Reja: L formal mantiq


Deduktiv mantiqiy xulosalash


Download 1.96 Mb.
bet5/9
Sana17.02.2023
Hajmi1.96 Mb.
#1204860
1   2   3   4   5   6   7   8   9

4. Deduktiv mantiqiy xulosalash


Deduktiv xulosalash masalalarini formallashtirish, Aytaylik masala predikatlar hisobi tJIJda tavsjtlangan bo 'Isin, Agar orqali boshlang'ich tasdiqlarni, Fg orqli maqsadli tasdiqlarni belgilasak, u holda teoremalar shaklida berilgan masalani formal ko'rinishda quyidagich yozish mumkin [4-7, 18]-
Boshqacha so'z bilan aytganda, Fo to'plamdan mantiqiy ravishda Fg formula kelib chiqishini isbotlash zarur.
F formula Fo to'plamdan mantiqiy ravishda kelib chiqadi, agarda Fo to'plamni qanoqtlantinmvchi har bir izohlash F formulani ham qanoatlantirsa. Agarda Fo to'plam Fl A FZ A Fn -4 Fg formula bilan tasvirlangan bo'lsay u holda predikatlar hisobining deduktiv xulosalash masalasi formulalaming umumqiymatliligini aniqlashga keltiriladi:

Xulosalash jarayonida ko'p hollarda teskaridan isbotlash usulidan foydalaniladi, ya'ni yuqoj'lda kellirilgan formulaning umumqiymatliligi emas, balki formulaning bajariluvchi emasligi aniqlanadi.
. ..A F,) .. .A Fn A — Fg
Boshqacha so'z bilan aytganda, 'birlashmaning bajarilmasligi isborlanadi. Ba'zi formulalar to'plamining bajanlmasligini aniqlash rad etish deyiladi,
Sun'iy intellekt tizimlarining mahsuliy masalalarini yechishda deduktiv xulosalashning asosan ikkita: geskarj va /0'g'ri xuloslash usullari mavjud (bu xulosalashlar ma'ruzaning mahsuliy modellar mavzusida to 'liq keltirilgan) [4-7].
Hozirgi vaqtgacha sun'iy intellekl tizimlari sohasida ko'plab mantiqiy xulosalash tjzimlari ma'lum. Ularning barchasi bir-biridan foydalaniladigan modellari, mantiqiy xulosalash ko'rinishlari, ifodalanish uslublari, mantiqiy xulosalash usullari bilan farq qiladi (7. I-rasm) [8, 181.
Mantiqiy xulosalash tizimlari
AC)'T ning vazifasi

Bilimlar modeli

Xulosalash ko'rinishi

Amalga oshirish

Xulosalash usullari


Ma'lumotlarni tasvirlash shakli

Mantiq
qonunlari

Prinsip
(tartib)

Yo'nalish

Taktika

Stłategiya

7. I -rasm. Maniiqjy xulosa/ash î/:im/uvining xarakterîs/ikasiv

Bu erda AC)'T-axboritli-o'lchovli tizim-
Fikrlash va deduktiv xulosalash prinsipi. Sun'iy intellCktning ajtalmas qismlandan bîriîbu gipotezalar generatori, teoremalarni isbotlash va hisoblagichlardan tashkil topgan fikrlaydigan intellektual tizimlar hisoblanadi [l, 4, 9, 18]-
Fikv/ash deganda — qandaydir tusdiqlarni qabul qi/ishga Olib keladłgan (majblđr qjladigan) kenna-ketljgi îlłshunjladi.
Ko'rimb turibdiki, mantiqîy xulosalash matematlk mantiqni standart tushunish nuqtai-nazaridan, ya'ni to'plami tayinlanganda, trivial bo'lmagan vositalardan (masalan, ziddiyatlar bollmasligini tekshirish) foydalanilmaganda va chin argumentlardan (sabablardan) chin xulosalar olishni ta'nunlaydigan faqat ishonchlî xulosalash qoîdalari qo'llanilganda fikrlashning xususiy holi hisoblanadi.
Keng malnoda ishonchli xulosalashga deduktib xulosalash ham kiradi, Klassik mantiqda deduktiv ru10S'î/ash Iłmumiyljkdan xuslłsjy/ikning kelib chiqjshi deb qaraladi,
Deduksiya—bu fikrlashning yuqori darajadagi ideallashtirilgan va chegaralangan shakli hisoblanadi. Agar biz inson fikrlashining ba'zi aspektlarini (axborotlarning to'griligi, noaniqligi, qarama-qarshiligi va lik) modellashtirmoqchi bo'lsak, u hołda deduksiya aniq yetarli bo'lmaydi va bu hołda fikrlashning boshqa shakllaridan, ya'ni va induk.słycčdan foydalanish mumkin„
Deduksiya (ing/î:chadcm deducere - manŕîq termin/ bo 'iibt mantiwy qonunlar asasida bivor mazłnunni boshqasidan chłqarishni hi/djradî.
Deduksiya tushunchasi Aristołe/ ishlarida ham uchraydi. Fikr/ar 10 :p/ułnidun xu/osa/urnj oljshni ta 'minlovchî qojda/av 10 'p/umini Aristoteľ sj//ogi:m deh atugan.
Ushbu hOlatda flkr deganda-tabiiy tilda to'rtda shakldan biri bilan ifodalanadigan tugallangan mulohaza tushuniladi:

 1. barcha X lar uchun P bajariladi

 2. birorta X lar uchun P bajarilmaydi

 3. ba'zi X lar uchun P bajariladi -

 4. ba'zi X lar uchun P bajarilmaydi

Aristotelning davomchllari si//ogi:nłgu asoslanîb, fikrlashga nisbatan yoqori pog'onadagi abstraktsiyada turgan mulohazalar uchun deduktiv xulosalash prinsipini formallashtirdilar, Ushbu xulosalash qoidalaridan eng mashhurlari quyidagilar hisoblanadi [1, 181.

 1. Modus Ponendlî Ponens; «Agar implikatsiya A -9 B va A chin bo'lsa, u hołda B chin bo'ladi»: 1. Modus Tollendo Tollens.' «Agar implikatsiya A -9 B va B yolg'on bo'lsa, u hołda A yolg'on bo'ladi»:

 2. Modus Ponendo To//ens: «Agar A chin va konyunksiya AAB yo'g'on natljaga ega bo'lsa, u hołda B yolg'on bo'ladi»:

 3. Modus Tollendlî Ponens: «Agar A yolg'on va dizyunksiya A v B chin bo'lsa, u hołda B chin bo'ladi»t

Bu qoidalar yordamida mulohazalar hisobi tizimida xulosalash uchun juda qulay bo'lgan «:anjjr/i .rulosa» qoîdasi fOrmaIIashtiriIdi.
Zanjir/i.rićlașa: «Agar implîkatsiyaA B chinva implkatsiyaB C chin bo'lsa, u hołda împIlkatsÎyaA —4 C chin bo'ladi»,
Misol. Ushbu qoidalardan foydalanib xulosalashga mîsollarnî qaraymîz, Aytaylik quyidagi mulohazalar (faktlar) berilgan.
l) P Q P-Agar issiqlik-energia resurslarga jahon bozrida narxlar oshsa, Q- u hołda byudjetga keladigan daromad o'sadi-

 1. (R v Q) (R v S), R-Agar ishlab chiqarishning olsishi kuzatilsa yoki Q-daromad o'ssa (R v Q), u hołda R- ishlab chiqarishning o'sishiga yoki Sso'mning qiymatini mustahkamlanishiga (R V S) Olib keladi,

 2. P-Agar issiqlîk-energia resurslarga jahon bozorida narxlar oshsa, Q- u hołda daromad o'sadi (P Q), bundan P - mahsulotlarning (issîqlik-energia resurslarining) narxî yoki Qbyudjetga keladigan daromadning o' sishidan (P v Q), R- islllab chiqarishning Ulushi yoki Q-daromadning o'sishi (R v Q) kelib chiqadi

Modus Ponendo Ponens xulosalash qoidasidan foydalanib l) va 3) mulohazalardan quyidagi xulosalarni hosil qilamiz.

 1. (P v Q) -4 (R v Q). Agar P - mahsulotlarning (issiqlik-energia resurslarining) narxi yoki Q- byudjetga keladigan daromad o'ssa (P v Q), u hołda R- ishlab chiqarish olsadi yoki Q-daromad o'sadi (R v Q),

 1. va 2) mulóhazalardan zanjirli xulosłî yordamida 5) mulohazani hosil qilish mumkin,

 2. (P V Q) (R V S). Agar P - mahsulotlarnîng (îssiqlik-energia resurslarining) narxi yoki Q- byudjetga keladigan daromad o'ssa (P v Q), u hołda R- islllab chiqarish o'sadi yoki S- so'mning qiymati mustahkamlanadi (R v S).

Bilimlar haqida fikrlash. Sun'iy intellektnîng expertîza sohasiga tegishli ko'plab tłzimlarida bilimlar.fakt/ar va qoîda/argu bo'linadi, Faktlar — bu expertiza sohasiga tegishli mallumotlardir- Masalan, qandaydir universitet xodimlari haqidagi ma'lumotlar faktlar to'plamini tashkil etadi [l, 10, 181.
Fakt l: Jumanov — dasturlash kafedrasi proressori, Prof(info, Jumanov l ) 2: Maftuna— informatika fakul 'tetî talabasi, Tal (info, Maftuna 4).
Qojda —bu implikatsiyalar (yoki unga ekvivalent mantiqiy shakllar) bilan berilgan ma'lumotlar. Ular expertiza sohasiga tegishli umumlashtiruvchi bilimlami o'zida aks ettiradi,
Qojc/a I. Agar y- x kafedraning professori va w — : fakuľtetning talabasi (x
2), u hołda w uchun y tashqi imtihon oluvchi bo'lishi mumkin,
Pro/(x' y) A Tal (z; w) A Teng(x; z) Imt(y; w).
To'g'ri va teskari deduktiv xulosalash. To'g'ri deduksiya tizimlari. TO'g'ri deduksiya tizimlarida xulosalarni faktlar va qoidalarga qolllab yangi bilimlar hosil qilinadi.
Algoritm o'z ishîni maqsadga ekvivalent bo'lgan qandaydir bilîmni hosîl qilgandan keyin tugatadi. To'g'ri deduksiya tizimlarini kolrsatish uchun yuqoridagi misolni qaraymiz Il j.
Misol. Teoremani isbotlaymiz:

Download 1.96 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling