Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti


AMIR  TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRI MADANIYATI


Download 8.06 Mb.
Pdf ko'rish
bet2/81
Sana14.02.2017
Hajmi8.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   81

AMIR  TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRI MADANIYATI 

7.1.X1Vasrning    ikkinchi    yarmi  va  XV    asrda  Movarounnahr 

va Xurosonda moddiy madaniyat ravnaqi. 

7.2.Temuriylar davrida ilm-fan. Ulug'bekning ilmiy inaktabi. 

7.3.Hattotlik, tasviriy san'at va musiqa madaniyati. 

7.4.Badiiy adabiyot. Alisher Navoiy ijodiy mcrosi. 

 

  

 II.6  

11.171  


11.17  

11.196


 

11.128  


11.231  

11.41  


11.129

 

 

BUXORO. XIVA VA QO'QON XONLIKLARINING TAShKIL 

TOPIShl.   ( X V 1 - X 1 X  ASR O'RTALARIDA) 

8.1 .Shayboniylar va Ashtarxoniylar davrida Buxoro xonligi. 

8.2.Xiva va Qo’qon xonligining tashkil topishi.   Ijtimoiy-

iqtisodiy tuzumi 

8.3.Buxoro, Xiva va Qo’qon xonliklarinig   ichki   va   tashqi 

aloqasi


 

 

  

11.30 

11.233


 

11.196


 

11.234  


11.235 

 11.207  

11.203  

11.136 


11.234

 

11.134 

11.34


 

 

  

 

 

PODSHO ROSSIYASINING TURKISTONDA 

YURITGAN  MUSTAMLAKAChlLIK SIYOSATI 

9.1.Rossiyaning      Turkistonni     bosib     olishi      va    

Turkistonda mustamlakachilik boshqaruv tizimining vujudga 

keltirilishi. 

9.2.

 Podsho


   Rossiyasi   hukmron   doiralarining  Turkiston-da   

yuritgan mustamlakachilik      siyosati:      o'l ka      

iqtisodiyotining      chorizm manfaatlariga bo'ysundirilishi. 

9.3.Chorizmning     aholini     ko'chirish     siyosati,     uning     

asoratli oqibatlari. 

9.4


 Podsho

 mustamlakachi ma'murlarning o'lka xalqlarning 

ma'naviy-madaniy hayotiga salbiy la'siri.  Turkistonni 

ruslashtirish siyosati. 

 

 

  

 II.4

 

11.138 

11.134


 

11.49


 

11.139


 

11.140


 

11.141


 

 

8

 10 

TURKISTONDAGI JADlDChlLIK HARAKATI

 

10.1.X1X  asr  oxiri  - XX  asr boshlarida  Turkistondagi 

ijtimoiy-siyosiy vaziyat. Jadidchilik harakatining yuzaga 

kelishi. 

10.2.Turkiston jadidlari ilgari surgan g'oyalar, qarashlar va 

ularning ilg'or, progressiv mazmun-mohiyati. 

10.3.Jadidlarning   o'lka   xalqlari   orasida    olib   borgan   

madaniy-oqartuvchilik faoliyati. 

10.4.Jadidchilik   namoyandalarining   Turkistondagi   

demokratik   va milliy istiqldichilik harakatlariga o'tqazgan 

muhim ta'siri. 

 

  

 II.170 

II.23 


I.I 237 

II. 49 


II.142 

II.238 


II.92 

II.143 


II.102 

II.144 


II.42

 

11 SOVET HOKIMIYATIGA QARShl QUROLLI HARAKAT 

11.1 . T u r k i s t o n   M u x t o r i y a t i   v a   u n i n g   f ojiali taqdiri. 

11.2.Farg’ona vodiysi  -   qurolli   harakat   markazlaridan   

biri.   Bu  yerldagi harakatlarning  mohiyati, harakatlantiruvchi 

kuchlari, va uning  bosqichlari. 

11.3.Buxoro va Xorazmda Sovet tuzumiga qarshi qurolli 

harakat. 

 

  

 11.239

 

11.145 

11.51


 

11.237


 

11.146


 

11.147 


11.240  

 

12 SOVET TUZUMINING O'ZBEKISTONDA YURITGAN QATAG' 

ONLIK SIYOSATI VA UNING OQIBATLARI

 

12.1. XX asrnin g 20- yill ari    o x i r l a r i d a     sobiq    

shurolar    mamlakatida    totalitar, ma'muiiy-buyruqbozlik va 

byurokratik tuzumning  qaror  topishi va uning  sabablari                                

12.2.Komfirqa   va   shuoro   hokimiyatining   O'zbekistonda   

yuritgan umumiy q a t a g ' o n l i k siyosati va uning respublika 

ijtimoiy, madaniy hayotiga asoratli ta'siri. 

12.3Stalin  vafotidan keyin  shaxsga  sig’inish 

oqibatlarini tugatish sohasida O’zbekistonda  amalga 

oshirilgan tadbirlar. 

 

 

 11.242  


11.149

 

11.84 

11.176


 

11.150


 

11.151


 

11.243


 

11.152


 

 

13 SOVETLAR DAVR1DAG1 IQTISODIY VA MA'NAVIY 

QARAMLIKNING   OQIBATLARI

 

13.1. XX    asrning    20-30    yillarda hukmron    markaz    va    

partiyaning O'zbekistonda o'tkazgan sanoatlashtirish va dehqon 

xo'jaliklarining  jamoalashtirish  siyosati  va  uning  asoratli 

oqibatlari                                                                                        

13.2. XX    asrning     50-80      y i l l a r d a        O'zbekistonning     

iqtisodiy     hayoti:     agrar xo'jali gi. sanoati. transport. 

13.3.  XX        asrning        50-80  ma’naviy  hayotining  inqirozli 

holatga tushishi va uninh sabablari.

 

 

  

  

11.1


 

II.2


 

11.153


 

11.88


 

11.154


 

11.152


 

11.243 


14 

O’ZBEKISTON  - MUSTAQIL DAVLAT 

14.1.O'zbekiston davlat mustaqilligining qo'lga kiritilishi va 

uning umumxalq tomonidan ma'qullanishi. Davlat  ramzlari   

14.2. O'zbekistonda huquqiy demokratik davlat va 

fuqarolik jamiyati asoslarining barpo etilishi.Siyosiy 

islohatlar 

14.3.Davlat boshqaruv organlarining tashkil etilishi. Parlament 

islohatlari 

14.4 O'zbekistonda inson va fuqarolarning asosiy huquqlari va 

erkinliklari 

 

 

  

 2 


 

 

II. 1 

11.97


 

11.98


 

11.155  


11.157  

11.204  


11.212  

11.248 


 

9

15 O'ZBEKISTONDA IQTISODIY ISLOHOTLAR VA BOZOR 

MUNOSABATLARIN1NG ShAKLLANIShI

 

16.1.O’zbekiston        Respublikasining        bozor        

munosabatlarini shakllantirishda o'ziga xos yo'li. 

16.2.Iqtisodiy   islohotlar.   Ko'p   ukladli   iqtisodiyot   va   

mulkdorlar tabaqasining shakllanishi. 

16.3.Bozor 

infrastrukturasini 

shakllantirish.Respublika 

iqtisodiyotida yuz berayotgan tarkibiy o'zgarishlar. 

O'zbekislonning kuchli ijtimoiv s i y o s a t i .  

16.4 Milliy istiqlol g ’ o y a s i .  Uning mohiyati, tarixiy i l d i z l a r i   v a  

a ha m i y a t i

 

 

  

 II.2

 

II.3 

11.242


 

11.190


 

11.10


 

11.137


 

11.212


 

11.211 


16 

O’ZBEKISTON VA JAHON HAMJAMIYATI 

17.1O’zbekiston Respublikasining    tinchliksevair    tashqi    

siyosati 

asoslarining yaratilishi. uning tamoyillari. 

17.2.O’zbekiston va MDH.  

17.3.O’ zbekislonning    Markaziy    Osiyo    mintaqasidagi     

qardosh davlatlar   bilan    ko'p   tomonlama   va   

ikkitomonlama   hamkorlik aloqalari 

l7.40"zbekistonnig    jahon    hamjamiyatiga    qo'shilishi    va   

uning xaiqaio nufuzining ortib borishi.

 

 

  

  

11.247


 

11.242


 

11.27


 

11.15


 

11.42


 

11.248


 

11.212 


IV.MUSTAQIL ISHLAR MAVZULARI.  (52 soat) 

 

1 MAVZU  I. A. KARIMOVNING  «TAR1X1Y XOT1RAS1Z KELAJAK YO'Q» 

ASARI

 

1.  I  A.  Karimovning  «Tarixiv  xotirasiz  kelajak  yo'q»  asarida  o'zbek  davlatchiligi  va  uning 

poydevorining qurilish tarixini yoritib benlishi. 

2. O'zbek xalqining etnik shakllanishi masalasida hozirgi qarashlar. 

3. 

O'zbekiston  tarixi  fanini  o'rganishda  O'zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  l.A.Karimov asarining ahamiyatiADABIYOTLAR 

1.  Karimov I. A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q, - T.: «Sharq», 1998. 

2.  Karimov I. A. Jamiyatning mafkurasi xalqni - xalq, millatni -millat qilishga xizmat etsin. 

- T., «O’zbekiston», 1998.  

3.  Karimov I..A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida, 110-211 b. 

4.  Karimov  I.A.  Barkamol  avlod  -  O'zbekiston  taraqqiyotining  poydevori.  -  T., 

«O’zbekiston-.  1997. 

-------------------------------------------------------

 

2 MAVZU

“AVESTO” K1TOB1 - O'ZBEKISTON TARIXINI O'RGANlShDA 

MUHIM MANBA 

l. 


Qadimgi Xorazm - «Avesto» vatani. 

2. «Avesto»da  zardo’shliylik  (olashparastlik)  dini  tamoyillari  va  qonun-qoidalarining 

asoslab berilganligi. 

3. «Avesto»da  qadimiy  ajdodlarimizning  boshqaruv  tizimi,  ijtimoiy  turmushi  va  madaniy 

hayotiga oid ma'lumotlar. 

4. «Avesto»  ning  Markaziy  Osiyo  va  boshqa  hududlar  bo'ylab  tarqalishi  va  uning  qadimgi 

xalqlar madaniy hayotiga ta'siri. 

ADABIYOTLAR 

1.  Karimov 

I.A. 

Tarixiy 


xotirasiz 

kelajak 


yo'q. 

T.: «Sharq»,1998.                                     

 

10

Jo'rayev U., Saidjonov I. Dunyo dinlari tarixi. - T. «Sharq», 1988, 65-73  2.  Sa'dullaycv V.A. Qadimgi O'zbekiston ilk yozma manbalarda. - T.:  "O'qituvchi", 1996. 

3.  Vatan tuyg'usi. - T.. «O’zbekiston», 1996. 

4.  O'zbekiston tarixi. 1-qism. - T.: «Universitet», 1996, 56-62 b. 

5.  Karimov Sh,, Shamsutdinov R. Vatan tarixi. 1-kitob. - T.: «O’qituvchi», 1997. 

6.  Boynazarov F. O'rta Osiyoning antik davri. - T. «O’qituvchi», 1991. 

7.  Asqarov  A.  O'zbekiston  tarixi  (eng  qadimgi  davrlardan  asrimizning  V  asrigacha).  –  T. 

«O’qituvchi», 1994. 103-114 b. 

8.  O'zbekiston halqlari tarixi. 1-jild (Akad. A. Asqarov tahriri ostida). -T.: «Fan», 1992, 23-

28 b. 

------------------------------------------------------- 3-MAVZU O'ZBEK XALQINING ETN1K ShAKLLANlShl 

1.  O'zbek xalqining etnik asosini tashkil etgan Vatanimiz hududidagi urug'-qabilalar. elatlar 

va uluming ijtimoiy-madaniy hayoti. 

2. O'zbek halqi einik shaklla nishining ikkinchi bosqichida (IX-XII asrlar) muhim rol 

o’ynagan turkiy qavmlar va elatlar. 

3. O'zbek halqi einik shakllanishining uchinchi bosqichida (XV asr oxiri - XVI asr) 

Movarounnahrga kelib joylashgan turkiy urug'laming ta'siri. «O’zbek» atamasi muammosi. 

ADABIYOTLAR 

1.  Karimov I.A. Tarixiy xotivasiz kelajak yo'q..., 12-18 b. 

2.  Abulg'oziy. Shajarai turk. - T., «Cho'lpon», 1992.                                       

3.  Axmedov B. O'zbek ulusi. - T., «Nur», 1992. 

4.  Jabborov I   O'zbek halqining etnografiyasi. - T., «O’zbekiston», 1994.  

5.  Zaki Validly. O'zbek urug'lari. - T„ 1992.  

6.  Ziyo Ko'kalp. Turkchilik asoslari. - T„ 1994.  

7.  Usmon To'ron.Turkiy halqlar mafkurasi. - T.. «Cho'lpon», 1994. 

8.  Hasan Ato Abushiy Turkiy qavmlar lanxi. - T., «Cho'lpon», 1994.  

9.  O’zbekiston xalqlari tarixi I qism. 273-278 b. 

10. O'zbekiston halqlari larixi. 2-jild (Akad.A.Asqarov tahriri ostida).T., «Fan», 1994, 10-24 

b. 


11. Karimov Sh.. Shamsutdinov R. Vatan tarixi. 1-kitob, 303-306 bet. 

-------------------------------------------------------4-MAVZUMAMLAKATIM1Z HUDUDLARIDA ILK DAVLATLARN1NG 

PAYDO  BO'LlShI

 

1. Mintaqamizda dastlabki davlatlarning paydo bo'lishi va ularning ijtimoiy-iqtisodiy asoslari. 

2. Katta Xorazm davlati va Baqtriya podsholigi. 

3. O’zbekiston - buvuk o'tmish va uzoq tarixga ega bo'lgan davlat. 

                                  ADAB1YOTLAR 

1.  Karimov  I.A. O'zbekistonning o'z lstiqlol va taraqqiyot yo'li. - T., «O’zbekiston», 1992  

2.  Karimov I.A  Tarixiy Xotirasiz kelejak yo’q… ,.-T.,«Sharq»,1998.                                     

3.  Usmonov K.  K.. Sodiqov M.. Oblomurodov N. O'zbekiston tarixi. I-qism. - T., 2002.  

4.  O'zbekiston tarixi. Ma'ruzalar malni. - T., 2000.                                                                            

5.  Azamai Ziyo. O'zbek davlatchiligi tarixi. - T., «Sharq», 2000.                                             

6.  G'ulomov Ya. Qadimgi madaniyatimiz izlaridan. - T., «Fan», 1960.                                         

7.  Qilichev T. Ko'xna qal'alar diyori. - T., «Fan», 1993. 

------------------------------------------------------- 5-MAVZU: BUYUK IPAK YO'LI VA HOZIRGI ZAMON 

1. 


Buyuk ipak yo’li va uning Vatanimiz  xalqlarining xorijiy ellar  bilan ijtimoiy va 

madaniy aloqalarning rivojlanishiga ta’siri. 

2. Amir Tcmur va temuriylar davrida Buyuk lpak y o 'l i  shuhratining yanada oshishi. 


 

11

3. XVI asrdan boshlab Buyuk ipak yo'li ahamiyatining pasayishi, uning sababian. 4. Hozirgi  davrda  Buyuk  ipak  yo'li  an'analarmi  tiklash  va  rivojlantinsh  borasidagi 

davlatlarning xalqaro hamkorlik harakatida O'zbekistonning faol ishtiroki. ADAB1YOTLAR 

1.  Karimov I.A. Savdo uyidan ipak yo'lini tiklash sari. Asarlar, 2-jild. - T.: «O’zbekiston», 

1996. 366-368  

2.  Berezikov  Ye   Legcnd i tayni Uzbekistana   - T., G’afur G’ulam, 1991, s.187-199. 

3.  Sulaymonova F  Shrq   va Garb.     I . ,  «O’zbekiston», 1997. 

4.  T o l s t o v   S .   P    Qadimgi Xorazm niadaniyatini izlab. - T.,«Fan», 1964. 

5.  Radkeyevich V.A   Velikiy  shclkoy  put. - M..  1990. 

6.  Retveladze E..V. O'rta Osiyoning qadimgi tangalari. - T., 1987. 

7.  Ipak yo'li a f s o n a l a r i .  - T., «Fan»,  1993. 

8.  Asqarov  A.  O'zbekiston  tarixi  (eng  qadimgi  davrlardan  eramizning  V  asrigacha),  115-

119, 148-191 b. 

9.  G'ulomov Ya. Qadimgi madaniyatimiz izlaridan. - T., «Fan», 1960. 

10. Narshaxiy M. Buxoro tarixi. «Meros» turkumi. T.,«Kamalak»,1991,81-165 b. 

11. Pidayev K. Qang davlati va qang'liklar. T., «Fan», 1990. 

12. Qilichev T. Ko'hna qal'alar diyori. T., «Fan»,  1993. 

13. O'zbekiston ta rixi. l-qism, 40-47, 56-61, 76-93 b. 

14. Karimov Sh. Shamsuddinov R. Vatan tarixi. 1-kitob,35-45,67-92 b. 

15. Axmcdov N. Amir Tcmur: rivoyat va haqiqat. - T.: Qomuslar bosh tahririyati, 1996, 68-

72 b. 

------------------------------------------------------ 6-MAVZU: AJDODLARIMIZNING ERON AHAMONIYLARIGA 

QARShl KURAShl 

1.  O’lkamizmng Eron

 

ahamoniylari tomonidan i s til o qilinishi. 2. To’maris boshchiligidagi x a l q    harakati va u n i n g  natijalari. 

3. Shiroq jasorati. ADABIYOTLAR 

 

1.  Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q.- T.:«Sharq», 1998.  

2.  Usmonov K., Sodiqov M, Oblomurodov A. O'zbekiston tarixi l-qism. T., 2002.  

3.  Sa'dullavev A. Qadimgi O'zbekiston ilk yozma manbalarda. T.: «O’qituvchi», 1996.  

4.  Vatan tuyg'usi. T.: «O’zbekiston», 1996. 

------------------------------------------------------ 7-MAVZU: O'LKAMIZ XALQLARINING YUNON-MAKEDONIYALIK 

ISTILOChlLARIGA  QARShI KURAShl

 

1.Y u n o n - i i i a k c d o n i v a l i k  

bosqinchilaming 

yurtimizga 

bostirib 

kirishi                                                                

2 Spitamen boshchiligidagi xalq qo’zg’aloni 

 

ADABIYOTLAR 

1.  Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q. - T.,«Sharq»,1998.  

2.  O'zbekiston tarixi. 1-qism. T.: «Universitet» 1996. 

3   Karimov  SH .. Shamsutdinov R. Vatan t a r i x i .   1-kitob. T., «O’qituvchi», 1997.  

4  O'zbekiston xalqlari t a r i x i .   1-jild (akad. A.Askarov taxriri ostida). - T., Fan, 1992.  

5  Ziyoyev  H O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashning tarixi. - T., 2001. 

6  B o y n a z a r o v   E . O'rla Osiyoning a n t i k  davri. - T.:«O’qituvchi»,1991. 

----------------------------------------------------                                                                                                                                 

8-MAVZU: ARABLAR 1STILOSI VA UNING OQIBATLARI

 

1.  Arablaming O'rta Osiyoga bosqinchilik yunshlari. 2. Muqanna boshchiligidagi xalq qo'zg'oloni. Movarounnaxrda islom dinining 

tarqalishi.-                     ADABIYOTLAR 

Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q. - T., Sharq, 1998.                                                                                   


 

12

Abu Bakr Narshaxiy. Buxoro tarixi. - T.: «Kamalak», 1991. Asqarov   A.   O'zbekiston   tarixi   (eng   qadimgi   davrlardan   asrimizning   V-asrgacha)   

T «O’qituvchi».  1994. 

O’zbekiston xalqlari t a r i x i .  1-jild (akad. A.Asqarov taxriri ostida) T., «Fan», 1992. 

Hidoyatov G.A. Mening jonajon tarixim. - T : «O’qituvchi», 1991. 

Usmonov .  K . Sodiqov M.. Oblomurodov N. O'zbekiston tarixi. 1-qism. - T., 2002. 

-------------------------------------------------------9-MAVZU AJDODLARIMIZNING MUG'UL ISTILOChILARIGA

 

QARShI KURAShI 

1.  XII asr boshlarida Xorazmshoxlar davlatida ijtimoiy-siyosiy vaziyat.-Mug'ullar bosqini. 

2. Najmiddin Kubro va Temur Malik jasorati. ADABIYOTLAR 

Karimov I. A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q. - T.:«Sharq»,1998.                                        

Mug'ullar istilosi (1218-1226) // Sharq yulduzi, 1990, № 4.                                                  

Erkin Samandar.Ajdodlar qilichi // Sharq yulduzi, 1991, № 7,8,9.                                                             

Ziyoyev N. O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashlarning tarixi. - T., 2001.                                                   

Usmonov K.. Sodiqov M.. Oblomurodov N. O'zbekiston tarixi. 1-qism. - T., 2002. 

O’zbekiston  tarixi ma'ruzalar matni). - T., 2002. 

------------------------------------------------------- 10- MAVZU JALOLIDDIN MANGUBERDI - VATANPARVAR SIYMO

 

1.  XII asr koshlarida Xorazmshohlar davlatida ijtimoiy-siyosiy vaziyat. Markaziy Osiyoga mug'ullar bosqini. 

2. Mug'ullarga qarshi kurashda Jaloliddin Manguberdining jasorati va uning harbiy 

taktikasi. 

3. Jaloliddin Manguberdi tavalludining 800 y i l l igi  munosabati bilan O'zbekiston 

Respublikasining Prezidenti farmoni, uning ahamiyati. 

                                                    ADABIYOTLAR                                                                                      

Zayniddinov X. Jaloliddin Manguberdi. - T., «Fan», 1993.                                                  

Vambcri X. Buxoro yohud Movarounnahr tarixi. - T., 1990.                                                          

Yan V. Na krllyax mujcstva. Istoricheskiye povesti. - M., «Pravda», 1988.                                   

Masharipov O. Xorazm tarixidan l a vh a l a r .  - T., 1996.                                                   

Jaloliddin Manguberdi t a v a l l u d i n i n g  800-yilligi munosabati bilan O'zbekiston 

Respublikasining Prezidentining qarori // Halq so'zi, 1998, 21 oktyabr.                                 

Karimov Sh., Shamsuddinov R. Vatan t a r i xi . 1-kitob. 339-347. 

------------------------------------------------------ 11-MAVZU: MAHMUD TAROB1Y BOShChILIGIDAGI QO'ZG'OLON

 

1.  Mug'ullar bosqinidan keyin   O'rta Osiyodagi vaziyat. 2. Mahmud Tarobiy boshchiligidagi qo'zg'olon sabablari, xarakatlantiruvchi kuchlari,  

mohiyati. ADABIYOTLAR 

Karimov I. A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q. - T.:«Sharq»,1998                                                                                        

Hidoyatov G.A. Mening jonajon tarixim. - T : «O’qituvchi», 1991.                                                               

Usmonov .  K . Sodiqov M.. Oblomurodov N. O'zbekiston tarixi. 1-qism. - T., 2002                                                                                                                     

Karimov Sh., Shamsuddinov R. Vatan t a r i xi . 1-kitob. 339-347.

 

Ziyoyev N. O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashlarning tarixi. - T., 2001.       -----------------------------------------------------                            

12-MAVZU BUYUK SOXIBQIRON AMIR TEMUR

 

1 Amir Temurning markazlashgan davlat tuzishi.                                                                                                        2 Amir Temur davlatida boshqarish tizimi. Davlatning ijtimoiy-iqtisodiy asoslari                                                   

3 «Temur tuzuklari» va hozirgi zamon.                                                                 ADABIYOTLAR                                                                                       

Karimov  I.A. Amir Tcmur davri insoniyat tarixida yorqin iz qoldirdi. Ma'naviy yuksalish 

yo'lida.  «O’zbekiston.-'. 1998.                                                                                                                     

Karimov I.A    Amir Temur -  faxrimiz g'ururimiz. - T., 1991.                                    

M o ’ m i n o v   I. Amir Tcmurning O'rta Osiyo tarixida tutgan o'rni va ro’li. - T., «Fan», 1993.                                                                                                             

Axmedov     N. Amir  Temur   rivoyat va xaqiqat. - T., Qomuslar bosh taxririyati, 1996.                 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   81
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling