0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va


Download 5.63 Mb.
Pdf ko'rish
bet51/59
Sana11.11.2017
Hajmi5.63 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   59

lr

ig

e

l

P

r

y

a

n

is

h

n

ik

o

v

B

e

lo

u

s

o

v

S

in

s

a

d

z

e

T

o

ttn

g

e

y

m

X

o

g

la

n

d

U

o

ll

e

s

X

yu

it

t

C

h

e

s

n

o

k

o

v

C

h

e

s

n

o

k

o

v

Q um   0,5  mm  teshikchali  elakdan  o ‘tkaziladi,  a w a l  vodoprovod 

suvida keyin distillangan suvda yuviladi, quritiladi va idishlarga solinadi.

Tajriba  m aqsadidan  kelib  chiqib,  o ‘ta  toza  qum   ishlatish  talab 

etilgan  hollarda  qum   aw al  kislotaga  solinadi,  so ‘ngra  suvda  yuvib 

quritiladi.  Buning  uchun  shisha  idishga  konsentrlangan  HC1  (1,19 

zichlikdagi)  quyiladi  va  ustiga  qum   solinadi.

Q um   kislotada  3—5  kun  turgach,  5—6  soat  davom ida  kuchsiz 

nordon  m uhitgacha  (pH   6,7—  6,9)  vodoprovod  suvida,  so'ngra  1—2 

soat  davom ida,  pH  7,0  bo‘lgunga  qadar  distillangan  suvda  yuviladi 

va  yaxshilab  quritiladi.

0 ‘ta toza qum  ishlatish talab etiladigan hollarda,  tarkibidagi silikat 

kislota  va  organik  m o d d alarn i  y o 'q o tish   u c h u n   q u m   400  darajali 

haroratda  kuydiriladi.

Idishlami  tanlash  va  tayyorlash. 

Qumli  muhit  tajribalarida  20—30  sm 

balandlikdagi  plastm assa  yoki  shishadan  tayyorlangan  idishlardan 

foydalaniladi.  Q um da  suvning  kapillar  ko'tarilishi  tuproqqa  nisbatan 

sust  bo‘lgani  bois  baland  idishlar  ishlatilmaydi.

Tajribadagi  idishlar  bir-birid an  diam etri  b o 'y ic h a   0 ,5 —1,0  sm, 

og'irligi  bo'yicha  100  g  dan  ziyod  farq  qilmasligi  lozim .

Idishlar drenaj  va shisha  naylari  bilan birgalikda yaxshilab yuviladi 

va  quritiladi.  Shisha  idishlar  ichkarisidan  b o ‘yoq  bilan  qoplanm agan 

b o isa ,  tuproq  va  o'sim lik  ildiz  tizim ini  quyosh  nuri  va  yorug'ligidan 

saqlash  uchun  bir  necha  qavat  qalin  qog‘oz  yoki  b o ‘z  gazlam a  bilan 

o ‘raladi.

Keyin  idishlarga  shag'al  yoki  shisha  siniqlari  va  nay joylashtirilib, 

1  g  aniqlikda  bir  xil  og‘irlikka  keltiriladi.  D renaj  massasi  idishdagi 

qum   massasining  5%  idan  oshm asligi  shart.  Ishni  boshlashdan  oldin 

har  bir  idish  uchun  diam etri  idish  diam etridan  4 —5  sm   katta  b o ig a n  

doka  tayyorlab  qo ‘yiladi.

Idishlarning  kattaligi  yetishtiriladigan  ekin  turiga  qarab  tanlanadi. 

D onli,  don-dukkakli  ekinlar,  ko‘p  yillik  o ‘tlar,  piyoz,  rediska  kabi 

o'sim liklar  uchun  4—8  kg  sig'im li,  20x20  sm  kattalikdagi,  ildiz  va 

tugunakmevalilar,  karam,  bodring kabi o'sim liklar uch un   esa  10—20  kg 

sig‘imli  25x25;  30  x  30  sm  kattalikdagi  idishlardan  foydalanish  yaxshi 

natija  beradi.

Oziq  aralashmalarni  tayyorlash. 

Oziq  aralashm alarning   tarkibi 

yetishtiriladigan  ekin  turi  va  tajriba  m aqsadidan  kelib  chiqqan  holda 

tanlanadi. Aralashma tarkibidagi oziq  m oddalar o 'sim liklar tom onidan 

oson o'zlashtiriladigan shaklda b o iis h i,  pH  butun  am al davri davomida

30 — Agrokimyo

465


m a’qul darajada saqlanishi lozim.  Tajriba natijalari oziq aralashm alarni 

to 'g 'ri  tanlash  va  tayyorlashga  ko‘p  jihatdan  bog‘liqdir.

T u rli  e k in la r  u c h u n   o ‘ziga  xos  oziq  aralashm alar  ishlatiladi. 

M asalan,  g ‘o ‘za  va  qandlavlagi  ustida  olib  boriladigan  tajribalarda 

M.A.  Belousov aralashm alaridan  keng foydalaniladi va  ular o ‘z tarkibi 

jihatidan  bir-b iridan   sezilarli  farq  qiladi  (127-  va  128-jadvallar).127-jadval

G ‘o ‘za  uchun  M .A.  Belousov  oziq  aralashm asi

M ak ro elem en tlar

g/1


M ikroelem entlar

g/1


C a ( N 0 3) 2  —  su vsiz

1,11

h

3

b o

3

2 , 0

C a ( H 2P 0 4)2—  su vs iz

0 , 2 0

M n S 0 4

2 , 0

K , H P 0 4

0 , 1 2

C u   S 0 4

0,3

K.CI

0,075

Z n S O ,

0,5

M g S 0 4—  su vsiz

0,1 2

( N H 4)2M

o

0 4

0,1

F e C l j —  s u v siz

0 ,0 2 7

C

o

( N 0 3)2

0,1

128-jadval

Qandlavlagi  uchun  M .A.  Belousov  oziq  aralashm asi

M a k ro e lem en tlar

g/1


M ikroelem entlar

m g /l

C a ( N 0 3) 2—  su v siz

1,11

h

3

b o

3

2,0

K H 2P 0 4

0 , 3 6

M n S 0 4

2,0

K 2H P 0 4

0,4 3

C u   S 0 4

0,3

N a C l

0,1

Z n S O ,

0,5

M g S 0 4—  su v siz

0 , 0 5 4

( N H 4)2M

o

0 4

0,1

F e C l ,   •  6 H 20   5%  li  eritma

0,01

C

o

( N 0 3)2

0,1

E ritm alar  kimyoviy toza tuzlarni  distillangan  suvda  eritish  asosida 

tayyorlanadi.

Ayrim  hollarda  yuqori  konsentratsiyali  eritm alar  tayyorlanadi  va 

undan  oMchov  silindri,  byuretka  yoki  pipetka  yordam ida  10— 100  ml 

olib,  idishlarga  quyiladi.Tarkibida  gigroskopik  suv  tutadigan  tuzlardan  ( C a ( N 0 3)2-4H20 ; 

M g S 0 4 7 H 20   va  b.)  b irm u n c h a   y u q o ri  k o n s e n tra ts iy a li  e ritm a  

tayyorlanadi,  so'ngra areom etr yordam ida,  eritm aning zichligi  asosida 

aniq  konsentratsiya  aniqlanadi  h am d a  suv  qo 'shish  y o 'li  bilan  talab 

etiladigan  konsentratsiyaga  keltiriladi.

Qiyin  eriydigan  tuzlar  ( C a H P 0 4  -2H20 ;   C a S 0 4 7 H 20   va  b.)  dan 

kerakli  m iqdorda  tortib  olinadi  va  idishlarga  solinadi.

Idishlarga qum  to‘ldirish. 

Bu tadbir tuproqli m u hitd a o ‘tkaziladigan 

tajribalardagi  kabi  amalga  oshiriladi.  Idishlar  tayyorlangandan  keyin 

bitta  idishga  ketadigan  qum ning  massasi  aniqlanadi.  N am ligi  TNS 

ning  60%  iga  teng  b o ig an   qum   idishlarga  to id iris h  jara y o n id a   yaxshi 

zichlanadi  va  keyinchalik  cho'km aydi.

Buni  quyidagi  misolda  o 'rg an ib   chiqam iz.  Q um ning  nam   sig im i 

25%,  m a ’qul  nam   sig im i  esa  60%  b o isin .  B undan,  q u m n in g   namligi 

(25-60)  :  100-15%  ga tengligi kelib chiqadi, ya’ni har  1  kg qum ga  150 ml 

suv  quyish  kerak.  Agar  idishga  olingan  qum ning  m assasi  6  kg  b o isa , 

900  ml  suv  quyishga  to ‘g'ri  keladi.  Shu  sababdan  tu zla r  eritm asining 

yalpi  m iqdori  ko'rsatilgan  suv  h ajm id an   oshib  ketm asligi  shart.

Idishga ketadigan qum  m iqdorini aniqlashda eng kichik idish tanlab 

olinadi.  Unga solinadigan  qum  m iqdori  idish  balandligidan  0,5— 1,0  sm 

past  b o iish i  (eng  katta  idishda  esa  2—3  sm  dan  pasayib  ketmasligi 

lozim).


Idishdagi  qum   massasini  an iq lab   b o ig a n d a n   k ey in ,  idishlarga 

solinadigan  oziq  elem entlar  m iq d o rin i  hisoblash,  oziq  aralashinalar 

uch u n   tuzlar tortim ini  olishga  kirishiladi.

Tayyor eritmalar solingan  idish(butil)lar ish joyiga o 'rn atilg an  javon- 

ga  tartib  bilan  teriladi.  H ar bir  eritm a  solingan  idish  yoniga  kimyoviy 

stakan,  o ic h o v   silindri  yoki  pipetka  q o ‘yiladi.

Vegetatsiya  idishlari  ham   tajribani  o ‘tkazish ju rn a lid a   qayd  etilgan 

tartibda  joylashtiriladi  va  har  birining  yoniga  qiyin  eriydigan  tuzlar 

tortim i  solingan  xaltachalar  q o 'y ib   chiqiladi.

Sirlangan  tog‘oraga  kerakli  q u m   massasi  solinadi  va  ustiga  qiyin 

eriydigan tuz tortim ini socliib,  q o i  bilan  10 daqiqa davom ida yaxshilab 

aralashtiriladi.

S h u n d a n   keyin  b irin ch i  e ritm a n i  quyib  a ra la s h tiris h   davom  

ettiriladi.  Ikkinchi, uchinchi va boshqa eritm alar bilan h a m  shu tartibda 

ish  ko‘riladi.  Quyilganda  o‘zaro  reaksiyaga  kirishib,  c h o ‘km a  hosil 

qiladigan eritm alar (masalan,  tarkibida fosfor,  kalsiy yoki  ternir tutgan 

tuzlar)  ni  bir  paytda  qo‘shish  q a t’iyan  m an  qilinadi.


Idishlarga tuproq to id irish  o ‘g ‘itsiz (nazorat) variantdan boshlanadi. 

Ikkinchi  navbatda  tajriba tizim iga  oziq  elem ent  kiritilmagan variantga 

o 'tilad i  va  h.k.

Boshqa  tarkibdagi  tuzlar  bilan  ish  ko'riladigan  variant  idishlariga 

qum   to id iris h   oldidan  tog‘ora  va  q o i  yuviladi.

Idishlarga  qum   to id irish   texnikasi,  u ru g iarni  ekishga  tayyorlash, 

ekish,  nihollarni parvarishlash,  kuzatish va hosilni yigishtirish, tuproqli 

m uhitda vegetatsiya tajriba o 'tk azish  b o iim id a bayon  qilingan tartibda 

amalga  oshiriladi.  Qumli  m uh itd a  o'tkaziladigan  tajribalar o'sim liklar 

ildiz  tizim ini  oson  yuvilishi  bilan  tuproqli  muhit  tajribalaridan  farq 

qiladi.

S u g ‘orish . 

N am likni  m a ’qul  tartibda  saqlash  tajribalar  oldiga 

q o ‘yiladigan  asosiy  talablardan  birdir.

N ih o llar  unib  chiqqunga  q ad ar  namlik  qum  betiga  suv  purkash 

y o ii  bilan  saqlab  turiladi.  Idishlarning  usti  qalin  qog'oz  bilan  yopib 

q o ‘yiladi.  N ihollar  unib  chiqqach,  keyin  qog'oz  olib  tashlanadi  va 

sug'orish  nay  (quvurcha)  orqali  amalga  oshiriladi.

O 'sim liklarning  amal  davrida  qum ning  m a’qul  namligi  TN S  ning 

60—70;  issiq  ob-havo  sharoitlarida  75%  ini  tashkil  etishi  lozim.

Sug'orishlarni  tashkil  etishni  quyidagi misol  asosida tushuntirishga 

harakat  qilamiz.  Q um ning  nam ligi  25%,  tuproq  namligi  TN S  ning 

70%  i  m iqdorida b o iish i  rejalashtirilgan.  Bundan o'sim liklarning amal 

davri  davom ida  qum  namligi  (25-70): 100  =   17,5%  b o iish i  lozimligi 

tushiniladi.

U  h o ld a   h ar  bir  idishga  quyiladigan  suv  m iqdori  (g)  quyidagi 

param etrlar  yig'indisidan  iborat  b o iad i:

tortilgan  idish  m a ssa si......................................1650  g;

idishdagi  quruq  qum  m assasi............................. 6000  g;

suv  massasi  (17,5  •  6000)  —  1050  .....................   1050 g;

sinchning  o g i r l ig i ...................................................   100  g;

idishning  sug'orish  paytidagi  m assa si................ 8800  g  .

Oziq  elem entlar  idishning  yuqori  yoki  pastki  qism ida  to ‘planib 

qolmasligi uchun sug'orishni 4 —5  marta nay orqali,  1—2 m arta tuproq 

yuzasidan  amalga  oshirish  m aqsadga  muvofiq.

Idishlarga  bir  paytning  o 'z id a   ham  yuqoridan,  ham   nay  orqali 

pastdan  suv quyish ta ’qiqlanadi,  chunki bunda idishning o ‘rta qismidagi 

tupro q  kapillarlari  oralarida  havo  «qamalib  qoladi»  va  shu  qatlam ning 

nam lanishi qiyinlashadi.Sug‘orish  oldidan  har  bir  variantdagi  3—4  ta  idishning  massasi 

tortiladi,  kam aygan namlikning o 'rta c h a  qiymati  aniqlanadi va barcha 

idishlarga  shuncha  miqdorda  suv  quyiladi.

SUYLI  M U H IT

Suvli  m uhitda  vegetatsiya  tajribalarini  o ‘tkazish  u c h u n   quyidagi 

material va jihozlar talab etiladi:  plastmassa yoki shishadan tayyorlangan 

idishlar  (keng  bo ‘g‘iz!i  banka  yoki  ballonlar),  ularni  o ‘rash  uchun 

qalin  m aterialdan  tayyorlanadigan  q o ‘sh  qavatli  g ‘i!oflar,  analitik 

tarozi,  yog‘och  (po‘kak)  dan  tayyorlangan,  o ‘sim liklarni joylashtirish 

u chu n  teshikchalar  ochilgan  q o p q o q lar,  oziq  ara lash m a la r  uch u n  

butillar,  kimyoviy toza tuzlar,  o ‘lchov stakanlari  va silindrlari, pipetka- 

lar,  oziq  aralashmasiga  havo  kiritish  uchun  kom pressor,  u ru g 'la r  va 

ularni  undirib  olish  uchun  kyuvetalar va  term ostat,  parafin,  pH   m etr, 

sinch  (karkas).

Suvli  m uhitda  o ‘tkaziladigan  tajribalar  amal  davri  davom ida  oziq 

aralashm aning  2—3  m arta  to ‘la  alm ashtirish  jarayonida  o ‘sim liklarni 

vaqtincha  boshqa  idishga  o ‘tkazilishi  bilan  qumli  va  tuproq li  m uhit 

tajribalaridan  farq  qiladi.

Suvli  m uhit  tajribalarida  substrat  vazifasini  distillangan  suv,  m ik- 

roelem entlar  bilan  o ‘tkaziladigan  tadqiqotlarda  esa  bidistillangan  suv 

bajaradi.

Idishlarni  tanlash  va  tayyorlash. 

Suvli  m uhitda  o ‘tkaziladigan 

tajribalarn ing   m aqsad  va  v azifalarid an   kelib  ch iq q an   h o ld a   keng 

bo‘g‘izli,  3— 10 1 sig‘imli shisha yoki  plastmassadan tayyorlangan  idishlar 

ishlatiladi.

Donli,  don-dukkakli va m oyli ekinlar uchun  3—5  1 sig‘im li,  g ‘o ‘za, 

qandlavlagi  va  boshqa  ildizm evali  e k in la r  u ch u n   6 —8  1  sig ‘imli 

idishlarni  ishlatish  maqsadga  m uvofiqdir.

Idishlar  tajriba  oldidan  yaxshilab  yuviladi  va  quritiladi.  H a r  bir 

idish  og‘ziga  zich  joylashadigan  y o g 'o c h   q o p qoqlar  tay y o rlan a d i. 

Qopqoqlarda  ekin  turiga  qarab  (g‘alla  ekinlari  uchun  4 —5  ta ,  yirik 

ekinlar  uchun  esa  1  ta)  1,5—2,0  sm   diam etrli  teshikchalar  ochiladi. 

Aytilganlardan  tashqari  qopqoqda  yana  bitta  q o ‘shim cha  teshikcha 

ochiladi  va  undan  eritmaga  vaqti-vaqti  bilan  havo  puflanadi.

Q opqoqlar idishdagi oziq eritm ani shim ib,  bo‘kib qolm asligi  uchun 

parafin  eritmasiga botirib  olinadi.  Idishlarga qo'sh  qavatli  g ‘ilo f (ichki 

qatlam i  qora  va  tashqi  qatlami  oq)  lar  kiydiriladi.  G ‘ilo f  idishdan


birm uncha  balandroq  qilib  tayyorlanadi.  Uning  bog'ichi  tortib  bog‘- 

langanda,  qopqoqni  idishga  zichlanib  turishiga  yordam   beradi.Oziq  aralashmalar. 

E ritm a la r  tayyorlash  uchun  kim yoviy  toza 

tu z la r,  d istillan gan   yoki  b id istillan g an   suv  kerak  b o i a d i .  O ziq 

elem en tlar  fiziologik  reaksiyasi  bo'yicha  o ‘simliklar  uchun  zararsiz 

shakllarda  tanlanadi.

B irinchi  navbatda  oziq  aralashm a  m uhitining  barqarorligi  va 

y o ‘ldosh  elem entlar  tarkibiga jiddiy  e’tibor  qaratilishi  lozim.  O datda, 

oziq  aralashmalar o ‘simliklar talab qiladigan  konsentratsiyadan  100—200 

m arta   yuqori  konsentratsiyada  tayyorlanadi.  Q o ila s h   oldidan  shu 

boshlang‘ich  eritm adan  m a iu m   miqdorda  olib,  tegishli  miqdordagi 

suv  bilan  suyultiriladi.  B o sh la n g ic h   eritm alar  to ‘q  tusli  shishadan 

tayyorlangan  maxsus  idishlarda,  qorong‘i joyda  saqlanadi.N ihollarni  ekishga  tayyorlash . 

U rugiarni  tayyorlash  va  ularni 

term ostatda  undirib  olish  tuproqli  muhit  tajribalaridagi  kabi  amalga 

oshiriladi.  Suvli  m uhit  tajribalarida  ildizi  5—7  sm  ni  tashkil  etgan 

o ‘simliklar idishlarga olib o'tqaziladi.  Buning uchun  birinchi bosqichda 

ungan  va  ildizi  1— 1,5  sm  uzunlikdagi  u ru g iar  suvli  kristallizatorga 

doka  yoki  to ‘rsimon  m aterial  to rtib   tayyorlangan  m oslam aga  o ‘tqazi- 

ladi.  O radan  8—12  kun  o ‘tgach  (bu  davrda  suv  har  kuni  alm ashtirib 

tu rilad i),  nihollarni  idishlardagi  oziq  aralashmalarga  olib  o'tqazish 

m um kin  b o iad i.Tajribani  o'tkazish  texnik asi. 

0 ‘simliklarni  ko'chirib  o ‘tqazishdan 

b ir  k u n   o ld in   idishlarga  g ‘ilo fla r  kiydiriladi  va  u lar  h ajm ining 

50—75%  iga  qadar  distillangan  suv  quyiladi.  So'ngra  o ic h o v   silindri 

yoki  pipetkalar  yordam ida  tajriba  ish  daftarida  ko'rsatilgan  boshlan- 

g ‘ic h   e ritm a la r  b irin -k e tin   quyiladi  va  belgilangan  c h iz ig ig a c h a  

distillangan  suv  qo‘shiladi.

L ekin  bu nd a  id ish lard ag i  eritm alar  sathi  idish  balan d lig id an  

1 — 1,5  sm  past  b o iish i  lozim ligini  unutmaslik  kerak.

Idishlarga  ko‘chirib  o ‘tqaziladigan  nihollar  o ‘zlarining  barg  va 

ildiz  soni,  shuningdek,  poya  va  ildiz  uzunligi  bilan  bir-biriga  juda 

yaqin  b o iish i  shart.  T anlab  olingan  o‘simliklardan  ikkitasi paxta  bilan 

o ‘raladi  va  teshikcha  orqali  oziq  aralashmaga  tushiriladi  (ildizning 

kam ida yarmi eritmaga botib turishi lozim).  Oradan  10— 15 kun o ‘tgach, 

yaganalash  tadbiri  amalga  oshiriladi  va  har  bir  teshikchada  bittadan 

o ‘sim lik qoldiriladi. Tajriba davom ida poya atrofiga o ‘ralgan paxtaning 

q uruq   boiishig a  erishish  tajriba  oldiga qo‘yiladigan  asosiy  shartlardan 

biri  hisoblanadi.Shuningdek,  o'simlikning  poyasi  ham   eritm aga  botib  ketm asligi 

lozim .


K uzatishlar  va  nihollarni  parvarishlash. 

Tajriba  y o ig a   q o ‘yilgan 

birinchi kundan boshlab doimiy kuzatishlar y o ig a  qo'yiladi va olingan 

natijalar tajriba jurnaliga yozib  boriladi.  H aftada  bir  m arta  o ‘sim liklar 

b o sh   po yasining  b o ‘yi  o ic h a n a d i,  sh ak llan g an   b a rg la r  sa n a la d i, 

rivojlanish  davrlarining  boshlanish  va  tugash  m uddatlari  qayd  etib 

boriladi.

K asallik  va  z a ra rk u n an d a lar  ta jrib a   n atijalarig a  k u c h li  t a ’sir 

ko ‘rsatadi.  Ularga qarshi q oilanadigan kimyoviy vositalar tajriba natija­

lariga o ‘ziga xos ta ’sir ko‘rsatishi  m um kin.  Shu sababdan hasharotlarni 

q o id a   terib yo'qotish,  kasallangan  o'sim liklarni  esa olib  tashlash  talab 

etiladi.


Am al  davri  davomida  idishlardagi  oziq  aralashm alar  m iq d o rin i 

kuzatib  borish,  kamayib qolganlariga eritm alardan  quyib borish  kerak. 

Ildizm evalilar  bilan  o ‘tkaziladigan  tajribalarda  ildizm eva  hajm ining 

ortib borishi tufayli ba’zi idishlardagi  eritm alar m iqdorini kam aytirishga 

to ‘g ‘ri  keladi

E ritm anin g   muhiti  (pH)  o ‘sim liklarning  o ‘sishi,  rivojlanishi  va 

oziqlanishiga  kuchli  ta ’sir  k o ‘rsatadi.  N o rd o n   sh aro itda  e ritm a d a n  

anionlar,  ishqoriy  sharoitda  esa  k atio n lar  yaxshi  o'zlashtirilad i.  Oziq 

aralashm aning  pH  ini  iloji  b o is a ,  har  kuni,  b o im a s a   haftad a  2—3 

m arta  o ic h a s h   va  talab  darajasiga  keltirib  turish  kerak.

E ritm ani  nordonlashtirish u ch u n   sulfat  kislota,  ishqoriylash  uchun  

esa o'yuvchi natriydan foydalaniladi.  O datda,  ularning  10%  li eritm alari 

tom chilatib  q o ‘shiladi  va  shisha  tayoqcha  yordam ida  aralashtiriladi. 

Eritm aga  qo'shiladigan  bo‘r  m oddasi  (C aC O ,)  pH   ni  6,5  atrofida 

b o iis h in i  ta ’minlaydi.

Suvli  m u h it  tajribalarida  k o 'p in c h a   o ‘sim lik  b arglarida  xloroz 

alom atlari kuzatiladi.  Bu hodisa eritm a pH   i  8 va undan yuqori b o ig a n  

sh a ro itd a   tem irn ing   ch o 'k m aga  tu sh ish i  n atijasida  so d ir  b o i a d i . 

S h u n in g d e k ,  oksid lanish-q ay tarilish   p o ten siali  (E h )  n in g   y u q o ri 

ko‘rsatkichlarida tem irfosfat  kuchli  nordon  m uhitda eriydigan shaklga 

o ía d i.  Shu sababdan temirni F e —E D T A  yoki  F e—N E D T A  shakllarida 

q o ila s h   tavsiya  etiladi.

Suvli  m uhit tajribalarida oziq aralashm ani alm ashtirib turish  m uhim  

tadbir  hisoblanadi.

Eritm adagi  mavjud  oziq  m o d d alar  m iqdorini  o 'sim lik  talab  qila- 

digan  m iqdor  bilan  taqqoslab,  o d atd a,  eritm a  tarkibidagi  oziq  ele-m entlar 60%  atrofida  sarflangandan  keyin  aralashm ani  almashtirishga 

kirishiladi.

H isob-kitoblar bitta elem entga nisbatan qilinadi,  qolgan elem entlar 

shunga  mos  ravishda  o'zlashtirilgan  b oiadi.

Sovuq  va  salqin  sharoitlarda  o ‘simliklarning oziq  elem entlarining 

kam   o'zlashtirishi  ham   tad q iq o tch i  e’tiboridan  chetd a  qolmasligi 

lozim .

SuvJi  m uhit  tajribalarida  oziq  aralashmalarga  m untazam   ravishda havo  kiritib  turiladi.

Havo  kiritish  m uddati  ekin  turiga  bog'liq  ravishda  1—3  soat,  bir 

kecha  kunduzda  esa  3—6  soatni  tashkil  etadi.

Beriladigan  havo  barcha  idishlarga  bir  tekisda  tarqalishi  va  liar bir 

soniyada  2—3  ta  pufakcha  chiqib  turishiga  erishish  maqsadga  m u- 

vofiqdir.

Barcha  idishlarga  havoning  bir  tekisda  tarqalishi  idishlarga  g'ilof 

kiydirilm asdan  oldin  sozlab  olinadi.  Idishlarga  o ‘rnatiladigan  shisha 

naychalar  rezina  yoki  kauchuk  ichaklar  va  tarqatgich  (troynik)  lar 

yordam ida bir-biriga  birlashtiriladi va ular kompressor yoki  rezervuarga 

ulanadi.

Idishlarga bir xil m iqdorda havo  kirishiga rezina ichakka o'rnatilgan 

qisqichlarni  sozlash  asosida  erishiladi  (1 1-rasm).

Hosilni  yig'ishtirish  va  hisob-kitob  qilishda  qum li  m uhit  tajriba- 

laridagi  kabi  yo‘l  tutiladi.

OQUVCHAN  ERITMALAR  USULI

Bu  usulni  birinchi  bor  I.G .  Dikusar  o ‘simliklarning  am m oniy  va 

nitrat  shakldagi  azot  bilan  oziqlanishi  masalasini  o ‘rganishda,  qand- 

lavlagi  va  m akkajo‘xori  ustida  o ‘tkazilgan  tajribalarda  qo ‘llagan.

Bu  usul  idishlarga  beriladigan  oziq  aralashma  tarkibining  doimiy- 

ligini  saqlash  va  o ‘sim liklar  rivojlanishining  turli  davrlarida  oziq 

elem entlar  nisbatiga  o ‘zgartirishlar  kiritish  im konini  beradi.

Lindan  tashq ari,  bu  usul  yordam ida,  tajriban ing   m aqsadi  va 

vazifalaridan  kelib chiqqan  holda,  oziq aralashma tarkibini o ‘zgartirish, 

undan  bironta  elem entni  chiqarib  tashlash  yoki  bir  nechta  elem entni 

kiritish  m um kin.  Ayni  usu lda  q o ‘llaniladigan  m oslam a  12-rasmda 

ko ‘rsatilgan.

M oslam a maxsus vagonetkalargao'rnatiladi.  U ningyuqori tokcha- 

siga zaxira oziq aralashm a to ‘ldirilgan  16  1 sig‘imli  butil  (1) o'rnatiladi.

1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   59
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling