rli ko`rsetilip otir. Dauisti  dibistardin`  sanin,  sol  siyaqti  sapasi  men  erekshelikterin  aniqtau  u`shin  olardi  fonetikada 

qaliptasqan  printsipter  boyinsha  toptarg`a  jikteu  qajet.  Sonda  g`ana  dibistardin`  jilpi  tu`rkilik  ortaq 

qasietterimen qatar tu`rki tilderinin` jeke tu`rlerine g`ana ta`n o`zgeshelikteri ayqindaladi. 

Dauisti  dibistar  jasalu  ornina  qaray,  dibistaluina  qaray  ja`ne  dibistalu  protsessinde  tildin`  ko`terilu 

da`rejesine qaray jikteledi. 

 

Juan-jin`ishke dauistilar  

Birinshi  printsip  boyinsha  dauistilar  juan-jin`ishke  toptarg`a  bo`linedi.  «Juan-jin`ishke»  -  qazaq  til 

biliminde  qoldanilatin  termin.  Til  jayli  a`debietterde  jin`ishke  dauistilardi  palatal`  dauistilari  nemese  til 

aldi,  tan`day  dauistilari  dep  ataydi  da,  juan  dauistilardi-velyar  nemese  til  arti  dauistilari  dep  ataydi. 

Jin`ishke  dauistilar  auiz  quisinin`  aldin`g`i  bo`liginde,  juan  dauistilar  auiz  quisinin`  artqi  bo`liginde 

jasaladi.  Osig`an  say  bu`kil  tu`rki  tilderine  ortaq  dauistilardin`  minaday  eki  tobi  jiktelip  shig`adi:  juan 

dauistilar - a, u, o, i:  jin`ishke dauistilar - a, o, e, u, i, a` bwl ju`ye o`zbek tilinde tu`gel emes: a, a`, u, i

O`zbek  tilinde    dauistilardin`  juan-jin`ishkelik  ju`yesi  saqtalmaydi,  yag`ni  dauistilar  onday  toptarg`a 

jiktelmeydi. O`zbek tilinin` bwl ereksheligi iran tilderinin` a`serimen  baylanistirilip ju`r. Iran tilderinin` 

a`seri  o`zbek  tilinin`  negizin  salushi  taypa  tilderindegi  dauisti  dibistardin`  juan-jin`ishke  ju`ptarin 

ajiratpaytin keybir auitqulardin` fonologiyaliq sipat alip ornig`uina tu`rtki bolsa kerek. Sonin` saldarinan 

qazirgi o`zbek a`debi tilinin` qwraminda basqa tu`rki tilderindegi i - i, (i), u - u`, o - o` dauisti jwptarinin` 

ornina u`sh dauisti dibistardin` sani azaydi da, olar o`z ishinde, basqa tu`rki tilderindegidey juan-jin`ishke 

jwptarg`a  jiktele  almaytin  da`rejege  jetti.  Alayda  o`zbek  so`yleu  tili  a`debi  tildin`  ereksheligin  saqtay 

bermeydi.  O`zbek  tilinin`  qipshaq  tili  dialektisinde  dauistilardin`  sani  8  ja`ne  olar  juan-jin`ishke  tolip  4 

jwpqa jikteledi. Dauistilardin` juan-jin`ishke toptarg`a jiktelui toliq saqtalmaytin tildin` biri-wyg`ir tili.  

 

Ashiq-qisan` dauistilar 

 

Barliq  tu`rki  tilderinde  dauistilardin`  ashiq,  qisan`  toptari  qoldaniladi.  Dauistilardin`  ashiq  ja`ne 

qisan` sapaliq toptarina jiktelui auiz quisinin` barinsha ashilui arqili, qisan` dauistilar sa`l g`ana ashilumen 

dibistaladi.  Degenmen,  auiz  quisinin`  ashilu  da`rejesi  barliq  ashiq  dauistilardin`  dibistaluinda  birdey 

da`rejede  bola  bermeydi.  Fonetika  mamandari  auiz  quisinin`  barinsha  ashilui  arqili  payda  bolatin 

dauistilar  men  bir  qalipti  ashiluinan  payda  bolatin  ashiq  dauistilardi  ajiratadi.  Tu`rki  tilderindegi 

dauistilardi  bwl  printsip  boyinsha  toptastirg`anda,  bir  jag`inan  sapaliq  twrg`idan  olardin`  birkelki  

emestigin,  ekinshi  jag`inan,  san  jag`inan  a`rtu`rliligin  ko`ruge  boladi.  Jalpi,  tuis  tilder  arasinda 

dibistardin` sapaliq toptarinin` birkelki bolui sirek kezdesetin qwbilis. Dauistilardin` ashiq-qisan` sapaliq 

toptarinin`  a`rqililig`in  tu`rki  tilderinin`  jeke  toptarinin`  a`rtu`rli  genezistin`  qaliptasip,  damuimen 

baylanistirug`a  kele  bermeydi.  Aytaliq,  qipshaq  tobina  jatatin  tilder  qwramindag`i  dauistilardin`  sapaliq 

toptari birdey emes. Sonday-aq azerbayjan tilinde ashiq dauistilardin`  sani-5, qisan` dauistilardin` sani - 4 

bolsa,  xakas  tilinde  to`rt  ashiq  dauisti,  bes  qisan`  dauisti  aytiladi.  Bashqwrt,  tatar  tilderinde-eki  ashiq 

audisti,  segiz  tu`rli  jartilay  qisan`,  qisan`  dauistilar  aytilatin  ko`rinedi.  Bizben  ko`rshiles  qirg`iz  tilinde 

to`rt ashiq dauisti, to`rt qisan` dauisti bolsa, o`zbek tilinde ashiq aduistinin` sani-eki, qisan` ja`ne jartilay 

qisan` dauistinin` sani-to`rt bolip keledi. Tu`rki tilderinin` qiir-shig`isinda jatqan yakut tilinde to`rt ashiq 

dauisti, to`rt qisan` dauisti bar. Al onimen shektes jatqan shor tilinde nag`iz ashiq dauisti -1, jartilay ashiq 

dauistilar - 3, qisan` dauistilardin` sani - 4. Conimen  tu`rki tilderinin` arasinda ashiq-qisan` dauistilardin` 

sani  birdey  bolip  keletin  tilder  az.  Qazaq  tilindegi  ashiq,  qisan`  dauistilardin`  sani  jog`arida 

ko`rsetilgenderdin` ishinde tek qana azerbayjan tilinde qaytalanadi.  

Ezu-erindik  dauistilar 

 

Dauistilardi  jikteudin`  u`shinshi  printsipi-erin  qatisina  qaray  jikteu.  Dauistilardi  jikteudin`  bwl 

printsipi tu`rki tilderinin` barlig`ina birdey ta`n qwbilis. Alayda, dauistilardin` erindik pen ezulikke jikteu 

da`rejesi  barliq  tu`rki  tilderinde  birley  emes.  Jalpi  tu`rki  tilderin  sholg`anda,  olardin`  keybirine  ortaq 

bolatin jiktelu mina qwramda boladi. Ezulikter - a, a, i, i: erindikter - o, o, u`, u`. Barliq tu`rki tilderine 

ortaq  dep  qaralatin  bwl  ju`ye  boyinsha  a`rbir  ezulik  dauistig`a    bir  erindik  dauisti  say  keledi.  Alayda, 

tu`rki tilderine negiz bolg`an osi ju`yeden auitqushiliq kezdesip otiradi. Onday auitqushiliqtardin` negizgi 

tu`rleri minalar: o`zbek, belgili da`rejede tatar, bashqwrt tilderinde ezulik juan dauistisi birshama ayqin 

bilinetin erindik ma`ndermen aytiladi. O`zbek tilinde erindik ma`ndermen  aytiludin` ku`shtiligi sonday, 


ol  tilde  ayqin  ezulik  bolip  aytilmaytin  a  ja`ne  erindik  ma`nermen  aytilatin  a  so`z  mag`inasin  ajiratadi, 

yag`ni olar fonemaliq ma`n alg`an. Al chuvash tilinde ezulik juan a dibisinin` erindik ma`nermen aytilui 

tildin` damu barisinda onin` jeke dialektilik toptarg`a erindik o, u dibistarina aynaluina jag`day jasadi mis: 

qora (sin esim), qara (etistik), qozaq (zat esim) t.b. Bwl o`zbek tilinin` o`z qwraminda a dibisinin` erindik 

ma`nermen  aytiluinin`  fonemaliq  da`rejege    jetkendigin  da`leldeydi.  Basqa  ko`ptegen  tu`rki  tilderinde 

aytilatin  juan  ezu  dauisti  o`zbek  tilinde  jabiq  a  nemese  o  tu`rinde  aytilui,  jog`aridag`i  faktilerdi  esepke 

almag`anda, minalardan ko`rinedi: qazaq  tilinde - at, o`zbek tilinde - ot: qazaq tilinde - ata: o`zbek -ota, 

qazaq tilinde-bala, o`zbekte-tosh t.b. Alayda tu`rki tilderinin` ba`rine ortaq bolip keletin birsipira so`zder 

o`zbek  tilinde  de  a  ezuligimen  aytiladi:  qara,  ayrim,  sariq,  maqta.  Sonimen  qatar,    o`zbek  tiline  oris  til 

arqili engen so`zder qwramina a, o dibistari sol qalpinda aytiladi. Al qazaq tilinin` tu`bir qwramindag`i 

o`zbek tilinde tu`rinde aytiladi. 

Basqa tildermen, a`sirese qazaq tilimen salistirg`anda tatar, bashqwrt tilderinde a juaniraq, qatan`dau 

estiledi.  Tek  son`g`i  buindar  qwraminda  g`ana  taza  qazaq  tilindegidey  estiledi.  Alayda  bwl  tilderdegi  

dibisinin`  erindik  ma`nermen  aytilui  fonemaliq  ma`n  almag`an.  Al  basqa  tu`rki  tilderinde  u  tu`rinde 

estiledi:  ul  (ol),  ul  (on),  yuq  (joq),  uq  (oq)  t.b.  Chuvash  tilinde  tu`rki  so`zderinin`  qwramindag`i  a,  u 

tu`rinde aytiladi. ula (ala), ulma (alma), sula (sal), pur (bar), utam (adim), xura (qara) t. b. Sonimen birge 

chuvash tilindegi birsipira so`zder qwraminda tuva, yakut tilderindegi siyaqti jilpi tu`rkilik a ornina qisan` 

aytiladi: sixla (saqta), xita (qatti), pil (bal).        

Alayda,  a  juan  dibisinin`  erindik  ma`ner  alui,  jog`aridag`i  faktilerden  bayqalatinday,  jalpi  tu`rkilik 

qwbilis emes. 


Katalog: lektions -> qqkaf
lektions -> Ajiniez nomidagi nukus davlat pedagogik instituti tarix fakul
lektions -> O`zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
lektions -> O`zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
lektions -> O`zbekistan Respublikasi Xalk Bilimlendiriu minstrligi Ajiniyaz atindag`i Nokis mamletlik pedagogikalik institut
qqkaf -> O`zbekstan respublikasi xaliq bilimlendiriw ministirligi
qqkaf -> Pedagogikaliq instituti qaraqalpaq til bilimi kafedrasi leksikografiy
qqkaf -> Ozbekstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrligi
qqkaf -> O`zbekstan respublđkasi xaliq bđLĐmlendđRĐw mđNĐstrlđGĐ
qqkaf -> O`zbekstan respublđkasi xaliq bđLĐmlendđRĐw mđNĐstrlđGĐ
qqkaf -> Pedagogikaliq instituti qaraqalpaq til bilimi kafedrasi til bilimi tiykarlari paninen

Download 0.58 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling