Талаба куйидаги амалий куникмаларни узлаштириши зарур : Замонавий қўл ювиш усули


Download 192.68 Kb.
Sana12.07.2020
Hajmi192.68 Kb.

Талаба куйидаги амалий куникмаларни узлаштириши зарур :

1. Замонавий қўл ювиш усули

Мақсад: Қўлни операцияга тайёрлаш

Курсатма: тезкор ва режали операциялар хамда турли хил муолажалар.

Керакли анжомлар: Оқар илиқ сув,совун, стерил шетка (ёки губка),корнцанг, тоғора,қўл ювувчи эритма (С-4,бетадин 0.5%эритмаси, роккал ва бошқалар)
Тадбир

Бажармади

(0 балл)


Тўлиқтўғри

бажарди


1.

Керакли анжомлар: Оқар илиқ сув,совун, стерил шетка (ёки губка),корнцанг, тоғора,қўл ювувчи эритма (С-4,бетадин 0.5%эритма,роккал ва бошқалар)

0

10

2.

Операция олдихонасигаталабаоперационкийим-кечаккийганхолда, бахилда, никобда, тирноклариолинганхолдакиради.

0

10

3.

Қўлларини (кафт ва билакни қисми) совун билан ювилади,

0

10

4.

Кўрсатилган жойларни стерил шетка ёки губкани корнцанг билан олиб 5-10 минут давомида ювади.

0

10

5.

Сувлар кафтдан тирсак томон оқиши лозим.

0

10

6

Стерил тоғорадаги эритма билан яна 3-4 дақиқа давомида кафт,бармоқ ва билакларни қисми ювилади.

0

10

7

Иккала қўлини ярим кўтарган холда операция хонасига киради

0

10

8

Қўл стерил сальфетка ёки сочиқ ёрдамида бармоқ ва кафтдан тирсак томон харакатда артилади.
10

9

960 спирт ёрдамида бармоқ ва кафтларга 2 маротаба ишлов берилади.
10

10

5% ли йод настойкаси билан бармоқ учлари тирноқ аралаш кафтни бурмалари артилади.
10Жами


0

100


2. Стерил халатни кийиш усули, (хамшира томонидан амалга оширилади).

Мақсад: Операцияга стерил бўлиш

Керакли анжомлар: биксда стерил халат
Тадбир

Бажармади

(0 балл)


Тўлиқтўғри

бажарди


1.

Қўли стерилланган, бахил кийилган никоб тутилган талаба.

0

10

2.

. Стерил халатдаги талаба биксдан стерил халатни олади

0

10

3.

Халатни олиб, уни 30-40 см узоклаштириб очади

0

10

4.

Халатни халат ёқaсига якин жойдан олди томонидан ушлайди.

0

10

5.

. Талаба икки қўлини чузган холда хамшира тутиб турган халатни енгига қўлларини киргизади.

0

10

6

. Хамшира талаба якин келмасдан халатни ушлаб турган сохасидан талабага кийдиради.

0

10

7

Енгидаги боғични боғлайди

0

10

8

. Талаба оркасида турган кичик хамшира халатни буйин боғичини тортиб, боғлайди.
10

9

. Сўнгра талаба халатни белбогини учига 20 см етмасдан оркага караб хамширага узатади.
10

10

. Кичик хамшира халат белбогини боғлайди.

0

10Жами


0

100


3. Эсмарх жгутини қўйиш техникаси

Мақсад: Қонни вақтинча тўхтатиш

Кўрсатма: оёқ ёки қўлдан артериал қон кетиши

Керакли анжомлар: Эсмарх жгути, сочиқ
Тадбир

Бажармади

(0 балл)


Тўлиқтўғри

бажарди


1.

Беморни кийим ечилади,ечини қийин бўлганда қайчи билан кесилади

0

10

2.

Жгут қўйиладиган жойга сочик ўралади

0

10

3.

Жгут бироз чўзиб турилган холда илгакли учидан бошлаб ўралади

0

10

4.

Жгутнинг хар бир кейинги ўралган тури олдинги турни устидан еки ½ кисмини босиб турган холда ўралади.

0

10

5.

. Жгут ўраб бўлингач занжирли учи илгакка илиб махкамланади.

0

10

6

. Битта коғозга жгут қўйилган вақти езиб қўйилади ва беморга берилади, еки жгутга қистириб қўйилади.

0

10

7

. Жгут 1,5 – 2 соатга қўйилади.

0

10

8

. Жгут тўғри қўйилганлиги қўйидаги белгилар орқали аниқланади:

А) жарохатдан қкон оқиши тўхтайди

Б) периферик артерияда пульс йўқолади

В) териси оқаради

Г) бармоқлар совийди


0

10

9

Агарда беморни транспортировка қилиш узоқ вақтга чўзилса, у холда 1,5 соат ўтгач жгут боғламга кон чиккўнгача бўшатилади, ва яна қайта боғланади, олдинги жойдан бироз юқоридан боғлаш керак.

0

10

10

Агарда Эсмарх жгути нотўғри қўйилса жарохатдан қон оқиши тугамайди

0

10Жами


0

100

Эслатма: Эсмархжгути бўлмаган холатларда уни ўрнига камар каттик материалдан ясалган лента еки тасма ишлатилиши хам мумкин.
4. Кон гурухини аниқлаш.

Мақсад: кон гурухини аниқлаш

Кўрсатма: Кон қўйиш зарурати, анемия

Керакли анжомлар: гурухни аниклаш учун қон, стандарт зардоблар, махсус штатив, натрий хлорнинг изотоник эритмаси, қон гурухини аниқлаш учун ликопча, шиша таеқча, изотоник эритма учун пипетка, кон олиш учун пипетка, резина қўлқоп, пахта.
Тадбир

Бажармади

(0 балл)


Тўлиқтўғри

бажарди


1.

Столда бўлиши керак:

- 3 кон гурухини (О, А, В) стандарт гемаглютинловчи 2 та сериядазардоблари ва 1 ампула АВ (4) зардоббилан, харбир ампула учун алохида пипеткалар

- изотоникэритмабилан, пипетка.

- тозаланган маркировка килинганликопча.

- қон олишучун пипетка,

- резина қўлқоп- пахта

0

10

2.

Стандарт зардобнинг сифатини текшириш: ранги,маркировкаси бўйича,титри

0

10

3.

Ликопчадагиқон гурухлариёзилганжойгаикки хил сериядаги стандарт зардобларданалохида - алохида 1 томчидантомизилади. О (I), А(II), В(III) гурухлар.


0

10

4.

Харбир стандарт зардобёнига 10:1 нисбатдатекширалидиганқон томчиситомизилади.


0

10

5

шиша тайёқчаёрдамидааралаштирилади,шишатайёқчалархар галл пахта биланартиладиёкихарбиргурухучуналохида бўлади

0

10

6

Ликопча аста чайқатилади


0

10

7

Уччала гурухда хам агглютинация бўлмаса текширилаётган қон 0 (I) гурухга мансуб
10

8

А(II)да агглютинация бўлмаса иккинчи гурухга мансуб
10

9

В(III)да агглютинация бўлмаса учинги гурухга мансуб
10

10

Уччала гурухда агглютинация бўлса, АВ(IV) гурух. У холда АВ(IV) гурух зардоби билан текширилаётган қон аралаштирилади, агглютинация бўлиши керак эмас.
10Жами


0

1005. Уткир холециститда Мерфи симптомини аниклаш

Мақсад: Диагноз қўйиш

Курсатма: ўнг қовурға ёйи остидаги оғриқлар.

Керак: бемор, палата, кароват, стул,кундузги ёруғлик, студент
Бажаришбоскичлари

Нотугрибажариш

Туликбажариш

1

Беморничалканчасигаёткизиш

0

10

2

Оёклариничанок-сон ватиззабугимлариданбукиш

0

10

3

Беморнингкорниниочиш

0

10

4

Унгковурга ости сохасинипайпаслаш

0

10

5

Беморчукурнафасолади

0

10

6

Врачнинингбармокларибеморнингкориндеворибилансинхронравишдахаракатланади

0

10

7

Врач бармокларинингхаракатларибирданигатухтатилади

0

10

8

Беморнафасхаракатларинидавомэттираверади

0

10

9

Яллиглангануткопинингкатталашгантубикориндеворивабармокларгатегишинатижасидабеморогриксезади

0

10

10

Беморогриксезса симптом мусбат, сезмасаманфийдеббахоланади

0

10
Жами

0

100%


6. Уткир аппендицитда Ровзинг симптомини аниклаш

Мақсад: Диагноз қўйиш

Курсатма: ўнг ёнбош соҳасидаги оғриқлар.

Керак: бемор, палата, кароват, стул,кундузги ёруғлик, студент
Бажаришбоскичлари

Нотугрибажариш

Туликбажариш

1

Беморни чалканчасига ёткизиш

0

10

2

Беморга тинчланиш, корни билан нафас олиш ва корин деворини таранглиштирмаслиги суралади

0

10

3

Врач беморнингёнига, кроватга, беморнинг унг томонига утиради

0

10

4

Врач чап ёнбош сохасида, корин девори оркали сигмасимон ичак проекциясини топади

0

10

5

Врач чап кафти билан корин деворини пайпаслаб туриб сигмасимон ичак бушлигини бекитади

0

10

6


Врач унг кафтини чап кафтидан юкорирокка, йугон ичакнинг тушувчи кисми проекциясига куяди

0

10

7

Врач унг кафти билан тушувчи ичак проекциясига турткисимон харакатлар килади

0

10

8

Бунда бемор унг ёнбош сохасидаги огрикларнинг кучайганлигини сезади

0

10

9

Шу тарика врач сипмтомнинг мусбат ёки манфийлигини аниклайди

0

10

10

Симптом мусбат булганлигида врачнинг вазифаси беморни уткир аппендицит ташхиси билан шошилинч равишда хирургия булимига жунатиш, чунки букасалликнинг давоси факат оператив

0

10
Жами

0

100%7. Махаллий ва тарқалган перитонитда Шеткин-Блюмберг сиптомини аниқлаш

Мақсад: Диагноз қўйиш

Курсатма: қориннинг анатомик (эпигастрал, мезогастрал,гипогастрал, ўнг ёнбош, чап ёнбош, ўнг қовурға ёйи ости, чап қовурға ёйи ости) соҳаларидаги оғриқлар.

Керак: бемор, палата, кароват, стул,кундузги ёруғлик, студент
Бажаришбоскичлари

Нотугрибажариш

Туликбажариш

1

Беморничалканчасигаёткизиш

0

10

2

Оёклариничанок-сон ватиззабугимлариданбукиш

0

10

3

Врач кафтинибеморнингкоринигакуяди

0

10

4

Коринингюзакипальпациясиниамалгаоширади

0

10

5

Корин мушакларнингхимоявийтаранглиги бор ёкийуклигианикланади

0

10

6

Чукурпайпаслагандаогрикларнингкучайишёкикучаймаслигианикланади

0

10

7

Врач кафтинибеморнингкориндевориданбирданигаолади

0

10

8

Беморогрикларнингянадахамкучайишинисезади

0

10

9

БухолатниЩеткин-Блюмбергсимптомимусбатдеббахоланади

0

10

10

Щеткин-Блюмбергсимптоминингмусбатлигиасосида перитонит ташхискуйиладивабеморхирургикстационаргаоперативдавоучунжунатилади

0

10
Жами

0

100%


8. Бурунга, пастки жағга «Сопқонсимон» (Пращавидная повязка) боғламларини қўйиш техникаси.

Кўрсатма:. Сопқонсимон боғлам бурун, жағ-энгак ва оралиқ сохаларигажароҳатни асептик боғлам қўйиш ва қон тўхтатиш учун қўйилади.

Зарур: –бурун ва пастки жағ жароҳати билан бемор (муляж), бинт, қайчи, пахта ёки сальфетка.

Талаба учун топшириқ: ушбу беморда қон оқишини тўхтатиш ва асептик боғлам қўйиш учун Сопқонсимонбоғлам қўйиш учун кўрсатмани аниқланг ва уни амалга оширинг. Айни вақтда имтихон олувчига овоз чиқариб нима қилаётганингизни ва қандай ўзгаришлар аниқлаганингизни изохлаб бериш.

Имтихон олиш учун маълумот: талаба кўникмаларини қуйидаги бандлар бўйича алохида бахоланг.

Текшириш босқичлари

Мх

балл


Мин

балл


Жавоб

йўқ


1. Прашсимон боғлам бурун, энгак-пастки жағ ва оралиқ сохаларга қўйилади.

25

15

0

2. Қонаётган жарохатга 3%ли водород перекиси, йодда ишлов берилиб, стерил боғлам қўйилади.

25

15

0

4.«Сопқонсимон» боғлам қўйиш учун кенг бинтдан 70 см узунликда олиниб, икки четини иккига ажратилиб, айри холатда кесилади. Бинтнинг ўрта қисмида бурун ёки энгак остидан мос қисми кесмасдан қолдирилади.

25

15

0

5. Боғлама қўйилгандан сўнг бинтлар четлари чалкаштирилиб, энса ёки бошнинг тепа қисмига боғланади.

25

10

0

Станция бўйича максимал балл

100

55


Расм.1 Сопқонсимон боғлам.
Download 192.68 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling