Test-2019 1-Variant


Download 1.9 Mb.
Pdf ko'rish
bet5/11
Sana21.09.2020
Hajmi1.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

                 13 – Variant. 

 

1. Merganning bitta otgan o’qining nishonga tegishi ehtimoli 0,9 ga teng 

bo’lsa, otilgan uchta o’qning ikkitasi   

nishonga tegishi va bittasi tegmasligi  

ehtimolini toping.                                               

A) 0,27              B) 0,18          

C) 0,243         D) 0,729 

 

2. Agar 𝑓(𝑥) = 𝑘𝑥 + 𝑏 bo’lsa,             𝑓(−3) − 𝑓(0)

 ni toping. 

A) -3k+b       B) -3k+2b         

C) -3k            D) -3 

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

3. |4𝑥 − 25| = 𝑥

2

+ 3𝑥 + 7  tenglama 

nechta haqiqiy yechimga ega? 

A) 0         B) 1              

C) 2           D) 3 

 

4. 𝑥


2

− (𝑏 + 2)𝑥 + 𝑏 − 4 = 0

 kvadrat 

tenglamaning ildizlaridan biri b ga teng 

bo’lsa, ildizlari kvadratlarining 

yig’indisini toping. 

A) 10          B) 15              

C) 20          D) 25 

 

5. Sohaning necha foizi bo’yalgan?  

     


 

 

  

 

    

     


 

   


     

 

    

     


 

 

 A) 25           B) 35          C) 40           D) 30  

6. Tenglamani yeching:                  

√(𝑥 + 3)

2

3− 2 √(𝑥 − 1)

2

3+ √𝑥

2

+ 2𝑥 − 33

= 0


 

A) ∅      B) 

5

9

            C) -3        D) 1 

 

7. 𝑓(𝑥) = arcsin(3 − 2𝑥) bo’lsa, 𝑓−1

(𝑥)


ni 

toping.( bu yerda 𝑓

−1

(𝑥)


 funksiya 𝑓(𝑥) 

funksiyaning teskari funksiyasi)  

A) sin (3 − 2𝑥)          B) arccos(3 − 2𝑥) 

C) 


3

2

− sin𝑥

2

                  D) 3

21

2

sin 𝑥 

 

8. Hisoblang: 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔√2 + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔1

√2

    

A) 45°              B) 30°       

C) 90°              D) 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (√2 +

1

√2)

 

 9. Hisoblang: 

 √12 − 2√11 − √11 − 1 

A) 2√11      B) – 2          

C) -1            D) 1 

 

10. Geometrik progressiyada  𝑏

6

− 𝑏3

= 84    𝑣𝑎 𝑏

5

− 𝑏


2

= 42


 bo’lsa,  

𝑏

1+ 𝑏

4

=? 

A) 36          B) 15           

C) 51          D) 27 

 

11. 𝐴 = {1; 4; 5; 7; 8};    𝐵 = {1; 2; 3; 5; 8; 9; 10; 11; 12}

 va 


𝐶 = {𝑎; 𝑏; 𝑐; 𝑑; 𝑓}

 bo’lsa, 𝑛((𝐵\𝐴) ∪ 𝐶) ni 

aniqlang. 

A) 6     B) 9    C) 11       D) 15 

 

12. 


53

13

+77

1993

23

 ifodaning qiymati quyidagi oraliqlardan qaysi biriga 

tegishli? 

A) (1;2)     B) (2;3)       

C) (3;4)      D) (4;5)  

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

13. Ishchi birinchi kuni ish normasining 

1

8

 qismini bajardi. Ikkinchi kuni birinchi 

kunda bajargan ishning 

1

8

 qismicha ko’p ish bajardi. Ishchi shu ikki kunda ish 

normasining qancha qismini bajargan? 

A) 

17

32         B) 

1

4         C) 

9

64        D) 

17

64 

 

14. Tengsizlikni nechta butun son qanoatlantiradi: 

              

𝑥

3

𝑥−216𝑥


𝑥−2

 

A) 5        B) 7           C) 3         D) cheksiz ko’p 

 

15.  𝑦 = 2𝑥2

− 4𝑥 + 6


 funksiyani 

ordinatalar o’qiga nisbatan simmetrik 

funksiyasini aniqlang. 

A) 𝑦 = 2𝑥

2

+ 4𝑥 + 6


         

B) 𝑦 = −2𝑥

2

− 4𝑥 − 6


 

C) 𝑦 = −2𝑥

2

+ 4𝑥 − 6


      

D) 𝑦 = −2𝑥

2

− 4𝑥 + 6


 

16. 𝑓(𝑥) =

15

4𝑥

2+

12𝑥


2

5

 funksiyaning eng kichik qiymatini aniqlang. 

A) 3       B) 6        C) 18       D) 36 

 

17. 𝑥


𝑥

𝑛

= 𝑛, 𝑛 ∈ 𝑁 tenglamani yeching. 

A) n       B) √𝑛        

C)  √𝑛

𝑛

        D) √𝑛3

 

 18. 𝑓(𝑥) = (𝑥

2

− 3𝑥 + 4) ∙ (𝑥 − 4) 

funksiyaning 𝑥

0

= 4


  nuqtadagi 

hosilasini toping. 

A) 5      B) 8      

C) 12          D) 17 

 

19. Aniq integralni hisoblang:  ∫ (2𝑥 + 5) ∙ cos(𝑥

2

+ 5𝑥) 𝑑𝑥1

0

 A) sin 5         B) − sin 5       

C) − sin 6     D) sin 6 

 

20. {𝑎 = 16 − 𝑥2

𝑏 = 𝑥


2

− 4


 bo’lsa, 𝑎 ∙ 𝑏 

ko’paytmaning eng katta qiymatini 

toping. 

A) -64     B) 36         

C) 64        D) -36 

 

21. Teng yonli trapetsiyaning diogonali o’tkir burchagining bisektrissasi  va 

katta asosi 24 ga, perimetri 54 ga teng 

bo’lsa, o’rta chizig’ini toping. 

A) 15       B) 16          

C) 17        D) 18 

 

 22. Uchburchakli piramida asosining 

ikki tomoni uzunligi 9 dm va 10 dm ga 

teng. Ular orasidagi burchak 45°. Yon 

qirrasi uzunligi     16 dm  ga teng. Agar 

yon qirrasi va asos tekisligi orasidagi 

burchak  30° ni tashkil etsa

piramidaning hajmini toping. 

A) 


58√3

3

    B) 30√2    C)90√2      D) 60√2  

GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

23. Muntazam oltiburchakli piramidaga 

konus ichki chizilgan. Piramidaning yon 

yoqlari bilan asosi 60° li burchak hosil 

qiladi. Agar piramidaning asosiga ichki 

chizilgan aylananing radiusi 16 ga teng 

bo’lsa, konusning yon sirtini toping. 

A) 512𝜋     B) 256𝜋  C) 300𝜋    D) 450𝜋 

 

24. 3 ta tengdosh prizmaning balandliklari nismati mos ravishda    

4:9:12 kabi nisbatda bo’lsa, prizmalar 

asos yuzalari nisbatini aniqlang. 

A) 12:9:4             B) 9:4:3 

C) 16:81:144       D) 8:18:24 

 

25. Uchlari A(-1;1) ; B(3;1) ; C(-1;7) nuqtalarda bo’lgan uchburchakning 

yuzini toping. 

A) 12        B) 6       C) 18         D) 24 

 

26. To’g’ri burchakli parallelepipedning tomonlarining nisbati 2:5:3 kabi va to’la 

sirti yuzi 248 ga teng bo’lsa, uning 

hajmini toping. 

A)120        B) 240       

C) 320       D) 480 

 

27. To’g’ri konusning balandligi 10 ga, asosining radiusi 6 ga teng va asosining 

markazidan yasovchisiga eng qisqa 

masofadagi nuqtalardan asosga parallel 

tekislik o’tkazildi. Hosil bo’lgan kesik 

konusning kichik asosi radiusini toping.        

A) 


75

34

    B) 75

17

        C) 150

17

        D) 97

34

 28. O’nbir burchakli prizmaning nechta 

turli dioganal kesimi mavjud? 

A) 11        B) 33          C) 44        D) 22 

 

29. ABC uchburchakda BD bisektrissa va AB=7; BC=9 bo’lsa, AC:AD=? 

A) 


7

16

        B) 9

16

        C) 16

7

         D) 16

9

  

30. (4;0) va (0;3) nuqtalardan o’tuvchi 

to’g’ri chiziq tenglamasining burchak 

koeifitsiyentini toping. 

A) 

3

4       B) 

4

3        C) −

4

3         D) −

3

4 

 

                14 – Variant. 

1. Ko’phadlarni ko’paytiring:  

(3𝑎 + 2) ∙ (𝑎 − 4)

 

A) 3𝑎


2

+ 14𝑎 − 8

        B) 3𝑎

2

− 10𝑎 − 8 

C) 3𝑎


2

+ 10𝑎 − 8

        D) 3𝑎

2

− 14𝑎 − 8 

2. 𝑎 + 𝑏 ∙

√6

6

= 6 𝑣𝑎 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑄 bo’lsa,  

𝑎

2+ 𝑏

2

 ning qiymatini toping. A) 6     B) 24       C) 30        D) 36 

 

3. 𝑎3

+ 𝑏


3

= 15 𝑣𝑎 𝑎

2

𝑏 + 𝑎𝑏


2

= 4


 bo’lsa,  

𝑎 + 𝑏


 ni toping. 

A) 2   B) 1      C) 3       D) 4 

 

4. 520 ni 20 foiz oshirib, so’ngra uning 25 foizini toping. 

A) 144         B) 132        C) 156        D) 168 

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

5. Hisoblang: 

18𝑠𝑖𝑛224°+3𝑐𝑜𝑠134°

𝑐𝑜𝑠46°


 

A) -21       B) 21        C) -15       D) 15 

 

6. 𝑠𝑖𝑛2𝑥 = 𝑐𝑜𝑠𝑥 tenglamaning eng kichik musbat ildizini toping. 

A) 


𝜋

3

        B) 𝜋

2

         C) 𝜋

4

           D) 𝜋

6

          

7. Hisoblang: 

 √28 − 10√3 −

1

√7+4√3 

A 7         B) 2√3       

C) 3      D) 7 − 2√3 

 

8. 𝑦 = −𝑥2

+ 6𝑥 − 5


 funksiyaning 

qiymatlar sohasini toping. 

A) [4; ∞)                   B) (−∞; 4]         

C) (−∞; −5]              D) [−5; ∞) 

 

9. 𝑓(𝑥) =3

𝑥+1


+3

𝑥+2


+3

𝑥+3


5

𝑥+2


+14∙5

𝑥

 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎, 


     

9𝑓(−1) =?

 

A) 15       B) 9        C) 25          D) 39  

10. Aniqmas integralni hisoblang:  

∫ 𝑥

2

∙ cos(4 − 𝑥3

) 𝑑𝑥


 

A) 


sin(4−𝑥

3

)3

+ 𝐶


            B) 

cos(4−𝑥


3

)

3+ 𝐶

 

C) −sin(4−𝑥

3

)3

+ 𝐶


         D) −

cos(4−𝑥


3

)

3+ 𝐶

 

 11. Parallelogrammning o’tmas burchagi 

150°


 ga, tomonlari 12 va 18 ga va 

burchaklari bisektrissalari kesishishidan 

hosil bo’lgan to’g’ri to’rtburchakning 

yuzini toping. 

A) 12     B) 9         C) 8     D) 10 

 

12. Tengsizlikni yeching:  (𝑥 + 1) ∙ (|𝑥| − 1) ≤ 8

 

A) (−∞; 0]             B) [0; 3] C) (−∞; 3]              D) [3; ∞) 

 

13. Tenglamani yeching: |𝑥| + |2𝑥| = 3𝑥 A) 0;1        B) 0;2         C) 0;1;2      D) [0; ∞) 

 

14. Tenglamalar sistemasini yeching:  {

𝑦 + |𝑥 + 1| = 1

|𝑥 − 𝑦| = 5

 

A)  (5

2

; −5

2

)              B) (−

5

2; −

5

2)

 

C) (5

2

;5

2

)                   D) (−

5

2;

5

2)

 

 15. Butun yechimlari sonini toping. 

{

|4 + 𝑥| ≤ 7|2𝑥 + 3| ≥ 9

 

A) [-11;3]                   B) [-11;-6]    C) [−11; −3] ∪ {3}        D) [−11; −6] ∪ {3} 

 

  

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

16. ∫


𝑑𝑥

√𝑥

2+1

1

0 

 aniq integralni hisoblang. 

A) 

1

4ln(1 + √2)

         B) ln(1 + √2) 

C) 

1

2ln(1 + √2) +

1

4       D) ln(1 + √2) + 1 

17. 𝐹(𝑥) = 𝑥

3

+ 𝐴𝑥


2

+ 𝐵𝑥 + 𝐶


 ko’phad 

uchun 𝐹(𝑥 + 1) = 𝑥

3

+ 𝐷𝑥


2

+ 54𝑥 + 37

 

bo’lsa A+B+C ning qiymatini toping. A) 54      B) 53       C) 36       D) 37 

 

18. Tengsizlikni yeching:                       100𝑥 > √10

3 lg 𝑥


 

A) (0;10000)    B) (10; 1000) 

C) (1; 100)        D) (10; 100)  

 

19. natural sonning qanday qiymatlarida   2 +

1

𝑛+2

3

=13

5

 tenglik o’rinli bo’ladi? 

A) 3          B) 4           C) 2          D) 1 

 

20. Arifmetik progressiyani tashkil etuvchi 𝑛 + 3; 𝑛 + 9; 𝑛 + 15; … ; 𝑛 + 123  

ketma-ketlikning o’n birinchi hadi 67 ga 

teng bo’lsa, bu ketma-ketlikning 

to’rtinchi hadini toping. 

A) 25      B) 19          C) 24        D) 22 

 

21. Teng yonli trapetsiyaning diogonali o’tkir burchagining bisektrissasi  va 

katta asosi 22 ga, perimetri 52 ga teng 

bo’lsa, o’rta chizig’ini toping. 

A) 15        B) 16        C) 17         D) 18 

 

22. ABC uchburchakda BD bisektrissa va AB=7; BC=9 bo’lsa, AD:DC=? 

A) 


7

9

                B) 9

16

         C) 

9

7                D) 

16

9 

 

23. Tenglamani yeching: 𝑥+4

6

−32

3

+4𝑥−3


3

+2

2+1

3

=𝑥

8

+23

4

(4

7

)−1

 

  A) -14          B) 30         

C) 14            D) -30 

 

24. Silindrning to’la sirti 192𝜋 ga teng bo’lsa, silindr hajmining eng katta 

qiymatini toping. 

A) 192𝜋      B) 192√2𝜋        

C) 200𝜋      D) 256√2𝜋 

 

25. 𝑥


2

+ 𝑦


2

+ 𝑧


2

≤ 4𝑥 + 6𝑦 + 10𝑧

 

tengsizlk bilan chegarlangan jismning sirtini toping.     

A) 148𝜋     B) 140𝜋     C) 152𝜋      D) 150𝜋 

 

26. Teng yonli trapetsiyaning katta asosi      25 cm, perimetri esa 55 cm ga teng. Agar 

uning diogonali o’tkir burchagining 

bissektrissasi bo’lsa, o’rta chizig’ini 

toping. 


A) 16,5    B) 17,5      

C) 18,5     D) 19,5 

 

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

27. ABCD parallelogramda D o’tmas 

burchak. E nuqta AB tomonda yotadi. 

Agar AE:EB nisbat 4:3 kabi bo’lsa, BCDE 

to’rtburchak yuzini DAE uchburchak 

yuziga nisbatini toping.  

A) 5:1       B) 5:2       C) 6:1        D) 7:2 

 

28. To’g’ri burchakli uchburchakning kichik burchagi 30° va unga yopishgan 

kateti 4 cm bo’lsa, uchburchakning eng 

katta bisektrissa uzunligini toping. 

A) 


4

√3

                        B) 4√2 − √3       C) 8√2 + √3           D) 8√2 − √3 

 

29. O’lchamlari 𝑎; 𝑏;  𝑐 bo’lgan parallelepipedning to’la sirtining yuzasi 

288 ga teng. Agar 

1

𝑎

+1

𝑏

+1

𝑐

=1

3

 o’rinli  bo’lsa, parallelepipedning hajmini 

toping. 


A) 432     B) 216     C) 288     D) 504 

 

 30. Qirrasi 2√3 ga teng bo’lgan 

tetraedrning hajmini toping. 

A) 3√2       B) 2√6       C) 4√3      D) 

4√6


3

 

  

                  15 – Variant. 

1. Arifmetik progressiyada 𝑎

4

= 5 va   

𝑎

𝑛+1= 𝑎

𝑛

+ 4 bo’lsa, progressiyaning 

dastlabki 14 ta hadi yig’indisini toping. 

A) 348      B) 336        C) 376      D) 330  

 

2. 𝐴 = {𝑥|𝑥 ≥ 6; 𝑥 ∈ 𝑁} ;                          𝐵 = {𝑥|𝑥 < 18; 𝑥 ∈ 𝑄}

 

bo’lsa, 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) ni toping. A)  10        B) 11        C) 12        D) 13 

 

3. Tengsizlikni yeching:  

7

𝑥−1∙(𝑥−2)

𝑥−3


> 0

 

A) (−∞; 2) ∪ (3; ∞)       B) (2;3) C) (1; 2) ∪ (3; ∞)           D) (2; 7) ∪ (3; ∞) 

 

4. 63

+ 8 ∙ 11 + 4

 ifodani 6 ga 

bo’lgandagi qoldiqni toping. 

A) 1      B) 0       C) 2       D) 4 

 

5. ∫ (𝑥 − 8)7

∙ 𝑥𝑑𝑥


9

8

  aniq integralni 

hisoblang. 

A) 0         B) 1           

 

C) 11

8

          D) 11

9

  

 

6. 1

𝑥(𝑥+4)


+

1

(𝑥+4)(𝑥+8)+

1

(𝑥+8)(𝑥+12)  ifodani 

soddalashtiring. 

A) 

1

𝑥(𝑥+12)                 B) 

4

𝑥(𝑥+12)        

C) 


12

 𝑥(𝑥+12)


                 D) 

3

𝑥(𝑥+12) 

 

7.  ABC uchburchakda ∠𝐵𝐴𝐶 = 33°.AC tomondan shunday D nuqta olinganki

bunda BD=DC. Agar ∠𝐵𝐷𝐶 = 42° bo’lsa, 

∠𝐴𝐵𝐶

 ning qiymatini toping. A) 48°        B) 57°        C) 69°           D) 78° 

 

8. Soatning soat mili 19° ga burilsa, minut mili necha gradusga buriladi? 

A) 112°          B) 172°         

C) 228°        D) 212° 

 

9. 𝑐𝑜𝑠4

11𝑥 − 𝑠𝑖𝑛

4

11𝑥 = cos 20𝑥 

tenglamani yeching. 

A) 𝜋𝑛; 𝑛 ∈ 𝑍            B) 

𝜋𝑛

11; 𝑛 ∈ 𝑍

 

 C) 𝜋𝑛

21

; 𝑛 ∈ 𝑍           D) 

𝜋𝑛

22; 𝑛 ∈ 𝑍

 

 GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

10. 𝑦 = ln 𝑥

𝑥−1

 funksiyaning hosilasini toping. 

A) ln 𝑥 − 1 +

1

𝑥

        B) ln 𝑥 +1

𝑥

 C) ln 𝑥 −

1

𝑥               D) ln 𝑥 + 1 −

1

𝑥 

 

11. Merganning bitta otgan o’qining nishonga tegishi ehtimoli 0,9 ga teng 

bo’lsa, otilgan uchta o’qning ikkitasi   

nishonga tegishi va bittasi tegmasligi 

ehtimolini toping.                                               

A) 0,27         B) 0,18          

C) 0,243         D) 0,729 

 

12. = 𝑘𝑥


2

+ 3


 funksiyaga A(3;12) nuqta 

tegishli bo’lsa, k ning qiymatini toping. 

A) -1         B) 1           C) 2                D) 3 

 

13. Markazi (0;0) nuqtada bo’lgan aylanadagi A(0;2) nuqtani 

soatyo’nalishida 60° ga burganda hosil 

bo’lgan nuqtaning koordinatalari 

yig’indisini toping. 

A) −1 − √3            B) −1 + √3 

C) 1 + √3               D) 1 − √3 

 

14. Sonning oxirgi raqamini toping: 819

12

13 

A) 9           B) 1          

C) 7        D) 3 

 

  

 

15. Aniqmas integralni hisoblang:                ∫ 𝑥𝑠𝑖𝑛2𝑥𝑑𝑥 

A) 


𝑐𝑜𝑠2𝑥

2

∙ 𝑥 +𝑠𝑖𝑛2𝑥

4

+ 𝐶      

𝐵) 


𝑐𝑜𝑠𝑥

2

∙ 𝑥 +𝑠𝑖𝑛𝑥

4

+ 𝐶 

C) −


𝑐𝑜𝑠2𝑥

2

∙ 𝑥 +𝑠𝑖𝑛2𝑥

4

+ 𝐶        

D) 


𝑐𝑜𝑠2𝑥

2

+𝑠𝑖𝑛2𝑥

4

+ 𝐶 

 

16. Tenglamani haqiqiy ildizlarini toping: 

 (2 + √3)

𝑥

2

+ (2 − √3)𝑥

2

= 4 

A) -1       B) 1;0        C) 0;-1;1      D) -1; 1 

 

17. Hisoblang:  

21

√32−√11+

9

√2−√11 

A) 3√2                    B) 2√11    

C) 5√2 + 2√11      D) 0 

 

18. 367𝑥75̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ sonni 75 ga bo’lganda qoldiq 

qolmaydi. x ni toping. 

A) 2; 8      B) 3;6;9    C) 2;5;8     D) 3;6 

 

19. 𝑦 = √lg3−𝑥

𝑥

 funksiyaning aniqlanish sohasini toping. 

A) (0; 3]      B) (0; 1,5)      

C) (0; 3)      D) (0; 1,5] 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

20. 𝑥


2

− 2020𝑥 + 2019 < 0

 

tengsizlikning butun yechimlari yig’indisini toping? 

A) 2017201      B) 2037160 

C) 2037170       D) 2137170 

 

21. ABC uchburchakda BD bisektrissa va AB=7; BC=9 bo’lsa, AC:DC=? 

A) 


7

16

        B) 9

16

        C) 16

7

         D) 16

9

  

22. O’lchamlari 𝑎; 𝑏;  𝑐 bo’lgan 

parallelepipedning to’la sirtining yuzasi 

288 ga teng. Agar 

1

𝑎

+1

𝑏

+1

𝑐

=2

5

 o’rinli bo’lsa, parallelepipedning hajmini 

toping. 


A) 432    B) 288      C) 360    D) 420 

 

23. Qirrasi 6 ga teng bo’lgan tetraedrning to’la sirtini toping. 

A) 27√3        B) 18√3         

C) 36√3      D) 54√3 

 

 24. O’q kesimi muntazam uchburchak 

bo’lgan konusning to’la sirti yuzi S ga 

teng bo’lsa, uning yon sirti yuzini 

toping. 


A) 

𝑆

2        B) 

𝑆

3           C) 

2𝑆

3             D) 

3𝑆

4 

 

 25. Uchlari va yoqlari yig’indisi 38 ga 

teng bo’lgan piramidaning asosining 

diogonallari sonini toping. 

A) 225         B) 152       C) 135        D) 153 

 

 

26. To’g’ri silindrning asosi radiusi 4 cm, balandligi 5 cm. Yon sirtidan A va B 

nuqtalar olingan. A va B nuqtalardan 

asos tekisligigacha bo’lgan masofalar 

mos ravishda 2 cm va 3 cm. Agar AB 

kesma uzunligi 5 cm bo’lsa, silindr 

o’qidan AB kesmagacha bo’lgan 

masofani toping. 

A) 2√6          B) 2√3             

C) √10          D) √8 

 

27. A(−7; 11) nuqtaga koordinatalar boshiga nisbatan simmetrik nuqtani 

toping. 


A) (−7; 11)           B) (7; 11)       

C) (−7; −11)        D) (7; −11) 

 

28. ABCD parallelogramda BC va AD tomonlari o’rtalarida mon ravishda M va 

N nuqtalar olingan. AM va CN kesmalar 

BD dioganalni mos ravishda P va Q 

nuqtalarda kesib o’tadi. Agar DNQ 

uchburchak yuzi 15 ga teng bo’lsa,  ABM 

uchburchakning yuzini toping. 

A) 36        B) 45       C) 60          D) 30 

 

29. Chizmaga ko’ra x ni toping.  

A) 12     B) 18          

C) 24          D) 20 

 

  

 

 GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

30. Chizmaga ko’ra AO=15 cm, AB 

kichik yoy 5𝜋 cm bo’lsa, BC ning 

uzunligini toping. 

 

A) 15       B) 12        C) 9           D) 6   

 


Download 1.9 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling