Reja: L formal mantiq


Download 1.96 Mb.
bet9/9
Sana17.02.2023
Hajmi1.96 Mb.
#1204860
1   2   3   4   5   6   7   8   9

a) Vx P(x);22 Hech bo'lmaganda birorta x EM uchun predikat chin va aks hołda yolg'on qiymat qabul qiluvchi mulohaza ifodasi to'g'ri yozilganjavobni ko'rsating?

23, N mevalar to'plamîda P(x) predikat berîlgan bo'lsin: «r-olma». Ushbu predikatdan quyidagi mulohazalarni hosil qilingan bo'lsin: «Hamma mevalar olmalar bo'ladi»; «Shunday mevalar mavjudki, u Olma bo'ladi». Kvantorlardan foydalanib chin mulohanłga mos yozîlgan javobni ko' rsating?

b) Vx P(x)
e) Vx P(x)

 1. N mevalar to'plamida va R(r) predikatlar berilgan bo'lsin: «rolma», ax-olma pishgan», «x-olma qizil», «r-olma shirin»;

Ushbu predikatlardan foydalanib ROC)) formulaning qiymatini aniqlang?


 1. Agar predikatlar mantiqi formulasi ifodasida faqat . qatnaShib, , , , ,amali elementar formulalarga (predmet o'zgaruvchllar va o'zgaruvchi predikatlarga) tegishli bo'lsa, bunday formula deyarli normal shaklda deyiladi,

  1. inkor, konyunksiya, dizyunksiya va kvantorli amallar; inkor;

  2. inkor, dizyutlksiya, konyunksiya va kvantorli amallar; konyunksiyat,

  3. inkor, konyunksiya, dizyunksiya va kvantorli amallar; dizyunksiya;

e) inkor, konyunksiya, dizyunksiya va kvantorli amallar; kvantofli amallar, 26. Agar A formula ifodasiga kiruvchi va M sohagaoid o'zgaruvchilarning shunday qiymatlari mavjud bo'lib, bu qiymatlarda A formula chin qiymat qabul qilsa, u holda predlkatlar mantiqining formulasi M sohada
. formula deb aytiladi-

  1. bajariluvchi;

  2. bajarilmas;

  3. umumqiymatli;

e) aynan chin,

 1. Agar A ning ifodasiga kiruvchi va M sohaga oid hamma o'zgaruvchilarning qiymatlarida A formula chin qiymat qabul qilsa, u holda A formula M sohada formula deb ayliladi.

   1. aynan chin;

   2. aynan yolg'on;

   3. bajariluvchi;

e) umumqiymatli.

 1. Agar A fling ifOdasiga kiruvchi va M sohaga oid hamma o'zgaruvchilarning qiymatlarida formula yolg'on qiymat qabul qilsa, u holda A formula M sohada fonnula deb aytiladi-

   1. aynatl yolg'on;

   2. umumqiymatli;

   3. bajanluvchi;

e) aynan chin.

 1. Agar A formula har qanday sohada bo'lsa, u holda ga umumqiymatli formula deb aytiladi. aynan chin; aynan yolg'on;,

bajariluvchi; chin va yolg'on.

 1. To'g'ri tengkuchlilikni ko'rsating? 1. Tó'g'ri tengkuchlilikni ko'rsating? 1. Ixtiyoriy M sohada chin formulani ko'rsating?

  1. Vx [P(x) v Píx)l;


A) Vx [P(X) A Ol;

 1. Ixtiyoriy M sohada yolg'on formulani ko'rsating?

  1. Vx [P(x) A 6) [P(X) vil; c) Vx Píx)l; 21) Vx [P(x) Alľ,

34, Predmet sohadagi barcha qiymatlar uchun 'Agar x ning tog'asi-y va akasiz bo'lsa, u holda y va nmg qarindoshlari bo'ladi” tasdiqning ifodasini to'g'ri ko 'rsating?

  1. (togŕasi(x, z)) -4 ,

  2. y, z) A (akasi(x, z)) qarindoshi(x, y, z);

  3. V(x, y, z) (tog'asi(x, z)) -+ qarindoshi(x,y, z);

e) 3(x,y, z) v (akasi(x, z)) qarindoshi(x, y, z).

 1. "A'IO bahoga o'qiydigan kamida bitta talaba mavjuďt tasdiqning ifOdasini to'g'ri ko'rsating?

  1. (3x) (talaba (x) baho (x, ”a'lo”)',

  2. (3x) (talaba (x) v baho (X, ”a'lo”);

  3. (Vx) (talaba (x) baho (x, ”a'lo);

e) (Vx) (talaba (x) v baho (x, ”a'lo").

 1. (Yx) -4 reyting daftarchasi(y)) ifodada bog'langan va opad o'zgaruvchilarni to'g'ri ko'rsating?

  1. x-bog'langan va y-ozod o'zgaruvchilar;

  2. x-ozod va y-bog'langan o'zgałuvchilar;

  3. x va y-bog'langan o'zgaruvchilar;

е) х va y„ozod o'zgaruvchilar.

 1. TO'g'ri tengkuchliIikni ko'rsating?


с) А.В,71лв;


 1. To'g'ri tengkuchlilikni ko'rsating? 1. , To'g'ri tengkuchllliklli ko'rsaling?

а) ¯ААћ; Ь) AvB=1vi;


 1. , To'g'ri tengkuchliliklli ko'rsaling? а) ах/Г(х) 1. , To'g'ri 1engkuchIilikTli ko'rsating?

а) (3xA(x)) ув В);
с) (3хА(х)) v в л В),
е) (ЗхА(х)) V в Л В).

 1. temgkuch1i1ik11i ko'rsating?

а) (VxA(x) ) л (VxB(x) )

А В(х));

Ь) ) л (VxB(x) )

v В(х));

с) (VxA(x) ) Л (VxB(x) )

Л В(х));

е) (VxA(x) ) Л (VxB(x) )

Л В(х))-

 1. lxtiyoriy predikatlar mantiqi formulalarining kauzal shaklini to'g'ri ko'rsating?

а) Vxt, vx2, ,
Ь) (VxA(x) ) Л (VxB(x) ) V В(х));
с) „„vxn(DT
е) (VxA(x) ) Л (VxB(x) ) л В(х)).

 1. Qandaydir tasdiqlami qabu1 qilishga 01ib keladigan (majbur qiladigan) ketma„ketligi-bu . , deyiladi.

а) 6krlash;
Ь) tah1il;
teskari induksiya; teskari deduksiya;

 1. Klassik mantiqda deduktiv xulosalash kelib chiqishi deb qaraladi.

  1. umumiylikdan xususiylikning;

  2. tahlildan sintezning;

  3. xususiylikdan umumiylikning;

  1. sababdan oqibatning;

 1. Sillogi,zmga asoslangan «Agar implikatsiya A -o B va A chin bo'lsa, u holda B chin bo'ladi» deduktiv xulosalashga qaysi ifoda mos keladi va u qanday nomlanadi?

a) - Modus Ponendo Ponens;
-Modus Ponendo Ponens;
c) Modus Tollendo Tollens;

  1. A v B, Ä - Modus Tollendo Ponens.

 1. Sillogizmga asoslangan «Agar A yolg'on va dizyunksiya A V B chin bo'lsa, u holda B chin bo'ladi» deduktiv xulosalashga qaysi ifoda mos keladi va u qanday nomlanadi?

- Modus Tollendo Ponens;
-Modus Ponendo Ponens;
c) - Modus Tollendo Tollens;

  1. - Modus Ponendo Ponens.

 1. «Agar implikatsiyaA -9 B chin va implkatsiya B -4 C Chin bo'lsa, u holda implikatsiya „Chin bo'ladi». 1. (A A (A -4 B) -9 B) v Ä v i mantiqiy ifodaning qiymatini chinlik jadvali yordamida toping?

  1. aynan Chin;

  2. aynan yolg'on

  3. bajariluvchi;

  1. aynan chinmas.

 1. Kuzatilayotgan hodisa va faktorlami tushuntiruvchi gipoteza.larni shakllantirish jarayoni — bu

  1. abduksiya;

  2. induksiya;

  3. deduksiya:, ej tahlll,

51, Abduktiv xulosalashda berilgan bo'ladi xususiy holat aniqlash talab etiladi

  1. qoida va natijalar; sababni;

  2. induksiya va fikrlashlar; deduksiyani;

  3. deduksiya va fikrlashlar; induksiyani,

  1. qoida va natijalar, oqibatni.

52. Quyidagi qoida mavjud: «Uslîbu auditoriyadagi ôapqa talabalar bakalavriatlar»; Kuzatish natijasi quyidagicha: «Bu talabalar bakalavriatlar»•, U holda abduksiya bo'yîcha keltîrrrilgan to'g'ri xulosani toping?

 1. «Bu bâkalavriatlar ushbu auditoriyadan chiqqan»;

 2. «Bu bakalavriatlar ushbu auditoriyadan chiqmaqan»;

 3. «Bu talabalar ushbu auditoriyadan chiqqan»•, ej «Bu talabalar ushbu aud,îtoriyadan cluqmaqan»,

53, Induktiv xulosalash mavjud - -hosil qilishga imkoniyat yaratadi.

 1. xususiy tasdiqlardan umumiy xulosalar,

 2. xususiy tasdiqlardan kuzatuvlarni;

 3. umumiy tasdiqlardan xususiy xulosalar,

e) umumiy tasdiqlardan oqibatlar.
54. Berilgan: x:, y. x: Fariza -talaba; y: Fariza — a'lo baho olishga haqli;
Induktiv xulosalash to'g'rî ko'rsatîlganjavobni toping?

 1. Barcha talabalar a'lo baho olishga haqli;

 2. Barcha talâbalar a'lo baho olishga haqli emas;

 3. Barcha a'lo bahoga o'qiydiganlar-talaba:, ej A'lo bahoga o'qłydîganlarnîng barchasi-talaba,

55, Agar xulosa faktlarning.. o'rganish asosida chiqa.rilsa, u holda induksiya to'liqmas deyiladi,

 1. ba?zi birlarini•,

 2. barchasini;

 3. chinligini;

e) yolg'onligini.
56 Teskari deduksiya—bu

 1. induksiya•,

 2. abduksîya;

 3. fikrlash;

e) tolliq deduksiya,


Download 1.96 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling