0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va à b t 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi


Download 5.63 Mb.
Pdf ko'rish
bet24/59
Sana17.02.2017
Hajmi5.63 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   59

1

N o s o v

Kuzgi  javd ar

1,1

6,2

2

Hark ov

Kuzgi  javd ar

1,5

3,5

3

N e m e r c h a n

Q an d   lavlagisi

30,2

6 6 , 6

S u p e rfo s fa t  so lish dan   o linadig an   q o ‘s h im c h a   hosil  h a m m a  

tuproqlarda  o ‘zaro  bir-biriga  yaqin  bo'lgan  raqamlarni  tashkil  qiladi, 

bu  qonuniyatdan  sur tusli  o 'r m o n   va janubiy qora tuproqlar  mustasno, 

ularda  tegishli  miqdorlar  anc h a   kam  bo'lgan  raqamni  tashkil  qiladi. 

ü'sim liklarn ing   sur  tusli  o 'r m o n   tuproqlarda  solingan  superfosfatga 

nisbatan  unchalik  hozir  javob  bo'lmasligi  ularda  fosforning  organik 

b i rik m a la r in i  a n c h a   y u q o ri  darajadagi  ha ra ka tc ha nligi  va  qora 

tuproqlarga nisbatan  ekinlarning  azot  bilan  ta’minlanishini  yomonroq 

bo'lishi  tufaylidir,  deb  tushuntirsa  bo'ladi.  Janubiy  qoratuproqlarda 

nam likning  kamligi  bilan  ko'zga  yaxshi  tashlanadi.


Oddiy  va  konsentrlangan  superfosfatlar va  prisipitatlarning  P

20 5 


miqdorini  o 'zaro  bir  xil  qilib  solinganda  chim li-podzol,  s u r   tusli 

o 'r m o n   tuproqlar,  degradatsiyalangan,  kuchli  va  o d d iy   q o r a t u p -  

roqlarda  har  xil  ekinlardan  olingan  o ‘rtacha  hosilning  m iq d o ri  juda 

yaqin  b o ‘lgan.

Fosforit unining samaradorligi ekin ekiladigan tuproqning nordonlik 

darajasi  va  boshqa  omillarga  b o g iiq .  Mustaqil  Davlatlar  Ham do'stligi 

davlatlari  hududlarida  taxminan  4  min  tonna  fosforit  u n id an   foyda- 

laniladi.

Agar  uni  samarali  va  ilmiy asoslangan  m e’yor chegaralarida,  y a ’ni 

har gektarga  3—4  s  qo'llanilsa,  u n da  10— 12  min  gektar  c h im -p o d zo l 

tuproqlarni  o 'g ‘itlash  mumkin  bo'ladi.

M D H   davlatlarining tuproqlarini xilma-xil bo'lishi fosforli o'g 'itla - 

rining  hammasidan  unumli foydalajiish  imkonini  beradi.

A m m ia k ni  y o ‘qotmaslik  u c h u n   fosforli  o ‘g ‘itlarn ing   ish q o riy  

shakldagi  xillarini  (tomasshlak,  fosfatshlak)  ammiakli  tu z la r  bilan 

aralashtirib  b o ‘lmaydi.

Quruq  superfosfatni  yerga  solishdan  birozgina  oldin  quru q   a m ­

miakli  va  nitratli  azotli  o ‘g‘itlar  bilan  aralashtirish  m umkin.

Ammiakli selitra bilan oldindan  aralashtirib q o ‘yish,  aralashm aning 

nam lanib  qolishiga,  ammoniy  sulfat  bilan  aralashtirilishi  esa   uni 

yangidan  hosil bo'lgan gips bilan  ushJab qolinishiga olib keladi.  N o r d o n  

superfosfatni  nitrat  o ‘g ‘it  bilan  aralashtirilishi  u c h u v c h a n   n itra t 

kislotaning  yo'qolishiga  olib  kelishi  mumkin:

H 3P 0 4+  N aN O   3  =   N a H 2P 0 4  +  H N 0 3

Superfosfatning  nordonligi  o'sim lik  uchun  zararli,  shuning  u c h u n  

uni  neytrallash  lozim.  Buning  u c h u n   mexanik  aralashtirgan  h olda 

unga  15% gacha fosforit u niyoki 

10% gacha dolomit uni yoki sh u n c h a  

karbonatli  ohak  qo‘shiladi. 

0 ‘yuvchi  ohakni  qo'shish  m u m k in   emas, 

chunki  b un d a   fosfat  kislota  o 's im lik   to m o n id an   y o m o n   o 'z l a s h -  

tiriladigan birikma shakliga o'tib qoladi.  Superfosfat  bilan olib borilgan 

ko'p  yillik  tajribalar  shuni  ko'rsatdiki,  bu  o'g'itni  solish  natijasida 

tuproqning  nordonligi  o'zgarmaydi.

H am m a  fosforli  o'g'itlarining  nam lanish  natijasida  ularnin g  fizik 

xossalari va sochiluvchanliklari yomonlashadi, masalan, superfosfatning 

granulalari  shikastlanib  uvalanib  ketadi.

Buning  oldini  olish  uchun  uni  zavoddan  chiqarilgan  id ish d a   va 

albatta  quruq  joyda  saqlash  kerak.


E K IN L A R N I  S U P E R F O S F A T   B IL A N  

O Z I Q L A N T I R I S H

Ekinlarni  ularning  o ‘sishi  jarayonida  oziqlantirishning  maqsadga 

muvofiqligi,  tashqi  ko‘rinishidan  namoyon  ho'lib  qolgan  fosfbrning 

tanqisligining oldini olish,  asosiy o ‘g‘itlar bilan fosfatlarni  to'liq ravishda 

solinmaganligining  o'rnini  toMdirishdan  iborat.

N o r d o n   tuproqlarda  superfosfatni  ularning  zarrachalari  bilan 

t a ’sirlanish  muddatini  qisqartirish  yoki 

bu  ta’sirlanishni  umuman 

oldini  olish  (ildizsiz  oziqlantirish)  yo‘li  bilan  o ‘simliklar  tomonidan 

P , 0

5  ning  o‘zlashtirilishi  koeffitsiyentini  oshirishga  qaratilgan  boMadi.F o s fa t  kislota  io nla ri  b a r g l a r   t o m o n id a n   ja d a l  yutilib gin a 

qolm asdan,  balki  o ‘simlikning  bosliqa  qistnlariga,  to  ildizlarigacha 

harakatlanadi,  hatto  ular  orqali  tuproqqacha  ajratib  chiqariladi.

Lekin  ildizsiz  fosforli  oziqlanish juda  chegaralangan  ahamiyatga 

ega  boMadi  va  o'simlikka  miqdoriy  jihatdan  kam  foyda  keltiradi. 

Ildizsiz  fosforli  oziqlantirish ni  katta  maydonlarda  amalga  oshirish 

j u d a   qiyin,  blinda  suvning  k o‘p  miqdorda  sarflanishi  tufayli,  juda 

qim m atg a  tushadi,  chunki  barglarning  kuyib  qolishining  oldini  olish 

m a q s a d id a   o ‘ta  suyultirilgan  eritm alardan  foydalanib  purkashni 

tak ror-tak ror  amalga  oshirish  lozim  boMadi.

Superfosfat  bilan  tu p ro q   orqali  ekinlarni  oziqlantirishning  ham 

b ir   q a to r  qiyinchiliklari  m avjud.

Fosfat  kislota  a n io n la rin i  tuproq  to m onidan  kimyoviy  va  fizik- 

kimyoviy  jihatdan   ju d a   tez  bogManib  olishi  tufayli,  o ‘g ‘itning  uni 

tashlab   qo'yilgan joyidan  ham   vertikal,  ham  gorizontal  yo'nalishlar 

b o ‘ylab  harakatlanishi  j u d a   sust  bo'ladi.

Demak,  superfosfatni  yer  yuzasiga  sepilishiga  yoM  qo'ymaslik, 

sepilgandan  keyin  esa  (zig‘ir va  boshqa sepib ekiladigan  ekinlar uchun) 

boranalashni  amalga  oshirish  kerak.

Amaliyotda  xo‘jalik  u  yoki  bu  ekinga  har  xil  sabablarga  ko‘ra, 

asosiy  o ‘g ‘itni  yetarli  m iqdorda  sohnasligi  nuimkin,  bunday  holatda 

qo'sh im c h a   ravishda  oziqlantirish  zarur  boMib  qoladi.

Qator  orasiga  ishlov  beriladigan  ekinlarga  superfosfat  bilan  ishlov 

berish jarayonida tuproq orasiga  solish  (1 0-12 sm  dan  kam  boMmagan 

yaxshisi  14—16 sm  chuqurlikka)  yo ‘li bilan oziqlantirish  yaxshi  samara 

beradi,  lekin  bu narsa asosiy o ‘g ‘it  yetarlicha solinmagan  hollardagina 

m um kin  boMadi.


Sinov  savollari

1.  O 'sim liklar  tarkibida  fosfor  qan day  birik m a la r  s h a k /id a   uchraydi?

2.  Fosfor  o'sim lik  tanasidagi  q aysi  ja ra y o n la rd a   f a o l  qatn a sh a d i?

3.  Fosforni  o 'sim liklar  qaysi  b irikm alar  sh a k lid a   o 'zla sh tira d i?

4.  Q aysi  o 'sim lik la r  tu p ro q d a g i  qiyin  eriyd ig a n   fo s f o r li  b irik m a la rn i 

ham  o'zlashtira  o la d i?

5.  Tuproqda  fosfor  qan day  sh akllarda  u ch raydi?

6.  Apatitlar  va fosforitlarning  o'xshash  va farq la n itvch i  belgilari  q a ysilar?

7. 

Fosforli  o'g'itlarning  eruvchanligiga  ko'ra  q a n d a y   guruhlarga  bo'lish 

mumkin ?

8.  S u perfosfaín in g  olish   u su lin i  tu sh u n tirib   b erin g .  O d d iy   va  qo'sh 

superfosfatning fa r q i  n im ada?

9.  K u ch siz  k islo ta la rd a   eriydigan   fo sfo rli  o 'g 'itla r   q a n d a y   xossalarga 

ega?

10.  Fosforli  o 'g 'itla rn i  a so siy  o'g'itlash   ja r a y o n id a   k iritish   va  uning 

sam aradorligi  nim adan  iborat?

11.  Fosforli  o'g'itlarni  ekisli  bilan  birga  qo'llashning  o'ziga  xos  qanday 

a fza llik la ri  bor?

0 ‘SIMLIKLAR  HAYOTIDA  KALIYNING  AHAMIYATI  VA 

UNING  HO SIL  TARKIBIDAGI  MIQDOR1

Tabiatda  kaliyning  uch  ,

9K,  4,)K va  4IK  izotoplari  bor,  ulardan  40K 

radiaktiv  b o 'lib ,  uning  yarim  parchalanish 

davri  1,3-10

9  yildir. 

Radioaktiv  4ÜK  tabiiy  kaliyning  0,001%  ni  tashkil  qiladi.  Bundan 

tashqari,  s u n ’iy  ravishda  kaliyning  qisqa  umrli  42K  izotopi  (yarim 

parchalanish  davri)  olingan.

Kaliy  o ‘simliklarda  ion  shaklida  bo'ladi  va  hujayraning  organik 

birikmalari  tarkibiga  kirmaydi.  U  asosan  sitoplazma  va  vakuolada 

boMadi,  y a d ro d a   esa  boMmaydi, 

20%  ga  yaqin  kaliy  o ‘simliklar 

hujayrasining sitoplazmasini  kolloidlarida almashinuvli yutilgan  holatda 

b o ‘ladi, uning 

1%  gayaqini  mitoxondriyalar tomonidan  alniashinuvsiz 

yutiladi,  asosiy  qismi  (taxminan  80%)  esa  hujayra  shirasida  va  suv 

bilan  oson  ajraladigan  shaklda  boMadi.  Shuning  uchun  kaliy  o'simlik- 

lardan,  ayniqsa  qarigan  barglardan  yuvilib  chiqib  ketadi.

Xloroplast  va  mitoxondriyalarda  to ‘planadigan  kaliy  ularni  tuzil- 

maviy  jihatdan  mustahkamlaydi  va  fotosintetik  hamda  oksidlovchi 

fosforlanish  jarayonlarida  energiyaga  boy  bo'lgan  ATF  ning  hosil 

b o ‘lishida  ishtirok  etadi.

YorugMikda  kaliy  ionining  hujayra  sitoplazmasi  kolloidlari  bilan 

bog‘lanish  mustahkamligi  kuchayadi,  qorong‘ilikda  esa  u  susayadi  va 

qisman  kaliyning  o'simlik  ildizi  orqali  tuproqqa chiqishi  sodir b o ‘ladi.

Kaliy  eng  a w a lo   sitoplazma  kolloidlarining  gidrotatsiyasini  ku- 

chayishiga  t a ’sir  etadi,  bunda  ularning  dispersligini  kuchaytiradi.  Bu 

esa  o ‘simlik  to m o n id a n   namlikni  ushlab  turilishini  va  vaqtincha 

qurg‘oqchilikka chidamliligini oshiradi.  Kaliy ta’sirida kartoshka tugana- 

gida  kraxmalning va  qand  lavlagisida  saxarozaning va  qator  mevali  va 

sabzavot ekinlarda  monosaxaridlarning to ‘planishini kuchaytiradi.  Kaliy 

o ‘simliklarning  sovuqqa va  qishga  (hujayra  shirasini  osmotik  bosimini 

kuchaytirish  tufayli),  o'simliklarni  zamburug

4 va bakterial  kasalliklarga 

chidamliligini  oshiradi.

Kaliy  yuqori  m olekular  ugievodlar  (selluloza,  gom iselluloza, 

shuningdek  pektin  moddalari  ksilinlar  va  boshqalar)  ning  sintezini


kuchaytiradi,  natijada g'allasimon o ‘simliklar somonini  hujayra devorlari 

qalinlashadi  va  donli  ekinlarni  yotib  qolishga  chidamliligini  oshiradi, 

zig'ir  va  nashada  esa  tola  sifati  yaxshilanadi;  b a ’zi  fermentlarning 

ishini  katalizlaydi,  shuningdek o'simliklarda qator vitaminlar (masalan, 

tiamin  va  riboflavin)  ning  sintezlanishi  va  t o ‘planishini  kuchaytiradi, 

bu  narsa esa hujayra  og'izchalari  bilan chegaradosh  hujayralar faoliya- 

tini  kuchayishida  katta  ahamiyatga  ega  bo‘ladi.

Kaliy  (kalsiy va  magniy bilan  birqatorda)  qishloq  xo'jalik  ekinlari- 

ning  animoniyli  oziqlanishida  ham  muhim  ahamiyatga  ega  bo'ladi.

Kaliyli  oziqlanishga  putur  yetishi  o ‘simliklardagi  metabolizmning 

izdan  chiqib ketishiga olib  keladi.  Kaliyning tanqisligi  qator fermentlar 

faoliyatining  susayishiga,  o'simliklardagi  uglevod  va  oqsil  almashinu- 

vining  izdan  chiqishiga,  bunda  shakarlarning  nafas  olish  uchun  o ‘ta 

ko‘p  sarflanishi  tufayli  donning  puch  bo'lib  qolishi  urug'ning  unib 

chiqishi  va  yashovchanlik  qobiliyatini  pasayishiga  olib  keladi  va  umu- 

man  olganda  oqibat  natijada  hosilning  sifatiga  salbiy  t a ’sir  ko'rsatadi.

0 ‘simlikning  kaliy  bilan  oziqlanishi  to ‘liq  bo'lm aganda  har  xil 

kasalliklarga  tezroq  chalinadi,  hosil  yig‘ib-terib  olingandan  so'ng  esa 

shu  sababga  ko‘ra  hosilning  saqlanish  ko‘rsatkichi  pasayadi.

0 ‘simliklarning  kaliyli  oziqlanishini  taqchilligi:  qari  barglarning 

chekkasidan  boshlab  niuddatdan  oldin  sarg‘ayishi  keyinchalik  esa 

ularning chekkasi va tepa qismining jigar rang (ba’zan  qizil,  zangsimon 

dog*li)  tusga  kirishi,  bundan  so'ng  esa  barglar  o'ladi  va  yemiriladi, 

natijada  kuyganday  bo'lib  qoladi.  Ayniqsa  kaliy  tanqisligidan  kaliyni 

sevuvchi  o'simliklar  ko‘p  talofatga  uchraydi.

Kaliy  tanqisligi  amaliy  jihatdan  m odda  alm ashinuvini  hanima 

tomonlarini  qamrab  oigan  ko‘p d a n -k o ‘p  biokimyoviy  jarayonlarni 

sustlashuviga  olib  keladi.  Bu  narsa  bunday  holatning  yuz  berishining 

asosiy  sababi  kaliy  yetishmasligining  oqibati  deb  qarashga  asos  bo‘la 

oladi.


Kaliy  o'simliklar  tomonidan  kation  sifatida  yutiladi,  u  hujayrada 

zaryadlangan  ion  sifatida  qoladi,  u  hujayra  m oddalari  bilan  kuchsiz 

bog'lar orqali  birikadi.  Hujayrada ancha miqdorda to'planib,  anorganik 

anionlar,  ham m a  hujayraning  polielektrolitlarini  manfiy  zaryadlarini 

neytrallash  uchun  asosiy  qarshi  ion  hisoblanadi,  shuningdek  hujayra 

va  muhit  o'rtasida  ion  assimetriya  va  elektrik  kuchlanishlar  farqini 

yuzaga  chiqaradi.  Kaliyning  hujayradagi  maxsus  funksiyasi  ehtimol 

shunday  nam oyon  bo'lib  o'sim liklar  o z iq la n ish id a   uning  o 'rn in i 

bosadigan  element  bo'lmasligini  sababi  ham  shudir.

14  -  Agrokim yo209

Kaliyning bu xususiyati  D.A.  Sabinin tomonidan qayd qilingan boMib, 

u  —  kaliy,  natriy  va  qisman  kalsiylarning  ahamiyati  sitoplazmatik 

tuzilmalarni  hosil  qilinishi  va  protoplastning  chegaraviy  moddalarini 

elektrik  xossalarini  tutib  turilishini  ta’minlashdir  —  deb  yozgan  edi.

Hujayrani  m em brana  kuchlanishini  ancha  ko‘payishi  va  uning 

metabolitik jarayonlarga bogMiqligi,  hamda  kaliy uchun  hujayra  memb- 

ranalarining  selektiv  o'tkazuvchanligini  oshishi  kaliy  tanqisligining 

dastlabki  samarasi  hisoblanadi.

Kaliyning  hujayradagi  miqdori  undagi  boshqa  kationlardan  hamda 

tashqi  muhir  eritmasidagi  kaliy miqdoridan ancha ko‘p bo‘lishi  m a’lum. 

M a sa la n ,  y u k s a k   o 's im lik ia r d a   kaliyning  h ujayra  ichidagi  kon- 

sentratsiyasi  uning  tashqi  muhitdagi  konsentratsiyasidan 

100— 1000 

marta  ziyod  boMadi.

Qator tadqiqotlar shuni  ko‘rsatadiki,  kaliyning  hujayradagi  miqdori 

bilan  o ‘sish  jarayonlarining  jadalligi  o'rtasida  korelyativ  bogManish 

bor.  Binobarin,  kaliyning  tanqisligi  hujayraning  boMinishi,  o'sishi  va 

cho‘zilishini  susaytiradi,  degan  xulosaga  kelish  mumkin.

Hozirgi  kunda  o ‘simlik!ardagi  oqsil  sintezi  jarayonini  jadalligi  va 

ulardagi  kaliyni  miqdori  o'rtasida  yaqin  bogManish  borligi  haqida 

m a’lumotlar bor.  Kaliy tanqisligida  fotosintez  mahsuldorligi  kamayadi.

Kaliy  tanqisligida  barglardagi  fotosintez  mahsulotlarining  oqishini 

sekinlashishi  haqidagi  m a ’lumotlar  olingan. 

0 ‘simliklar  tomonidan 

kaliyning  o ‘zlashtirilishidagi  eng  past  boMgan  davri  ularning  ilk  (unib 

chiqqandan  keyingi  15  kun)  o ‘sa  boshlashiga  t o ‘g ‘ri  keladi.  Odatda, 

o ‘simlik  kaliyni  eng  ko‘p  miqdorda,  biologik  massaning jadal  o ‘sishi 

davrida  o'zlashtiradi.

G ‘allasimonlar va g‘allasimon dukkaklilarda kaliyning o'zlashtirilishi 

gullashdan—sutli  pishiqlik  davrigacha,  zigMrda  «toMiq»  gullash  faza- 

sidan,  kartoshka,  qand  lavlagisi  va  karamda ancha cho'zilgan  niuddat- 

larda  boMib,  amaliy  jihatdan  butun  vegetatsion  davrni  o ‘z  ichiga 

oladi.  Kartoshka  kaliyni  eng  ko'p 

miqdorda  gullash  davrida  jadal 

ravishda  tuganak  hosil  boMish  jarayonida,  qand  lavlagisida  ildizmeva 

hosil  boMish  davrida,  karamda  uning  barg  mevasining  shakllanishida 

o'zlashtiradi.

Kaliy  fosfatni  organik  birikmalar  tarkibiga  kiritish  hamda  fosfat 

gunihlarni  ko'chirish  reaksiyalarini  amalga oshishi uchun  kerak bo'ladi.

Kaliy  orqali  faollanuvchi  fermentlar xilma-xil  turdagi  reaksiyalarni 

nazorat  qiladi,  bunda  muayyan  jarayonlarda  muhim  ahamiyatga  ega 

boMadi,  fosfofruktolipaza  glikoliz  jarayonini  boshqaradi.  Shuningdek,kaliy atsetil  koenzim A hosil  bo'lishda qatnashuvchi  fermentlarni  harn 

faollashtiradi.

Ferrnentlaming  faollashuvida  kaliyning  ahamiyatini  o'rganish,  bu 

kation  ferment bilan o ‘zaro ta’sirlashib,  uning konformatsiyasini o'zgar- 

tirish  mumkinligini  ko‘rsatdi,  bunda ferment —  K  — substrat  kompleksi 

hosil  bo'ladi.

Kaliy  ion-effektor  vazifasini  faqat  fermentativ  oqsillar uchungina 

bajarib  qolmay  boshqa  oqsillar  uchun  liam  bajarishi  mumkin.

Aniqlanganki,  hujayra  membranalarining  o'tkazuvchanligi  faqat 

HT  ionidan mustasno holatda  kaliy ioni uchun  boshqa ionlarga nisbatan 

juda  yuqori  bo‘ladi.

Hujayrada  kaliyning  miqdori  kamayganda  do im o   undagi  natriy, 

magniy  va  kalsiylarning  miqdori  ko‘tarilib  ketadi.  Kaliy  tanqisligida 

hujayrada  erkin  ammiakning  vodorod  ionlari,  mineral  fosfatlarning 

miqdori  oshadi.  Shunday  m a’lumotlar borki,  bunda sulfat va  nitratlar- 

ning  miqdori  kamayib  ketadi.

Kaliyning  miqdori  hamisha  o ‘simliklarning  yosh  o ‘suvchi  organ- 

larida  hamda  meristema  va  kambiyda  ko‘p  bo'ladi.  Eski  barglardan 

kaliy yoshroq barglarga ko‘chadi,  ya’ni  u o ‘simliklar tomonidan takror- 

takror  ishlatiladi  (reutilizatsiya).

K o 'p   hollarda  reutilizatsiya  oziq  m u h itid a   yetarli  boMmagan 

joylarda  namoyon  bo'ladi  natijada  pastki  barglarning  sarg'ayib  qolishi 

m e ’yor  kaliyli  oziqlanganlarga  nisbatan  oldinroq  sodir  b o ‘ladi.

Eski barglardan yangi barglarga  kaliyning ko'chishiga  natriy yordam 

beradi,  qaysikim  o'zining  o ‘sishini  to'xtatgan  to 'q im a   va  barglarda 

uning  o‘rnini  oladi.

Demak,  o'simlikda  kaliyning taqsimlanishi  bazesetal  konsentratsiya 

gradiyenti  deb  nomlangan  xususiyat  bilan  t a ’siflanadi,  bunda  barglar 

va  novda  qismlaridagi  uning  miqdori  quruq  m odda  hisobida  pastdan 

yuqoriga  qarab  oqadi.

Kaliyning  o'simliklar,  tuproq  va  o ‘g‘itlar  tarkibidagi  miqdorini 

hisoblashda  uni  oksid  K , 0  shaklida  sarhisob  qilish  odatlanilgan.  Ba’zi 

bir  ekinlarning  hosilidagi  kaliyning  o 'r ta c h a   m iqdori  46-jadvalda 

berilgan.

G ‘allasimonlar va dukkaklilarga qaraganda  q and   lavlagisi,  kartosh- 

kalarning  asosiy  va  qo'shimcha  hosil  mahsulotlarining  quruq  vazni 

hisobiga ancha ko'proq  miqdorda kaliy to ‘g‘ri  keladi.  Ayniqsa kaliyning 

yuqori  konsentratsiyasi  sabzavot  ekinlarining  mahsulotlarida  yuqori 

b o ‘ladi.


B a ’zi  qishloq xo'jalik ekinlari  hosilida  K20   ning 

o ‘rta c h a   miqdori(a b s o lu t  quruq  m o d d a g a   nisbatan  %  miqdori)

T .r


E k in lar

Hosil


m ahsuloti

k

2

o

%

Ekinlar


H osil

mahsulotik

,

o

%

1.

K u z g i

g ' a ll a s i m o n l a r

D o n ,

s o m o n

0,05

1,19


8.

O q   karam

Karam

m ev a

4 ,0 0

2.

Bahorgi

g ' a ll a s i m o n l a r

D o n ,

s o m o n

0 ,6 7

0 ,3 0

9.

SabziIl d izm ev a

3 . 2 0

3.

M a k k a jo 'x o r i

D o n ,

poya

0 ,4 3

1,19


10

Bodring

M ev a

5 .6 5

4.

N o ' x a t

D o n ,

s o m o n

1,46

0 ,6 0

II

P o m id o rM e v a

5 , 6 0

5.

Q a n d   lavlagi

Ild iz m ev a ,

bargi

1,00

3 ,0

12

Zig'ir

P o y a

1,10

6.

Y e m - o z i q a  

qan d   lavlagisi

Ild iz m ev a ,

bargi

3 , 5 0

2,6 3

13

CJ'o'za

T o la

1,00

7.

K artoshka

Tu ga n agi,

poyasi

2 . 4 0

3,70

14

15

Q izil  beda, 

yo 'n g 'ic h q a

Pic han

1,80

1,80

Sabzavot  ekinlari,  kartoshka,  qand  lavlagisi  va boshqa  ildizmevalar 

azotga  nisbatan  1,5  marta  ko'proq  kaliy o ‘zlashtirsa,  fosforga  nisbatan 

bu  miqdor  3—4,5  marta  ziyod  miqdorni  tashkil  qiladi.

Har  xil  o ‘simliklar  10  s  asosiy  hosil  mahsuloti  (unga  mos  holda 

vegetativ  hosil)  s/ga  nisbatan  K20   ni  har  xil  miqdorda  o'zlashtiradi. 

G ‘allasimon  ekinlar  taxminan  25—37  kg,  g'allasimon  dukkaklilar 

16—20,  kartoshka  7,0—9,0,  oziqa va  qand  lavlagisi  6,7—7,5,  sabzavot 

ekinlari  4,0—5,0,  beda  20—24  kg.

Oziq  elementlarining asosiy mahsulot birligiga va unga  mos boigan 

qo'shim cha  mahsulot  hisobiga  (masalan, 

10  s  hisobiga)  tuproqdan 

oiingan  miqdori  ham m a vaqt qiyoslanadigan  kattalikka ega bo'lmaydi, 

chunki  har  xil  elementlarning  hosilini  asosiy  mahsulotini  quruq  qismi 

bir  xil  bo'lmaydi.

S h u n i n g   u c h u n   h ar  xil  e k in l a r   t o m o n i d a n   h a r  xil  o z iq a  

elementlarini  tuproqdan  olinishini  obyektiv  baholash  uchun  asosiy 

hosilni  quruq  modda  hisobida  ekvivalent  miqdor  bo'yicha  sarhisob


1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   59
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling