J a h o n w 2 sargitzasht a d a b iy o t I


Download 109.17 Kb.
Pdf ko'rish
bet34/38
Sana02.12.2017
Hajmi109.17 Kb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38

354

ham  ta s h r if b u y u rish adi. T u n lari behisob m ash ’allar 
yoqiladi,  d av ralard a b azm lar boshlanadi.
Ot  poygalari,  ko‘p k ari  o ‘y in la ri  avjiga  chiqadi. 
M an-m an  degan  polvonlar  d av rag a  tu sh ib   kuch 
sin ash ad i...
Sayilgohga  odam  sig 'm ay   ketibdi.
B ir  tom onda  bozor,  b ir  tom onda  karn ay -su rn ay , 
h o lv afu ru sh -u   q an d o latch ilarn i bolalar o‘rab  olgan. 
K a tta q o ‘r g ‘on d an  
k elg an  
qo ‘g ‘ircho q b o zn ing  
yaqiniga  borib  bo‘lm aydi.  B irov  otd a,  birov  eshak- 
da,  birov  o‘g ‘ilch asin i  bo‘yn ig a  m in d irib   tip p a-tik  
tu rib   tom osha  qilm oqda.  Qo‘g ‘irchoqbozning  o‘zi 
k o 'rin m ayd i;  oq  bo‘z  bilan  to ‘silgan  p ard a  o rtid an  
tom osha  ko‘rs a ty a p ti...
B ir  tu p g in a   q ari  tu t i  bo ‘lgan  ko ‘rim sizgina 
hovli.  T u tg a  echki bog‘lab  qo‘yilgan.  H ovli sahnida 
uch  kish i  bor.  Boshida  savatdek  salla,  egnida 
b anoras to ‘n,  qorni  yetilib pishgan tarv u zd ek   ir g ‘ib 
ch iq q an ,  qo ra  soqol,  qo ra  qosh,  p ak -pak an a 
badqovoq b ir  odam;  qarib cho‘k irta k k in a  bo‘lib qol­
g a n   k a m p ir; 
bo sh i  k a tta , 
b o ‘yn i  olm anin g  
sav o g ‘idek  in g ich k a,  o zg‘in lig id a n   q o b irg ‘a la ri 
sanalib  tu rg a n   o‘n-o‘n   b ir  yoshlardagi  b ir  bola.
—  Boybuva,  xudo  x ay rin g izn i  bersin ,  u ch -to ‘r t  
ku n   sab r  qiling,  —  yolvoradi  kam pir.
—  Q arzingni  to ‘la  deyapman!  —  o‘sh q irad i  boy.
—  C harx yigiryapm an,  besh kalava ipim  bor,  ola 
qoling  bo‘lmasa.
—  Q arzni  to ‘la!  —  qam chi  o ‘q talad i  boy.
—  Voy  xudoyim!  —  boshini  qo‘li  bilan  to ‘sadi 
kam pir.
—  Q arzing  evaziga  echkingni  b er  bo‘lm asa.
—  Bolam  och  qoladi,  Boybuva,  —  ik k i  qo‘lini 
fo tih a g a   ochib  y o lv o ra d i  k a m p ir, 
— 
xudo 
x ay rin g izn i  b ersin ,  duo  qilam an.
—  Bolangni  olam an  bo‘lm asa,  uyim da  dastyor- 
lik  qiladi.
Boy  bola  tom on  b ir  odim   tash layd i.  Bola  tisa- 
rilib   y ig ‘laydi.  K am pirning  ko‘zlarid an   duvillab 
yosh  quyiladi:
—  Bolamga  tegm ang,  u  kasalm and.
355

—  0 ‘zing  y u r  bo‘lm asa,  oqsoch  bo‘lasan  uyim ­
da,  —  kam p irn in g   qo‘lidan  ushlab  sudram oqchi 
bo‘ladi  boy.
—  Hech  n arsag a  m adorim   yetm aydi,  tir ik   tovon 
bo'lam an.
—  N im a-nim a?
—  Xudo  x ay rin gizn i  bersin.
—  M ana  senga  bo‘lm asa,  mana!
Boy  kam p irn i  qam chilaydi.  Bolani  u ra d i.  Qiy- 
chuv ko‘ta rila d i.  E chkini yechib olib chiqib ketmoq- 
ch i  bo ‘lg an   boyga  ona-bola  b ird a n   ta sh la n ib , 
oyog‘iga yopishadi.  Boy ikkovini ham  tepib tash lab , 
echkini  yetaklaganicha  ko‘cha  eshik  tom on  y u ra 
boshlaydi. Y ana qiy-chuv ko‘ta rila d i,  echki oyog‘in i 
tirab ,  u  ham   m a’rash g a  tu sh ad i.  X uddi  sh u   paytda 
devor  o rtid an   b ir  bolaning  boshi  ko‘rin ad i:
—  Namoz  polvon  kelyapti,  qasoskor  kelyapti!  — 
deydi-da,  yana  g ‘oyib  bo‘ladi.  K o‘cha  eshik  yoniga 
borib qolgan boy,  dovdirab,  hovlini g ir aylana bosh­
laydi.  B ir tesh ik k a boshini suqm oqchi bo‘ladi, boshi 
o ‘tad i-y u ,  k a tta   qo rn i  s ig ‘m aydi.  K alta  oyoqlarini 
tip ir c h ila tib ,  te sh ik d a n   b o sh in i  a ra n g   c h iq arib  
oladi.  H ovli o ‘rta sid ag i tu tg a  chiqib olmoqchi bo‘lib 
x o ‘p  ta ta lan a d i,  qorni  x a laq it  berib  chiqolm aydi. 
Yana  hovlini  aylanib  qochishga  tu sh ad i.  Shu  payt 
o tin i g ijin g latib , hovliga Namoz polvon k irib  keladi:
—  Bu  yerda  nim a  to ‘polon?
H ovlini  g ir  aylanib  qochayotgan  boy  o ‘zini  hech 
to ‘x tatolm aydi,  nih o y at  b ir  am allab  to ‘xtab ,  k alta 
qo‘llarin i  dum -dum aloq  q o rn in in g   u stig a   qo‘yib 
t a ’zim  qilad i...
—  M e-ee-ee-n-n-n...
—  Gapirsang-chi!  —  o‘sh q irad i  Namoz  polvon. 
Boy  yerdan  b ir  gaz  bo‘yi  sak rab   tu sh ad i-y u ,  to ‘sat- 
dan  tilg a  kiradi:
—  Men  bu  bevaga  yordam   berg an i  kelib  edim , 
bek,  —  boy  cho‘ntag id an   baxm al  xaltach a  chiqarib 
kam pirga  u zatad i,  —  oling  xolajonim ,  ola  qoling.
Tom oshabinlar o‘rta sid a   hali boy boshini  te sh ik ­
ka  tiq ib ,  oyog‘ini  tip irch ilatg a n id a   ku lg i  bosh- 
langan  edi,  u  avjiga  chiqadi.  Q iyqiriq,  quvonchdan
356

chalingan  chap ak lar  ovozi  tu tib   ketadi  hamma- 
yoqni.
—  Chakki  em as-a?  —  Namozga  yuzlanib  sekin 
so‘rad i  N azarm at.
—  M a’qul,  —  kulim sirab  dedi  Namoz,  —  lekin 
anavi  bo‘g4irso q n i  savalash  k erak  edi.  Ikkiyuz- 
la m a c h ilig in i  q a ra -y a ,  h am m asi  sh u n a q a   bu 
itv ach ch alarn in g .  K etdik.
X I V   b o b  
«SH E R N IY O Z   O L M A G A N   E KA N »
S a y ilg a   k e lg a n la rn in g   b ir  x illa ri  to ‘p -to ‘p 
bo ‘lib  d av ra  q u rish g an .  B a’zan  ikki-uch  oila  bir- 
lashib  d a stu rx o n   yozgan.  Ba’zi  b ir  joy lard a  bu tu n - 
b u tu n   q ish lo q la r  b irla s h ib   k e tib d i.  D a v ra la r 
y o n id ag i 
y e ro 'c h o q la rd a  
b iq irla b  
ta o m la r 
qaynam oqda.  Qo‘y larn i  so'yib,  yog‘ochlarga  osib 
qo‘y g a n lar  bor.  Boy  boy  bilan,  am aldor  am aldor 
bilan  baqam ti  q o 'n ib ,  yal-yal  yonib  tu rg a n   gilam- 
la r,  atlas  ko ‘rp a c h ala r  to ‘shab  yonboshlashib  suh- 
b a t  q u rish g an .  D avralarda  o‘yin-kulgi,  bazm lar 
ham   boshlanib  ketibdi.
K a tta   b ir  d av ra  yonidan  o‘ta   tu rib   Namoz 
to ‘satd an   o tn in g   boshini  to rtd i.  Y uragi  hapriqib 
ketgandek  bo‘ldi.  N ah o tk i,  n ah o tk i  bu  Sherniyoz 
bo‘Isa.  N ah o tk i,  u   o‘lm agan  bo ‘lsa!  Ha,  o ‘shaning 
ovozi  bu.  Yo  rabbiy,  odam  bolasining  ovozi  ham  
b ir-b irig a  
s h u n a q a n g i 
o 'x sh a s h  
bo ‘lad im i? 
G ‘am ginligi,  sh ira d o rlig i,  to ‘lq in larg a  boyligi  — 
xud d i  S herniyozning  o ‘zi  kuylay o tg an d ek .  Namoz 
sh o sh ib   o td a n   tu s h d i-y u ,  tiz g in n i  A vazbekka 
tu tq a z ib ,  d av rag a  yaqinroq  bordi.  X onanda  yig it 
ash u lasi  o‘tk in c h ila rg a   m a’qul  tu sh g an id an   ko‘ngli 
to g ‘dek  ko‘ta rild i  sh ek illi,  sopol  likopchani  tarak- 
latib   ch ertib   y an a  ash u la  boshladi:
S o li  n a v   s h u d ,  qodiro,  т ого  z i  g ‘a m   ozod  b ik u n ,
A h li  im o n   rozi  l u t f a t   x u r r a m i  d ilsh o d   b ikun.
357

S o ziy e y   ro  d o 's t  a z   baloi  h im m a ti,
Z a b ri  n a y so n   k is h tu   kori  bog'i  m a n   obod  bikun...
T ing lay otg an lar  a ftid a n ,  yaqin  o ‘rta d a g i  to jik 
qishlog'idan  bo‘Isa  k erak ,  ash ula  ohangidan  m ast 
bo‘lib:
—  Salom at  boshud.
—  D ahanatba  n a w o t.
—  Q andata  zan!  —  deb  qo'yishm oqda.
D av rad ag ilar  kam bag‘al,  qaro llik   bilan   kun
ko ‘ru v ch i  k ish ila r  ko‘rin a d i.  Bu  yilgi  ocharchilik 
o‘zini  shundoq  ko‘rsa tib   tu rib d i;  d astu rx o n g a  uch- 
to ‘r t t a   suvi  qochgan  zog‘ora-yu,  b ir-ik k i  hovuch 
q u rtlag a n   mayiz  tash lan g an .  H a r  jo y -har  joyda 
qora  qum g‘on  qo‘yilgan.  Choyni  sopol  kosalarga 
quyib  ichishyapti.  H uv  n arid ag i  om onat  qoqilgan 
q o z iq la rg a   q a to r  e s h a k la r  b o g ‘la n g a n ,  esh ak  
a ra v ala rn i  tik k a   qilib  qo'yishibdi.
A shulachi  y ig it  qo‘lidagi  likopchani  goh  c h er­
tib ,  goh  og‘ziga  tu tib ,  k o 'k sid an   otilib  chiqayotgan 
d a rd li  o h an g n i  m ayda-m ayda  t o ‘lq in c h a la rg a  
bo‘lib,  goh  to ‘plab,  k u chay tirib ,  ash u lasin i  avjiga 
chiqarib  borm oqda...  qoraqosh,  qorako‘z,  yuzi  ham  
b u g ‘do y ran g ,  yo  ra b b iy ,  q iy o fasi  ham   x u d d i 
Sherniyozga  o ‘xsh ay d i-y a...  Namoz  qo‘shiq nin g  
so‘ziga  yaxshi  tu sh u n m asd i,  harq alay   m o‘ylovi 
sh afto lin in g   tuk id ek   endigina  m aysa  u rg an   bu 
yigitcha  ham qishloqlarining  oniy  quvonchlarini, 
dard-u  h a sra tla rin i  ifodalayotgan  bo‘lsa  k erak, 
k atta-y u   kichik  boshini  so lin tirg an ich a  jim   quloq 
solmoqda,  keksalar  ash u la  ohangiga  moslab  goho 
chayqalib  qo‘y ish ad i.  B olali  ayo llar  dilb an d in i 
b a g ‘rig a   olib  go‘yo  unsiz  qotib  qolishgandek.
Q o'shiq  tin d i.
Namoz  uv ish g an   oyoqlarini  uqalab  o‘rn id an  
tu rd i:
—  B arakalla  y ig it,  o tin g   nima?
—  D avlatniyoz,  —  deb  qo‘ydi  yigitcha.
—  Ism ing ham   xuddi  ashulangdek yoqim li  ekan, 
o ‘zbekchaga  tu sh un asan m i?
—  Kam-kam.
358

—  Boylar  d av rasig a  borm ay,  ham qishloqlaring- 
n i  x u sh n u d   e tg a n in g   m enga  m a ’q u l  b o 'ld i. 
H am isha  shunday  qilgin.  D uto rin g   yo‘qmi?
—  D u to r  otliqqa  yo‘q-ku...
—  Eshbo‘r i  og ‘a,  —  n ariro q d a  o t  u stid a   ashula 
tin g lay o tg an   jo ‘ra sin i  chaqirdi  Namoz,  —  ash u ­
lachi  ukam ga pul  berin g ,  d u to r  sotib olsin.  So‘ng ra 
d av rad a  o‘tirg a n la rn in g   h a r  b irig a   b ir  so'lkavoy- 
dan   u la sh in g ,  b a y ra m la ri  b a y ram d ek   o ‘ts in . 
Zog‘o ra  non-u  b ir  hovuch  m ayiz  bilan  sayil  qilib 
b o ‘larkanm i.
D avraning  n a rig i  tom onidan  b ir  kish i  shoshilib 
o 'rn id a n   tu rd i.  B o'yi  baland,  ko‘ksi  to ‘la  qop-qora 
soqol,  boshida  ko‘k  parchadan  salla.  0 ‘ng  qo‘lida 
chaqaloq  ko‘ta rib ,  Namozga  yaqinlashib  kela  bosh­
ladi.
—  M ehmon,  biz  sizni  ta n id i,  —  tu tilib -tu tilib  
g ap ira boshladi.  —  Siz  N am ozbeksiz,  xudo xohlasa, 
y a n g lish m a d ik .  Siz  b iz n i  qish lo q q a  b o ‘lg an . 
Qodirqul  m ingboshini  kaltaklab,  suv  pulini  bekor 
qilgan.
—  «Poyi  nav » d an m isizlar?
—  0 ‘sha  y o qdan...  ©‘tirin g ,  m ehm oni  aziz 
bo‘ling.  Sho‘rv a  pishdi,  baham   k o 'rin g .
—  Q ulluq,  —  qo‘lin i  k o 'k sig a  qo‘ydi  Namoz,  — 
shoshib  tu rib m iz.
—  Shu  chaqaloqni  qo‘lingizga  oling,  peshonasi- 
dan  b ir  o‘ping,  —  iltim os  qila  boshladi  notanish 
kishi,  —  to k i  sizdek  m ard-u  maydon  bo‘lgay.
Namoz  yo tsirab  tu rg a n   bolani  qo‘liga  ola  tu rib  
so 'rad i:
—  O ti  nim a  bu   pahlavonning?
—  Y axshi  n iy a t  bilan  o tin i  Namoz  qo‘yganm iz.
—  A dash  ekanm iz-da?  —  neg adir  sevinib  ketdi 
Namoz.  Bola  ham   haligi  y o tsirash i  qolib,  endi otasi 
o‘rg a tg a n   b o ‘lsa  k e ra k , 
N am o znin g   y o ‘g ‘on 
b o ‘ynidan  quchib  oldi.  Go‘dak n ing   iliq   nafasi 
N am ozning  dim og‘iga  u rilib ,  ko ‘ng lin i  allanechuk 
yu m sh atib   yubordi.
—  K asbingiz  nim a?
—  B ofandam an.
359

—  Bo‘z  to ‘qiysizm i?
—  Xudo  xohad.
—  0 ‘g ‘il-qizlardan  nechta?  —  bolani  yana  biroz 
bag ‘rig a  bosib  tu ris h   uch u n   u n in g   o ta sin i  ataylab 
gapga  tu ta rd i  Namoz.
—  0 ‘n  ik k i  farzan d im   bo r,  bek.
— 0 ‘ho‘,  ju d a  sirk alab   ketibsiz-ku.  B u larn i  qan- 
day  boqayapsiz?
—  A kam   o‘lib,  bolalari  m enga  qolgan,  x o tin i 
m enga  xo tin .
—  Avazsher!  —  deb  ch aq ird i  N am oz,  —  m ening 
otim ni  k e ltir  buyoqqa.
Avaz  qizil  qashqa  o tn i  yetaklab  kelgan  edi, 
Namoz  bolani  eg arn in g   u stig a   o ‘tqazib:  «Ot  min- 
g a n n ik b ,  deydilar  deb  qo‘ydi.
—  Bu  o t  seniki,  ukam .  Dunyoda  x o 'rlik   ko ‘rm a- 
gin ,  eson-omon  k a tta   bo‘lsang,  xo ‘rla n g a n larn in g  
yonini  olgin.
Sayilgohga  to ‘r t   tom ondan  odam lar  seldek  quyi- 
lib  kelmoqda  edi.  Soy  ta ra fd a n   v aran g lab   k arn ay  
ovozi  ham   e sh itila   boshladi.  Q ayerdadir  uloq, 
qayerdadir  k u ra sh   boshlanib  k etd i  chog‘i.
—  Namoz,  bug un   uloq  chopmaysan!  —  o tin i 
n iqtab,  do ‘stig a  yaqinlashdi  N azarm atvey.
—  Nega  chopm as  ekanm an,  chopam an.
—  Do‘stim ,  neg ad ir  yuragim   notin ch .  Oq  o‘tov 
yonidan  b ir  otliq   chiqib,  K a ttaq o ‘r g ‘on  ta ra fg a  
uchib  ketdi.  Yonida  qilichi  bor,  dem ak,  m irshab  u.
—  Qachon  ketdi?
—  H ali  sen  ash u la  tin g lay o tg anin g da.
—  N ega  darhol  aytm ading?
—  K ayfing  chog‘  edi,  buzgim   kelm adi.
—  A rslonqul  og‘a,  —  to ‘satd a n   ovozi  jiddiy- 
lashdi  N am ozning,  —  b u y ru g 'im n i  esh itin g :  K at- 
taq o ‘r g ‘on  ta ra fg a   b ir  o tliq   k e ty ap ti.  Quvib  yeting  
un i.  M irshab  bo‘lsa  otib  tash lan g .  So‘ng  sh ah arg a 
o ‘tin g ,  teg ish li  joy larg a  kirib   axb o ro t  to ‘plab  ke- 
ling,  jo ‘nang.  A vazsher,  sen  otdan  tu s h ,  Eshbo‘ri 
og‘an in g   orqasiga  m ingash,  Sho‘rchaga  qaytam iz.
360

X V   b  o b
N U R M O N   B A X S H I   A Z I Z  M E H M O N
Q a so sk o rla r  qarorgohga  qaytib  kelishgan  palla­
da bu   y er  ham   kichikroq  sayilgohga  aylanib  ketgan 
edi.  Odam  ko‘p,  yosh-yalanglar,  q ari-q a rta n g la r, 
bola  ko‘ta rg a n   ayollar,  ten g -ten g i  bilan  o ‘tirib  
z iy o fa t  y em o q d alar. 
Bu  y il  y u r t   och  edi. 
O charchilikdan  sillasi  q u rig an   elni  m ehm on  qil­
moqda  ed ilar.  S ergo‘s h t  sho‘rv a,  yog‘li  palov  keti- 
dan  h a r  b irig a   b ir  d astad an   non  tortilm oqda. 
Y ig itla rn in g   ham m asi  ham   qo‘li  gu l,  ko‘p lari  boy­
la r  eshigida  d asty o r  bo‘lib  k a tta   bo‘lgan  em asm i, 
oshpazllig-u  n o w o y lik   —  b arch asin i  qoyillatib 
ta sh la sh a r  edi.  0 ‘nboshi  T u rsu n   doshqozon boshida 
k ap g irn i  qozonga  ta q -ta q   u rib   osh  suzm oqda.  Qobil 
o ‘nboshi  peshonasini  ta n g ‘ib  olib  non  yopish  bilan 
ovora.  Nurbobo  bilan  Qoravoy  sho‘rv a   ta rq a tish  
bilan  m ashg‘ul.
—  N urbobo,  — baland ovoz bilan  dedi N am oz,— 
s h o 'rv a n g d a n   b o rm i,  q o rin la r  ochib  k e td i-k u , 
ukam .
N urbobo  o try a d n in g   o‘ktam   y ig itla rid an .  K o‘p 
a lg ‘ov-dalg‘ovlarda  N am ozning  joniga  o ra  kirg an . 
K o‘ngli  ochiq,  h azilk ash   y ig it.  Shu  p aytda  ikki 
og ‘izgina  askiya  ay tib   olgisi  kelib  qoldi  shekilli, 
ataylab  baland  ovoz  bilan   dedi:
—  Bek aka! Sho‘rv a n in g  b etid an ,  palovning osti- 
d an  deydilar.  X udo  xohlasa  ikkovidan  ham   qu ru q  
qoldingiz.
D avrada  cho‘ch in q irash   aralash   yengil  kulgi 
ko ‘ta rild i.  Namoz  kulg ig a  rivoj  b erish   uchun 
askiyani  davom  ettirm o q ch i  b o id i:
—  N urbobo,  sho‘rv a n i  tu g a tib ,  cho‘m ichigacha 
yalab  qo‘yibsanda.
N urboboning  laqabi  «kuchuk»  edi,  d av rad a 
quvnoq  ku lg i  ko ‘ta rild i.  Y ig itla r  askiya  boshladi- 
lar.
Kech  k ira  boshladi.  K a tta   sayilgohdan  qaytgan 
yaqin-o‘rta n in g   yosh-u q a rila ri  ham   qasoskor yigit-
361

la r  berayotgan  oshning  d arag in i  esh itib ,  asta-sekin 
quyilib  kela  boshlashdi.  Q arorgoh  gavjum lashib 
borm oqda  edi.
Poyloqda  tu rg a n   y ig itla rd a n   b iri  shoshilib, 
N am ozning  oldiga  kelib  cho‘kka  tu sh d i:
—  J a r   bo‘yida  uch  begona  otliq n i  to ‘x ta td ik .
—  K im lar  ekan?  —  shoshilib  so ‘ra d i  Namoz.
—  B iri  baxshim an,  deydi,  o ti  N urm on  em ish.
—  B oshqalari-chi?
—  B iri  ellikboshi  em ish,  uchinchisi  m unkayib 
qolgan  b ir  chol.
—  U lar  m ening  d o 'stla rim   bo‘ladi,  o ‘tkazib 
yubor.
—  K o 'zla rin i  boylaylikm i?
—  Boylama!  —  Namoz  sak rab   o 'rn id a n   tu rib  
ketdi,  —  Eshbo‘ri  og ‘a,  qayerdasiz?  Y ana  b ir  qo‘y 
so ‘yishga  b uy u rin g .  D o 'stlarim   kelyapti  m ening.
K a ttaq o ‘r g ‘onlik  N urm on  sh o ir  Abduvoy  o ‘g ‘li 
qasoskor  y ig itla r  h u z u rig a   o‘q tin -o ‘q tin   ta s h r if  
b u y u rib   tu ra d i.  Qo‘shiq ay tib   ko‘n g illa rin i  ко‘ta r  a- 
di.  Jo'y id ev o n ad a  b o 'lgan   otish m an in g   ertasigayoq 
baxshi  o‘sha  yerga  yetib  borgandi.  F otiha  lozim 
b o ‘lg a n la rn in g   x o n ad o n ig a  k irib   fo tih a   o‘qid i. 
Qo‘shiq aytib, x asta d illarg a m alham  qo‘ydi. 0 ‘shan- 
dan  buyon  Namoz  bu  b ag ‘ri  keng,  A lpom ishdek 
pahlavon,  Go‘ro ‘g ‘lidek  u s ta   chavandoz  do‘s tin i 
ko‘rm agandi.  Qalbi qo‘m sab y u rg an d i uni.
Hiyol  o‘tm ay  qorovulda  tu rg a n   ik k i  cho‘pon 
y ig it  qurshovida o tliq la r qarorgohga  kirib   kelishdi. 
H am m a  g u rr  etib   o ‘rn id a n   tu rd i.  B ax sh in in g  
qo‘sh ig ‘in i  tin g lag an ,  d o v ru g ‘in i  esh itib ,  o‘zini  b ir 
k o ‘ris h n i 
o rz u  
qilib  
y u rg a n  
k is h ila r 
qo ‘l 
q ovushtirib  t a ’zim  bilan  k u tib   old ilar  uni.
—  Obbo  Namozboy-e,  sizn i  ham   ko ‘r a r   ku n   bor 
ekan-a?  —  deb  qo‘ydi  fo tih ad an   so‘ng  N urm on 
b a x sh i,  —  b ir  oydan  buyon  o rq a n g iz d a n   o t 
qo'yam an.  B ugun  bog‘dasiz,  e rta g a   to g ‘dasiz.  Hay, 
ahvollar  yaxshim i?
—  X udoga  sh u k u r,  —  qo‘lin i  k o ‘ksiga  qo‘ydi 
Namoz,  so‘ng  qiziqsinib  so‘ra d i,  —  sh o ir  og ‘a, 
b ugun  bizni  qanday  topdingiz?
362

—  M ana  bu   bobomiz  bo‘lm aganlarida,  —  deb 
qo‘ydi  N urm on  baxshi,  —  xudo  biladi  yana  necha 
kun  o t  qo‘ygan  bo‘lardim .
—  Namozbek o‘g ‘lim ,  — baxshiga  ham roh bo‘lib 
kelgan  oppoq  soqoli  ko ‘k rag ig a  tu sh ib   tu rg a n  
jik k ak k in a  otaxon  qo‘lini  ko‘ksiga  qo‘ydi,  —  b ir 
q o sh iq   qonim d an  k ech in g , 
o ‘zim   A y ran ch iq  
q ish lo g ‘id a n m a n .  Ik k i  o‘g ‘lim ,  besh  n ab iram  
c h o 'p o n ,  h am m asi  h o z ir  siz n in g   a tro fin g iz d a  
qorovulda  tu rib d i.  X udo  xohlasa  g ‘anim dan  omon 
saq lag ay lar  siz n i...  saylgohda  baxsh i  o‘g ‘lim ni 
к о ‘rib   qoldim.  «Namozbekni  b ir  ko‘rish g a  zorm an, 
tu n -u   kun  in tizo rm an » ,  degan  g ap larn i  aytdi. 
Boshlab  kelaberdim .  0 ‘zim  ham   sizni  b ir  ziyorat 
qilm oqchi  edim.
Namoz  N urm on  baxshiga  yuzlandi:
—  Bu  do‘stim izn i  tan im ay   tu rib m an ?
—  Shahid  qishlog‘ining  ellikboshisi.  0 ‘zingiz 
saylagansiz-ku.  N ahotki,  tanim ag an   bo‘lsangiz?
—  Q orong‘i  kecha  edi,  —  x ijo la t  bo‘lgan  ko‘yi 
kulib qo‘ydi  N am oz,—  xo ‘sh,  y u rtn in g  ahvoli qalay 
endi?
Ellikboshi  o ‘ttiz   yoshlardagi  qora  soqol,  do‘ng 
peshonali  b ir  y ig it  ekan.
—  X udoga s h u k u r,  —  dedi  neg ad ir  shoshilib,  — 
yomon  emas.  B ir oy ovora bo ‘lib,  Qayum  m ingboshi 
k o ‘m dirib  yuborgan  ariq n i  ochdik.
—  Suv  chiqdim i?
—  Chiqdi.
—  In so f  bilan  taq sim lan g lar  endi.
—  Lekin,  buyog‘i  qandoq  bo‘lark in ,  bilm adim . 
E rkag -u   x o tin   a riq   ochayotgan  ku n larim iz  ming- 
boshining  odam lari  ikki  d u rk u n   bosqin  q ildilar. 
Qo‘lla rid a   q ilich ,  m iltiq .  K etm on-u  bel  bilan  
o‘zim izni  a ran g   him oya  qildik.
—  A riqqa  suv  kelsa,  m ingboshining  yerida  hech 
kim   ishlam ay  qo‘yadi-da,  —  su h b atg a  aralash d i 
N urm on  baxshi.
—  Bek  og ‘a,  bizga  to ‘rt-b esh   m iltiq   topib 
berm asangiz  ariq n i  him oya  qilolm aym iz.
—  Y axshi,  m iltiq   beram an.  Lekin  haqqingizni
363

q a ttiq   tu rib   him oya  qiling.  D a’vo g ar  s u s t  bo‘lsa, 
qozi  m u ttah am   bo‘ladi.  U n u tm an g ,  o‘z  u lu sh in i 
u ndirolm agan  lan d o v u rn i  xudo  ham   xushlam aydi. 
Buni  ham   u n u tm an g ,  m a’qulm i?
—  M a’qul,  bek  o g ‘a.  T uron  oqsoq  sizga  duoyi 
salom  ay td i  va  yana  ik k i  mesh  m usallas  berib 
yubordi.  Y ig itlarig a  ich irsin ,  bayram   q ilishsin, 
dedi.
—  K eragi  yo‘q  edi,  —  n im ad ir  esiga  tu sh ib  
Namoz  b ir  x o ‘rsin ib   oldi,  —  ha  m ayli,  q irq   yilda 
b ir  esh ak -o ‘y in ,  d e y d ila r.  Ic h sak   ich ib m izd a. 
X o‘sh,  sh o ir  og‘a,  gapirsangiz-chi,  y u rt  kezgan 
odam siz, 
n eg a  jim   o ‘tir ib s iz ,  K a tta q o ‘r g ‘on 
ta ra fla rd a   nim a  gap?
—  H am m ayoqda  qah atch ilik .
—  0 ‘tg an   yilgi  c h ig irtk a  balosining  oqibati,  deb 
o'ylaysizm i?
—  C h ig irtk a  b ir  hosilni  yegandi.  B oylar  ikki 
hosilni  bosib  olishdi.
—  Men  ham   shu n d ay   fik rd am an ,  — 
0
‘ychan 
davom  etd i  N am oz,—  c h ig irtk a   kam bag‘alga ofat-u  
boyga  omad  bo‘ldi.
—  X atirch ilik   Solih  allopdan  yuz  qop  b u g ‘doy 
to rtib   olib,  ochlarga  ta rq a tib siz ,  Namozbek.  Bu 
qilm ishingiz  b u tu n   Zarafshonga  ovoza  bo‘lib  ketdi. 
Q ishloqlarni  kezib  yuribm an,  u lu sn in g   ahvoli  tan g . 
K o‘p la r 
sizd an  
n a jo t 
k u tis h y a p ti... 
H a tto  
Nam ozboyning  qop  orqalagan  y ig itla ri  kelishsa, 
shoshib  qolm aylik,  deb  kechalari  ko ‘cha  eshigini 
lang  ochib  y o tg an lar  ham   b or  e k an ...  Yoshim   q irq  
beshga  k ird i,  bek  ukam ,  lekin  bunaqangi  q a ttiq  
qah atch ilik n i  ko‘rg an   em asm an.
Namoz  b ir  g ‘ijin ib   oldi:
—  N ahotki,  xudoning  ham   b an d alarig a  rahm i 
kelmasa?
—  R ahm i  kelgani  uchun  ham   sizn i  y a ra tg an d a , 
bek  uka.
364

X V I   b o b
M A R D L A R   B I L A N   GO'ZAL  E K A N   BU 
DUNYO
Q a s o s k o r 
y ig itla r , 
u zo q -y aq in d an  
kelgan 
cho‘pon-cho‘liq lar  o‘z  m avqeiga  y arash a  joy  tanlab 
ch o rd an a  q u rd ila r.  N am ozning  o ‘ng  tom onida 
N a z a rm a tv e y ,  ch ap   to m o n id a  Qobil  o ‘nboshi 
o ‘tirib d i.  E rtalab d an  buyon  Namozga  ko‘rsatilay o t- 
gan  h u rm a t-u   e ’zozni  к о 4rib   N azarm atveyning 
qalbi sh o d liklarg a  to 4lib b o ry ap ti.  «Demak,  uch  yil- 
dan  buyon  bekorga  to g ‘m a-tog’,  d ashtm a-d ash t  ot 
surm ag an   ekanm iz.  M azlum larning  qalbidan  joy 
olibm iz,  boshqasi  kerak  ham   em as...»  deb  o4ylab 
qo4y ay ap ti  goho.
A tro fg a  qo ron g 4ilik   tu sh d i.  0 4rta g a   k a tta   gul- 
xan   yoqib  yu b o rd ilar.  K osalarda  sho4rv a   k e ltirild i. 
H a r  jo y -h ar  joyga  ko 4zada  m usallas  qo‘yilgan. 
N urm on  bax sh i  qo4shiq  boshladi.  A lpom ishning 
k a tta   b e lla sh u v in i  k u yga  so lib,  q o 4sh iq   qilib 
a y ty a p ti.  X alq d an   ch iq q an ,  sh u   x alq   u ch u n  
ko4ksin i  qalqon  qilgan  A lpom ish  o4z  elatin in g   izza- 
tin i  y erg a  u rg isi  kelm aydi.
Q o lm iq la rd a n   you  ke la d i,  o lish a d i,  yen g a d i.
Y o v m itla r d a n   you  ke la d i,  olishadi,  yengadi...
T a’mi  sh irin ,  xushbo4y,  o 4rta d a g i  olovrangli 
m usallas  quyilgan  sopol  piyolalar  d av ra  aylanib 
qo4shiqning  t a ’sirin i  osh iradi,  d illa rn i  giryon  qila­
di.  Do4m b iran in g   nozik  to rla rid a n   goho  oshiq  qal- 
bin in g   a fg 4onidek  m ungli,  d ard li  ohang  ta ralad i. 
Goho  pah lav o n larn in g   su ro n i,  q ilich larn in g  ja ra n g i 
esh itilg an d ek   bo4ladi.  0 4tirg a n la r  o4zlarin i  goh 
A lpom ishdek  his  qilib  kim  b ilan d ir  bellashgilari, 
raq ib n i  yengib  elatn in g   olqishini  e sh itg ila ri  kelib 
qoladi.
A llaqanday b ir  kuch  t a ’sirid a behad  to 4lqinlanib 
k etg an   baxsh i,  yangi  qo4shiq  boshlab  yuboradi. 
U ning  qalbida  yangi  b ir  olam  ochilgan:  bu  olamda

Download 109.17 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling