Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet207/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   203   204   205   206   207   208   209   210   ...   238

kema parchalari. 

rival, ale, aux

 I. n 1. raqib, raqobat qiluvchi; il a évincé tous ses  rivaux 

u  hamma  raqiblarini  siqib  chiqardi;  2.  raqib,  bahslasha  oladigan,  tenglasha 

oladigan odam; n’avoir pas de  rival en qqch  biror sohada  tenglashadigan 

odami bo‘lmaslik; sans rival  tengi yo‘q; II.  adj raqobatdagi, raqobat qiluvchi; 

nations rivales raqobatdagi m illatlar. 

rivaliser

  vi  raqobatda  bo‘lmoq,  raqobat  qilmoq,  bahslashmoq,  o‘ tib 

ketishga  harakat  qilmoq,  kam  bo‘lmaslik;  il  rivalise  avec  son  frère  u 

akasidan  o‘ tishga  harakat  qiladi;  rivaliser  (avec  qqn)  d’élégance,  de 

générosité orastalikda, olijanoblikda biror kishidan kam bo‘lmaslik. 

rivalité

  nf  raqobat,  raqiblik,  kurash,  bahslashish,  musobaqa;  kundoshlik; 

rivalité  politique  siyosiy  raqobat;  rivalité  amoureuse  kundoshlik;  des 

rivalités d’intérêts manfaatlar raqobati. 

rive

  nf  1.  qirg‘oq,  sohil;  la  rive  droite  et  la  rive  gauche  d’un  fleuve, d’une  rivière  daryoning  o‘ng,  so‘l  qirg‘og‘i;  habiter  rive  gauche  chap 

qirg‘oqda yashamoq; 2. suv bo‘yi, qirg‘oq; la  maison est sur la  rive du lac, 

près de la rive uy ko‘lning bo‘yida, suv bo‘yida. 

river


 vt 1. parchinlamoq,  parchinlab qo‘ymoq;  river un clou, une pointe 

mixni,  biror  uchli  narsani  parchinlamoq;  loc  river  son  clou  à  qqn;  og‘ziga 

urmoq,  ovozini  o‘chirmoq,  gapirtirmay  qo‘ymoq;  2.  parchinlab  (mixparchin 

bilan)  biriktirmoq,  ulamoq,  mahkamlamoq;  river  deux  plaques  de  tôle 

taxtatunikani parchinlab biriktirmoq; 4.  bog‘lab ulamoq,  biriktirmoq; on rivait 

les  forçats  à  des  chaînes  surgun  qilinganlarni  zanjirband  qilishar  edi;  5. 

mahkam bog‘lamoq, bog‘lab qo‘ymoq; il est, il reste rivé à son travail u o‘z 

ishiga  mahkam  bog‘lanib  qolgan;  le  regard  rivé  sur  un  objet  ko‘zlari  bir 

narsaga mixlanib qolgan. 

riverain, aine

 n. 1. suv bo‘yida, yoqasida yashovchi odam; 2. uy-joyi, yer-

mulki yo‘l yoqasida bo‘lgan odam. RIVET

 

ROMAN 

 

 509 

rivet


 nm mixparchin, chega; assemblage, fixation par rivets mixparchin 

bilan ulash, mahkamlash. 

riveter

 vt mixparchin bilan bog‘lash, mahkamlash. rivière

  nf  1.  daryo  (boshqa  bir  daryoga  quyiluvchi);  cette  rivière  est 

l’affluent  d’un  fleuve  bu  daryo  boshqa  bir  daryoning  irmog‘ i;  rivière 

navigable kema  qatnaydigan daryo; poissons de rivière daryo baliqlari; 2. 

sport  suv  to‘sig‘i;  3.  daryo,  oqim;  des  rivières  de  sang  qon  daryolari;  4. 

rivière de diamants brilliant marjon. 

rixe

 nf ur-yiqit, mushtlashish. riz

  nm  inv  1.  sholi;  chapeau  en  paille  de  riz  sholi  poyasidan  qilingan 

shlapa; 2. guruch; riz au lait shirguruch; gâteau de riz guruchli pirojnoye. 

rizière


 nf sholipoya. 

robe


 nf 1. ayollar ko‘ylagi; une  robe longue, courte  uzun,  qisqa ko‘ylak; 

robe  de  lainage,  de  soie  jundan,  ipakdan  qilingan  ko‘ylak;  robe  de  bale 

balga  kiyiladigan  ko‘ylak;  robe  de  mariée  kelinlik  ko‘ylagi;  2.  yosh 

bolalarning  ko‘ylagi;  la  robe  de  baptême  d’un  bébé  chaqaloqning 

cho‘qintirish  ko‘ylagi;  3.  libos,  ust-bosh;  robe  de  magistrat,  d’avocat 

magistirlik,  advokatlik libosi; robe de chambre uy kiyimi; pommes de terre 

en  robe  de  chambre  po‘sti  bilan  pishirilgan  kartoshka;  4.  rang,  tus 

(hayvonlarda); la robe d’une panthère qoplonning rangi, tusi, terisi. 

robinet

 nm jo‘mrak, chumak; robinet d’eau froide, d’eau chaude sovuq, issiq  suv  jo‘mragi;  robinet  à  gaz  gaz  jo‘mragi;  ouvrir,  fermer  un  robinet 

jo‘mrakni ochmoq, yopmoq; fam c’est un vrai robinet u juda ham laqma. 

robot

  nm  1.  robot;  avion-robot  uchuvchisiz  samolyot;  2.  portrait  robot robot-portret;  3.  odamsimon  robotlar;  le  personnage  du  robot  dans  les 

films  d’enticipation  ilmiy-fantastik  filmlardagi  robot  personaji;  4.  robot, 

avtomat odam. 

robotique

  nf  robotlashtirish;  introduire  l’informatique  et  la  robotique 

dans une usine zavodga infarmatika va robotlashtirishni kiritish. 

robotiser

  vt  1.  robotlashtirmoq;  chaîne  de  montage  robotisée 

robotlashtirilgan yig‘uv tizimi; 2. robotga aylantirmoq (biror kishini). 

robuste


  adj  1.  baquvvat,  kuchli,  sog‘ lom,  tetik,  chidamli;  un  homme 

robuste baquvvat  odam; avoir une santé  robuste sog‘ lom bo‘lmoq; plante 

robuste  baquvvat  o‘simlik;  2. kuchli, baquvvat (narsa); un  moteur  robuste 

baquvvat motor; avoir une foi robuste kuchli e’ tiqodga ega bo‘lmoq. 

roc

 nm 1.  litt qoya;  loc un homme dur, ferme comme un  roc  qoyaday mustahkam odam; solide comme un roc qoyaday mustahkam; 2. qoyatosh, 

xarsang;  corniche  taillée  dans  le  roc  xarsangtoshlarni  yo‘nib  ishlangan 

yo‘l. 

rocade


 nf rokada (parallel yo‘nalishda ketgan aloqa yo‘li). 

rocaille


  nf  1.  toshloq;  2.  tosh,  g‘avak  tosh,  maydalangan  tosh;  fontaine 

en rocaille tosh fontan. 

rocailleux,  euse

  adj  1.  toshloq,  tosh;  shag‘alli;  chemin  rocailleux  tosh 

yo‘l;  2.  dag‘al,  g‘aliz;  un  style  rocailleux  g‘aliz  usul;  une  voix  rocailleuse 

dag‘al ovoz. 

rocambolesque

 adj g‘ayrioddi, ajib, g‘alati; aventures rocambolesques 

g‘ayrioddiy sarguzashtlar. 

roche


  nf  1.  litt  qoya;  des  éboulis  de  roches  tog‘  jinsining  parchasi;  2. 

xarsang  tosh (qurilishda ishlatiladigan); un  morceau un quartier de roche 

xarsang  tosh bo‘lagi,  palaxsasi; loc eau de  roche zilol chashma suvi; c’est 

clair comme de  l’eau de  roche bu  quyoshday ravshan;  3.  tog‘ jinsi; étude 

des  roches  tog‘  jinslarini  o‘rganish;  les  roches  de  l’écorce  terrestre  yer 

qobig‘ining  jinslari;  roches  sédimentaires,  volcaniques  cho‘kindi,  vulqon 

jinslari. 

rocher


  nm  1.  qoyatosh,  xarsangtosh;  les  rochers  de  la  forêt  de 

Fontainbleau Fontenblo o‘rmonining xarsang toshlari; 2. tik qoya; à flanc de 

rocher qoyaning yonbag‘rida; 3. anat chakka suyagining qattiq qismi. 

rocheux, euse

 adj 1.  qoyali; côte rocheuse qoyali qirg‘oq; 2.  toshli; un 

fond rocheux toshli tub. 

rock

 ou rock and roll nm rok-n-roll. rocking-chair

 nm tebranma kursi. 

rococo

 inv I. nm rokoko uslubi; le rococo a succédé au baroque rokoko uslubi  barokko  uslubidan  keyin  keldi;  l’art  rococo  rokoko  san’ati;  II.  adj 

urfdan qolgan, eskirgan, kulgiliyroq. 

rodage

  nm  chiniqtirish,  obkatka  qilish;  voiture  en  rodage  obkatka qilinayotgan avtomobil. 

roder


  vt  1.  chiniqtirmoq,  obkatka  qilmoq;  il  n’a  pas  fini  de  roder  sa 

voiture  u  avtomobilini  obkatka  qilishni  tugatmadi;  2.  fam  meyoriga 

yetkazmoq,  tugatmoq;  encore  quelques  jours  pour  roder  le  spectacle 

spektaklni  meyoriga  yetkazish  uchun  yana  bir  necha  kun  kerak;  être  rodé 

qodir bo‘ lmoq (biror ishni qilishga), qo‘lidan kelmoq, xabari bor bo‘lmoq. 

rôder


  vi  1.  o‘ralashib,  aylanishib,  izg‘ib  yurmoq  (shubhali);  voyou  qui 

rôde  dans  une  rue  ko‘chada  izg‘ib  yurgan  firibgar;  2.  daydib,  sandiroqlab, 

tentirab, yurmoq; darbadarlik qilmoq. 

rôdeur,  euse

  n.  daydi,  darbadar,  betayin;  crime  de  rôdeur  daydining 

jinoyati. 

rodomontade

 nf maqtanish, maqtanchoqlik, katta og‘izlik, lof urish. 

rogatoire

  adj  commission  rogatoire  bir  sud  tashkilotining  ikkinchi  bir 

sud tashkilotining zimmasiga yuklashi. 

rogaton


 nm pl sarqit, qolgan ovqat. 

rogner


  vt  1.  qirg‘oqlarini  qirqmoq,  qirqib  tekislamoq;  le  relieur  a  rogné 

les  feuillets  muqovachi  qog‘ozlaning  qirg‘og‘ini  qirqib  tekisladi;  rogner  les 

griffes à un  chat mushukning  tirnoqlarini  qirqib  tekislamoq;  2. qisqartirmoq, 

kesmoq;  l’état  va  encore  rogner  leurs  maigres  bénéfices  hukumat 

ularning shunday ham kam daromadini yana  qisqartirmoqchi;  3. rogner  sur 

qqch  kesib  tashlamoq,  qisqartirmoq,  kamaytirmoq;  rogner  sur  un  budget 

budjetni kesib tashlamoq. 

rognure


 nf 1. qiyqim, qiyqindi, qirqindi, rezgi; des rognures de cuir rezgi, 

qiyqindi charm; 2. arzimas narsa, qiyqim. 

rognon

  nm  iste’mol  uchun  mo‘ljallangan  hayvon  buyragi;  des  rognons de mouton, de porc qo‘y, cho‘chqa buyraklari. 

rogue


 adj litt dimog‘dor, kekkaygan, kalondimog‘,  takabbur,  takabburona; 

un ton rogue takabburona ohang. 

roi

  nm  1.  qirol,  podsho;  les  rois  et  les  reine  qirollar  va  qirolichalar;  les rois  mages  sehrgar,  jodugar,  afsungar;  travailler  pour  le  roi  de  prusse 

tekinga  ishlamoq;  2.  podsho,  eng  oldingi  odam,  do‘kay;  l’homme  a  été 

appelé  le  roi  de  la  création  odam  mavjudotlarning  podshosi  deb 

tayinlangan  edi;  les  rois  du  pétrole  neft  qirollari;  3.  shoh,  podsho,  zo‘r;  le 

roi  des  animaux  hayvonlarning  podshosi;  fam  c’est  le  roi  des  imbéciles 

bu ahmoqlarning ahmog‘i; 4. shoh (shahmat); 5. korol (qarta o‘yinida); roi de 

carreau g‘ishtin korol. 

rôle


  nm  1.  rol;  rôle  tragique,  comique  tragik,  komik  rol;  jouer, 

interpréter  un  rôle  rol  o‘ynamoq,  ijro  etmoq;  avoir  le  premier  rôle  bosh 

rolni o‘ynamoq; loc adv à tour de rôle navbat bilan, navbatma-navbat; vous 

entrez à tour de rôle sizlar navbat bilan kirasizlar; ils veillaient le malade à 

tour  de  rôle  ular  kasalga  navbatma-navbat  qarashardi;  2.  rol  o‘ynamoq, 

ahamiyatga ega bo‘lmoq; tenir son rôle o‘z rolini yaxshi bajarmoq; 3. tutgan 

o‘rin, aham iyat, xizmat, vazifa, rol; avoir, jouer un rôle important dans une 

affaire biror  ishda muhim o‘rinni  egallamoq, muhim rolni bajarmoq; un  rôle 

de premier plan birinchi darajali vazifa; le rôle du  médecin de famille  oila 

vrachi  vazifasi;  c’est,  ce  n’est  pas  mon  rôle  de  qilish  mening  vazifam 

emas;  le  rôle  du  verbe  dans  la  phrase  fe’lning  gapdagi  vazifasi;  4.  dr 

ko‘rilishi  kerak  bo‘lgan  ishlar  ro‘yxati;  ro‘yxat;  être  inscrit  au  rôle  de  la 

conscription harbiyga chaqiruv ro‘yxatiga kiritilgan bo‘lmoq. 

romain,  aine

  I.  adj  qadimiy  Rimga  oid,  Rim;  l’empire  romain  Rim  

imperiyasi;  chiffre  ronain  rim  raqami;  II.  n  1.  rimliklar;  loc  un  travail  de 

romain  mushkul  ish;  2.  nm  tik  bosma  harf;  imprimer  un  texte  en  romain 

matnni tik bosma harflar bilan bosmoq. 

roman

1

 nm 1. roman; les nouvelles sont plus brèves que  les  romans novellalar  romonga  nisbatan  qisqaroq;  roman  d’amour,  d’aventurs  sevgi 

haqidagi,  sarguzasht  roman;  roman  policier  detektiv  roman;  roman 

fantastique,  d’anticipation  fantastik,  ilm iy-fantastik  roman;  roman-fleuve 

ko‘p  jildli  roman;  loc  cela  n’arrive  que  dans  les  romans  bu  faqat 

romanlardagina  bo‘ladi; c’est tout un  roman bu butun boshli  bir roman; 2. 

romanchilik;  Balzac,  créateur  du  roman  réaliste  Balzak  realistik 

romanchilikning  asoschisidir;  le  nouveau  roman  yangi  romanchilik;  les 

romans de chevalerie G‘arbiy Yevropada O‘rta asrlarda ritsarlarning ajoyib-

g‘aroyib sarguzashtlarini tasvirlaydigan adabiy asar. 


ROMAN

 

ROQUER 

 

 510 

roman


2

, ane


 adj 1. roman; la langue romane ou le roman roman tili; les 

langues romanes roman tillari; 2. roman (uslub). 

romance

 nf romans. romancer

 vt romanlashtirmoq, badiiylashtirmoq. 

romancier, ière

 n. roman muallifi, romanchi. 

romanesque

  adj  1.  romantik,  xayolparast;  une  passion  romanesque 

romantik  ehtiros;  une  personne  romanesque  xayolparast  shaxs;  2.  litt 

romantizmga oid; romantizm; le récit romanesque romantizmga oid hikoya. 

romanichel, elle

 n péj ko‘chmanchi lo‘li. 

romantique

  adj  1.  romantik,  romantizmga  oid;  la  poésie  romantique 

romantik  she’riyat;  2.  romantik;  un  paysage,  une  beauté  romantique 

romantik  manzara,  chiroy;  3.  romantik,  xayolparast,  xayolparastlik,  xayoliy; 

une  âme  romantique  xayolparast  qalb;  une  histoire  romantique  xayoliy 

voqea. 


romantisme

  nm  1.  romantizm  (adabiyot  va  san’at  oqimi);  2. 

xayolparastlik,  borliqni  ideallashtirish  kayfiyati;  le  romantisme  de 

l’adolescence o‘smirlikning xayolparastliligi. 

rompre

 I. vt 1. litt sindirmoq, parchalamoq, uzmoq;  rompre le pain nonni sindirmoq,  ushatmoq;  les  esclaves  ont  rompu  leurs  chaînes  qullar  o‘z 

kishanlarini  parchalab  tashladilar;  2.  buzmoq,  buzib  yubormoq;  la  mer  a 

rompu les digues dengiz  to‘g‘onlarni buzib yubordi;  3.  tarqalmoq, qatordan 

chiqmoq;  rompre  les  rangs  qatordan  chiqmoq;  rompez!  tarqaling!  4. 

buzmoq,  to‘xtatmoq,  uzmoq;  rompre  le  jeûne  ro‘zani  buzmoq;  rompre  le 

silence  tinchlikni  buzmoq;  rompre  l’équilibre  muvozanatni  buzmoq; 

rompre  un  charme  sehr-joduni  yechmoq;  le  charme  est  rompu  tilsim 

ochildi;  rompre  les  relations  diplomatiques  diplomatik  aloqalarni  uzmoq; 

rompre  un  traité,  un  marché  bitimni  buzmoq;  rompre  des  fiançailles 

nikohni buzmoq; 5. rompre qqn à un exercice biror kishini biror kasbi-korga 

o‘rgatmoq, ko‘niktirmoq;  II. vi 1.  litt uzilmoq; la corde  a  rompu  arqon uzilib 

ketdi;  2.  aloqani  uzmoq,  aloqa  qilmay  qo‘ymoq,  orani  ochiq  qilmoq;  ils  ont 

rompu  ular  o‘zaro  aloqani  uzishdi;  rompre  avec  qqch  biror  narsaga  amal 

qilmay  qo‘ymoq;  rompre  avec  des  traditions  an’analarga  amal  qilmay 

qo‘ymoq;  III.  se  rompre  vpr  litt  sinmoq,  uzilmoq,  parchalanmoq;  les 

attaches se sont rompues bog‘lab turgan narsalar uzilib ketdi. 

rompu, ue

 adj 1. holdan toygan, o‘ ta charchagan; être rompu de fatigue 

charchoqdan holdan  toygan; 2. litt rompu à usta, mohir; ustasi farang; 3. loc 

à bâtons rompus telva-teskari, tartibsiz. 

ronce

  nf  1.  maymunjon,  parmanchak;  un  buisson  de  ronces maymunjonzor;  2.  tikanli  shox,  tikanli  buta;  s’égratigner  en  passant  dans 

des  ronces  tikanli  butazordan  o‘ tayotib  o‘zini  tirnab  olmoq;  3.  butoq, 

daraxtning  butoqli  joyi;  meuble  en  ronce  de  noyer  daraxtning  butoqli 

joyidan qilingan mebel. 

ronceraie

 nf tashlandiq, butazor yer. 

ronchonnement

 nm ming‘irlash, ming‘ ir-ming‘ir qilish, javrash, vaysash. 

ronchonner

  vi  fam  ming‘irlamoq,  ming‘ir-ming‘ir  qilmoq,  javramoq, 

vaysamoq;  il  est  toujours  en  train  de  ronchonner  u  doim  ming‘ir-ming‘ir 

qilgani qilgan. 

rond, ronde

 I. adj 1. yumaloq, dumaloq,  to‘garak; la terre est ronde yer 

yumaloq;  une  table  ronde  yumaloq  stol;  le  balon  rond  yumaloq  to‘p;  des 

yeux ronds olaygan ko‘zlar;  2.  bukilgan, bukchaygan, bukri; tuiles rondes 

bukilgan cherepitsa; avoir  le dos  rond beli bukri bo‘lmoq;  3. dum-dumaloq, 

lo‘ppi,  po‘mpoq,  do‘mboq;  des  joues  rondes  lo‘ppi  yuzlar;  un  petit 

bonhomme tout rond do‘mboqqina yigitcha; 4. yaxlit, qoldiqsiz; roppa-rosa; 

ça  fait  sept  cents  francs  en  chifres  ronds  bu  roppa-rosa  yetti  yuz  frank 

bo‘ladi;  5.  qatiyatli,  aytganini  qiladigan;  un  homme  rond  en  affaires  ishda 

qatiyatli odam; 6. fam mast, kayf, kayfi  taroq; il  était complètement rond u 

g‘irt  mast  edi;  II.  adv  tourner  rond  bir  maromda,  birtekis  ishlamoq, 

aylanmoq;  moteur qui tourne rond bir maromda ishlayotgan motor; ça ne 

tourne pas rond bu birtekis ishlamayapti; III. nm 1. doira, aylana; tracer un 

rond  doira  chizmoq;  faire  des  ronds  dans  l’eau  suvda  doira  yasamoq; 

doira; loc adv en rond aylana bo‘lib; doira, aylana yasab; s’asseoir en rond 

autour  d’une  table  stol  atrofida  doira  bo‘lib  o‘ tirmoq;  loc  tourner  en  rond 

yurishmaslik,  ilgari  bosmaslik;  2.  chambarak,  dumaloq  narsa;  rond  de 

serviette  sochiqlar  solinadigan  chambarak;  3.  dumaloq  kesim;  quelques 

ronds de saucisson bir necha  bo‘lak kolbasa; 4.  fam pul,  aqcha, chaqa; il 

n’a pas un rond uning chaqasi ham yo‘q. 

rond-de

-

cuir nm péj byurokrat, qog‘ozboz. 

ronde


  nf  1.  loc  à  la  ronde  tevarak-atrofda,  gir  atrofda;  davra  bo‘ylab, 

navbatma-navbat;  à  dix  lieues  à  la  ronde  o‘n  chaqirim  tevarak-atrofda; 

servir  à  la  ronde  davra  bo‘ylab  xizmat  qilmoq;  2.  ko‘rib,  aylanib,  nazorat 

qilib chiqish; faire une ronde aylanib ko‘rib chiqmoq; la ronde d’un gardien 

de  nuit  mirshobning  kechki  nazorati;  3.  doira  bo‘lib,  ashula  aytib  o‘yinga 

tushish,  xorovod;  entrer  dans  la  ronde  xorovodga  qo‘shilish;  ronde 

enfantine bolalar xorovodi; 4. yumaloq harf, yumaloq shrift. 

rondeau


  nm  rondo  (she’rning  ayrim  misralari  ma’lum  tartibda 

takrorlanadigan  bir  turi);  les  rondeaux  de  Charles  d’Orléans  orleanlik 

Sharlga bag‘ishlangan rondolar. 

rondelet,  ette

  adj  dumaloqqina,  semizgina,  do‘mboqqina,  do‘ndiqqina; 

une femme rondelette  do‘ndiqqina ayol; une somme rondelette kattagina 

pul, talaygina pul. 

rondelle


  nf  1.  prokladka,  qistirma,  shayba;  rondelle  en  caoutchouc 

rezina  shayba;  2.  pallacha,  tilimcha;  une  rondelle  de  saucisson  bir  palla 

kalbasa; couper des carottes en rondelles sabzini pallacha qilib kesmoq. 

rondement

  adv  1.  epchillik  bilan,  chaqqon,  epchil,  tez,  darrov;  une 

affaire rondement menée epchillik bilan yuritilgan ish; 2. qisqa, aniq, lo‘nda, 

dangal,  tikkasiga,  ochiqchasiga,  tortinmay;  parler  rondement  dangal 

gapirmoq. 

rondeur

  nf  1.  semizlik,  to‘lalik,  po‘mpoqlik,  do‘mboqlik;  la  rondeur  des bras  qo‘llarning  to‘laligi;  2.  ochiqlik,  tortinmaslik,  dangallik,  to‘g‘rilik;  il  m’a 

répondu avec rondeur u menga tortinmay javob berdi. 

rondin

  nm  1.  g‘o‘la  (o‘tin);  2.  xoda;  une  cabane  en  rondins  xodadan qilingan chayla. 

rondo


  nm  mus  rondo  (asosiy  tema  ko‘p  marta  takrorlanadigan  musiqa 

asari); des rondos de Mozart M otsartning rondolari. 

rondouillard, arde

 adj fam kinoya. baqaloq, po‘rdoq, semiz. 

Rond-point

 nm aylana maydon, katta chorraha. 

ronéo

  nf  rotator  (qo‘l  yozma,  hujjat,  chizmalarni  ko‘paytiradigan  maxsus apparat). 

ronéotyper

 vt rotatorda ko‘paytirmoq. 

ronflant,  ante

  adj  fam  balandparvoz,  dabdabali,  hashamatli;  phrases 

ronflantes balandparvoz gaplar; titre ronflant dabdabali unvon. 

ronflement

  nm  xurrak  otish,  xurrak;  des  ronflements  sonores  qattiq 

xurraklar; 2.  guvillash, vishillash, vashillash,  pishillash; le  ronflement sourd 

du  feu  dans  la  cheminée  o‘choqda  olovning  bo‘g‘iq  guvillashi;  le 

ronflement du moteur motorning guvillashi. 

ronfler


 vi xurrak otmoq; guvillamoq, vishillamoq, vashillamoq, pishillamoq; 

le poêle commence à ronfler pechka guvillay boshladi. 

ronger

  vt  1.  g‘ajimoq,  mujimoq,  kemirmoq;  souris  qui  ronge  du  pain nonni kem irayotgan sichqon; le chien rongeait un os it suyakni g‘ajir edi; se 

ronger  les  ongles  tirnoqlarini  kemirmoq;  vers  qui  rongent  le  bois 

yog‘ochni  kemirayotgan  qurtlar;  être  rongé  par,  de  tomonidan  g‘ajilgan, 

kemirilgan  bo‘lmoq;  le  chevale  rongeait  son  frein,  son  mors  ot  sulug‘ini 

chaynar  edi;  loc  ronger  son  frein  sabrsizlik  qilmoq,  depsinib  turmoq;  2. 

yemirmoq,  kemirmoq,  sekin  asta  buzmoq;  la  rouille  ronge  le  fer  zang 

temirni  yemiradi;  cette  pensée  me  ronge  bu  fikr  meni  kemiryapti  (menga 

azob  beryapti);  le  chagrin,  le  remord  le  ronge  g‘am,  tashvish  uni 

azoblayapti; fam se ronger (les sangs) ich-etini yemoq. 

rongeur, euse

 I. adj kemiruvchi; II. nm pl kemiruvchilar. 

ronron


 nm 1. fam guvillash, shovqin;  le  ronron d’un  moteur motorning 

guvillashi;  2.  xurillash,  xur-xur  qilish;  faire  ronron  xurillamoq  (mushukka 

nisbatan);  le  ronron  de  la  vie  quotidienne  turmushning  kundalik  ikir-

chikirlari. 

ronronnement

 nm voir ronron. 

ronronner

 vi xurillamoq, xur-xur qilmoq; le chat ronronne quand on  le 

caresse mushukni silaganda, u xur-xur qiladi. 

roquefort

 nm rokfor (pishloqning bir turi). 

roquer


 vi rokirovka qilmoq (shahmat). 

ROQUETTE

 

ROUGE 

 

 511 

roquette


  nf  raketa,  reaktiv  snaryad;  roquette  antichar  tankka  qarshi 

otiladigan raketa; tube lence-roquettes raketa otadigan moslama (bazuka). 

rosacées

 nf pl bot atirguldoshlar. 

rosaire

  nm  1.  tasbeh;  2.  ibodat,  duo;  dire,  réciter  son  rosaire  duosini o‘qimoq, ibodatini qilmoq (tasbeh o‘girib). 

rosâtre


 adj qizg‘ish. 

rosbif


 nm rostbif (molning biqin go‘shtidan qilingan qovurma). 

rose


1

  nf  1.  atirgul,  qizilgul;  des  roses  rouges,  blanches  qizil,  oq 

atirgullar; bouton de rose atirgul g‘unchasi; rose sauvage namatak, itburun; 

loc  être  frais,  fraîche  comme  une  rose  gulday  yashnab  turgan  bo‘lmoq; 

pas de roses sans épines gul  tikonsiz bo‘lmas; 2.  rose trémière  gulxayri; 

3.  rose  des  vents  muayan  bir  joyda  esuvchi  shamollar  yo‘nalishini 

ko‘rsatadigan sxema yoki tasvir. 

rose


2

 I. adj 1. pushti, och qizil, qizg‘ ish; un robe  rose pushti ko‘ylak; son 

visage  devenait  tout  rose  yuzi  qip-qizil  bo‘lib  ketgandi;  loc  ce  n’est  pas 

rose bu oson ish emas; 2. qizil; la vague rose qizil  to‘lqin; II. nm pushti, och 

qizil,  qizg‘ish  rang;  être  habillé  de  rose  pushti  rang  kiyim  kiygan  bo‘lmoq; 

traditionnellement  le  rose  est  pour  les  filles,  le  bleu  pour  les  garsons Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   203   204   205   206   207   208   209   210   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling