Yelka muskullari Bilak muskullari


Download 167 Kb.
bet3/7
Sana08.02.2023
Hajmi167 Kb.
#1176938
1   2   3   4   5   6   7
Bog'liq
YELKA KAMARI VA YELKA MUSHAKLARI. BILAK MUSHAKLARI VA FAASIYALARI. QO’L KAFTI MUSHAKLARI. QO’L KAFTINING PAY QINLARI. ULARNING YOSHGA DOIR XUSUSIYATLARI.

YELKA MUSKULLARI

Yelka muskullari uzun muskullardan iborat bo‘lib, joylashishiga ko‘ra old va orqa guruhlarga ajratiladi.


Yelkaning oldingi tomonidagi muskullar. 49, 50-rasmlar Yelkaning ikki boshli muskuli (m. biceps brachii) teri ostida yaqqol ko‘rinadi. Uning uzun boshi (caput longum) kurak suyagi bo‘g‘im yuzasi tepasidagi g‘adir-budur (tuberculumrasm. Yelka kamari va yelka muskullari.
1–m. subscapularis; 2–foramen trilaterum; 3–m. teres major; 4–m. latissimus dorsi; 5–caput longum m. tricipitis brachii; 6–caput mediale m. tricepitis brachii; 7–fossa cubitalis; 8–epicondylus medialis; 9–aponeurosis m. bicipitis brachii (fascia pirogowi); 10–fascia antebrachii; 11–m. brachioradialis; 12–m. biceps brachii payi; 13–m. pronator teres; 14–m. brachialis; 15–m. biceps brachii; 16–m. coracobrachialis; 17–caput bravis m. bicipitis brachii; 18–m. pectoralis major (kesilgan); 19–caput longum m. bicipitis brachii; 20–m. deltoideus; 21–m. pectoralis minor (kesilgan).

supraglenoidale) dan boshlanib, uzun payi yelka bo‘g‘imi bo‘shlig‘idan o‘tadi, g‘adir-budur qirralari oraliq egatcha (sulcus intertubercularis)da sinovial qin (vagina synovialis intertubercularis) bilan o‘ralgan bo‘ladi: kalta boshi (caput brevis) kurakning tumshuqsimon o‘sig‘i (processus coracoideus) dan boshlanib, ikkala boshi qo‘shiladi, so‘ngra bilak suyagining g‘adir-buduri (tuberositas radii) ga va bilak fassiyasiga pay bo‘lib yopishadi. Bilak g‘adir-buduri bilan muskul payi oralig‘ida – bursa bicipitoradialis joylashgan.

rasm. Qo‘l muskulla 1–m. pectoralis major; 2–m. obliquus externus abdominis; 3–m. serratus anterior; 4–m. biceps brachii; 5–m. brachioradialis; 6–m. extensor carpi radialis longus; 7–m. extensor carpi radialis brevis; 8–m. flexor carpi radialis; 9–m. abductor pollicis longus; 10–m. extensor pollicis brevis; 11–retinaculum extensorum; 12–m. extensoris pollicis longi payi; 13–m. interosseus dorsalis; 14–m. extensor digitorum; 15–m. anconeus; 16–olecranon; 17–caput mediale m. triciptis brachii; 18–septum intermuscilare brachii laterale; 19–m. tricipitis brachii payi; 20–m. brachialis; 21–caput laterale m. tricipitis brachii; 22–m. latissimus dorsi; 23–caput longum m. tricipitis brachii; 24–m. teres major; 25–m. teres minor; 26–m. infraspinatus; 27–m. deltoideus; 28–m. trapezius.

F u n k s i y a s i. Bilakni bukadi va tashqariga buradi.
I n n e r v a t s i y a s i: n. musculocutaneus (CVVII) dan.
Q o n t o m i r l a r i: aa. collateralis ulnaris superior et inferior, a. brachialis, a. recurrens radialis.


Yelka muskuli (m. brachialis) ikki boshli muskul ostida joylashgan bo‘lib, yelka suyagining old yuzasi va ikki tomondagi septa intermuscularia brachii dan boshlanib, tirsak suyagi g‘adir-buduri (tuberositas ulnae) ga yopishadi.
F u n k s i y a s i. Bilakni tirsak bo‘g‘imida bukadi.
I n n e r v a t s i y a s i: n. musculocutaneus (CVVII) dan.
Q o n t o m i r l a r i: aa. collateralyes ulnares superior et inferior, a. brachialis, a. recurrens radialis.

Download 167 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling