Zbekiston respublikasi ichki ishlar vazirligi akademiyasi inson huquqlari umumiy nazariyasi


Download 2.94 Kb.
Pdf ko'rish
bet21/34
Sana09.02.2017
Hajmi2.94 Kb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   34

birinchidan, ichki ishlar idoralari xodimlarining o'z faoliyati ishiga va uning 
natijalariga qo'yiladigan axloqiy talablar (prinsip va me'yorlar);

156
ikkinchidan, huquqshunosning o'z hamkasblari bilan munosabatlariga qo'yiladigan 
axloqiy talablar (prinsip va me'yorlar);
uchinchidan, ichki ishlar idoralari xodimi hokimiyat vakili sifatida huquqiy 
masalani yechish chog'ida insonlar (fuqaro, gumonlanuvchi, ayblanuvchi va boshqalar) 
bilan munosabatlariga qo'yiladigan axloqiy talablar (prinsip va me'yorlar);
Tergovchi faoliyatining axloqiy jihatlari uchinchi darajadasini — huquqiy ishni 
ko'rib chiqishda jarayon ishtirokchilari bilan o'zaro munosabatlar bosqichida ko'rib 
chiqamiz. Ular bir necha jihatlarda ko'rinadi:
birinchi jihat: tergovchining ayblanuvchi, gumonlanuvchi, jabrlanuvchi va 
boshqalar bilan munosabatlaridagi axloqiy holati salbiy hissiy fon va ziddiyatli 
xarakter bilan farqlanib turadi (tomonlarning maqsadlari bir emas), chunki bunday 
suhbatning sababi asosan sodir etilgan jinoyat hisoblanadi;
ikkinchi jihat: natija uchun mas'uliyat hissining yuqoriligi sababli asabiylikning 
oshishi belgilari xos bo'ladigan tergovchining jarayon ishtirokchilari bilan 
munosabatlaridagi axloqiy holati.
Tergovchi masalan, quyidagi hollarda ham huquqiy, ham axloqiy tanlov olida turadi:
birinchidan, jarayon ishtirokchilariga — nafaqat ayblov e'lon qilingan shaxslarga, 
balki aybdorlarni tezroq topishda ma'qul sanaladigan, lekin axloqiy jihatdan 
oqlanmaydigan guvoh va jabrlanuvchiga nisbatan ham majburlov choralarini qo'llashda;
ikkinchidan, aybi hali sud tomonidan tan olinmagan shaxsga nisbatan majburlab 
ushlab turish chorasini qo'llash;
uchinchidan, so'roq qilinayotgan shaxslar ko'rsatmalaridagi ziddiyatlarni yo'qotish 
maqsadida ularni o'zaro uchrashtirish chog'ida tergovchining axloqiy-psixologik 
holati, chunki bunday holatlar ehtiyotkorlik, bosiqlik, savollarni (ishtirokchilarga 
psixologik bosim o'tkazmasdan) aniq qo'yishni talab qilganligi sababli hissiyotning 
yuqori darajada oshishi kuzatiladi.
Tergovchi tomonidan shaxsning aybini isbotlash chog'ida aybsizlik prezumpsiyasi 
prinisiga amal qilishi — asosiy axloqiy prinsip bo'lib, bu undan qatiyan bilan axloq 
doirasida harakat qilishini talab qiladi: qonuniy choralar bilan ishonarli dalillar 
bazasini yaratishi lozim (psixologik va jismoniy bosim o'tkazmasdan).

ILOVALAR

159
FOYDALANILANISH UCHUN TAVSIYA ETILADIGAN ADABIYOTLAR
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I. A. Karimovning asarlari
1.  Karimov I. A. O'zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. — T. 1 — 
T.: «O'zbekiston», 1996. — 364 b.
2.  Karimov I. A. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin. — T. 2 — T.: «O'zbekiston», 
1996. — 380 b.
3.  Karimov I. A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. — T. 3 — T.: «O'zbekiston», 1996. — 
366 b.
4.  Karimov I. A. Bunyodkorlik yo'lidan. — T. 4 — T.: «O'zbekiston», 1996. — 394 b.
5.  Karimov I. A. Yangicha fikrlash va ishlash davr talabi. — T. 5 — T.: «O'zbekiston», 
1997. — 384 b.
6.  Karimov I. A. Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo'lida: T. 6 — T.: «O'zbekiston», 
1998. — 429 b.
7.  Karimov I. A. Biz kelajagimizni o'z qo'limiz bilan quramiz. — T. 7 — T.: 
«O'zbekiston», 1999. — 410 b.
8.  Karimov I. A. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz. — 
T. 8 — T.: «O'zbekiston», 2000. — 528 b.
9.  Karimov I. A. Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas'ulmiz. — T. 9 — T.: 
«O'zbekiston», 2001. — 564 b.
10.  Karimov I. A. Xavsizlik va tinchlik uchun kurashmoq kerak. T. 10 — T.: 
«O'zbekiston», 2002 — 432 b.
11.  Karimov I. A. Biz tanlagan yo'l — demokratik taraqqiyot va ma'rifiy dunyo bilan 
hamkorlik yo'li. — T. 11 — T.: «O'zbekiston», 2003. — 320 b.
12.  Karimov I. A. Tinchlik va xavfsizligimiz o'z kuch-qudratimizga, hamjihatligimiz 
va qat'iy irodamizga bog'liq. — T. 12 — T.: «O'zbekiston», 2004. — 400 b.
13.  Karimov I. A. O'zbek xalqi hyech qachaon, hyech kimga karam bo'lmaydi. — T. 
13 — T.: «O'zbekiston», 2005. — 448 b.
14.  Karimov I. A. Inson, uning xuquq va erkinliklari — oliy qadriyat. — T. 14 — 
T.: «O'zbekiston», 2006. — 280 b.
15.  Karimov I. A. Jamiyatimizni erkinlashtirish, islohotlarni chuqurlashtirish, 
ma'naviyatimizni yuksaltirish va halkimizning hayot darajasini oshirish — 
barcha ishlarimizning mezoni va maqsadidir — T. 15 — T.: «O'zbekiston», 
2007. — 320 b.
16.  Karimov I. A. Mamlakatni modernizasiya qilish va iqtisodiyotimizni barqaror 
rivojlantirish yo'lida. T. 16. — T.: O'zbekiston, 2008. — 368 b.
17.  Karimov I. A. Vatanimizning bosqichma bosqich va barqaror rivojlanishini 
ta'minlash — bizning oliy maqsadimiz. T. 17. — T.: O'zbekiston, 2009. — 278 b.
18.  Karimov I. A. Jahon inqirozning oqibatlarini yengish, mamlakatimizni modernizasiya 
qilish va taraqqiy topgan davlatlar darajasiga ko'tarilish sari. — T. 18. — T.: O'zbekiston, 
2010. — 280 b.

160
19.  Karimov I. A. Demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik 
jamiyatini shakllantirish — mamlakatimiz taraqqiyotining asosiy mezonidir. — 
T. 19. — T.: O'zbekiston, 2011. — 360 b.
20.  Karimov I. A. O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. — T.: O'zbekiston, 
2011. — 440 b.
Fan bo'yicha asosiy adabiyotlar
1.  “Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida”gi O'zbekiston repsublikasi Qonunga 
sharhlar / A. H. Saidov va boshq.; Inson huqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi 
Milliy markazi, T.: “Vektra-Press”, 2009 — 272 b.
2.  A. Saidov, T. Ikramov, Yu. Ahmedov. O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyaviy 
huquqi. Darislik. Toshkent: 2002. — 456 b.
3.  А. Х. Саидов Общепизнаные права человека Учебное пособие. — Москва, 
МЗ ПРЕСС, 2002. — 267 с.
4.  A. X. Saidov, A. Sh. Jo'zjoniy “ShARQ SIVILIZASIYaSI: INSON VA HUQUQ” 
(o'tmish va hozirgi zamon). Toshkent “Adolat”, 2005. — 272 b.
5.  А. Х. Саидов, Ф. Х. Бакаева Конституция Республики Узбекистан и права 
человека: от норм к реализации. — Т.: Национальный центр Республики 
Узбекистан по правам человека, 2010. — 128 с.
6.  A. X. Sattorov. O'zbekiston Respublikasi IIV tizimi tergov sohasida inson 
huquqlarini himoya qilish va ta'minlash bo'yicha uslubiy tavsiyalar. T — 2002. 40 b.
7.  Anosova O. Inson huquqlari Umumjahon Deklarasiyasi. — T., 1998. 48 b.
8.  Ахпанов А. Н., Насыров Г. Х. Арест в качестве меры пересечения: про-
блемы судебного контроля и санкционирования: Монография. — Алма-
ты, 2005. — 183 с..
9.  Bahriyev K. H. Demokratiya va inson huquqlari. Huquqiy islohotlar o'zbek 
yo'lining xosliklari / ma'sul muharir — huquqshunoslik fanlari doktori, professor — 
Saidov A. X. / — Toshkent: “Iqtisodiyot va huquq dunyosi” nashriyot uyi, 1997. 238 b.
10.  Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya va uning Fakultativ protokollari. / 
O'zbekcha nashr uchun ma'sul muharrir A. X. Saidov. — T.: Inson huquqlari 
bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi, 2009. — 72 b.
11.  Бордунов В. Д. Гражданин против государства в Европейском суде по пра-
вам человека / В. Д. Бордунов; Рос. ун-т Дружбы народов, Коллегия адво-
катов «Джон Тайнер и партнеры». — М.: Изд-во ОМЕГА-Л, 2005. — 125 с.
12.  Борьба с преступлениями на почве ненависти в регионе ОБСЕ. Обзор 
статистики, законодательства и национальных инициатив. — Варшава. 
Sungraf, 2006. — 180 с.
13.  Всеобщая декларация прав человека и национальная система защиты прав 
человека в Узбекистане / Отв. ред. А. Х. Саидов. — Ташкент: Националь-
ный центр Республики Узбекистан по правам человека, 2009. — 360 с.
14.  Глебов И. Н. Международное право: учеб. для вузов/ И. Н. Глебов.-М.: Дро-
фа, 2006. — 367 с.

161
15.  Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах чело-
века и Европейская социальная хартия: право и практика. — М.: Изд-ва 
МНИМП, 1998, 600 с.
16.  Д. Х. Узакова Узбекистан: независимость, демократизация и права человека 
Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека, 2001. — 144 с.
17.  Yevropa Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkilotining insoniliylik mezonilari. / Ma'sul 
muharir, yuridik fanlari doktori, professor — Saidov A. X. / Inson huquqlari 
bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi. Toshkent, 2002. — 166 b.
18.  Европейский Суд по правам человека и Российская Федерация: Постанов-
ления и решения, вынесенные до 1 марта 2004 года /Отв. ред. Ю. Ю. Берест-
нев. — М.: Норма, 2005. — 960 с.
19.  YeXHT mintaqasida o'lim jazosi: Ma'lumotnoma — 2009. — Toshkent: Inson 
huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi, 2010. — 43 b.
20.  Jamiyatni demokratlashtirish va inson huquqlarini ta'minlash — O'zbekiston 
tajribasi. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari 2008 yil 25–26 noyabr. — 
Toshkent: Cashma Print, 2009. — 590 b.
21.  Jahon mamlakatlarining huquqiy tizimlari: Qomusiy lug'at / Ma'sul muharir — 
yuridik fanlari doktori, professor A. X. Saidov. Toshkent: Inson huquqlari bo'yicha 
O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi, 2006. — 720 b.
22.  Женщины и мужчины Узбекистна-2007. Статический сборник / Комитет 
Женщин Узбекистана; Организация по Безопасности и Сотрудничеству в 
Европе, Координатор проектов в Узбекистане; Государственный Комитет 
Республики Узбекистан по статистике; Национальная Ассоциация Негосу-
дарственных Некоммерческих Организаций Узбекистана; Ответственный 
редактор М. Т. Захидова. — Т.: CHASHA PRINT, 2010. — 200 с.
23.  Jurabayev O. A. Ichki ishlar idoralari xodimi — Inson huquqlari himoyachisi. — 
Toshkent: SMI-ASIA, 2010. — 128 b.
24.  Защита лиц и объектов в международном гуманитарном праве. Сборник 
статей и документов. — М.: МККК, 1999. — 376 с.
25.  Защита прав человека в Узбекистане/ Отв. ред. С. Ш. Рашидова, Х. Кай-
зер. — Т.: O'zbekistоn milliy ensiklapediyasi, 2007. — 216 с.
26.  Зимненко Б. Л. О применении норм международного права судами общей 
юрисдикции: Справочное пособие. — М.: Статус; РАП, 2006. — 539 с.
27.  Имамова Т., Таджиханов У. Что нужно знать о правах человека/Отв. ред. — 
доктор юридических наук, профессор — Саидов А. Х. Ташкент Издатель-
ский дом “Мир экономики и прва” 1997. — 96 с.
28.  Inson huquqlari bo'yicha xalqaro shartnomalar: to'plam/ O'zbekcha nashrining 
ma'sul muharriri A. X. Saidov. — Toshkent: “Adolat”, 2004. — 520 b.
29.  Inson huquqlari umumjahon deklarasiyasi va O'zbekistonda inson huquqlarini 
himoya qilish miliy tizami / mualiflar jamoasi: A. X. Saidov, F. X. Bakayeva,. 
Sh. Arslanova va boshq.; ma'sul muharrir A. X. Saidov; Inson huquqlari bo'yicha 
O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi, O'zbekiston Respublikasi Adliya 
vazirligi. — T.: “O'zbekiston”, 2010. — 368 b.

162
30.  Inson huquqlari: parlament a'zolari uchun qo'llanma. / O'zbekcha nashr mas'ul 
muhairi pofessor A. X. Saidov. — Toshkent. Inson huqlari bo'yicha O'zbekiston 
Respublikasi Milliy markazi, 2007. — 256 b.
31.  Inson huquqlari: savol va javoblar. — Toshkent: Iqtisodiyot va huquq dunyosi” 
nashriyot uyi, 1997. — 148 b.
32.  Inson huquqlarini himoya qilishda tergov organlarning vazifalari: ilmiy amaliy 
qo'llanma. — T.: “Yurist-media markazi” nashriyoti, 2010. — 290 b.
33.  Информационный бюллетень о наркоситуации: Центральноазиатский 
регион 2009 / Республика Узбекистан, Кабинет Министров, Национально-
аналитический центр по контролю за наркотиками. Т. Chasha Print, 2009. — 110 с.
34.  Информация о реализации Заключительных замечаний Комитета по лик-
видации дискриминации в отношении женщин по итогам рассмотрения 
Второго и Третьего периодических докладов Узбекистана / 45-ая сессия 
Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин 
(г. Женева. 20 января, 2010 г.). — Ташкент: Национальный центр Респу-
блики Узбекистан по правам человека, 2010. — 25 с.
35.  Исаков Х. М, Никонов И. О правовых основах мер принуждения в уголов-
ном процессе и производстве по делам об административных правонару-
шениях. — Ташкент, 2010. — 101 с.
36.  Ismoilov Z. M., Inson huqulari va hozirgi zamon yurisprudensiyasi /Otv. Red. 
A. X. Saidov — T.: “Fan va texnologiya”, 2008, — 148 s.
37.  Конвенция о защите прав человека и основных свобод / Сост.: В. Б. Иса-
ков (рук-ль), П. А. Лаптев, О. В. Митин, С. В. Черниченко. — М.: Юрайт. 
1999. — 192 с.
38.  Кудинов О. А. Международное публичное право: курс лекций: учебно-
практическое пособие / О. А. Кудинов — 2-е изд., испр. — М.: Издатель-
ство «Экзамен», 2009. — 285 с.
39.  Кудинов О. А. Права человека: Краткий курс. — 2-е изд., доп. и перераб. — 
М.:» Ось-89», 2009. — 80 с. («Juris prudentia»)
40.  Лукашук И. И., Шинкарецкая Г. Г. Международное право. Элементарный 
курс: Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристь, 2004. — 224 с.
41.  Лукашук И. И. Международное право. Общая часть: учеб. для студентов 
юрид. фак. и вузов / И. И. Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и 
права, Акад, правовой ун-т. Изд. 3-перераб. и доп. — М.: Волтерс Клу-
вер, 2008. — 432 с.
42.  Лукашук И. И. Международное право. Особенная часть: учеб. для студен-
тов юрид. фак. и вузов/ И. И. Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства 
и прав, Академ. правовой ун-т. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — М.: Волтерс 
Клувер, 2010. — 544 с.
43.  Lukashuk I. I., Saidov A. X. Hozirgi zamon xalqaro huquqi nazariyasi asoslari: 
Darislik. — Toshkent: “Adolat”, 2006. — 424 b.
44.  Matveyeva T. D. Diplomaticheskoye i konsulskoye pravo: uchebnoye posobiye/ 
T. D. Matveyeva. — M.: Izd-vo RAGS, 2010. — 84 s.

163
45.  Mahkumlar huquqlari: xalqaro va milliy standartlar/ F. X. Bakayeva va [boshq. 
].; ma'sul A. X. Saidov; Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi 
Milliy markazi. — T.: Tafakkur, 2011 y. 220 b. Права осуждённых: между-
народные и национальные стандарты / Отв. ред. А. Х. Саидов — Таш-
кент: Национальный центр Республики Узбекистан по правам челове-
ка, 2011 г. — 220 с.
46.  Международное гуманитарное право/ Р. Хакимов; (Отв. ред. К. Нор-
матов); Ташкентский Государственнқй экономический университет, 
Институт филосовии и права им. И. Муминова АН РУз, Узбекская 
Асоциация международного права — 3-е изд., доп. — Т.: “Узбеки-
стан”, 2007. — 216 б.
47.  Международное гуманитарное право: гуманитарное право: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 
(С. С. Маилян и др.); под ред. И. И. Котлярова. — 3-е изд., перераб. И доп. — 
М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. — 271 с.
48.  Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием пре-
ступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 
2010. — 640 с.
49.  Международные акты о правах человека. Сборник документов. — М. 
1998. — 784 с.
50.  Международные конвенции по защите прав человека и борьбе с преступно-
стью: Сб. межд. Соглашений и рекомендаций. Т. 5. — Т.: Шарк, 1995. — 448 с.
51.  Международные конвенции по защите прав человека и борьбе с преступ-
ностью (Сборник международных документов) /Сост. Ю. С. Пулатов. Т. 
1995. — 448 с.
52.  Международные стандарты и совершенствование национального зако-
нодательства о политических партиях и негосударственных некоммерче-
ских организациях (Материалы международного круглого стола, 15 июля 
2010 г., г. Ташкент)/Отв. ред. А. Х. Саидов — Т.: Изд-во «Fan va texnologiya», 
2011, — 170 с.
53.  Мережко  А. А.  М52  История  международно-правовых  учений.-
К.:Таксон, 2006.-492с.
54.  Методика преподавания юридических дисциплин (учебно-методическое 
пособие). — Т., 2008. — 350 с.
55.  Мониторинг прав человека. Сборник./Отв. ред. С. Ш. Рашидова, Х. Бюлер. — 
Т.:Изд-во “УзбекистонМиллий Энциклапедияси”. 2003. — 243 с.
56.  Мюллерсон Р. А. Права человека: идеи, нормқ, реальность. — М.: Юрид. 
лит., 1991. — 160 с.
57.  Научные исследования в сфере прав и свобод человека: состояние и перспек-
тивы /Отв. Ред. А. Х. Саидов — Т.: Изд-во «Fan va texnologiya», 2011, — 224 с.
58.  Научный комментарий к закону Республики Узбекистан «О гарантиях 
прав ребёнка»/Отв. ред. А. Х. Саидов — Т.: Национальный центр Респу-
блики Узбекистан по правам человека, 2008. — 126 с.

164
59.  Национальные институты по правам человека: Международная и наци-
ональная практика/ М. А. Тиллабаев; Отв. ред. А. Х. Саидов; МИД РУз; 
Унив. Мир. Эконом и дип. — Т.: «Адолат», 2002. — 312 с.
60.  Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека в 2009 
году/ А. Х. Саидов, Ф. Х. Бакаева, М. Тиллабаев. — Т.: Национальный центр 
по правам человека Республики Узбекистан, 2010. — 184 с.
61.  Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека в 2010 
году. — Т.: Национальный центр Республики Узбекистан по правам чело-
века 2011. — 208 с.
62.  Независимость и права человека. Сборник статей / Отв. ред. А. Гафуров. — 
Т.: SMI-ASIA, 2011/ — 320 c.
63.  Образование в области прав человека: национальный и зарубежный опыт 
/Отв. ред. А. Х. Саидов. — Ташкент: Национальный центр Республики 
Узбекистан по правам человека, SMI-ASIA, 2011. — 200 с.
64.  Odam savdosiga qarshi kurashish masalarlari bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlar 
to'plami. — T.: «Yurist-media markazi», 2009. — 284 b.
65.  Основные международные документы по правам человека / Материалы и 
комментарии/. — Алматы. 1998 — 148 с.
66.  Права осуждённых: международные и национальные стандарты / Отв. ред. 
А. Х. Саидов — Ташкент: Национальный центр Республики Узбекистан по 
правам человека 2010. — 92 с.
67.  Права человека. Сборник международных договоров. Том 1 (часть первая) 
Универсальные договора. Издание Организации Объединенных Наций 
г. Нью-Йорк 1994. — 492 с.
68.  Права человека. Учебник для вузов // Отв. Ред. Е. А. Лукашева. — М, 1999. — 573 с.
69.  Права человека: (Учебник-хрестоматия)//Авт. глав и параграфов .Саидов 
и др. — Т.: Университет мировой экономики и дипломатии, 2001. — 448 с.
70.  Права человека: Единство общечеловеческого и национального: (Сб. меж-
дународных договоров и Законов Республики Узбекистан). Т.I. (Сост. 
А. Х. Саидов; Гл. ред. В. Э. Шалль; Отв. Ред. О. В. Шатуновский). — Т.: 
Шарк, 1995. — 480 с.
71.  Po'latova B. va boshq. Insoniylik va inson huquqlari (Uslubiy qo'llanma)/B. Po'latova, 
O. Xusanov. R. Rajabov. — T.: «Adolat», 1999. 112 b.
72.  Raximov A. I. Jinoyatchilikka qarshi kurash sohasida O'zbekiston repsublikasining 
xalqaro tashkilotlar va xorijiy davlatlar bilan hamkorligi / Ma'sul muharir, yuridik 
fanlari doktori, professor — Saidov A. X. / — Toshkent: Inson huquqlari bo'yicha 
O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi. 2004. — 52 bet.
73.  Raxmanov B. X., Mahmudov F. I. Bola huquqlarini himoya qilishning xalqaro-
huquqiy asoslari. — T.: «CHASMA PRINT» nashriyoti. — 144 b.
74.  Религия и международное право: Открытая лекция. — Киев, Ташкент, Сим-
ферополь: Институт государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украи-
ны, Издательство «Логос», 2008. — Серия научно-методических изданий 
Академия сравнительного правоведения». — Выпуск 9. — 52 с.

165
75.  Ромашев Ю. С. Международное правоохранительное право/ Ю. С. Рома-
шев. — М.: Норма: Инфра-М, 2010. — 368с.
76.  Руководство Международной Организации (МОМ) Прямая помощь жертвам 
торговли людьми международная Организация по Миграции. — Москва, 
2010. — 353 с.
77.  Saidov A. Juzjoniy A. Sharq va inson huquqlari. — T., 1998. — 216 b.
78.  Saidov A. X. va boshqalar. O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasini hayotga 
tatbiq qilish muammolari. — T. 1995. — 174 b.
79.  Saidov A. X., Sultonov S. O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi va inson 
huquqlari. — T.: — 1998. — 177 b.
80.  Saidov A. X. va boshqalar. “Nodavlat va notijorat tashkilotlari to'g'risida”gi 
O'zbekiston Respublikasining qonuniga sharhlar. T. 2002. 140 b.
81.  Саидов А. Х. и другие. Национальный центр Республики Узбекистан по 
правам человека: Становление и развитие. Т. 2007. 152 с.
82.  Саидов А. Х. Ислам и правовая культура. — Ташкент: Национальный центр 
Республики Узбекистан по правам человека, 2011. — 42с.
83.  Саидов А. Х. Общепризнанные права человека. // Учебное пособие. М. 2002. 268 с.
84.  Саидов А. Х. Основной закон ФРГ (основы современного права ФРГ): Учеб-
ное пособие. — Ташкент: Национальный центр Республики Узбекистан по 
правам человека, 2009. — 116 с.
85.  Саидов А. Х. Права человека. Единство общечеловеческого и националь-
ного (сборник международных договоров и законов Республики Узбеки-
стан) Т-I. Т. 480 с.
86.  Саидов А. Х. Права человека. Единство общечеловеческого и националь-
ного (сборник международных договоров и законов Республики Узбеки-
стан) Т-II. Т. 400 с.
87.  Саидов А. Х. Права человека. — Т.: УМЭД. 2000. — 324 с.
88.  Саидов А. Х. Стравнительное правоведение. — М.: Норма, 2006. — 368с.
89.  Саидов А. Х. Узбекистан и международные договора по правам челове-
ка.  — Т.: Адолат, 1998. — 624 с.
90.  Saidov A. X. O'zbekiston Respublikasi va inson huquqlari bo'yicha xalqaro 
shartnomalar. T.: 2002. 270 b.
91.  Saidov A. X. O'zekiston Respublikasi Konsitusiyasining rivojlanishi: milliy va 
umumbashariylikning uyg'uligi: o'zbek. fransuz va rus tilarida. — T.: Inson 
huqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi, 2011, — 96 b.
92.  Саидов А. Х. Философско-правовое наследие Иммануила Канта и совре-
менная юриспруденция. — Ташкент: Patnt-Press, 2008. — 228 с.
93.  Saidov A. X. Xalqaro huquq sbyektlari (tushunchalar, chizmalar, savollar, 
adabiyotlar). — Toshkent: Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi 
Milliy markazi, 2000. — 72 b.
94.  Saidov A. X. Xalqaro huquq: mohiyati va ahamiyati (tushunchalar, chizmalar, 
savollar, adabiyotlar). — Toshkent: Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston 
Respublikasi Milliy markazi, 2000. — 48 b.

166
95.  Саидов А. Х., Абдуллаев Е. В. Введение в международное право прав чело-
века. — Ташкент: Национальный центр Республики Узбекистан по пра-
вам человека, 2001. — 96 с.
96.  Саидова Л. Правовые основы дипломатической деятельности Республики 
Узбекистан. — Ташкент, Национальный центр Республики Узбекистан по 
правам человека, 2001. — 192 с.
97.  Sattarov A. Qonun va inson huquqlari. — T. 1999. — 35 b.
98.  Сборник международных договоров по правам человека. К которым при-
соединилась Республика Узбекистан. Ташкент. — «Адолат» 1998. — 624 с.
99.  Таджиханов У. Т. Правовая идеология и правовая культура в суверенном 
Узбекистане. — Т. 1995. — 44 с.
100. Tadjixanov U., Saidov A. Huquqiy madaniyat nazariyasi. — T., 1998. — 316 b.
101. O'zbekiston va inson huquqlari bo'yicha Vena deklarasiyasi va Harakat dasturi. /
Ma'sul muharir: A. X. Saidov. — Toshkent: Inson huqlari bo'yicha O'zbekiston 
Respublikasi Milliy markazi, 2004. — 220 b.
102. O'zbekiston Respublikasi va inson huquqlari bo'yicha xalqaro shartnomalar. / 
Ma'sul muharrir — A. X. Saidov. Yuridik fanlari doktori. Professor. Inson 
huqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi, Toshkent, “Adolat”. 
2002 — 270 b.
103. O'zbekiston Respublikasi va inson huqulari bo'yicha xalqaro shartnomalar. /Ma'sul 
muharir — A. X. Sidov, yuridik fanlari doktori. Professor. Inson huquqlari bo'yicha 
O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi, Toshkent, «Adolat», 2002. — 270 b.
104. Xalqaro gumanitar huquq: Jeneva konvensiyalari to'plami/Kirish so'zi mualifi va 
ma'sul muharir: A. X. Saidov Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi 
Milliy markazi, Toshkent, 2002. — 440 b.
105. Hamidova M. A. Yuvenal yustisiya u kanday bo'lishi kerak? Risola. / Ma'sul 
muharrir: yu. f. d., prof. H. B. Boboyev. — T.: TDYuI nashriyoti, 2006. — 40 b.
106. Huquqni muhofaza kilish organlariga oid xalqaro xujatlar: to'plam/Ma'sul muharir 
A. X. Sidov. — Toshkent: «Adolat», 2004. — 212 b.
107. Huquqni muhofaza qilish organlariga oid xalqaro hujjatlar: to'plam / Mas'ul 
muharrir A. X. Saidov. T. 2004 — 212 b.
108. Husanov O. va boshqalar. Inson huquqlari (Maxsus kurs). — T., 1997. — 142 b.
109. E. V. Retveladze, A. X. Saidov. O'zbekiston hududida eng qadimgi davrda 
diplamatik munosobstlarning rivojlanishi. — Toshkent: Inson huquqlari bo'yicha 
O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi, 2001. — 40 b.
110. Юлдашева Г., Борисова З. Х. Права человека. / Учебное пособие. — Т.: 
ТДЮИ, 2011. 190 с.

Download 2.94 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   34
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling