O„zbekiston respublikasi oliy va o„rta maxsus ta‟lim vazirligi toshkent davlat sharqshunoslik instituti


Download 8.29 Kb.
Pdf ko'rish
bet37/39
Sana17.02.2017
Hajmi8.29 Kb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

8-bilet 
1.
 
Mehnat unumdorligi va intensivligi.  
2.
 
Narx turlari va ularning qo‗llanish doirasi.  
3.
 
Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, uning sabablari va oqibatlari.   
9-bilet 
1.
 
Pulning kelib chiqishi va uning asosiy funksiyalari. 
2.
 
Ulgurji, chakana, nufuzli narxlar, milliy va jahon bozoridagi narx jarayonlari.  
3.
 
Ishchi kuchining takror hosil bo‗lishi.  
10-bilet 
1.
 
Ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot bosqichlari. 
2.
 
O‗zbekistonda narxlarning shakllanish xususiyatlari. 
3.
 
Ishchi kuchi, mehnat resurslari, to‗la va samarali bandlik.  
11-bilet 
1.
 
Mulkiy munosabatlar, mulk turlari. Mulk sub‘ektlari va ob‘ektlari. 
2.
 
Tadbirkorlik tushunchasi. Biznes va tadbirkorlik.  
3.
 
Ish kuchi va mehnat resurslarining tarkibi tavsifi.  
12-bilet 
1.
 
Mulkchilik munosabatlari mohiyati va iqtisodiy mazmuni. 
2.
 
Tadbirkorlik tamoyillari va qoidalari.  
3.
 
Ishsizlik va uning turlari.  

 
 
249 
 
13-bilet 
1.
 
Mulk shakllari, ko‗p ukladli iqtisodiyot. 
2.
 
Tadbirkorlikning tashkiliy-huquqiy asoslari.  
3.
 
Ishsizlik darajasini aniqlash.  
14-bilet 
1.
 
O‗zbekistonda  mulkni  davlat  tasarrufidan  chiqarish  va  xususiylashtirishning  maqsadi, 
shakllari, usullari va ularning asosiy bosqichlari. 
2.
 
Makroiqtisodiy ko‗rsatkichlar, shart-sharoitlar.  
3.
 
A.Ouken qonuni.  
15-bilet 
1.
 
Bozor iqtisodiyoti tushunchasi, uning asosiy belgilari. 
2.
 
Tadbirkorlikning asosiy turlari.   
3.
 
O‗zbekistonda ishsizlik muammosi, bandlik siyosatining o‗ziga xos xususiyatlari. 
16-bilet 
1.
 
Bozor iqtisodiyoti umuminsoniy qadriyatdir.  
2.
 
Firma (korxona) faoliyati, kichik, o‗rta va yirik biznes.  
3.
 
Moliya munosabatlarining mohiyati va vazifalari.  
17-bilet 
1.
 
Bozor iqtisodiyoti ob‘ektlari va sub‘ektlari. 
2.
 
Tadbirkorlik kapitali. Kapital harakati va uning bosqichi: bozor-ishlab chiqarish-bozor.  
3.
 
Moliyaviy resurslar, moliyalashtirish.  
18-bilet 
1.
 
Erkin iqtisodiyot tamoyillarining joriy etilish yo‗llari.  
2.
 
Tadbirkorlik kapitalining doiraviy aylanishi. 
3.
 
Moliya munosabatlari ishtirokchilari.  
19-bilet 
1.
 
Iqtisodiyotda monopoliyalar va antimonopol siyosat.  
2.
 
Iqtisodiy xarajatlar tushunchasi. Xarajatlarning tarkibi.  
3.
 
Moliya tizimi va moliya siyosati. 
20-bilet 
1.
 
Bozor infratuzilmasi, uning tarkibi va shakllanishi. 
2.
 
Qisqa davrdagi ishlab chiqarish xarajatlari.  
3.
 
Fiskal siyosat.  
21-bilet 
1.
 
Iqtisodiy barqarorlik, unga erishishning muhim shartlari. 
2.
 
Doimiy, o‗zgaruvchan va umumiy xarajatlar.  
3 .
 
Byudjet taqchilligi va d avl at   qa rz l ari .  
22-bilet 
1.
 
Bozor iqtisodi yoti gl obal va umuminsoni y jarayon  ekanligi.  
2.
 
Iqtisodiy sof foyda. Firmaning eng ko‗p foydaga ishlashi.  
3.
 
O‗zbekistonda moli ya bozorini  shakllantirish jarayoni.  
23-bilet 
1.
 
Rejali iqtisodiyotdan bozor iqtisodiyotiga o‗tishning xususiyatlari. 
2.
 
Foyda normasi va massasi.  
3.
 
Davlat byudjetining daromad manbalari.  
24-bilet 
1.
 
Bozor islohotlari. O‗tish davri iqtisodiyotining tub belgilari. 
2.
 
Tijorat xarajatlari va ularni qoplash manbalari. 
3.
 
Davlat byudjetining xarajat yo‗nalishlari.   
25-bilet 
1.
 
Ko‗p ukladli iqtisodiyotning paydo bo‗lishi, iqtisodiyotni erkinlashtirish. 
2.
 
Tijoratdagi normal foyda, iqtisodiy foyda, omad foydasi.  

 
 
250 
 
3.
 
O‗zbekistonda byudjetdan tashqari moliya  jamg‗armalari.  
26-bilet 
1.
 
O‗z beki st onda boz or i qt isodi yot i ga  o‗t i sh  va  islohotlar strategiyasi.  
2.
 
Foydaning taqsimlanishi va ishlatilishi. Bankrotlik. 
3.
 
O‗zbekistonda byudjet tizimini takomillashtirishning o‗ziga xosligi.  
27-bilet 
1.
 
Islohotlarning ko‗p bosqichli bo‗lishi.  
2.
 
Iqtisodiy o‗sish tushunchasi.  
3.
 
Soliq tizimi va uning vazifalari.  
28-bilet 
1.
 
Ijtimoiy yo‗naltirilgan bozor iqtisodiyoti: maqsad va vazifalar. 
2.
 
Iqtisodiy o‗sishning mikdoriy va sifat jihatlari.  
3.
 
O‗zbekistonda byudjet va soliq tizimining takomillashishi. 
29-bilet 
1.
 
Raqobat muhitining yaratilishi, tadbirkorlikni qo‗llab-quvvatlash. 
2.
 
Iqtisodi yotni tartibga solish ning mohi yati va zarurligi 
3.
 
Xalqaro iqtisodiy munosabatlarning shakllari.  
30-bilet 
1.
 
Iqtisodiyotdagi barqarorlik va tarkibi y  o‗z garishl arni t a‘minl ash.  
2.
 
Ishlab chiqarish tarkibi va tabiiy resurslarining iqtisodiy o‗sishga ta‘siri.  
3.
 
Keyns nazariyasi, monetar va yangi klassik modellari. 
 
31-bilet 
1.
 
Pul-kredit (monetar) siyosati.  
2.
 
Ekstensiv va intensiv iqtisodiy  o‗sish.  
3.
 
Mahsulotning resurs,
 
mehnat,
 
energetik va fond (kapital) sig‗imi.
 
 
 
32-bilet 
1.
 
Bozor iqtisodiyoti shakllanish jarayonida aholining tabaqalanishi. 
2.
 
Milliy boylik va uni aniqlash usullari.  
3.
 
Iqtisodiyotni tartibga solishning bozor mexanizmi.  
 
 
 
 
 
33-bilet 
1.
 
Ijtimoiy siyosatning asosiy yo‗nalishlari. 
2.
 
Iqtisodiy salohiyat va undan samarali foydalanish yo‗llari. 
3.
 
Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish, uning maqsadi va vazifalari. 
34-bilet 
1.
 
Pul muomalasi va uning amal qilish qonuniyatlari.  
2.
 
Davlatning iqtisodiyotga ta‘sir qilish usullari va vositalari. 
3.
 
Nominal va real ish xaqi.  
35-bilet 
1.
 
Pulga bo‗lgan talab va pul taklifi.   
2.
 
Jahon xo‗jaligi tushunchasi.  
3.
 
Ish xaqi darajasi va uning miqdoriga ta‘sir etuvchi omillar.   
36-bilet 
1.
 
Inflyatsiya, uning mohiyati va turlari.  
2.
 
Mehnat bozoridagi raqobat va ish xaqi. 
3.
 
Jahon xo‗jagining taraqqiyot bosqichlari.  
37-bilet 
1.
 
Kreditning mohi yati, manbalari va vazifalari.   
2.
 
Mehnat munosabatlarining mazmuni va tarkibiy tuzilishi.  
3.
 
Jahon xo‗jaligi rivojlanishining zamonaviy xususiyatlari .  
38-bilet 
1.
 
Bank tizimi. Markaziy, tijorat va xususiy banklar va ularning vazifalari.  
2.
 
Ishga yollanish, ish sharoiti, inson omiliga investitsiya.  

 
 
251 
 
3.
 
YAngi xalqaro tartiblarning vujudga kelishi.   
39-bilet 
1.
 
Talab tushunchasi. Talab qonuni va uning o‗zgaruvchanlik xarakteri. 
2.
 
Kasaba uyushmalarining tadbirkorlar va davlat bilan  o‗zaro aloqasi 
3.
 
Iqtisodiy rivojlanishning umumjahon shart-sharoitlari va baynalmilallashuv.  
40-bilet 
1.
 
Individual va bozor talabi.  
2.
 
Agrar munosabatlar va uning bozor tizimidagi xususiyatlari. 
3.
 
Mutlaq va qiyosiy ustunlik nazariyasi.  
41-bilet 
1.
 
Bozor narxi, xaridor didi, xaridor daromadlari, o‗rinbosar tovarlar narxi.  
2.
 
Iqtisodiyotning agrar sektori.  
3.
 
Jahon xo‗jaligi aloqalarini xalqaro tartibga solish.  
42-bilet 
1.
 
Taklif tushunchasi. Taklif qonuni va ishlab chiqarish hajmi o‗rtasidagi bog‗lanish, 
taklif o‗zgaruvchanligi, taklifga ta‘sir qaluvchi omillar.  
2.
 
Erning resurs sifatida aloxida xususiyatlari.  
3.
 
O‗zbekistonning  jahon  hamjamiyatiga  kirib  borishi  va  tashqi  iqtisodiy  faoliyatining 
asosiy yo‗nalishlari. 
43-bilet 
1.
 
Talab va taklifning mos kelishi. Talab va taklifning o‗zgarish qoidasi.  
2.
 
Er mulk va xo‗jalik yuritish vositasi sifatida.  
3.
 
Globallashuvning ob‘ektivligi.  
44-bilet 
1.
 
Bozor muvozanati va uning iqtisodiyotga ta‘siri.  
2.
 
Ijara munosobatlari. yer rentasi tushunchasi, uning turlari. 
3.
 
Axborot jamiyatlari, postindustrial jamiyatlar.  
45-bilet 
1.
 
Raqobatning mohiyati va uning iqtisodiy asoslari.   
2.
 
Renta miqdoriga ta‘sir etuvchi omillar.  
3.
 
Globallashuv sharoitida milliy iqtisodiyotlarning rivojlanish shart-sharoitlari.  
 
46-bilet 
3 .
 
Raqobat munosabatlari hamda u ni n g i sh t i r okc h i l a r i .    
4.
 
Differensial renta. (Differensial renta I, Differensial renta II) 
5.
 
Xalqaro iqtisodiy iqtegratsiyaning mohiyati, shakllari va ob‘ektiv asoslari. 
47-bilet 
3.
 
T a r m o q  i c hi d a gi   r a qo b a t .   Tarmoqlararo raqobat.  
4.
 
Absolyut, monopol, undirma sanoatdagi renta, qurilish uchastkasidagi renta.  
5.
 
Mintaqaviy integratsion tashkilotlar.  
48-bilet 
3.
 
Raqobat  usullari:  g‗irrom  va  halol  raqobat.  Narx  yordamida  va  narxsiz 
raqobatlashish.  
4.
 
Er narxi va uni belgilovchi omillar.  
5.
 
Globallashuv, global ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik muammolar.  
49-bilet 
3.
 
Mukammal raqobat va uning afzalliklari.  
4.
 
Agrosanoat integratsiyasi.  
5.
 
O‗zbekistonning xalqaro va mintaqaviy integratsion tashkilotlardagi ishtiroki. 
50-bilet 
1.
 
Mehnat shartnomalari tizimi. Mehnat konfliktlari va muzokaralar. 
2.
 
Agrobiznes va uning turlari.  

 
 
252 
 
3.
 
Fermer xo‗jaligining iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyati.  
51-bilet 
1.
 
Iqtisodiy bilimlarning paydo b o‗lishi va fan  sifatida rivojlanishi. 
2.
 
Mukammal va nomukammal raqobat.  
3.
 
Iqtisodiyotning agrar sektori, uning milliy xo‗jalikdagi o‗rni va roli.  
52-bilet 
1.
 
Iqtisodiyot nazariyasi fanining predmeti, metod va vazifalari .  
2.
 
Nomukammal raqobat va uning asosiy ko‗rinishlari.  
3.
 
Iqtis odi yotning sikll i gi  va m akroi qtis odi y  beqarorlik.  
53-bilet 
1.
 
Iqtisodiy qonunlar va kategoriyalar, ularning turlari.  
2.
 
Raqobatchilikdagi asosiy iqtisodiy tamoyillar. 
3.
 
Iqtisodiy sikllar, ularning nazariyasi. 
54-bilet 
1.
 
Iqtisodiy qonunlar amal qilishi va ularning turli sharoitlarda namoyon bo‗lishi. 
2.
 
Raqobat - i qt is odi yot ni  harakatl anti ruvchi  kuchi  ekanl i gi .   
3.
 
Iqtisodiy s i k l n i n g   m az m u ni .    
55-bilet 
1.
 
Iqtisodiy jarayonlarni ilmiy bilishni qanday tushunasiz? 
2.
 
Antimonopol qonunchilik va  uning asosiy yo‗nalishi.  
3.
 
S i k l l i  t e b r an i s hl a r.  S i k l l i k  tebranishlarning ko‗rinishlari. 
56-bilet 
1.
 
Natural ishlab chikarishdan tovar ishlab chiqarishga  o‗tish jarayoni.  
2.
 
Bozor iqtisodiyotiga o‗tish sharoitida raqobatchilikning xususiyatlari. 
3.
 
Milliy daromad va uning tarkibi.  
57-bilet 
1.
 
Tovar ishlab chiqarishining yuzaga kelishi va uning rivojlani shi.  
2.
 
Narx iqtisodiy vosita ekanligi va uning mazmuni.  
3.
 
Iqtisodiy  inqirozlar.  Ortiqcha  va  taqchil  ishlab chiqarish inqirozlarining tarkibiy 
qismlari.  
58-bilet 
1.
 
Mehnat unumdorligi va intensivligi.  
2.
 
Narx turlari va ularning qo‗llanish doirasi.  
3.
 
Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, uning sabablari va oqibatlari.   
59-bilet 
1.
 
Pulning kelib chiqishi va uning asosiy funksiyalari. 
2.
 
Ulgurji, chakana, nufuzli narxlar, milliy va jahon bozoridagi narx jarayonlari.  
3.
 
Ishchi kuchining takror hosil bo‗lishi.  
60-bilet 
1.
 
Ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot bosqichlari. 
2.
 
O‗zbekistonda narxlarning shakllanish xususiyatlari. 
3.
 
Ishchi kuchi, mehnat resurslari, to‗la va samarali bandlik.  
61-bilet 
1.
 
Mulkiy munosabatlar, mulk turlari. Mulk sub‘ektlari va ob‘ektlari. 
2.
 
Tadbirkorlik tushunchasi. Biznes va tadbirkorlik.  
3.
 
Ish kuchi va mehnat resurslarining tarkibi tavsifi.  
62-bilet 
1.
 
Mulkchilik munosabatlari mohiyati va iqtisodiy mazmuni. 
2.
 
Tadbirkorlik tamoyillari va qoidalari.  
3.
 
Ishsizlik va uning turlari.  
63-bilet 
1.
 
Mulk shakllari, ko‗p ukladli iqtisodiyot. 

 
 
253 
 
2.
 
Tadbirkorlikning tashkiliy-huquqiy asoslari.  
3.
 
Ishsizlik darajasini aniqlash.  
64-bilet 
1.
 
O‗zbekistonda  mulkni  davlat  tasarrufidan  chiqarish  va  xususiylashtirishning  maqsadi, 
shakllari, usullari va ularning asosiy bosqichlari. 
2.
 
Makroiqtisodiy ko‗rsatkichlar, shart-sharoitlar.  
3.
 
A.Ouken qonuni.  
65-bilet 
1.
 
Bozor iqtisodiyoti tushunchasi, uning asosiy belgilari. 
2.
 
Tadbirkorlikning asosiy turlari.  
3.
 
 O‗zbekistonda ishsizlik muammosi, bandlik siyosatining o‗ziga xos xususiyatlari. 
66-bilet 
1.
 
Bozor iqtisodiyoti umuminsoniy qadriyatdir.  
2.
 
Firma (korxona) faoliyati, kichik, o‗rta va yirik biznes.  
3.
 
Moliya munosabatlarining mohiyati va vazifalari.  
67-bilet 
1.
 
Bozor iqtisodiyoti ob‘ektlari va sub‘ektlari. 
2.
 
Tadbirkorlik kapitali. Kapital harakati va uning bosqichi: bozor-ishlab chiqarish-bozor.  
3.
 
Moliyaviy resurslar, moliyalashtirish.  
68-bilet 
1.
 
Erkin iqtisodiyot tamoyillarining joriy etilish yo‗llari.  
2.
 
Tadbirkorlik kapitalining doiraviy aylanishi. 
3.
 
Moliya munosabatlari ishtirokchilari.  
69-bilet 
1.
 
Iqtisodiyotda monopoliyalar va antimonopol siyosat.  
2.
 
Iqtisodiy xarajatlar tushunchasi. Xarajatlarning tarkibi. 
3.
 
 Moliya tizimi va moliya siyosati. 
70-bilet 
1.
 
Bozor infratuzilmasi, uning tarkibi va shakllanishi. 
2.
 
Qisqa davrdagi ishlab chiqarish xarajatlari.  
3.
 
Fiskal siyosat.  
71-bilet 
1.
 
Iqtisodiy barqarorlik, unga erishishning muhim shartlari. 
2.
 
Doimiy, o‗zgaruvchan va umumiy xarajatlar.  
3.
 
Byudjet taqchilligi va d avl at   qa rz l ari .  
72-bilet 
1.
 
Bozor iqtisodi yoti  gl obal va umuminsoni y jarayon  ekanligi.  
2.
 
Iqtisodiy sof foyda. Firmaning eng ko‗p foydaga ishlashi.  
3.
 
O‗zbekistonda moli ya bozorini  shakllantirish jarayoni.  
73-bilet 
1.
 
Rejali iqtisodiyotdan bozor iqtisodiyotiga o‗tishning xususiyatlari. 
2.
 
Foyda normasi va massasi.  
3.
 
Davlat byudjetining daromad manbalari.  
74-bilet 
1.
 
Bozor islohotlari. O‗tish davri iqtisodiyotining tub belgilari.  
2.
 
Tijorat xarajatlari va ularni qoplash manbalari. 
3.
 
Davlat byudjetining xarajat yo‗nalishlari.  
75-bilet 
1.
 
Ko‗p ukladli iqtisodiyotning paydo bo‗lishi, iqtisodiyotni erkinlashtirish. 
2.
 
Tijoratdagi normal foyda, iqtisodiy foyda, omad foydasi.  
3.
 
O‗zbekistonda byudjetdan tashqari moliya  jamg‗armalari.  
 

 
 
254 
 
76-bilet 
1.
 
O‗z beki st onda boz or i qt isodi yot i ga  o‗t i sh  va  islohotlar strategiyasi.  
2.
 
Foydaning taqsimlanishi va ishlatilishi. Bankrotlik. 
3.
 
O‗zbekistonda byudjet tizimini takomillashtirishning o‗ziga xosligi.  
77-bilet 
1.
 
Islohotlarning ko‗p bosqichli bo‗lishi.  
2.
 
Iqtisodiy o‗sish tushunchasi.  
3.
 
Soliq tizimi va uning vazifalari.  
78-bilet 
1.
 
Ijtimoiy yo‗naltirilgan bozor iqtisodiyoti: maqsad va vazifalar. 
2.
 
Iqtisodiy o‗sishning mikdoriy va sifat jihatlari.  
3.
 
O‗zbekistonda byudjet va soliq tizimining takomillashishi. 
79-bilet 
1.
 
Raqobat muhitining yaratilishi, tadbirkorlikni qo‗llab-quvvatlash. 
2.
 
Iqtisodi yotni tartibga solishning mo hi yati va zarurligi 
3.
 
Xalqaro iqtisodiy munosabatlarning shakllari.  
80-bilet 
1.
 
Iqtisodiyotdagi barqarorlik va tarkibi y  o‗z garishl arni t a‘minl ash . 
2.
 
Ishlab chiqarish tarkibi va tabiiy resurslarining iqtisodiy o‗sishga ta‘siri.  
3.
 
Keyns nazariyasi, monetar va yangi klassik modellari. 
81-bilet 
1.
 
Pul-kredit (monetar) siyosati.  
2.
 
Ekstensiv va intensiv iqtisodiy  o‗sish.  
3.
 
Mahsulotning resurs,
 
mehnat,
 
energetik va fond (kapital) sig‗imi.
 
 
82-bilet 
1.
 
Bozor iqtisodiyoti shakllanish jarayonida aholining tabaqalanishi. 
2.
 
Milliy boylik va uni aniqlash usullari.  
3.
 
Iqtisodiyotni tartibga solishning bozor mexanizmi.  
83-bilet 
1.
 
Ijtimoiy siyosatning asosiy yo‗nalishlari. 
2.
 
Iqtisodiy salohiyat va undan samarali foydalanish yo‗llari. 
3.
 
Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish, uning maqsadi va vazifalari. 
84-bilet 
1.
 
Pul muomalasi va uning amal qilish qonuniyatlari.  
2.
 
Davlatning iqtisodiyotga ta‘sir qilish usullari va vositalari. 
3.
 
Nominal va real ish xaqi.  
85-bilet 
1.
 
Pulga bo‗lgan talab va pul taklifi.   
2.
 
Jahon xo‗jaligi tushunchasi.  
3.
 
Ish xaqi darajasi va uning miqdoriga ta‘sir etuvchi omillar.  
86-bilet 
1.
 
Inflyatsiya, uning mohiyati va turlari.  
2.
 
Mehnat bozoridagi raqobat va ish xaqi. 
3.
 
Jahon xo‗jagining taraqqiyot bosqichlari.  
87-bilet 
1.
 
Kreditning mohi yati, manbalari va vazifalari.   
2.
 
Mehnat munosabatlarining mazmuni va tarkibiy tuzilishi.  
3.
 
Jahon xo‗jaligi rivojlanishining zamonaviy xususiyatlari .  
 
88-bilet 
1.
 
Bank tizimi. Markaziy, tijorat va xususiy banklar va ularning vazifalari.  
2.
 
Ishga yollanish, ish sharoiti, inson omiliga investitsiya.  
3.
 
YAngi xalqaro tartiblarning vujudga kelishi.  

 
 
255 
 
 
89-bilet 
1.
 
Talab tushunchasi. Talab qonuni va uning o‗zgaruvchanlik xarakteri. 
2.
 
Kasaba uyushmalarining tadbirkorlar va davlat bilan  o‗zaro aloqasi 
3.
 
Iqtisodiy rivojlanishning umumjahon shart-sharoitlari va baynalmilallashuv.  
90-bilet 
1.
 
Individual va bozor talabi.  
2.
 
Agrar munosabatlar va uning bozor tizimidagi xususiyatlari. 
3.
 
Mutlaq va qiyosiy ustunlik nazariyasi.  
91-bilet 
1.
 
Bozor narxi, xaridor didi, xaridor daromadlari, o‗rinbosar tovarlar narxi.  
2.
 
Iqtisodiyotning agrar sektori.   
3.
 
Jahon xo‗jaligi aloqalarini xalqaro tartibga solish.  
92-bilet 
1.
 
Taklif  tushunchasi.  Taklif  qonuni  va  ishlab chiqarish hajmi  o‗rtasidagi bog‗lanish, 
taklif o‗zgaruvchanligi, taklifga ta‘sir qaluvchi omillar.  
2.
 
Erning resurs sifatida aloxida xususiyatlari.  
3.
 
O‗zbekistonning  jahon  hamjamiyatiga  kirib  borishi  va  tashqi  iqtisodiy  faoliyatining 
asosiy yo‗nalishlari. 
93-bilet 
1.
 
Talab va taklifning mos kelishi. Talab va taklifning o‗zgarish qoidasi.  
2.
 
Er mulk va xo‗jalik yuritish vositasi sifatida.  
3.
 
Globallashuvning ob‘ektivligi.  
94-bilet 
1.
 
Bozor muvozanati va uning iqtisodiyotga ta‘siri. 
2.
 
 Ijara munosobatlari. yer rentasi tushunchasi, uning turlari. 
3.
 
Axborot jamiyatlari, postindustrial jamiyatlar.  
95-bilet 
1.
 
Raqobatning mohiyati va uning iqtisodiy asoslari.   
2.
 
Renta miqdoriga ta‘sir etuvchi omillar.  
3.
 
Globallashuv sharoitida milliy iqtisodiyotlarning rivojlanish shart-sharoitlari.  
96-bilet 
1 .
 
Raqobat munosabatlari hamda u ni n g i sh t i r okc h i l a r i .  
2 .
 
Differensial renta. (Differensial renta I, Differensial renta II)  
3 .
 
Xalqaro iqtisodiy iqtegratsiyaning mohiyati, shakllari va ob‘ektiv asoslari. 
97-bilet 
1.
 
T a r m o q  i c hi d a gi   r a qo b a t .   Tarmoqlararo raqobat.  
2.
 
Absolyut, monopol, undirma sanoatdagi renta, qurilish uchastkasidagi renta.  
3.
 
Mintaqaviy integratsion tashkilotlar.  

Download 8.29 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling