M. T. Ir is q u L o V


Download 33.62 Kb.

bet19/29
Sana12.11.2017
Hajmi33.62 Kb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   29

 
kabi  a ta m a la r  tilsh u n o slik k a   xosdir.
[ta m a sh u n o slik   -
 
atam ala rn i  o ‘rg a n a d ig an   fan  ta rm o g ‘idir. 
Ltamashunoslikda  ikki  yo‘nalishga  duch  kelinadi:
1)  baynalm inal  so'zlarni  o'zlashtirish;
2)  baynalm inal  so'zlardan  butkul  voz  kechish  va fa q a t  m illiy  til 
aminida  atam alar  yaratish.
Bu  y o ‘nalishning  ikkalasi  ham   o ‘rinli  emas.  K o ‘pchilik  tillar 
Dmonidan qabul qilingan baynalminal atamalar o ‘miga milliy adabiy 
ildan  uning  o ‘mini  bosuvchi  so‘zni  axtarish yoki  uni  sun’iy yaratish 
laq sad g a  m uvofiq  emas.  Bu  o ‘ta  purizm   (tilni  o ‘zlashtirilgan 
o‘zlardan  tozalash)  b o ‘lib,  adabiy  tilning  mavqeini  pasaytirishga 
lib  keladi.  Atamalaming ko‘pchilik tillarda umumiy bo ‘lishi,  fan va 
sxnika  yutuqlaridan  xabardor  b o ‘lish  va  ulardan  foydalanishni 
sonlashtiradi,  ortiqcha  so‘zlami  yodlashdan  ozod  qiladi.
Shu  bilan  birga  milliy  adabiy  tilda  bor  b o ‘Igan  atam a  o ‘rniga 
oshqa  tildan  so ‘z  o ‘zlashtirish  ham   m aqsadga  m uvofiq  emas. 
)datda  mazkur  tilda  gaplashuvchi  xalq  bunday  sun’iylikni  qabul 
ilmaydi.
Hozirgi  о ‘zbek  adabiy  tili  atam alar  lug‘ati,  birinchidan,  о ‘zbek 
ilida bor bo‘lgan so‘zlar va vositalami hisobga olish va, ikkinchidan, 
»oshqa  tillardan  so‘z  o‘zlashtirish  evaziga  boyib  bormoqda.
Boshqa  tillardan  o ‘zlashtirilgan  atam alaming  tovush  strukturasi 
eyarli  o ‘zg artirilm ay   is h la tila d ig a n   a ta m a la r  b o ‘lib,  u larg a 
emokratiya,  federatsiya,  partiya,  ensiklopediya,  standart,  internet 
abilar  kiradi.
Sotsiologik tilshunoslik millatlararo aloqa vositasi muammosi bilan 
am  shug‘ullanadi.  Zamonaviy  tilshunoslikda  m illatlararo  aloqa 
ositasi  bo ‘lib  xizmat  qiluvchi  tillami 
lingva  -  franka
 
atamasi  bilan 
>elgilashgan.  Mustaqil  Davlatlar  H am do‘stligida  bu  vazifani  rus  tili 
>ajarmoqda,  xalqaro  miqyosda  esa  ingliz  tili.

Adabiy  tillaming  shakllanishini  o‘rganish  natijasida  tilshunoslar 
til jarayoniga  maqsadga  muvofiq  ta ’sir  o4kazish  yaxshi  natijalarga 
olib kelishi mumkin hamda bu tilning rivojlanishini tartibga solish va 
rejalashtirish  imkonini  tug‘diradi,  degan  xulosaga  keldilar.
AQShlik  R .T.  Bell  fikricha,  ijtim oiy  tilsh u n o slik k a  ikki  xil 
yondashuv  boMishi  mumkin.  Birinchisi 
«sof sotsiolingvistika»
  boMib, 
unda  gapiruvchi  va  tinglovchilar grammatikasining  o ‘zaro  bir-biriga 
ta ’siri,  hamkorligi  o ‘rganiladi.  Ikkinchisi 
«til sotsiologiyasi»
  boMib, 
til  tuzilishi  bilan  ijtimoiy  tuzilishlaming  ishoralar nazariyasi  ichidagi 
integratsiyasidir.  Bu  yo‘nalish  tilshunoslikni  boshqa  ijtimoiy  fanlar 
bilan  q o ‘shib,  til  ishoralarining  turli  ijtimoiy  hayot  m azm unida 
ishlatilishi masalalarini o ‘rganadi.  Ba’zi olimlarning fikricha, ijtimoiy 
tilshunoslik  o ‘rganadigan  m asalalam i  ikkiga  ajratish  m aqsadga 
muvofiq emas.  Chunki AQShda birinchi yo‘nalish  mikrosotsiologiya 
deb  n o m lan ib,  uni  asosan  tilsh u n o sla r,  ik k in ch isi  esa 
makrosotsiologiya  deb  atalib,  uni  sotsiologlar  o ‘rganadi.  Natijada 
yagona  m asala  b ilan   tu rli  fa n la r  sh u g ‘u lla n a d i.  M ik ro so - 
siolingvistikaning diqqat markazida kichik ijtimoiy guruhlami tashkil 
etuvchi  shaxs  va  guruhning  a ’zolari  o ‘rtasidagi  nutqiy  hamkorlik 
munosabati  yotadi.  Makrosotsio-lingvistikaning  diqqat  markazida 
esa bir sotsial guruh bilan ikkinchi bir sotsial guruh o ‘rtasidagi nutqiy 
muloqot yotadi. Mikro va makrosotsiolingvistikani bir-biridan ajratib 
boMmasligining  asosiy  sababi  ham,  har  qanday  ijtimoiy  guruh  ayrim 
shaxslardan tashkil topgan boMishidadir.  Har bir shaxs mazkur guruh 
uchun  umumiy  boMgan  tildan  foydalanadi  va  shu  bilan  birga  o‘ziga 
xos  nutqiy  xususiyatlarga  ham   ega  boMadi.  Bu  xususiyatlar  bir 
tomondan,  shaxsning  о ‘ziga xos psixologiyasiga,  ikkinchi  tomondan 
bu  shaxs  a ’zo  boMgan  kichik  sotsial  guruhning  kasb-hunariga  ham 
bogMiq. Demak, bu guruhning o ‘ziga xos atama va jargonlari boMishi 
mumkin.  Lekin bundan na ayrim shaxs va na ayrim sotsial guruh o ‘z 
tiliga  ega  ekan,  degan  m a’no  kelib  chiqmaydi.  Bu  shaxslar  mazkur 
milliy hududning qayerida yashamasin, u mazkur milliy tilga aloqador 
boMsa,  shu milliy til normasidan chiqib  ketmaydi, balki milliy tilning 
b ir 
k o ‘rin ish id a , 
v a ria n tid a  
g ap irad i. 
S hu n d ay  
ekan, 
mikrosotsiolingvistika  erishgan  yutuqlar  m akrosotsiolingvistika 
ta d q iq o tla ri  uchun  yaxshi  ilm iy  zam in  boMishi  m um kin.

likrosotsiolingvistik tadqiqotlar esa makrosotsiolingvistikaning ilmiy 
soslariga tayanmay to ‘g‘ri xulosalar chiqara olmaydi, chunki kichik 
timoiy  guruhlarning  tuzilishi  jamiyatning  sinfiy  tuzilishidan  kelib 
hiqadi.
Chet  el  tilshunosligida  ham  bizdagi  tilshunoslikda  bo ‘lganidek, 
lning  ijtimoiy  muhitiga  k o ‘ra  o ‘zgarish  xususiyatlari  atroflicha 
‘rganiladi.  Bu  -   tilshunoslikda  tilning  o ‘zgarish  nazariyasi  deb 
uritiladi.  Tildagi  o ‘zgarishlar,  aytib  o ‘tilganidek,  tilning  ichki 
irayonlari  va  tashqi  ta ’sirlar  asosida  sodir  bo ‘ladi.  Tilning  ichki 
‘zgarish  jarayoniga  tilshunoslik  fanida 
«kompensatsiya  qonuni» 
omi  bilan  yuritiladigan  hodisani  misol  tariqasida  keltirish  mumkin. 
и
  qonuniyatga  ko‘ra,  tilning  biror  qismida  birorta  o ‘zgarish  ro ‘y 
ersa,  bu  o ‘zgarish  tilning  boshqa  qismida  ham  o ‘z  aksini  topadi. 
igliz  va  fransuz  tillarining  tarixi  bu jihatdan  yaxshi  misol  bo ‘lishi 
lumkin. Qadimgi ingliz va fransuz tillari grammatik qo‘shimchalarga 
oy,  kelishik  tizimiga  ega  b o ‘lgan  tillar  bo‘lgan.  Lekin  vaqt  o ‘tishi 
ilan  bu  tillar  asta-sekin  o ‘z  grammatik  qo‘shimchalarini  yo‘qota 
organ.  Shu jumladan  kelishik sistemasi  ham yemirilib,  fransuz tilida
um um an  y o ‘q  b o ‘lib  ketg an ,  ingliz  tilida  esa  b itta   kelishik 
o ‘shimchasi  saqlanib  qolgan.  Bu  hodisa  ikkala  tilning  grammatik 
nzilishida  bu rilish   y asad i,  y a ’ni  g ram m atik   q o ‘sh im ch alar 
ajaradigan  vazifaning  asosiy  og‘irligi  so‘z  tartibiga  o ‘tdi:  ikkala 
Ida  ham  gapdagi  so‘zlaming  sintaktik  aloqasini  so‘zlaming  tartibi 
elgilaydigan  bo ‘ldi;  gap,  gapni  tashkil  etuvchi  so‘zlarni  m a’lum 
irtibda  joylashtirilishini  talab  qiladigan,  ya’ni  q a t’iy  so‘z  tartibi 
aydo  b o ‘ldi.  Bu  tillar  uchun  t o ‘rt  sintaktik  vosita  (gram m atik 
o ‘shimchalar,  yordamchi  so‘zlar,  so‘z  tartibi,  ohang)lardan  so‘z 
irtibi birinchi darajali ahamiyatga ega bo ‘ldi. Demak, bir grammatik 
o sita  m avqeining  k am ay ish i,  ikkinchi  g ram m atik   v osita 
hamiyatining oshishiga olib keldi. Tillar ana shunga o ‘xshash y o ilar 
ilan  o ‘zlarining  ichki  muvozanatlarini  saqlab  turadi.
Zamonaviy  ingliz  tilida  [1]  fonemaning  yumshoq  va  qattiq  turi 
chraydi.  Birinchi  turi  so‘zning  boshida  va  o‘rtasida,  unlilar  oldida, 
ckinchisi  esa  so ‘zning  o x irid a   va  s o ‘zning  o ‘rta sid a   undosh 
pvushlardan  oldin  ishlatiladi.  Tildagi  bunday  o ‘zgarishlar  ichki 
‘zgarishlar  bo‘lib,  tashqi  omillaming  bunga  aloqasi  yo‘q.

Til  o ‘zgarishining  tash q i  om illari  deganda  k o ‘p ro q   tilning 
ishlatilishidagi  ijtimoiy  shart-sharoitlar  nazarda  tutiladi.  M a’lumki, 
tilning  lug‘ati  m azkur  tilda  so‘zlashuvchilarning  barchasi  uchun 
umum iy,  tushunarli  b o ‘lgan  um um m illat  toifasidagi  so ‘zlardan 
tashqari,  millatning  ijtimoiy  guruhlanishi  bilan  bogiangan  b o ‘lishi 
ham  tabiiy.  Millatning  ijtimoiy  guruhlariga  genetik jihatdan  ayrim 
qabila  va  aholining  hudud  belgisiga  ko ‘ra  ajralgan  ayrim  guruhlari 
bilan  birga  jamiyatdagi  sinfiy  tabaqalanishga,  kasb-hunarga  k o ‘ra 
ajralgan aholi guruhlari ham kiradi. Sotsial tabaqalar nutqidagi o ‘ziga 
xosliklar,  guruhlardagi  o ‘zaro  muloqot  xususiyatlari,  turli  guruhlar 
o ra sid ag i  alo q a  v a q tid a   q a n d ay   s o ‘z lar  va  g ram m atik  
konstruksiyalam ing  tanlanishi  tilning  ishlatilish  turlarining  paydo 
b o ‘lishiga  olib  keladi.  Shu  b ilan   birg a  b u n d ay   o ‘z g arish la r 
g a p iru v c h ila rn in g   y oshiga,  jin sig a ,  m a ’lu m o tig a ,  n u tq   so d ir 
b o ‘layotgan  muhitga  ham  bevosita  aloqadordir.
Ichki  qonuniyatlar  asosida  b o ‘ladigan  o ‘zgarishlarni  oldindan 
hisobga olish mumkin, bu o ‘zgarishlar gapiruvchining xohish-istagiga 
bog‘liq  emas.  Ular  obyektiv  o ‘zgarishlardir.  Tashqi  omillar  asosida 
paydo  b o iad ig an   o ‘zgarishlar  subyektiv  xususiyatga  ega.  Bunday 
o ‘zgarishlaming  hammasini  oldindan  aytib  berish  imkoniga  doimo 
ega  b o ‘linmaydi.  Tashqi  t a ’sir  m anbalarini  sotsial  guruhlarning 
xususiyatlari  (buni  shaxslararo  o ‘zgarishlar  deb  ham  yuritishadi), 
shaxslar  ichidagi  o ‘zgarishlar  va  ingerent  o ‘zgarishlar  tarzida  uchga 
ajratish  mumkin.
Birinchi  manba
  qaysi  ijtim oiy  guruhni  tashkil  etishiga  k o ‘ra 
tilshunos  bu  guruhni  tilning  qaysi  variantini  o ‘z  nutqida  qoilashini 
aytib  berishi  mumkin.1
Masalan,  ipakchilik  bilan  shug‘ullanadiganlar  nutqida  pilla,  ipak 
qurti, pillakash, tut, tutchi kabi so‘zlar uchraydi; suvoqchilarda boza, 
andava,  loy,  loylash,  gazcho‘p  kabi  so‘zlar  ko‘plab  uchraydi.2
Ikkinchi  manbaga
  ayrim  shaxslam ing  nutqiga  bog‘liq  b o ig a n  
o ‘zgarishlar  kiradi.  Ayrim  shaxslaming nutqlarida  uchrashi  mumkin
1 Роджер Т.Белл. Социолингвистика. Цели, методы и проблемы.-М.:  1980,57-bet.
2  М . M irzayev va boshqalar.  0 ‘zbek tili. -Toshkent:  1970,  41-bet.

>‘lgan  o‘zgarishlami  oldindan  bilish mumkin  emas.  Chunki bunday 
z g a rish la r  m azk u r  shaxsning  kim   b ilan   q an d ay   s h a ro itd a  
hbatlashishi  va  bu  nutqning  rasmiy  yoki  norasmiyligi  va  boshqa 
unga  o ‘xshash  sabablarga  b o g iiq   bo iad i.
Uchinchi  manba
 
ingerent  о ‘zgarishlar  aslida  tilning  ichki  tuzilishi 
m inida  yotadi.  O datda,  tildagi  birorta  tovush  yoki  boshqa  til 
rliklari ikki yoki undan ortiq ko‘rinishga ega boiadi. Bulardan qaysi 
ri  gapiruvchi  tom onidan  ishlatilishini  aniq  bilish  qiyin.  Tilning 
zilishidagi  ana  shunday  hodisalaming  boiishi  gapiruvchilarga  til 
isitasidan  foydalanayotganda  erkin  tanlash  imkoniyatini  yaratadi.
Y uqorida  qayd  etilgan  fik rlar  asosida  quyidagi  xulosalarni 
ltirishimiz  mumkin:
1
)  ja m iy a t  ta ra q q iy o ti  tilla m in g   ijtim o iy   va zifala rin in g  o rtib  
rishiga  olib  keladi;
2)  hamma  adabiy  tillaming  lug'at  tarkibi  kengayib

boyib  boradi;
3 )  ijtim o iy   ta ra q q iy o t  s u r ’a tin in g   ja d a lla s h ib   b o rish i  a d a b iy  
larda  o 'z  aksini  topib  boradi;
4)  qo'shni  xalqlar  tillarining  bir-biriga  o'zaro  ta'siri  ortib  boradi;
5)  m illatlararo  aloqa  vositasi  vazifasini  o'tovchi  tilning  ijtim oiy 
li  oshib  boradi  va  uning  boshqa  tillarga  ta
 
’siri  kuchayadi;
6)  ikki  tillilik  rivojlanib  boradi.
Sotsiolog  olimlar  tillam ing  o ‘zaro  m unosabati  yuzasidan  olib 
>rgan  tadqiqotlari  natijasida tillar bir-biriga  leksik  tom ondan ta ’sir 
>‘rsatibgina qolmay (ya’ni bir-biridan  faqat  so‘z o ‘zlashtirmasdan), 
lki  bir-birining  ichki  tuzilishiga  ham  ta ’sir  etadi,  degan  xulosaga 
ldilar.
Z am onaviy  tilsh u n o slik d a  «
tilla r   ich k i  tu zilish in in g   o 'z a r o  
m korlik  jarayoni»
 
degan  tushuncha  mavjud.  Bu  tushuncha:
- nutq shakllarining o ‘zaro ta ’siri  (xalq  og‘zaki tili bilan  adabiy til 
asidagi  munosabat,  adabiy  til  bilan  shevalar  orasidagi  munosabat
boshqalar);
-  turli  til  qatlamlarining  o‘zaro  m unosabatlari,  bir-biriga  ta ’siri 
>netik,  morfologik,  leksik,  sintaktik,  semantik,  stilistik  qatlam lar 
asidagi  hamkorlik)  masalalarini  qamrab  oladi.
M a’lumki, tillaming ichki rivojlanishi  ichki va tashqi  qonuniyatga 

‘ysunadi, ya’ni o ‘zaro hamkorlik jarayonida tillar taraqqiyoti ichki

qonunlar  ta ’siriga  emas,  balki  tashqi  ta ’sirlarga  k o ‘proq  b o g iiq  
b o ‘ladi.
Mamlakatlararo  aloqalaming rivojlanishi  mazkur mamlakatlarda 
yashovchi  xalq  va  e latlarn in g   m a d an iy atin in g   b ir-b irig a  
yaqinlashuviga  shart-sharoitlar  yaratib  beradi.  Tillar  ham  bir-biriga 
t a ’sir  ko‘rsatib  boyib  boradi;  bunday  ham korlik  tillam ing  ichki 
rivojlanishiga  ham  sabab  boiadi.
Sotsiologik  til  tipologiyasi
Ijtimoiy  tilshunoslik  a n ’anaviy  tilshunoslik  yaratgan  tipolo- 
giyalardan farqlanuvchi til tipologiyasini yaratishga ham intilmoqda. 
Bunday tipologiya tilning ichki tuzilishini nazarda tutmay, balki uning 
tashqi  ijtimoiy  (sotsial)  vazifasini  aks  ettiruvchi  sotsiolingvistik 
tipologiyadir.
Bunday  tipologiyaga  qator  tamoyillar  ichida  standartlashtirish, 
hayotiylik, tarixiylik va avtonomlik deb nomlanuvchi oichovlar ham 
qabul  qilingan.
S ta n d a rtla s h tiris h   deg an d a  m azk u r  tild a   g ap lash u v c h ila r 
to m o n id a n  
q ab u l 
q ilingan 
adabiy 
til 
tu sh u n ila d i. 
Standartlashtirishning muhim omillaridan biri tilning grammatikasini 
va lug‘atini tuzishdir. Demak, standartlashtirilgan til deganda jamiyat 
tomonidan  kundalik  hayotda  o ‘zaro  fikr  almashish  quroli  sifatida 
foydalaniladigan  milliy  adabiy  til  nazarda  tutiladi.
Hayotiylik  deganda  m azkur  tilda  gapiruvchi  jam iyatning  bor- 
yo‘qligi tushuniladi. Til hayotiy bo isa, bu tilni ona tilim deb biladigan 
jamiyat  hisoblanadi.  Shuni  ham  ta ’kidlash  kerakki,  b a ’zan  o ig a n  
tillar  qaytadan  hayot  kashf  etishi  mumkin.  Bunday  tillarga  klassik 
ivrit  tili  misol  b o iish i  mumkin.  Ivrit  milodgacha  1-ming  yillikda 
Qadimgi Falastin aholisining tili boigan. «Tavrot»ning birinchi qismi 
o ‘sha davrdagi ivritning asosiy yodgorligidir.  1948-yilda  Isroil davlati 
ba’zi  o ‘zgartirishlar  kiritib,  uni  davlat  tili  sifatida  qabul  qiladi.
Tarixiylik  deganda  mazkur  tilning jamiyat  tomonidan  ishlatilishi 
natijasida  uning  m o‘tadil  rivojlanib  turishi  tushuniladi.
Avtonomlik deganda mazkur ijtimoiy guruh uchun ona tili sifatida 
xizmat  qilayotgan  til  boshqa  tillardan  tuzilishi  jihati  bilan  tubdan

arq  qilishi  yoki  bir  tilning  varianti  sifatida  nam oyon  b o ‘lishi 
ushuniladi.  Agar  o ‘zbek  va  qozoq  tillari  bir-biri  bilan  qiyoslansa, 
ilar  orasidagi  fonetik,  leksik  va  grammatik  farqlar  ko‘zga  yaqqol 
ashlanadi,  ulaming  avtonomligiga  hech  qanday  shubha  yo‘q.  Lekin 
dabiy  o ‘zbek  tili  bilan  Xorazmda  yoki  Samarqandda  gapiriladigan 
>‘zbek  tilining  shevalari  to ‘g‘risida  gapirilsa,  unda  ulami  avtonom 
leyishga hech qanday asosimiz yo‘q. Chunki sheva bilan milliy adabiy 
il  o‘rtasida  tuzilish jihatidan  o ‘zgarishlar  b o ‘lmasligi  aniq.
Yuqorida  keltirilgan  tipologik  prinsiplar  hisobga  olinsa,  quyidagi 
jtimoiy  tilshunoslik  tipologiyasi  paydo  b o ‘ladi
0 ‘lchovlar
Tilning
turlari
M isol
Stan-
d art-
lash
gan
H ayo ­
tiylik
T a ri­
xiylik
A v to ­
nom ­
lik
+
+
+
+
Standart  tillar
0 ‘zbek adabiy  tili
+
-
+
-
Klassik  tillar
Lotin tili
+
+
+
+
M ahalliy tillar
O g ‘zaki arab tili
+
+
±
-
Kreol  tillar
K rio  tili
+
-
-
-
Pijin tillar
Neomelaneziy tili
+
-
-
+
Sun’iy  tillar
Esperanto  tili
+
+
+
-
Sheva  tillar
K o kn i  tili
Eslatma:
 
X ususiyatning borligini k o  ‘rsatadi. 
-  X ususiyatning y o  ‘qligini k o  ‘rsatadi.
± Bo 4ishi/bo'Imasligi m um kin.
Shunday  qilib,  tilning  ijtimoiy  lingvistik  tipologiyasida 
standart, 
:lassik,  mahalliy,  kreol,  pijin,  su n ’iy  va  marginal  tillar
 
deb  atalmish

til  turi  b o ‘lishi  m um kin.  Bu  tillam ing  qisqacha  xususiyatlari 
o‘g‘risida  to ‘xtalib  o‘tamiz.
Standart  tillar
 
deganda  adabiy  til  normasiga  ega  b o ‘lgan  tillar 
ushuniladi. Hozirgi o ‘zbek adabiy tili bunga yaqqol misol b o ia  oladi, 
:hunki  bu  tilnj  o ‘z  ona  tili  deb  bilib,  undan  kundalik  hayotda 
oydalanadigan  xalq  bor,  u  boshqa  qardosh  xalqlar tillari  kabi  teng

huquqli;  uning  lu g ‘ati  o ‘z  resurslari  ham da  q ardosh  tillard an  
o ‘zlashtirilgan  so‘zlar  va  baynalminal  so‘zlar  asosida  boyib  boradi.
Klassik  tillar
  deganda  klassitsizm  davrida  mukammal,  takomiliga 
yetgan,  o ‘z  yozuviga  ega  b o ‘lgan,  o ‘z  dav rid a  buyuk  a sa rla r 
yaratilgan  tillar  tushuniladi.  Ular  o ‘z  davri  uchungina  emas,  balki 
tillaming  keyingi  taraqqiyoti  uchun  ham  asos  b o ‘lib  xizmat  qiladi. 
Klassik  tillar  faqat  mazkur  tilda  gaplashuvchi  xalqqa  emas,  balki 
keng xalq ommasiga mazmun va shakl jihatidan yaqin turadi. Bunday 
tillam ing  adabiy  tillardan  farqi  shundaki,  ular jonli  til  emas.  Bu 
tillarda  gaplashuvchi  jam iyat  yo‘q,  shuning  uchun  ular  o ‘lik  tillar 
deyiladi.
Mahalliy  tillar
  deganda  son  jih atd an   k o ‘p  b o ‘lmagan  kichik 
m illatlarga  xizm at  qiluvchi,  o ‘z  yozuviga  ega  b o ‘lm agan  tillar 
tushuniladi.  Amerika qit’asidagi  ko‘pchilik mahalliy hindulaming tili 
bunga misol  bo‘la  oladi.
Kreol  tillar
  «Evropa  mustamlakachilarining  afrikaliklar,  Sharq 
mamlakatlari  xalqlari  va  Amerika  hindulari  bilan  fikr  almashuvlari 
natijasida  Ovrupo  tillari  (portugal,  fransuz,  ingliz)  elementlaridan 
tashkil  topgan  tillardir.  Masalan,  Amerikadagi  Gaiti  oroli  mahalliy 
aholisi  tilining  fransuz  tili  bilan  aralashuvi  natijasida  gatti-kreol  tili, 
Lotin Amerikasidagi mahalliy aholi -  nauatllar tili bilan ispan tilining 
aralashuvidan  ispan-nauatl  kreol  tili  hosil  b o ‘lgan.  Kreol  tilining 
o ‘ziga xos xususiyatlari bor. Amerikadagi Kyurasao, Aruba, Bonayre 
o ro lla rid a   negr  va  ispan  tilla ri  aralash u v id an   tash k il  to p g an  
papiyam ento  tilining  giam m atikasi  sodda:  otlar  turlanm aydi,  f e i 
faqat bir xil shaklda qoilanadi, gazeta va darsliklar chiqariladi. Kreol 
tilidagi  badiiy  ijodiyot,  asosan  folklor  xarakterida».  Shunday  qilib, 
kreol tillar mahalliy tillardan ikki yoki undan ortiq tillaming bir-biriga 
q o ‘shilib,  aralashib  ketishi  bilan  va  m anba  tillarining  gram m atik 
strukturasi  keskin  qisqarishi  bilan  farq  qiladi.
Pijin  tillar
  deganda  ham  ovrupoliklar tili  bilan  mahalliy  tillaming 
chatishuvidan paydo b o ig an  tillar tushuniladi.  Lekin pijin tillar kreol 
tilidan farq qiladi. Kreol tilida so‘zlashadigan, uni ona til deb biladigan 
jam iyat  bor.  Lekin  pijin  tillar  bunday  jam iyatga  ega  emas.  Pijin 
tillaridan  ikkinchi  til  sifatida  katta  port  shaharlarda  foydalaniladi. 
Ba’zi  olimlarning  fikricha,  pijin  tili,  kreol  tillari  paydo  boiishining

oshlang‘ich  bosqichidir.  M a’lum  davr  o ‘tishi  bilan  bu  tillar  kreol 
llarga  aylanishi  mumkin.  Hozirgi  kunda  kengroq  tarqalgan  pijin 
llardan  biri  «pijin-inglish»  tili  deyish  mumkin.
Sun'iy  tillar
  maxsus  yaratilgan  xalqaro  tillardir.  Esperanto  tili 
unga  misol  b o ‘la  oladi.  Bu  til  1887-yilda  polyak  L.Zam engof 
Dmonidan  yaratilgan  b o ‘lib,  keyingi  yillarda  muallifning  o ‘zi  va 
oshqa  shaxslar  tomonidan  mukammallashtirilgan.
Uning  grafikasi  lotin  alfavitida,  so ‘zlarning  asosiy  k o ‘pchiligi 
)vrupo  tillaridan  olingan,  grammatikasi  agglyutinatsiya  prinsipiga 
soslangan.  Undagi grammatik qo‘shimchalar so‘zlaming grammatik 
haklini  o ‘zg artirish   im koniyatini  b erad i.  Bir  q o ‘shim cha  b ir 
ram m atik  m a’no  anglatishi  bilan  esperanto  turkiy  va  fin-ugor 
illarini  eslatadi.  Hozirgi  kunda  u  ancha  keng  tarqalgan  su n ’iy 
llardan  biridir.  Bu tilda  axborotlar chiqariladi,  bir qancha mashhur 
lassik  asarlar  tarjima  qilingan.  Ba’zi  mamlakatlarda  bu  tilda  radio 
shittirishlar  ham  tashkil  etilgan.
Dialekt  (yunoncha  «dialectos» -  sheva

lahja)  -
 m a’lum bir qabila, 
alq  yoki  millatning  tarkibiy  qismlari  tilidir.  Dialektlar  umumxalq 
lining  quyi  bosqichi  sanalib,  shevaga  nisbatan  kengroq  m a’noga 
ga,  tilning  kichik  boiagi  hisoblangan  shevalar  yig‘indisidan  tarkib 
Dpadi.  M asalan,  yuz,  qirq,  saroy,  nayman,  m ang‘it,  qoraqalpoq, 
ling,  faloyir,  burqut  kabi  shevalar birlashib,  o‘zbek tilining qipchoq 
ialek tin i  tashkil  etadi.  D ia lek tlar  orasid ag i  farqni  fo n etik a, 
rammatika  va  lug‘at  tarkibida  ko‘rish  mumkin.
D ialek tlar gram m atik  qurilish  va  lu g ‘at  fon d iga  ega  b o ‘lib,  sotsial 
ir g o n la r d a n   farq   q ila d i.  D ia le k t la r   m illa tn in g   ta s h k il  to p is h  
ir a y o n id a   m illiy   tilg a   a so s  b o ‘lish i  va   ta r a q q iy   etib ,  m illiy   til 

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   29


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling