T o sh k e n t d a V la t iq t iso d iy o t u n IV e r s it e t I f. Sh. Shamsutdinov, Sh. F. Shamsutdinova chet mamlakatlar


(o -n n lh iU k o ^ o n i'f"   ЬПаЛ  0linea"  tUP  UChUn  y°S‘0dl


Download 4.32 Mb.
Pdf ko'rish
bet39/44
Sana02.12.2017
Hajmi4.32 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

(o -n n lh iU k o ^ o n i'f"   ЬПаЛ  0linea"  tUP  UChUn  y°S‘0dl  <0'lOTi

mnl  h i 1к ьШС^ ‘  daraja,!i ° ‘ m on

  materiallarini  tayyorlash,  hashak yigMsh, 

m o 

boqish,  daraxt  shirasi,  mevalari,  qo'ziqorin,  dorivor  o ‘ simliklar asalari  qutilarmi joylashtmsh va  boshqa foydalanishlariga to‘ lovlar.

с ) 


О   rmonzorlami  ovchilik  x o ‘jaligi  uchun  foydalanish  dam  olish 

uristik,  sport maqsadlarida foydalanish  uchun to‘ lovlar.d) O ‘ rmonchilik yer fondi uchun toMov

e) a,b,c,d

14.  Y o g ‘ ochni o ‘ rmon daraxtini qirqish  bileti  asosida berilsa, qaysi  hajmda 

va muxlatlarda o ‘ rmonchilik to‘ lovi  beriladi?:

a)  15  fevral-15%;  15-mart-10%;  15-aprel-10%;  15  m ay-10%

b)  15  iyul-10% ;  15  sentyabr-15%

c)  15  iyul-10% ;  15 avgust-15%

d)  15  noyabr-15%;  15 dekabr-15%

e) a,b,d

15.  Qaysi  guruh  mahalliy  soliqlar  Rossiya  uchun  umumlashgan 

xarakteriga ega va hamma mintaqalarda olinadi?:

a)  Kurort  oromgohi  yig‘ imi,  kino  va  telesuratlarga  olish  huquqi 

uchun y ig ‘ im.

b)  Xalq  ta’ limi  muassasalarini  ehtiyoji  uchun  olinadigan  maqsadli 

soliq, kvartiraga order berish uchun y ig ‘ im.

c)  Uy-joy  fondi  va  ijtimoiy-madaniy  sohalar  o b ’ ektlarini  ehtiyoji 

uchun solinadigan soliq, o ‘ yin biznesini  ochish uchun yig ‘ im.

d)  Jismoniy  shaxslami  mol-mulkiga  solinadigan  soliq,  yer  solig'i, 

tadbirkorlik  faoliyati  bilan  shug‘ ullanuvchi  jismoniy  shaxslami  ro‘ yhatga 

olish y ig ‘ imi.

e) Reklama solig‘ i, savdo qilish huquqi uchun yig‘ im,  kurort y ig ‘ imi.

16. Jismoniy  shaxslami  mol-mulkiga solinadigan soliqni  stavkalariga qaysi 

guruh  raqamlar kirmaydi?:

a)  10,0 ;  13,6%

b)  5,0%

c) 6,8 ; 3,0%

d) 3,2; 4,1%

e) 4,1;  5,0%

17.  Yer solig‘ ini  qaysi  muxlatlarda to‘ lash  kerak?:

a)  15 yanvar,  15  iyul

b)  15  fevral,  15  iyun

c)  15  mart,  15  avgust

d)  15  oktyabr,15  dekabr

e)  15  sentyabr,  15  noyabrX V I BO B.  M U S T A Q IL   D A V L A T L A R   H A M D O ‘ S T L IG IG A  

(M D H ) A ’ Z O   B O ‘ L G A N   D A V L A T L A R   S O L IQ   T IZ IM I

16.1.  M ustaqii davlatlar ham do‘ stligiga  kiruvchi  mamlakatlar soliq 

tizimi


16.2.  Belorussiya  Respublikasi  soliq  tizimi

16.3. U kraina  soliq  tizimi

16.4.  QozogMston  Respublikasi  soliq  tizimi

16.5.  O zarbayjon   Respublikasi  soliq  tizimi

16.1.  M ustaqii davlatlar ham do‘ stligiga kiruvchi  mamlakatlar

soliq  tizimi

Sovet  Ittifoqini  yagona  xalq  x o ‘jalik  kompleksi  b o ‘ linib  ketgandan 

keyin  o ‘ tmishdagi  sobiq  Ittifoq  respublikalari  mustaqii  davlatlarga aylandi 

va  ular  yangi  davlatlararo  tuzilma  -  Mustaqii  Davlatlar  Hamdo‘ stligini 

tashkil  qildi.  Parchalanib  ketishning  eng  asosiy  iqtisodiy  natijasi  MDH 

mamlakatlarida  o ‘ zaro  tovar  almashuvini  qisqarib  ketishi  hisoblanadi. 

Ayrim  ma’ lumotlarga  ko‘ ra  sobiq  SSSRda  respublikalararo  tovar 

almashuviga 20%  ga yaqin yalpi  ichki  mahsulot jalb qilingan edi  (Yevropa 

hamdo‘ stligi  mamlakatlarida  -  14%).  Hamdo'stlik  miqyosida  iqtisodiy 

munosabatlarni  zaiflashib  ketishi  mamlakat-qatnashuvchilami  kredit 

beruvchi  uzoq  chet  el  mamlakatlari  bilan  iqtisodiy  aloqani  tiklashlariga 

olib  keldi.  Ushbu  salbiy yo'nalishga qaramay,  Rossiya bilan  umumiy tovar 

almashuvida  yuqori  darajadagi  aloqalar  saqlanib  qoldi.  Masalan,  2002 

yilni  birinchi  yarmida  Ukrainaga  34,7,  Belorussiyaga  -  37,8%  va 

Q o z o g ‘ istonga  17,5% Rossiyani tovar almanmasi to‘ g ‘ ri  keldi.

0 ‘ zbekistonni  SSSRni  sobiq  respublikalari  bilan  iqtisodiy  aloqasi 

birinchi  navbatda  tarixiy,  tashkil  topgan  bog‘ liqliklari  va  hududiy 

yaqinliklari  bilan belgilanadi.

M DH 


mamlakatlarida 

tashqi 


iqtisodiy 

aloqalami 

kelajakda 

kengaytirish,  ulami  iqtisodiy  inqirozdan  chiqib  ketish,  iqtisodni  tarkibiy 

o ‘ zgartirish va uni samaradorligini oshirish omili  hisoblanadi. Hamkorlikni 

kuchaytirish  vazifalaridan  biri  o ‘ zaro  foydali  savdo-iqtisodiy  aloqalamiboshqarish  mexanizmini  ishlab  chiqishdan  iborat.  Soliq  munosabatlarini 

o‘zaro moslashtirish ham alohida ahamiyatga ega.

MDH  mamlakatlarida  soliq  munosabatlarini  o‘zaro  moslashtirish 

quyidagi maqsadlarga erishishni talab qiladi:

■ MDH mamlakatlarini  ichki bozorini birlashtirish, yagonalashtirish 

va integratsion jarayonlami chuqurlashtirish;

■ soliq  chegaralarini  yo‘qotish  va  tovarlami  erkin  harakatda

bo'lishini ta’minlash;

■ soliq  tizimining  tarkibini  oqilona  tashkil  qilish  va  soliqlarni 

hisoblash va soliq toMovlarini olishni yagona tartibga keltirish.

Hozirgi  kunda  tashqi  savdo  munosabatlarini  boshqarish  maqsadida 

qator  hujjatlar  qabul  qilingan,  masalan,  «mustaqii  davlatlar  hamkorligini 

tashqi  iqtisodiy aloqalarda tovarlarni  nomenklaturasi», o ‘zaro savdoda egri 

soliqlarni  undirish  qoidalari  haqida  bitim,  ikki  tomonlama  soliq  olishdan 

o‘zini  chetga  olmoq  uchun  daromad  va  mulkdan  olinadigan  soliqlar 

to‘g‘risidagi  0 ‘zbekistonni  MDHning  ayrim  mamlakatlari  bilan  tuzgan 

ikki  tomonlama  bitimlari,  soliq qonunchiligini  saqlash  masalalari  bo  yicha 

hamkorlik  va  o‘zaro  yordam,  xo‘jalik  faoliyatida  chegaralashni  olib

tashlash va boshqalar.

Milliy  qonunchilikda  mavjud  bo‘lgan  farqlar  umumiy  bozor 

kengligini tashkil qilishga  imkoniyat bermaydi.  Shuning uchun yangi  soliq 

qonunchiliklarini  ishlab chiqish  uchun MDH  mamlakatlari  soliq tizimining 

xususiyatlarini  bilish  zarur.  Soliq  tizimlari  MDH  mamlakatlarini  byudjet 

daromadida  75%dan  87%gachasini  tashkil  qiladi*.  Shuni  ko‘rsatish 

kerakki,  MDH  mamlakatlarida  qo'llanilayotgan  soliqlarni  turlari  asosan 

dunyo  amaliyotida  ko‘p  tarqalgan  soliqlarga  to‘g‘ri  keladi.  Ushbu 

davlatlarda  qisman  o‘zgartirishlar  bilan  foyda  (daromad)ga  solinadigan 

soliq,  qo‘shilgan qiymat solig‘i,  aktsizlar, jismoniy  shaxslardan  olinadigan 

daromad  solig‘i,  ko‘chmas  mulkka  solinadigan  soliq,  yer  soliqlan 

qoMlanadi.  Shu  bilan bir qatorda  har bir mamlakatni  iqtisodining  holati  va 

milliy  an’analariga  qarab  soliq  tizimini  o'ziga  xos  xususiyatlari  mavjud. 

Korxonalar  uchun  soliq  og‘irligini  yuqoriligi,  soliq  bazasini  kengaytirish 

va  soliq  toMashdan  bosh  tortish  ko‘pchilik  mamlakatlarda  byudjet 

daromadini  to'plashda  muammo  boMib  kelmoqda.  Ko‘rsatilgan  sabablar 

bozor  iqtisodiyotiga  o‘tish  davrida  byudjet  inqirozining  asosiy  sabablari 

bo‘lmoqda.

* Ж .  Ф и н а н с ы , 2 0 0 1 , № 6 .  С тр.  64


MDH  mamlakatlarini  markaziy  o ‘zaro  aloqa  tarmog‘i  bojxona 

ittifoqi  hisoblanadi.  Soliq  qonunchiligini  bir-biriga  moslashtirish  uchun 

davlatlardagi  har  bir  soliqni  o‘ziga xos  xususiyatlarini  o ‘rganish  va  ulami 

ijobiy tajribalarini to‘plash kerak.

Egri  soliqlar  bahoni  tashkil  topish  siyosatiga  katta  ta’sir  ko‘rsatadi 

va  ko‘pchilik  MDH  mamlakatlarini  byudjet  daromadida  katta  salmoqni 

tashkil  qiladi.  Shuning  uchun,  egri  soliqlarni  undirish  bo‘yicha  soliq 

qonunchiligini  moslashtirish  alohida  ahamiyatga  ega.  QQSni  hisoblashni 

umumiy  tartibi  etakchi  G ’arbiy  Yevropa  mamlakatlarining  tajribasidan 

o ‘rganib  olingan,  shunga  qaramay,  har  bir  MDH  mamlakatlarining 

to‘lovchilar  tarkibini  aniqlashda,  soliq  bazasini,  soliq  chegirmalarini,  uni 

to ‘plash  muhlatlarini  belgilashda  o‘ziga  xos  xususiyatlariga  ega.  MDH 

miqyosida  QQS  stavkasini  yagonalashtirishga  kelishilgan.  Asosiy  stavka 

20%ni  tashkil  qiladi.  Shuning bilan  bir qatorda  10% va 0 stavkalar asosida 

soliq  olinadigan  tovarlar  tarkibini  ro‘yxatida  sezilarli  farqlar  bor.  Tashqi 

sadvo jarayonini QQSga tortishni ikkita printsipi mavjud:

■  ishlab  chiqarish  joyi  asosida,  ya’ni  «kelib  chiqish  mamlakati» 

printsipi;

■  iste’mol  qilish  joyi  asosida,  yoki  «qabul  qiladigan  mamlakat» 

printsipi.

MDH  mamlakatlari chegarasida xo‘jalik  sub’ektiari  savdo  qilganda, 

Rossiya  va  Belorussiya  davlatlar  ittifoqi  tarkibidagi  savdodan  tashqari, 

QQS  2001  yil  iyuldan  boshlab  «yuborilgan»  mamlakat  printsipi  asosida 

qoMlanadi.  Soliqqa  import qilingan tovarlar tortiladi va eksport qilinadigan 

tovarlar tortilmaydi.

Aktsizlar  -  egri  soliqlarni  bir  turi  hisoblanadi.  Ko'rilayotgan 

mamlakatlarni  aktsiz  olinadigan  tovarlami  ro‘yxatida  keskin  farq  mavjud 

va  shu  bilan  bir  qatorda  stavkalari  ham  katta  tafovutga  ega.  Bundan 

tashqari  Qozog‘istonda  aktsiz  faqat  tovarlarga  solinib  qolmay,  o‘yin 

biznesi  ham bu soliqqa tortiladi.

Har  bir,  alohida  mamlakatda  ko‘pchilik  tovarlarga  maxsus  aktsiz 

stavkalari  milliy  valyutada  belgilangan.  Shu  bois  bu  stavkalami 

baravarlashtirish  murakkab  harakatni  talab  qiladi  va  maxsus  stavkalami 

shartli pul  birligi, masalan,  evroda belgilash maqsadga muvofiq bo‘lar edi.

Foydaga  solinadigan  soliq  yoki  huquqiy  shaxsdan  olinadigan 

daromad  solig‘i  -  hamma  mamlakatlar  soliq  tizimini  ajralmas  tarkibi 

hisoblanadi.  Ularni  olishni  har  bir  mamlakatda  o‘ziga  xos  xususiyatlari 

mavjud.  Qirg‘izistondan  boshqa  hamma  mamlakatlarda  hamma  soliqto‘lovchi  huquqiy  shaxslar,  shu  jumladan,  chet  el  korxonasi  hisoblanadi. 

Qirg'izistonda faqat  huquqiy  shaxslar -  rezidentlar toMaydi.  Belorussiyada 

soliq  to'lovchining  tarkibiga  birga  faoliyat  olib  borish  to  g  risida 

shartnoma tuzgan qatnashuvchilar ham kiradilar.  Rossiyada birgalikda olib 

borilgan 

faoliyatdan 

olingan 

foyda 


shartnoma 

tuzgan 


har 

bir 


qatnashuvchida  alohida hisobga olinadi  va  sotish  bilan  bog  liq  bo  lmagan 

daromad  tarkibida  umumiy  stavka  asosida  soliqqa  tortiladi.  X o‘jalik 

sub’ektlarini  haqiqiy  foydalarini  oshkora  ko‘rsatish  maqsadida  foydaga 

solinadigan  soliq 

stavkasi 

MDH 


mamlakatlarida 

pasayib 


borish 

xususiyatiga  ega.  Masalan,  Qirg‘izistonda  2002  yil  yanvaridan  stavka 

10%,  Rossiyada  24%  etib  belgilangan.  2005  yili  0 ‘zbekistonda  stavka 

15%ni  tashkil  qildi.  Tojikiston,  Qozog‘iston  va  Belorussiyada  soliq 

stavkalari  yuqori.  Shunday  qilib,  soliq  stavkalaridagi  tafovut  saqlanib 

qolmoqda.  Ayrim  faoliyadar  bo‘yicha  soliq  stavkalari  asosiy  stavkadan 

farq  qiladi.  Masalan.  Tojikistonda doimiy  tashkiloti yo‘q  huquqiy  shaxslar

-  norezidentlar,  soliqni  quyidagi  stavkalarda toMaydilar:  royaltidan  - 

20

%, 


foiz  va  dividendlar  shaklida  olinadigan  daromadlardan 

12

%  va  fraxt bo'yicha  olinadigan  daromadlardan  - 

6

%,  xalqaro  yuk  tashish,  aloqa xizmatlarini  amalga  oshirish  va  sug‘urta  toMovlaridan  olinadigan 

daromadlardan 4% miqdorda toManadi.

Stavkani  hajmi  soliq  to'lovchilar  kategoriyasiga  ham  bog‘liq. 

Masalan,  Belorussiyada  balans  foydasi  1  yilga  5000  minimal  ish  haqi, 

yillik  o‘rtacha  ishlaydiganlarni  soni  sanoatda 

200


,  ilmda 

100


,  qurilish  va 

boshqa  ishlab  chiqarish  tarmoqlarida  50  gacha  va  noishlab  chiqarish 

sohasida  25  (chakana  savdodan  tashqari)  kishi  ishlaydigan  korxonalardan 

15%  olinadi.  Agrosanoat  kompleksi  korxonalaridan  10%,  mahalliy 

organlar,  mayda  chakana  savdo  korxonalaridan  foydadan  olinadigan 

soliqni  qat’iy  belgilangan  hajmini  o'm atadi  va  uning  hajmi  tovar 

ayriboshlashni  hajmi,  tovarlar  assortimenti  va  savdo  nuqtalarini  turlariga 

bog‘liq.  Soliq  elementi  bo‘lmish,  soliq  ob’ekti  ham  alohida  maxsus 

xususiyatga  ega.  Belorussiyada  soliq  ob’ekti  balans  foyda  hisoblansa, 

Qozog‘iston va Qirg‘izistonda - jamlangan soliq solinadigan daromad yoki 

jamlangan  yillik  daromad  bilan  undan  chiqarishlar  farqi  hisoblanadi. 

Tojikistonda yalpi  daromad  bilan  chiqarishlar farqi  olinadi.  Soliq  bazasini 

aniqlash  bir  xil  boMishiga  qaramay,  Qozog‘iston,  Qirg‘iziston  va 

Tojikiston  chiqarishga  belgilangan  harajatlami  turlari  har  xil.  Bundan 

tashqari  Tojikistonda  norezident  korxonalarda  ob’ekt  hamma  daromad


to  plash 

manbaida 

chiqarishlaming 

amalga 


oshirilmagan 

holda 


hisoblanadi.

Eng  umumlashtirilgan  soliq  -  huquqiy  shaxslami  mol-mulkiga 

solinadigan  soliq  hisoblanadi.  Bu  soliq  Qirg‘izistondan  tashqari  hamma 

davlatlarda  olinadi.  Soliq  to‘lovchilar  hamma  korxona  va  tashkilotlar 

hisoblanadi.  Soliq  stavkasi juda past bo‘lib Tojikistonda 0,5%,  Belorussiya 

va  Qozog  istonda  l% ni  tashkil  qiladi.  Rossiyada  eng  yuqori  stavkasi  2% 

bo'lib, Federatsiya sub’ektlari  shuning chegarasida o‘zlarining stavkalarini 

belgilaydi.  Ayrim  farqlar soliq  bazasini  aniqlash,  engilliklar berish,  to‘lov 

muhlatlarini aniqlashda ham mavjud.

Har mamlakat o ‘zining siyosiy, iqtisodiy,  tabiiy sharoitlari, hududlari 

va  alohida  tarmoqlari  rivojlanishi,  ulaming  bir-biriga  muvofiqligi 

holatlariga qarab soliqlarni har xil turlari, undirish tartiblari belgilanadi.

K o‘pchilik  holatlarda  soliqlarni  ob'ekti,  sub'ekti,  stavkasi,  hisoblash 

tartibi,  imtiyozlari  bo'yicha  ham  sezilarli  farqlar  mavjudligini  ko‘ramiz. 

Soliq  elementlaridan  bitta  soliq  imtiyozlarini  olab  qarasak  chegara- 

lanmagan darajada imtiyoz turlariga to‘q’ri kelamiz.

Ayrim  holatlarda  ulami  batamom  yoki  vaqtincha  ozod  qilish,  soliq 

stavkalarini  pasaytirish,  to ‘lov  muhlatini  keyinga  surib  berish,  soliq 

olinadigan  bazani  o ‘zgartirish  kabi  yengilliklar  beriladi.  Jahon  moliyaviy- 

iqtisodiy  inqirozi  sharoitida  dunyo  mamlakatlari  bozorida  talab  pasayib 

borayotgan 

bir  sharoitda,  ichki  bozorda  talabni  rag‘batlantirish  orqali 

mahalliy  ishlab  chiqaruvchilarni  qo‘llab-quvvatlash  iqisodiy  o ‘sishning 

yuqori  sur'atlarini  saqlab qolishda hoyat muhim ahamiyatga ega ekanligini 

tasdiqladi. 

«Oziq-ovqat  va  boshqa  iste'mol  tovarlari  ishlab  chiqarishni 

kengaytirishni 

raqbatlantirish 

bo‘yicha  qabul 

qilingan 

dasturlarda 

mamlakatimiz  ishlab  chiqarish  korxonalari  uchun  keng  ko‘lamli 

rag‘batlantirish tizimi  nazarda tutilgan.»’

Masalan  0 ‘zbekistondagi  korxonalar  uchun  2012  yilning 

yanvarigacha quyidagi  soliq va bojxona imtiyozlari  berilmoqda:gusht  va  sutni  qayta  ishlashga  ixtisoslashgan  mikrofirma  va  kichik 

korxonalar  uchun  bo‘shagan  mablag‘lami  ishlab  chiqarishni  texnik  qayta 

jihozlash  va  modemizatsiya  qilishga  maqsadli  ravishda  yo‘naltirish  sharti 

bilan yagona soliq  stavkasi  50 foizga qisqartirish;

K aiim ov  I.A.  Jahon  m oliyaviy-iqtisodiy  inqirozi,  0 ‘zbekiston sharoitida uni  bartaraf etishning yo‘llari  va choralari -  

T .:  O 'zb ek isto n . 2009 y.  35  -bet


tayyor  nooziq-ovqat  tovarlarining  muayan  turlarini  ishlab 

chiqarishga  ixtlsoslashgan  korxonalami  foyda  va  mulk  soliqlaridan, 

mikrofirma va kichik korxonalami yagona soliq toMovidan ozod qilish.

Ushbu  tadbirlar  har  bir  xo‘jalik  sub'ektini  inqiroz  ta'sirini  yengib 

o‘tishga imkon beradi.16.2. Belorussiya R espublikasi soliq  tizimi

Belorussiya  soliq  tizimini  asoslari  «Belorussiya  Respublikasi 

byudjetiga olinadigan soliq va yig‘imlar»  nomli  2Q. 12.1991  y.  №1323-XII 

sonli  qonunida  belgilangan.  Qonunda  ko‘rsatilgan  soliq  va  y ig ‘imlardan 

tashqari  davlat  byudjetiga  soliqsiz  toMovlar  ham  kelib  tushaii.  Mahalliy 

byudjetlarga  soliq  va  yig‘imlami  o ‘tkazish  «Belorussiya  Respublikasida 

mahalliy  boshqarish  va  o‘z-o‘zini  boshqarish»  qonuni  asosida  olib 

boriladi.  Mahalliy  byudjetlarga umumdavlat  soliqlardan ajratm alar har yili 

byudjetni  tasdiqlashda  qonun  asosida  belgilanadi.  Soliq  ob ’ekti,  to‘lash 

tartibi,  stavkasi,.  imtiyozlar  har  bir  soliq  va  yig‘im  bo‘yicha  alohida 

hujjatlar bilan soliq qonunchiligida belgilangan.

Belorussiyani soliq tizimi 26ta soliq va boshqa to‘lovlami o ‘z ichiga

oladi  .

16.1.-jadval

Belorussiya Respublikasida soliq turlari

(YalMga nisbatan foiz hisobida)______ ________

Soliq va boshqa toMovlar

1998


2000

l.Q o‘shilgan  qiymat solig‘i

9,2

9,0


2.Tushumdan mahalliv soliq va yig‘imlar

0,3


0,6

3.Qishloq xo'jalik mahsulotlarini  ishlab chiqaruvchilami 

qoMlab-quvvatlash respublika fondi

1,6


2,0

4.Yo‘i  fondi

2,1

1,9


5.Qishloq  xo‘jalik  mahsulotlarini  ishlab  chiqaruvchilar 

iqtisodini barqarorlashtirish fondi

0,0

1,3


6.Mahalliy, maqsadli  byudjet uy-joy investitsiya fondi

0,0


0,7

7.Mahalliy  deputatlar  kengashini  boshqa  byudjetdan 

tashqari fondi

0,0


0,07

8.Uy-joy fondi harajati uchun maqsadli yig‘imlar

0,6

1,2


9.Maktaboldi  bolalar  muassasalarini  harajati  uchun 

maqsadli yig‘imlar

0,0

0,8


10.Aktsizlar

3,9


2,8

* Налоговый вестник.  2001. № 8.Egri  soliq  va yig‘imlari - ja’mi

17,7


20.4

1 .Foydaga solinadigan soliq

4,4

4,4


2.D arom adga solinadigan soliq

0,2


0,5

3.D arom ad solig'i

3,7

3.0


4.K o‘chm as mulkka solinadigan  soliq

0,9


0,8

5.Renta y ig ‘imi

0,0

0,2


6.Foydadan olinadigan mahalliv  soliqlar

0,7


0,8

T o ‘g ‘ri  soliqlar va v ig‘imlar jami

9.9

9,7


l.F avqulodda soliq

0,9


0,8

2.Y er so lig ‘i

0,4

0,2


3.Tabiatdan olinadigan  resurslarga solinadigan soliq

0.1


0.03

4-Ncftni  qayta ishlash uchun ekologiya solig‘i

0,1

0,1


5.B andlikka k o ‘m aklashish davlat fondi

0,3


0,3

6.Tabiatni m uhofaza qilish fondi

0,2

0,1


7.B oshqa m aqsadli  byudjet fondlari

0,0


0,01

8.DD U   harajatlan uchun bvudietdan tashqari fond

0,7

0,0


9 .0   rm on  fondidan fovdalanganligi uchun soliq

0,1


0,1

lO.Aholini  ijtimoiy m uhofaza qilish  fondiga ajratma

10.7

10.4


Tannarxiga o ‘tkaziladigan  jami  soliqlar va to'lovlar

13,5


12,1

H aqiqiy soliq o g ‘irligi

41,1

42,2


Yuqorida  ko‘rsatilgan  soliqlami  ba’zilari  ayrim  turlarga  ham 

bo‘linib  ketadi.  Masalan,  y o ‘l  fondiga ajratma  7ta  har xil  soliq,  yig‘im va 

ajratmani  о  z  ichiga  oladi  va  har  birining  o‘zini  soliq  bazasi  va  hisoblash 

uslubi mavjud.

^ Belorussiya 

Respublikasining 

soliq 

tizimida asosiy 

o‘rinni 


qo  shilgan  qiymat  solig‘i  egallaydi.  Agar  Yevropa  iqtisodiy  hamkorligi 

m am lakatlarida  QQS  umumiy  byudjet  tushumini  o ‘rtacha  10-20%gacha 

tashkil  qilsa,  Belorussiyada  25%dan  oshib  ketadi.  Soliq  hisoblash  tartibi 

Rossiyaning  uslubini  qaytaradi.  Asosiy  stavkasi  20%.  Bundan  tashqari 

10

%  va 


0

%li  stavkalar  qo ‘llaniladi.  Respublika  hududida  solinadigan 

chorvachilik,  dehqonchilik,  baliq ovlash mahsulotlari,  oziq-ovqat tovarlari, 

bolalar  uchun  tovarlar,  sartaroshxona,  kimyoviy  kiyim  tozalash,  oyoq 

kiyimi,  soat  va  murakkab  maishiy  texnikasini  ta’mirlash  va  boshqa 

ijtim oiy  ahamiyatga  ega  boMgan  tovarlardan 

10

%li  stavka  bilan  olinadi. Stavka  0%li  eksport  qilinadigan  (Rossiyadan  tashqari)  tovarlarga,  qurilish 

ishlari, 

transport  xizmati, 

berilgan  xom-ashyodan 

(daval)  ishlab 

chiqarilgan  mahsulotlarga qo ‘llaniladi.Aktsizlar ham  byudjet daromadida  muhim  o‘rinni  egallaydi.  Aktsiz 

olinadigan  tovarlar  ro‘yxati  Belorussiyada  Rossiyadan  deyarli  farq 

qilmaydi.  Aktsizlarni  Belorussiyada  hisoblashning  o ‘ziga  xos  xususiyati 

shundan  iboratki,  zargar  buyumlardan  tashqari  tovarlarga  mahsulot 

birligiga evroda maxsus qat’iy belgilangan stavkalar qo  llaniladi.

Rossiyada.2003  yil  1  fevraldan  boshlab  rubl  va kopeykada  maxsus, 

advalor  va  kombinatsiyalashgan  (aralashtirilgan,  birlashtirilgan)  stavkalar

qo‘llaniladi. 

.

Tashkilotlar foydasiga  solinadigan  soliq  30%li  stavka bilan  olinadi.Dividend  va  unga  tenglashtirilgan  daromadlardan  huquqiy  shaxslar  15%li 

stavka  bilan  toMaydilar.  Bunda  soliq  daromad  manbaida  ushlanadi. 

Foydaga  solinadigan  soliq  bo‘yicha juda ko‘p  imtiyozlar berilgan.  Invalid 

va  pensionerlar  mehnatidan  foydalanadigan  tashkilotlar  (savdo,  savdo- 

sotib  olish  va  o‘rtada  xizmat  qiluvchi  tashkilotlar  foydasidan  tashqari) 

chorvachilik,  dalachilik,  baliq  ovlash,  asalari  boquvchi  qishloq  xo‘jalik 

korxonalari,  foydaga  solinadigan  soliqdan  ozod  qilinganlar.  Bundan 

tashqari  soliq  ishlari,  yong‘inga  qarshi  kurash  va  tabiatni  muhofaza  qilis 

harajatlariga  sarflangan  mablag

4

  summalari  chiqarib  tashlanadi,  yana ishlab  chiqarish  kapital  qo‘yilmasi  va  uy-joy  qurilishiga  ajratilgan  foyda

ham soliq olishdan ozod qilinadi.

Jismoniy  shaxslardan  olinadigan  daromad  solig'i  Belorussiyada  va 

undan  tashqaridagi  manbalardan  daromad  oladigan  rezidentlar  va  faqat 

Belorussiyadagi  manbaidan  daromad  oladigan  norezidentlar  to‘laydilar. 

Soliq  solinadigan  ob’ekt  pul  va  natura  shaklidagi  daromadlar  yig‘indisi 

hisoblanadi.  Soliq  qonunchiligida  soliq  olinmaydigan  daromadlar ro‘yhati 

va  soliq  chegirmalari  berilgan.  Soliq  chegirmalari  quyidagi  hajmlarda 

ko‘rilgan:

■ eng kam ish haqining 

1

  hajmida har bir ishlovchiga;■ har  bir bola va qaramog‘idagi  shaxs  uchun  eng  kam  ish  haqining

2

 baravari hajmida;■ ayrim  jismoniy  shaxslar  uchun  eng  kam  ish  haqini 

10

  barobarhajmida beriladi.

Soliq  bo‘yicha  progressiv  stavkalar  belgilanadi,  ular  5  ta  bosqich 

daromadlar va soliq stavkalaridan iborat:

■ 9 ,1 5 ,2 0 ,2 5 ,3 0 % ;

Soliq  stavkasi  15%  hajmda  aktsiyadan  olinadigan  daromadlar, 

huquqiy  shaxslar tugatilishi  yoki  qaytadan tashkil  qilinishida  tashkilotdan 

hissa 

asosida 


olinadigan 

daromadlarga 

qoMlanadi. 

H onjiy

1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling