T o s h k e n t m o L iy a I n s t I t u t I


Download 40.61 Kb.
Pdf ko'rish
bet4/18
Sana15.02.2017
Hajmi40.61 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

J.  Berkli  o 'zinin g  “ Inson  bilishining  asoslari  to ‘g ‘risida  tra k ta t” 
(1710) degan asarida inson bilishining obyektlarini  ko‘zdan keehiruvchi 
h ar  b ir  kim saga  bu  obyektlar  yo  haqiqatan  sezgilar  vositasi  bilan 
idrok qilinadigan g'oyalardan yoki emotsiyalardan his va aql faoliyatini 
kuzatish natijasida olgan g'oyalarim izdan...  nihoyat xotira yoki xayolot 
yordam i  bilan  hosil  qilingan  g ‘oyalardan  iborat  ekanligi  ravshandir. 
K o'rish,  eshitish,  hidlash  va  boshqa  sezgilar  q o ‘shilib  bir  narsaning 
ifodasini beradi,  — deydi.
D em ak,  Berkli  ijodida,  narsa  “g ‘oyalar yig‘indisi”dan  iborat ekan. 
U ning  fikricha,  bularni  idrok  qiluvchi  narsa  aql,  ruh,  jon   um um an 
“ m e n ”  mavjud  b o iib ,  undan  tashqarida  mavjud  b o ‘lishi  m um kin 
em asdir.  Berkli  tabiatdagi  ham m a  hodisa  va  narsa  sezgilar  yig‘indisi 
(g'oyalar  kolleksiyasi)dan  iboratdir,  deydi.
Berkli  ijodida  subyektiv  idealizm ining gnoseologik  ildizi  obyektiv, 
m oddiy  dunyoni  absolutlashtirish  bilan  uni  sezgilar  taassuroti  orqali 
birlashishidadir.  Lekin,  Berkli  g‘oya,  sezgilar  mavjud  obyektlam ing 
nusxasi,  in ’ikosi  ekanligini  inkor  qildi.  0 ‘zini  subyektiv  idealizm  va 
solipsizm da  ayblanishidan  him oya  ham  qiladi.
Berkli, Y u m laro ‘z ijodlarida sezgilardan nariga o ‘ta  olmadilar.  Berkli 
va Y um  solipsizm i  id ealistik ta’lim otning  eng  ratsional  k o ‘rinishidir.
Bu davr fransuz materialistlari o ‘z  ijodlarida dialektikani  materialistik 
nuqtayi  nazaridan  asoslashda  ju d a  katta  hissa  qo'shdilar,  ayniqsa, 
fransuz  m utafakkirlari  Lam etri,  G olbax,  G elvetsiylar shular jum lasi- 
dandir.  Ijtimoiy davrning o ‘zi  fransuz materialistlari oldiga shundayva- 
zifani  q o ’ydi.  U lar idealizm ga,  dinga  qarshi  chiqishda  tabiatni  m ate­
rialistik asosda tushunish kerakligini  birinchi masala  qilib q o ‘ydilar.
N avbatdagi  ijodkor  Mari  Fransua Aruye  (1694-1778)dir.  Fransuz 
yozuvchisi,  psixologi,  faylasufi,  tanqidchisi,  publitsisti,  tarixchisi. 
Mari  Fransua Aruyening taxallusi Volterdir.  Parij teatrining sahnalarida 
“ E d ip ”  tragediyasi  sh o n -sh u h rat  keltirgandan  so‘ng,  y a’ni  1718- 
yildan  boshlab  shu  taxallusni  olgan.  V olter  notarius  oilasida  tug'ildi. 
Oilasi  o 'sh a  davrdagi  aristokratlar davrasida  yaxshi  mavqega  ega  edi.
30

C h o ‘qintirgan  otasi uni  yoshligidan boshlab  erkin  fikrlashga  o ‘rgatdi. 
Kollejda  ta ’lim  oldirdi,  lekin  u  otasi  orzu  qilgan  yo‘ldan  borm adi. 
N atijad a  otasi  m oddiy  to m o n d a n   o ‘g ‘lini  q o ‘llab-quvvatlam adi. 
Turm ush  tarzini  yaxshilash  m aqsadida  moliyaviy  ishlarda qatnashdi. 
Bu bilan o ‘zining ijtimoiy va ijodiy faoliyatini ham  yo‘lga qo‘ydi.  Shaxsiy 
faoliyat  natijasida,  kundalik  hayotda  boylar  sinfming  feodal  tuzum i 
bilan kelisha olmasligini seza boshlaydi.  Shu bilan birga,  diniy faoliyat 
sir-asrorlari bilan  yaqindan  tanishadi.  Kelajakda  o ‘z  davridagi  feodal 
tuzum   va  diniy  fanatizm ga  qarshi  kurash  boshlab  yuboradi.  Siyosiy 
erkinlik g‘oyasini xalq ommasi o'rtasida tinm ay targ‘ib qiladi.  Bu faoliyat 
hukm ron  doiralarida  qoralanib,  ikki  m arta  (1717,1725)  qam aladi. 
A ngliyada  surgunda  (1726)  b o ‘ladi.  U m rining  talaygina  qism ini 
s u rg u n lik d a   o ‘tk a z a d i.  A n g liy a d a   su rg u n   b o ‘lgan  d a v rid a ,  u 
m am lakatning  m adaniyati,  ijtim oiy  hayoti  bilan  yaqindan  tanishadi. 
Fransiya hayoti bilan Angliya hayotini solishtirib ko‘radi.  Bu esa Volter 
fao liy atin i  re v o lu tsio n la sh tira d i.  Y irik  asarla r  yoza  bo sh lay di: 
“ Faylasufning  m aktublari”  (1733),  “ M etafizika  to ‘g‘risida  trak tat” 
(1734),  “ N y u to n   falsafasining  asoslari”  (1738),  “ Falsafa  lug‘a ti” 
(1764-690),  “Johil  fay la su f’  (1760),  lirika,  she’r,  poem a.  dram alari- 
dan:  “G enriada” ,  “ Brut” ,  “Orlean qizi” ,  “Sezam ingo‘limi” va boshqa­
lar.  Bu  asarlarning  barchasida  V olter  o ‘z  davrining  buyuk  m a ’rifat- 
parvari-ijodkori  sifatida  gavdalandi.  U ning  bu  faoliyati,  ayniqsa, 
Rossiyada  ijobiy  baholandi.  U ning  t a ’lim oti  Rossiyada  volterchilik 
oqim ining  kelib  chiqishiga  asos  b o ‘ldi.  V olter  faoliyatining  ta ’sirida 
rus m a’rifatparvarlari:  P.  P.  Popovskiy,  S.  E.  Dosnitskiy,  D.  S. Anichkov,
I.  Ya. Tretyakov, A. Ya.  Polenov, Ya.  P.  Kozelskiy, N .  I.  Novikov,  D.  I. 
F onvizinlar  ijtimoiy-siyosiy  m aydonga  chiqqanlar.  Bu  m utafakkirlar 
Rossiyadagi  feodal  k rep o stn oy   tu zu m g a  qarshi  faoliyat  k o ‘rsat- 
ganlar.
1778-  yil 30-  may kuni davolab boMmaydigan kasal  Volter hayotini 
to ‘xtatdi.  Politsiya  uning o ‘limini oshkor qilmaslik choralarini ko‘radi. 
Pyesalarini  teatrlard a  q o ‘ydirm aydi.  Baribir,  V olterni  xalq  esdan 
ch iq arm ayd i.  C h erkov  va  h o k im iy at  ruxsatisiz  Parij  yaqinidagi 
qabristonda dafn marosimi uyushtiriladi.  Uning tirikligida  19 ta asarlar 
to ‘plam i nashr qilingan b o ls a ,  vafotidan  so‘ng  70 tom lik to ‘la asarlar 
to ‘plami  nashr etildi.  1791- yilda T a ’sis majlisining qarori bilan uning 
jasad i  solingan  to b u ti  Parijning  u lu g ‘  in son lar  qabri  P anteonga
31

joylashtiriladi.  U  q o ‘yilgan joyda  insoniyatning  aqlini  rivojlantirishga 
q o ‘shgan  ijodiy xizm atlari e ’tiro f etilib,  mavqeyi  haqida  fikrlar yozilib 
qoldirilgan.
V olter  rnaterializrrm ing  deizm   shaklini  qabul  qilgan  faylasufdir. 
M a ’lum ki,  deizm   so‘zi  lotin  tilidan  olingan  b o ‘lib,  “xud o”  degan 
m a ’noni  anglatadi.  Y a’ni,  bu  so‘zning  falsafiy  m a ’nosi  borliqning 
qiyofasi  va  m avhum   ilk  sababchisi  xudodir,  lekin  u  tabiiy va  ijtimoiy 
hayot  taraqqiyotiga  ta ’sir  etm aydi,  deb  hisoblaydigan  diniy-falsafiy 
ta ’limot sifatida shakllangan.  Uning asoschisi ingliz faylasufi Cherberidir. 
V olter uning izdoshlaridan biri.  Volter k o ‘pgina diniy aqidalar,  vahiy, 
x u d o n in g   irodasi  ta sa w u rla rin i,  m aro sim lam i  in k o r  etib,  vijdon 
e rk in lig in i  ta rg 'ib   qilg an   ijo d k or.  U  fan   va  falsafan i  ch erk o v  
zo'ravonligidan,  aqlni  din  tazyiqidan  uzoqlashtirishga  harakat  qildi. 
Bu o ‘rinda Volter,  J.  Lokk,  I.  N yuton,  G .  V.  Leybnitsning faylasuflik 
ijodlarini himoya qildi.  Subyektiv idealizmga qarshi chiqib,  uning barcha 
tom onlarini tanqid qildi. Agnostitsizmni qo'llab-quw atlam adi.  Metafizik 
qarashlarning falsafadagi  zararini  anglab bu  uslubni ham   tanqid qildi. 
M e ta f iz ik a n i  ta n q id   q ilis h d a   u  J o n   Lokk  ( 1 6 3 2 - 1 7 0 4 )n in g  
sensualizm idan  foydalandi.  U ning  “T u g 'm a  g 'o y ala r”  nazariyasini 
y uqori  b ah o lad i.  C h u n k i  Jo n   Lokk  ham   m etafizik  t a ’lim otning 
kamchiliklarini ko'rsatib bergan edi.  Lokkning ta ’limotida harakat xudo 
faoliyati  bilan bog'lab tushuntirilsa ham ,  ijobiy  fikrlar bayon  qilingan 
edi.  U  tabiiy  din  ta ra fd o ri  b o 'lib ,  cherkovni  dav latd an   ajratish 
zarurligini,  din  erkinligini  qo'llardi.
D em ak,  V olter  inson  faoliyatidagi  aql  va  farosat  jarayonlariga 
diqqatni tortdi.  Inson sezgilari orqali tasaw urga ega bo'lishi va ruh esa 
h ar vaqt  tabiatning  asosini  aks  ettira  olm aydi,  deb  tushuntirdi.  Inson 
uni  faqat  psixik jih a td an   qabul  qiladi.  R uhning  boshlanishi  yoki  oxiri 
b o r  deb  bo'lm aydi.  T araqqiyotning  biror  bosqichi,  h atto   em brional 
rivojlanishga,  taraqqiyotga aloqasi yo'q.  H am m a  mavjudot o 'z-o 'zich a 
paydo  b o'ladi,  harakat  qiladi.  Bu  o 'rin d a   V olter  atom istik  ta ’lim ot 
tarafdori bo'lib chiqdi.  U ning fikricha,  N yuton va  Boyl ijodlari  qadimgi 
D e m o k ritn in g   a to m is tik   ijo d in i  ta sd iq la y d i.  A tom   b o 'lin m a s  
substansiyadir.  O 'z vaqtida bu g'oyani  Epikur,  Lukretsiylar ham  targ'ib 
qilgan  edilar,  y a’ni  o lam ning  elem en tlari  m oddiy  b o 'lib ,  abadiy 
bo'linm as,  degan xulosa chiqargan edilar.  Shu bilan birga Volter  Berkli 
va  G.  V.Leybnits  (1646~1716)ning  borliq  haqidagi  t a ’lim otlarini  rad
32

qildi.  Bunda  u  tabiatshunoslikning  yutuqlariga  suyandi.  U lardan 
foydalanib o ‘zining materialistik qarashlarini o ‘rtaga q o ‘ydi.  Materiyani 
bo rd an   yo‘q,  yo'q dan   bor  bo'lm asligini  ifodaladi.
V olter  ijodi  olam ni  bilishga  qaratilgan  b o ‘lib,  bilishni  cheksiz, 
deb hisoblaydi.  Bilish insonning sezgilariga bog'liq.  Materiya ong sezgilari 
orqali  idrok qilinadi.  Bu idrok esa tajribaga bog'liq. Tajriba esa insonlar 
faoliyatidan kelib chiqadi.  Tabiatni  o ‘rganish,  bilish,  tajribaga bogiiq. 
Ayniqsa,  tabiatni  bilishda  m atem atik  tajriba  faoliyati  m uhim dir.  Bu 
o 'rin d a   u  Rene  D ekart  ta ’lim otining  ijobiy  tom onlariga  e'tib o m i 
qaratadi va yuqori baholaydi.
N yutonning butun olam ni tortilish  qonuni bilan  D ekart ta ’limotini 
b o g ‘lashga  h arak at  qiladi.  M ateriya  to ‘g ‘risidagi  fikrlarni  boyib 
borayotganidan  quvonadi.  Lekin,  N yuton  ta ’limotidagi  mexanistik 
jaray o n n i  o ‘ta  ilmiy  darajada  baholay  olm adi,  balki  unda  tabiat 
“ p r u jin a ”sin i  k o 'r a d i,  xolos.  Bu  p ru jin a   o rq a li,  d eydi  V olter 
m ateriyaning  bitm as-tuganm as  xususiyatlarini  oehish  m um kin.  Bu  - 
natijada  olam  taraqqiyotini  to ‘g ‘ri  baholash  va  undan  to ‘g ‘ri  xulosa 
chiqarishga  yordam  beradi.  M ateriya xususiyatlarini  ochishda tabiiy- 
ilmiy kashfiyotlam ing  rolini  ijobiy baholagan V olter fanni  ardoqladi, 
fan  im koniyatlarini  beqiyos  ekanligini  ko‘ra bildi  va  doim iy ravishda 
barcha asarlarida uni targ‘ib qildi.  Shu m a’noda Volter aytadiki:  “ko‘rish 
va  y an g ilik   y aratish   te n g siz   x u d o c h ilik d ir” .  U n in g c h a ,  fan n i 
rivojlantirish  inson tafakkuriga bog'liq.  Tafakkur esa  maorif,  m a ’rifat 
orqali takomillashadi.
Tafakkur qilish bilishning manbayidir.  Bilim esa olamni o'zgartirishga 
olib  keladi.  Bilish  aqliy jihatlarga  bog'liq.  Aql,  ayniqsa,  ilmiy falsafiy 
bilimlaming kelib chiqishi va rivojlanishida benihoya muhim rol o'ynaydi. 
Faqat aqlning yordamida inson o'ziga zarur b oig an  haqiqatga erishishi 
m um kin.  Flaqiqat  esa  bu  aqi  nuqtayi  nazaridan  aniq,  ravshan  va 
shubhasiz  bo'lgan  nazariy  xulosalardir.
V olter  m ateriyaning  ongga  m unosabatini  ham   materialist  sifatida 
hal etdi.  Ilohiyotning b a ’zi bir tom onlaridan  foydalanib,  materializmni 
targ'ib qildi.  Olamda materiyadan boshqa manba borligiga shubha bilan 
qaradi.  Materiya tuzilishi jihatdan har xil b o ‘lib,  m ohiyatan moddiydir. 
M ateriya  xususiyatlari  ham   cheksiz  holda  universaldir.  0 ‘tm ishdagi 
ko'pgina  m aterialistlar singari,  V olter ham  ongni  materiyaga  nisbatan
33

ijodiy  xususiyatini  e ’tiro f etsa-da,  bu  m ateriyaning  barcha  turlariga 
m osdir,  degan  xulosadan  uzoqlasha  olmaydi.  U ning t a ’lim otida  ham  
jonli  tabiat bilan jonsiz tabiat,  hayvonlar ruhiyati bilan  inson  tafakkuri 
o ‘rtasidagi chegara aralashib ketdi.  Lekin.  ong tashqi,  moddiy olamning 
m iyada aks etishining natijasi  ekanligini  inkor etm adi. Jonsiz tabiatdagi 
aks etish, jism ning boshqa jism lar ta ’siri  ostida o ‘zgarishida  nam oyon 
b o ‘ladi.  M ateriya tuzilishining murakkablashuvi  in ’ikos ko‘rinishlarini 
h am   m urakkablashtiradi.  Eng oddiy jonivorlardagi t a ’sirlanuvchanlik 
oddiy  shakldagi  in ’ikosdir.  T a ’sirlanuvchanlik,  o ‘z-o 'zin i  saqlash  va 
nasi qoldirishda m uhim  rol o ‘ynaydi. Nerv tizimiga va miyaga ega bo'lgan 
jo n li,  ko‘p  hujayrali organizm lar tadrijoti jarayonida in ’ikosning ruhiy 
shakli  vujudga  keladi.  U  organizm ning tevarak-atrofdagi  m uhit bilan 
signal  (xabar)  tariqasidagi  o ‘zaro  ta ’sir  etishini  ta ’m inlaydi.  M azkur 
so h alar  V olterning  m ateriya  haqidagi  ta ’lim otidan  xulosalar  sifatida 
keltirildiki,  bu  o k eandan  b ir  tom chidir,  xolos.
V olter ijodiyotining markaziy o ‘rinlaridan birida insonning turm ush 
tarzi  turadi.  Bunda  ham   insonni  diniy  soxtaliklardan  uzoqlashtirish 
lozim ,  degan  fikrni  o 'rtag a  tashlaydi.  D iniy johillikdan  qutulishning 
b ird an -b ir y o ‘li,  uning fikricha,  tabiat  qonunlarini bilishdir.  Insonning 
erkin yashashi uchun uni barcha tazyiqlardan qutultirish  lozim.  Buning 
u ch u n   h a r  bir  inson  o ‘z in i-o ‘zi  “sevishi”  kerak.  0 ‘zi  uch un   harakat 
qilishi  lozim .  Boshqa  fransuz  m aterialistlari  singari  V olter ham   inson 
ijtim oiy  m uh itning   m ahsulidir,  degan  fikrda  edi.
Agar ijtim oiy m uhit  inson talabiga javob berm asa,  b unday ijtimoiy 
m u h itd an   voz  kechish  lozim.  C hunki  insonning  o ‘zi  shu  m uhitga 
m oslashib  qoladi,  o ‘zgarish  ham   b o ‘lmaydi.  Bu  jaholatdir.  Sababi, 
jam iyat  olg‘a  qarab  rivojlanm aydi.  Inson  va jam iyat  o ‘zaro  dialektik 
m unosabatdadir.  Bu  m unosabat  mavjud  bo'lm asa  rivojlanish  ham  
b o ‘lm aydi. Jam iyat  inson talabiga javob berm asa,  u jam iyatda axloqsiz 
kishilar,  buzuq  niyatlilar,  jo h illar  ko‘payadi.  Shu  sababli,  bunday 
yaram as  jam iyatni  yangi,  takom illashgan  jam iyat  bilan  alm ashtirish 
zarur.  Bu vazifa faqat  m a ’rifatning rivoji  orqali am alga oshadi.
V olter ijodi,  ijtimoiy m uhit  bu  — davlat,  siyosiy idoralar va ularning 
chiqargan  qonunlaridir.  Tafakkur jam iyatni boshqaradi.  Tafakkur rivoji 
q anday  b o ls a ,  jam iyat  ham   shunday  rivojlanadi.  Binobarin,  inson 
irodasi barcha narsaga qodir.  Inson erkin, chunki o'z ongiga ega.  Hayotda
34

o'zi  to ‘g‘risida  o'ylaydigan  inson  irodalidir.  Borliqning  xudosi  ham  
zaruriyatdan kehb chiqqan.  Shu bilan birga,  u xudolar borasida  “ijobiy” 
xudolarning tasdiqlanm aganligini  t a ’kidlaydi.
Volter  jam iyatning  doim iy  harakatda  ekanligini  e ’tiro f  etadi.  U 
jam iyat taraqqiyotini  diniy qarashlardan  izlamadi.  Insonlar o ‘rtasidagi 
m unosabatlarni murosaga keltirishning asosiy yo‘li axloqiy va huquqiy 
jarayonlarni  tartibga  solishdadir,  deb  k o ‘rsatdi.  Axloqsiz  sohalar turli 
jam iyatlarda turlicha xarakterda bo'lgan,  lekin  uni davr talabidan kelib 
chiqib  ta rtib g a  tu sh u rish   kerak.  D in iy   axloq  o 'z in in g   k ech irib  
bo'lmaydigan kamchiliklariga ega.  U ndan qutulish lozim.  Diniy axloqqa 
ega bo'lgan  insonlar xatoliklarga yo'l qo'yadilar.  Uning fikricha,  ham m a 
vaqt,  h am m a joyda ateistlar va erkin fikrlovchi  faylasuflar ardoqlanib 
kelingan va  shunday  bo'lib  qoladi.  Aytish  lozimki,  V olter ijodida  din 
qattiq tanqid ostiga olingan bo'lsa ham ,  xalq omm asini itoatda saqlash 
uchun uning zarurligi t a ’kidlanadi.
V olter yashagan  davr o 'ta  ziddivatli  bo'lgan  bo'lsa  kerak,  shu  bois 
uning  ijodi  ham   ziddiyatlardan  xoli  emas.  U ning  ijodidagi  falsafa 
m uam m olarining  qo'yilishi  va  ulam ing  yechilishi  ham   shu  fikrni 
tasdiqlaydi.  M ateriya, jam iyat,  insonni bilish sohalaridagi m unozaralar 
shular  jum lasidandir.  Ba’zi  asarlarida  xudo  m utlaqo  inkor  etilgan 
bo'lsa, b a ’zilarida esa,  u mubolag'alashtiriladi.  M asalan,  planetalaming 
harakatga  kelishi  xudo  faoliyatining  natijasidir.  X udoning  karom ati 
bilan  planeta  g 'arbd an  sharqqa  qarab  harakat  qiladi,  quyosh  esa  o 'z  
o 'q i  atrofida  aylanadi,  barcha  planetalar  tortilishi  ham   xudoning 
ta ’siridadir va boshqalar.  D em ak,  uning deizmi ham  ziddiyatlidir. Agar,
-  deydi  u,  -xudo  bo‘lmaganda  edi,  uni  o ‘y!ab  cbiqish  mumkin  bo‘lar 
edi.  V olter  falsafasi  qanch alik  ziddiyatli  bo 'lish id an   q a t’i  nazar, 
insonlarni  m a’rifatga chorlaydi.  M a ’rifatning keng qirrali tom onlarini 
ochib  beradi.  Shu  o 'rin d a   aytish  lozim ki,  V olter  o 'z i  yashagan 
jam iyatdagi  xususiy  m ulkchilikni  tanqid  ostiga oladi.  Bu  sohada  ham  
tengsizlik  borligini  ta ’kidlaydi.  U  boylar  va  kam bag'allar  o'rtasidagi 
k elish m o v chiliklarn i  q o n u n la rn in g   m u kam m al  ishlab  ch iq ilm a- 
ganligida,  deb topdi.  Jam iyatdagi barcha kelishmovchiliklar jam iyatni 
ilmiy  boshqarm aslikdan  kelib  chiqadi.  Jam iyatni  yaxshi  boshqar- 
m aganlar esa butun  um r vijdon azobida qiynalib o'tishlari  kerak. Aslida 
hukm dorlar  o'zlari  odat  qilib  olgan  boshqaruvning  kam chiliklarini 
sezmas  ekanlar,  xalq bunday boshqaruvdan  norozi  bo'lib  qolaveradi.
35

Bu norozilikni  inqiloblar hal  etadi.  Inqiloblarning b o ‘lishi to ‘ntarishlar 
bilan  b o g iiq ,  deydi.  U  o ' z   m am lakati  va  vatanini  yo  inqirozga,  yo 
ko'klarga  ko 'tarad i.  T a ’kidlash  lozimki,  V olter  o ‘z  vatanini  ko 'pro q  
e ’zozlagan.  “ Vatanga b o ig a n   m uhabbatim ,  -deydi  u,  -  meni xorijliklar 
y u tu g id a n   k o 'z   y u m u sh g a  m ajbur  qilm aydi.  A ksincha,  vatanga 
m uhabbatim   qan ch alik   kuchli  b o is a ,  vatanim ni jahondagi  g‘aznalar 
bilan yanada boyitgim  keladi” .  K o'rinib turibdiki,  Volter o ‘z um rining 
k o ‘pchilik  qism ini  xorijda  o ‘tkazgan  b o is a   ham ,  vatan  ishqi  bilan 
yashagan.
Volter  o ‘z  qarashlarini  b ir  tizim ga  solar  ekan,  u  ham isha  tarixni 
jiddiy tahlil  qilar edi.  O im ish n i o ig a n g a n   holda xulosalar chiqarardi. 
Ayniqsa,  jam iyat  taraqqiyotini  baholashda  turli  davrlarni  o ‘z  davri 
bilan  solishtirgan  h olda  yondashar  edi.  X alqlar  axloqi  va  ruhi  bilan 
tanishardi.  Shu  m a ’no d a  u  XV11I  asrning yirik tarixchisi sifatida ham  
e ’tiro f  etildi.  Istoriografiya  (tarix  haqida  yozuv)  m a’rifatparvarlari 
m aktabini  ham   yaratadiki,  bu  m aktab,  nafaqat  Fransiyada,  balki 
chet  ellarda  ham   h u rm a t  qozondi.  «Ensiklopediya»  va  «Buyuk  P yotr 
davridagi  Rossiya  tarixi»  kabi  asarlarida  ilmiy  m anbalarga  asoslanib, 
tarixiy  xulosalar  chiqaradiki,  bu  xulosalar  hozirgi  davrim izda  ham  
o ‘z  mavqeyini  yo‘qotgan  emas.
Yuqorida ta ’kidlaganim izdek,  Volterning  ijtimoiy-siyosiy qarashlari 
feodal krepostnoylik tuzumiga qarshi qaratilgan b o iib , ko‘proq  Fransiya 
hayotini  aks  ettirgan  edi.  U  o ‘z  g‘oyalarida  Fransiya  ijtimoiy-siyosiy 
ham da davlat tu zu m in i  islohotlar bilan  o ‘zgartirish  masalasini  q o ‘ydi. 
Q onunlar  ishlab  chiqarishni  talab  qildi.  B archa  fuqarolar  tengligini 
t a ’minlash  y o iid a   tinm ay   xizmat  qildi.  S o‘z  erkinligi,  soliqlarning 
barchaga  barobar  b o iis h in i  istadi.  Lekin,  bu  sohalarda  yutuqlarga 
erishishning  am ri  m aholligini  ham   bilardi.  Shunday  b o is a -d a ,  u 
m am lakatni boshqarish  konstitutsiyaviy m onarxiya tom onidan amalga 
oshirilishini  orzu  qildi.  U ning  fikricha,  konstitutsion  boshqarish  eng 
adolatli  oqilona boshqarish  b o iish i  m um kin  edi.
Volter  o ‘z  ijodini  faqat,  Yevropa  tarixini  o ‘rganish  bilan  b o g ia b  
q o ‘ymadi.  K eyinchalik  dunyo  m am lakatlari tarixini  ham   o ‘rganishga 
kirishdi.  Jum ladan,  H indiston tarixi to ‘g‘risida ham  asar yozdi.  «Tarix 
falsafasi»da  tarixni  o ‘rganish  m etodologiyasini  ishlab  chiqdi.  A.  S. 
Pushkin  iborasi  bilan  aytganda,  V olter  tarixni  o'rganishning  «yangi 
y o lin i  topib,  uning  yoritgichini  aniqlab  berdi».  Tarix  fanini  ilmiy
36

m anba darajasiga  k o ‘tardi.  Tarixni  afsonaviy siym olardan  tozalashga, 
badiiy tasvirlashlariga  chek  qo'yishga  intildi.  0 ‘tm ishdagi  voqealarni 
tanqidiy  o ‘rganishni  tavsiya  etdi  va  kelajak  uchun  turtki  berdi.  Shu 
sababli  ham ,  rus  mutafakkiri  Plexanov  fikricha,  V oltem ing  «Tarix 
falsafasi»  tarixni  ilmiy talqin  qilish  nam unasidir.  Shu  narsa m uhim ki, 
tarix in i  y o ritish d a  k o 'p ro q   xalq  fao liy atin i  o 'rg an ish   lozim .  U 
ta rix ch ilard an   xalqlarning  m a ’naviy,  axloqiy,  falsafiy,  h uquqiy, 
siyosiy,  ilmiy  bilish,  san’at  va  adabiyot  sohalarini  kengroq  yoritishni 
talab qildi.  M oddiy hayot  ravnaqi  haqida yozishlarini zarur,  deb topdi. 
V olter fikricha,  tarixni  yozishda  milliy boyliklar,  savdo-sotiq,  moliya 
ishlari  hisobga  olinm og‘i  darkor.  U  b utun   dunyo  tarixini  yozishda 
qadim iy m am lakatlar faoliyatiga e ’tibom i qaratdi.  Jum ladan, Yevropa 
faylasuflari  o ‘rtasida  birinchi  b o ‘lib,  H indiston,  Xitoy,  arab  xalqlari, 
aborigenlar  faoliyatini  to ‘la  yoritishga  harakat  qildi.  U  tarixni  xalq 
yaratadi, deb xulosa qiladi. Jamiyatni harakatga keltirishda inson fikrlari 
muhim dir.  Tarix falsafasini yaratish bilan birga Volter,  ijtimoiy falsafani 
asoslashda birinchilardan b o ‘lib m aydonga chiqdi.
Deni  Didro  (1713-1784)  Fransiyaning  Langr  shahrida  o'ziga  to 'q  
hun arm an d   oilasida  tug'ildi.  D enining  otasi  ikki  o 'g 'lini  ham   yetuk 
m a ’lum otli  qilib  tarbiyalash  m aqsadida  o ‘sha  vaqtdagi  yagona  o ‘quv 
m arkazlaridan  hisoblangan  iyezuitlar  kollejida  o ‘qitadi.  Bu  kollejda 
asosan  qadim gi  tillar,  tarix,  notiqlik  m ahorati,  adabiyot  o 'q itilar edi. 
Deni  15  yoshga yetganda  Parijga y o i  oladi.  Sababi,  u yerda o ‘zini to ‘la 
m a ’lum otga,  bilimga  ega  qilish  edi.  U ning  maqsadi  ham   zam onaviy 
bilim  olib,  hayot  bilan  yaqindan  tanishish  edi.  Parijdagi  D.  A rkur 
kollejida joylashib grek,  lotin tilini o ‘rganishda davom etadi.  A w alida, 
m atem atika  fani  bilan  qiziqmasa  ham ,  so ‘ng  m atem atika  va  boshqa 
fanlar bilan jiddiy shug‘ullanadi.  O 'qishni tugatgandan so'ng otasining 
maslahati bilan ikki  yil davomida  Langrlik prokurorga yordamchi b o ‘lib 
xizmat  qiladi.  Lekin uni huquqiy sohalar unchalik qiziqtirmaydi.  Bo‘sh 
vaqtlarida ingliz tilini o'rganishga kirishadi.  Keyinroq,  um um an xizmat 
qilishdan bosh  tortib,  o ’z  faoliyatini  ijodga bag‘ishlashga qaror qiladi. 
Bu qaror D enining otasiga yoqmasa ham ,  unga  ushbu  masalani o ‘ylab 
ko‘rishga muhlat beradi. Aslida otasining asosiy maqsadi o ‘g‘lini ruhoniy 
qilib tarbiyalash  edi.
D enining  fikricha,  inson  kam   t a ’m inlangan  bo'lsa  ham ,  u  erkin 
turm ush  tarziga  ega  bo'lishi  kerak,  shu  bilan  birga,  tashqi  ta ’sirga
37

bo'ysunish  em as,  balki,  h a r  bir  kishi  ichki  qiziqishi,  holatiga  qarab 
yashashi  lozim.  1733-  yildan  1744-  yillargacha,  Deni  o 'z  yo'lini topish 
m aqsadida jiddiy  shug'ullanadi.  Shu  yillar davom ida  turm ush  tarzini 
ta 'm in la sh   m aqsadida  turli  o 'q uv   yurtlarida  o n d a-so n d a  berilgan 
soatlardan  foydalanib  dars  berib  yuradi.  C hunki  bu  paytlarda  uning 
otasi  m oddiy  m ablag'  berishdan  bosh  tortgan  edi.  Deni  m ustaqil  ish 
tutardi.  N atijada shu yillarda unda ensiklopedik aql-fan tashkilotchiligi 
xususiyatlari shakllandi.  U ning falsafiy qarashlarining dastlabki  davrlari 
1740-45-  yillarga to 'g 'ri  keladi.  1745-  yilda  ingliz  axloqshunosi  A.E. 
Shefsberining  asari  («Issledovaniye  о  dostoinstve  i  dobrodeteli»)ni 
tarjim a  qiladi.  Bu  asar  unga  jiddiy  ta ’sir  etgan  edi.  Asar  izohlarida 
aytilgan  fikrlar  b o 'lajak   niutafakkirning  fikrlari  edi.  U n d a   D en i 
katolitsizm dan  uzoqlashib,  diniy  mutaassiblikni  jiddiy  tanqid  ostiga 
oladi.
Shundan  so'ng,  1746-  yilda  anonim   holda  nashr  etilgan  «Falsafa 
fikrlari»  (Filosofskiye  m isli)da  xristianlik  bilan  to 'la   aloqani  uzib 
materialistik g'oya bilan sug'orilgan deizm (xudochilik)  falsafasiga o'tadi. 
Shu yillarda  D eni  J.  J.  Russo,  Kondilyak  kabi  yozuvchi va faylasuflar 
bilan  tanishad i,  m unozara  ham da  suhbatlarda  q atn ash ad i,  o 'zin i 
qiyinchilik,  quvg'in va tanqidlarga tayyorlaydi.
«Falsafiy  fikrlar»  hayot  yuzini  ko'rishi  bilan  parlam ent  to m onidan 
yoqib  yuborishga  q aro r  qilinadi.  U ni  oldindan  sezgan  D en i  shu 
asam ing o'zidayoq  «m uqaddas qutlug'lar»ning  fikriga qarata  aytilgan 
fikr  va  m ulohazalardan  yuz  o'girsalar,  ularga  nisbatan  yana  yangi 
g'o y alar  paydo  b o'lishini  ta'kidlaydi.  “ Ular,  -deydi  u,  -  D ekart, 
M onten,  Lokk  va  Beylyasarlarni  doim iy tanqid  ostiga  olgan  ekanlar, 
meni  ham   shunday  qiladilar.  M eni  ayblasalar,  osongina  qutuldik 
deyishlari m um kin,  am m o unday bo'Imaydi,  bilaman,  kelajakda menga 
o'xshaganlam i  m uhokam a  qilish  davom   etaveradi” .  D idroning  bu 
fikrlarni  aytishdan  m aqsadi  iyezuitlam i  diniy  sohada  n o to 'g 'ri  yo'l 
tutganlarini  isbotlab  h am m a  dinlarning  tengligini,  shu  bilan  birga, 
insonning borliq  xudosining borligiga shubha qilishiga  huquqi borligini 
talab  etish  edi.  H am m a  joyda  aql,  fahm,  idrok  (razum ),  faoliyatga 
suyanish,  ju m lad an ,  dinda  ham   shunday  qilish  zarurdir.  T a ’kidlash 
lozimki,  D eni  xristianlikni  tanqid  qilish  davomida  xudochilikning 
kamchiliklarini, salbiy tom onlarini ham  ocha boradi.  Natijada dahriylik 
tomoniga o'tadi.  Dahriy materialist sifatida shakllana boshlaydi.  Bu uning
38

«Ojizlar to ‘g‘risida xat»  (Pism o о slcpix)ida yaqqol  ko ‘zga tashlanadi. 
Shu  paytlarda  Fransiyada  siyosiy vaziyat  ancha  keskinlashgan  b o iib , 
D idroning  faoliyati  politsiyachilarga  yoqm ayotgandi.  Dinga  qarshi 
yozilgan asarlari  ro’kach qilinib,  D idro  1749-  yilda qamoqqa tashlanadi. 
Lekin  u  nufuzli  tanish-bilishlari  orqali  uch  oydan  so'ng  qam oqdan 
ozod  qilinadi.  S hundan  so‘ng,  Deni  D idro  yigirnia  yildan  ko‘proq 
um rini «Ensiklopediya yoki  fan,  san ’at  va kasb-hunar izohli  lug‘ati»ga 
b ag‘ishladi.  U  lug‘atning  asoschisi  va  m u harriri  b o id i.  D idroda 
ensiklopediya haqidagi g‘oya XVIH  asrning 40-  yillarida  paydo b o ig an  
edi.  C hunki,  ensiklopediya  m a’rifatparvarlikni ta rg ib  qilishda xizmat 
qilishini birinchi b o iib  sezgan edi.  0 ‘zg'oyasini amalga oshirish uchun 
tashkiliy ishlarda tinm ay  m ehnat qilar ekan,  yirik-yirik falsafiy asarlar 
yozishdan  ham   to ‘xtam adi.  D idroning  m ustaqil  falsafiy  fikrlarining 
shakllanishi dahriylik sohasiga o'tish bilan bogiiqdir.  Chunki bu yillarda 
u Arastu,  Platon,  F.  Bekon,  R. J.Lokk,  R.  Dekart,  B.  Spinoza asarlarini 
c h u q u r o'rganadi.  «Ojizlar to ‘g ‘risidagi  xat»dan  boshlab  «Fiziologiya 
elementlari»  (1773- yildan  1780-yillargacha davom etgan) gacha ko'plab 
falsafiy muammolarni  ishlab chiqdi.  Bu o ‘rinda «Tabiatni tushuntirishga 
oid  fikrlar»  (1754),  «Jiyan  ramo»  (1762),  «D alam ber  bilan  Didro 
suhbati» (1769,  «Jak-Fatalist»  (1773),  «Materiya va harakatning falsafiy 
prinsiplari»  (1770),  «Ensiklopediya»da  yozilgan  m aqolalar  va  asar­
larini  misol  qilib  olish  m um kin.  Bu  asarlarda  va  m aqolalarda  tahlil 
qilingan  m uam m olar  D idroning  buyuk  m utafakkir  b o iib   yetish- 
ganligidan  dalolat  beradi.  U m rining oxirigacha  o ‘z  ijodi  orqali  Didro 
insonparvarlik  va  m a ’rifatp arv arlik ni  ta r g ib   q ilar  ekan,  b arch a 
jo y la rd ag i  h o k im iy a t,  tira n la r   h a q -h u q u q la rin i  va  b ead ab lik n i 
(nevejestvo)  tanqid  qildi,  ularga  qarshi  kurash  e i o n   qildi.  D idro 
falsafada materialist va dahriydir.  Shu o‘rinda  Didroning turli asarlaridan 
taijim a qilingan  fikrlariga o ‘quvchi diqqatini tortamiz.  «Odamlar boshqa 
hech  narsadan  q o ‘rqmas1iklariga  ishonganlarida,  -  deydi  u,  -  bu 
dunyoda  ancha  tinch  yashagan  b o ia rd ilar:  xudo  yo'q,  degan  fikr 
ha 1 i  h e c h   k im n i  d a h s h a tg a   so lm a g a n ,  lekin  m en g a  tasv irlab  
berishganlari  xudoning  mavjudligi  haqidagi  fikr  qancha-qanchalarni 
vahim aga  solm agan,  axir!»  (V oronsov  V.L.  «Tafakkur  gulshani», 
T osh k ent,  1981)-  «Q ayerdaki  xudo  tan   olinsa,  u  yerda  shaxsga 
sig in ish   mavjud,  qayerda  shaxsga  sig in ish   mavjud  ekan,  u  yerda 
axloqiy burch  tartibotlari  buziladi  va  axloq  yuz  tuban  ketadi»  ( 0 ‘sha
39

kitob,  265-bet).  «D unyoning  hech  bir  yeri  yo'qki,  u  joyda  diniy 
qarashlar  o ‘rtasidagi  tafovut  tup ro q n i  qonga  bulg'am ayotgan  bo'lsa» 
(O 'sh a   kitob,  267-bet).  «Agar  aqlni  samoviy  tuhfa  deb  qarab,  shu 
gapni din xususida aytsak,  u holda samo bizga o'zaro kelisha olmaydigan 
va  bir-biriga  zid  ikkita  tuhfa  yuborgan  b o 'lib  chiqadi.  Bu  anglashil- 
movchilikni to ‘g‘rilash uchun din  tabiatda  mavjud bo'lm agan xomxa- 
yol  bir  prin sip  ekanligini  tan   olish  darkor»  (O 'shak ito b,  272-bet).
Biz  ushbu  fikrlarni  D idroning  m aterialist  va  dahriy  bo'lganligini 
isbotlash  u ch u n   keltirdik,  xolos.  D idro  XVIII  asr  m utafakkiridir. 
U n ing   fikrlarining  barchasi  ham   abadiy  em as,  albatta.  D avr  o'tishi, 
zam on nin g o'zgarishi  u  yoki  bu  fikrni tasdiqlashi yoki  tasdiqlam asligi 
m um kin.  A m m o bu bilan  D idroning eng m urakkab siyosiy b o 'h to n lar 
bo'layotgan o 'sh a davrlarda o'zining mustaqil  ijodi bilan  insonlam i lol 
qoldirishi  haqiqiy tafakkur sohibining ishidir,  degan xulosaga kelinadi. 
D idroning asarlarida tabiat  va jam iyat,  inson  faoliyatida  uchraydigan 
dialektik jarayonlar o 'z  aksini topgan.  Ayniqsa, jam iyatni boshqarishda 
«m a’rifatli»  boshqarishni  joriy  etib,  unda  faylasuflam ing  burchi  va 
vazifalari mustabid boshqarishlam ing mohiyatini boshqaruvchiga eslatib 
turishga,  m urabbiylik qilishga chorlaydi.  Bu kam chiliklar  D.  D idroni 
dem okratik tam oyillam i tahlil  qilish va shaxsiy fikrlarni aytishga majbur 
qildi va uni  chiniqtirdi.  T a ’kidlash  lozim ki,  fransuz  m a’rifatparvarlari 
ju m ladan.  D idroning harakatlari  Rossiya  m adaniy hayotiga ham  ta ’sir 
qildi.
M a’lumki,  1762-  yilda Yekaterina  II  im perator kursisiga o'tirgandan 
s o 'n g ,  o 'z in i  m a 'rifa tp a rv a r  p o d sh o h   sifatida  k o 'rsa tish   u ch u n  
m a ’rifatparvarlar  bilan  xatlar  orqali  aloqa  bog'lagan.  U  D.  D idroni 
h u rm at  qilar edi.  O 'sh a davrda yashab  ijod etayotgan V oltem i aloqasi 
esa  D idronikidan  yaxshiroq  bo'lgan.  Fransiyada  m a ’rifatparvarlar 
quvg'inlikka  uchraganlaridan  so'ng  Y ekaterina  II  D idroni  Rossiyaga 
tak lif etadi.  Ensiklopediyani  chop  etishga va’da beradi.  A m m o,  Didro 
Rossiyada o 'tk ir m a ’lum otli h arf teruvchilam ing yo'qligini  pesh qilgan 
holda taklifni  inkor qiladi. Aslida  uning asosiy sababi,  Fransiyada yaqin 
y o r-b iro d ar  va  o 'rto q larin i,  m a ’naviy  va  ilmiy  m uhitni  tashlab  keta 
olmaslik edi.  Volter D idrodan  Rossiyaga borishini ko'p marotaba o'tinib 
so'raydi.  N atijada  D idro  taklifni  qabul  qilib,  1773-  yilda  Rossiyaga 
tash rif buyuradi.  Rossiyada  D idro Y ekaterina tom onidan yaxshi  kutib 
olinadi.  Deyarli  h ar  kuni  D idro  im perator  xonim   bilan  ikki-uch
40

soatlab  bahslar va suhbatlar qiladi.  Suhbatlarda  Rossiya va dunyodagi 
m am lakatlam ing  iqtisodiy,  siyosiy,  huquqiy,  falsafiy  m uam m olari 
ko'tariladi.  Didro  suhbatlarda  m onarxiya  boshqaruvining  ko'pgina 
sohalari  b o 'y ic h a   takliflar  beradi.  Ju m la d an ,  konstitutsiyaviy  — 
m o narx iy a  b o sh q aru v in i,  u n i  esa  xalq  to m o n id an   saylanishini, 
krepostnoylik huquqi,  yerga feodal xo'jayinlikdan voz kechish,  ijtimoiy 
qatlam lar  huquqini  tenglashtirish,  burjuaziya  asosida  iqtisodiyotni 
boshqarish  kabilardir.  Y ekaterina  ushbu  takliflarni  so'zda  tasdiqlab, 
xayrixohlik bildirsa ham ,  hayotga tatbiq etish tarafdori emas edi.  Xalqni 
m a’rifatli  qilishdek dolzarb tak lif ham ,  oxiriga yetkazilib bajarilmagan 
edi.  H atto  Didro  Rossiyada xalqni  m a ’rifatli qilishning rejalarini tuzib, 
uni bepul amalga oshirish  kerakligini  uqtirgan.  Uning takliflari negizini 
m a’rifatparvarlik tashkil  etgan bo'lib, bu  Rossiyada o'sha paytda xayoliy 
gap edi.  Hokimiyat boshqaruvini chegaralash  uchun  uni  xalqqa berish 
lozim.  Xalq  ichidan saylangan  d ep utatlar yoki  fuqarolar yig'ini  davlat 
rahbari  irodasini  qabul  qilish  kerakm i  yoki  yo'qm i,  uni  shu  organ 
yechishi kerak.  Lekin  D idro fikrlari qabul qilinmadi.  Bunga  Didroning 
Y ekaterinaning  1767-  yilda yozilgan  rus davlatining  kodeksi  haqidagi 
“ nakazi”  (buyrug'i)ga  qilgan  salbiy m ulohazalari ta ’sir etgan  bo'lishi 
lozim .  Y ekaterina  II  D id ro n i  aqliy  yondashm aslikda,  sh aro itn i 
bilm aslikda,  ehtiyotsizlikda  ayblab  uning do'sti  M .G rim m ga xat  ham  
yozdi.  D idro  Rossiyadan  xafa  b o 'lib   qaytdi.  Chunki  ensiklopediyani 
Rossiyada  qanchalik  harakat  qilinm asin  chop  etish  muvafifaqiyatsiz 
tugadi.  Rossiyadan  qaytgan  Didro um rining so'nggi yillarini Fransiyada 
o'tkazdi.  U m rining  oxirgi  yillarida  deyarli  hech  qanday  asarni  ham  
nashr ettirrnadi.  1784-  yilning 31 -  iyulida buyuk m utafakkir hayotdan 
k o 'z  yumdi.
Y uqorida  ta ’kidlaganim izdek,  D idroning  ijodiy-falsafiy  qarashlari 
tarixiy sharoitdan kelib chiqdi.  Shu bilan birga,  uning falsafiy qarashlari 
o 'ta  ziddiyatli  tavsifga  ham   egadir.  Bunday bo'lishi  o'sha  davr uchun 
tabiiy edi.  XVI  asrning  oxirida  G ollandiyada,  XVII  asrda  Angliyada,
XVIII asrda Fransiyada  inqiloblar bo'ldi.  Natijada davlat boshqaruvida 
iqtisodiy,  siyosiy jarayonlargina  o'zgarm adi,  balki  inson  fikrlari  ham 
shiddat bilan o'zgardi.
D idroning  falsafaning  azaliy m uam m olaridan bo'lgan  m ateriya va 
uning  harakati  to'g'risidagi  ijodiga  to'xtaladigan  bo'lsak,  m ateriya  — 
m avhum   hajm  va  geom etrik  jism   em as,  balki  alohida,  bizni  o'rab
41

turgan aniq jismlardir.  Materiya kichik molekula va atom zarrachalaridan 
iboratdir.  A to m lar  esa  b o ‘linm asdir.  Bu  qarashlar  D idro  yashagan 
davrdagi  m aterialist  faylasuflar ta'lim otiga ham  taalluqlidir.  D idroning 
fikricha,  tabiat  m angu  va  cheksizdir.  U  yaratilgan  emas.  G 'ayritabiiy 
kuchlar  to ‘g‘risidagi  uydirm alarga  ishonish  kerak  emas.  Bizni  o ‘rab 
turgan  ta b iatd a n   boshqa  olam da  hech  narsa  y o ‘q.  Shu  tab iatd an  
tash qarid a  b iro r  kuchning  o ‘zi  yo'q.  Faylasufning  ta'k id lash ich a, 
m a te riy a   k ab i  h a ra k a t  ham   a b a d iy d ir.  S u k u n at  esa  n isb iy d ir, 
vaqtinchadir.  O lam da  paydo  b o iis h   va  yo‘q b o ‘lishdan  boshqa  narsa 
yo‘q.  O lam   ham ,  dunyo ham  sekinlik bilan  davom etadigan evolutsion 
jarayo nd an   iborat.  H ayvonot  olam ining  qato r bosqichlarini  boshidan 
o ‘tkazib,  hozirgi  holatiga ega b o ‘lgan  odam larda tabiiy rivojlanishning 
oliy stixiyali  k o ‘rinishi  seziladi.  O lam dagi barcha narsalar va hodisalar 
sab ab iy   (d e te rm in is tik )  b o g ia n is h   h a m d a   a lo q a d a d ir.  S ababiy 
bog‘lanish  va aloqadorsizliklarsiz biror narsa va hodisa paydo b o ‘lmaydi. 
D idroning  ijodiy  fikricha,  sababiy  b og‘lanishlarsiz  taraqqiyot  h am  
yo‘q.  Taraqqiyot  ushbu bog‘lanish va aloqadorliklarga bog‘liq.  Tabiat va 
ja m iy a t,  in s o n   ta fa k k u r id a g i  sa b a b iy   b o g ‘la n is h la r   u m u m iy  
rivojlanishning  asosini  tashkil  etadi.
M ateriya  va  uning xususiyatlari  haqida  to ‘xtalganda  D idro  notirik 
m a te riv a d a n ,  y a ’ni  sezm ay d ig an   m a te riy a d a n   se z a d ig a n ,  tirik  
m ateriyaga  o ‘tishni  asoslashga harakat  qilib o ‘z fikrlarini baralla bayon 
qilgan.  H is-tuyg‘u,  sezish jonli  organizm larga xos xususiyat ekanligini 
e ’tiro f etgan.  Shu bilan birga,  m ateriyada  um um iy sezishga o ‘xshagan 
h o lat  bo rligini  ham   eslatib  o 'ta d i.  M utafak k ir  o lam d a  zaruriyat 
h ukm ronligini  ta rg ‘ib  qiladi.  Sababiy b o g lan ish larn in g  barchasi  ham  
zaruriyatdan  iboratdir.
Binobarin, sovet davridagi adabiyotlaming b a’zilarida  Didro va boshqa 
m aterialistlar to ‘g ‘risida  fikr yuritilganda,  ularning ta ’Iim otida  kishilar 
ongi  va  fa o liy a ti,  h a ra k a ti  in k o r  q ilin g a n ,  deb  t a ’k id lay d ilar. 
F ik r im iz c h a ,  b u n d a y   h o la tla r   D id ro   va  b o s h q a   o ‘s h a   d a v r 
m utafakkirlariga  bildirilgan  subyektiv  yondashishlarning  oqibatidir.
D idro  ijodida  olam ni  bilish  m uam m osi  ham   m arkaziy  o ‘rinlam i 
olgan.  D idro olamdagi narsa va hodisalarni insonlar bila olishiga shubha 
qilmadi.  U  idealistik ta ’limotlardagi  agnostitsizm va skeptitsizm lam ing 
q o n u n -q o id a la rin i  q abu l  q ilm ad i.  F ay lasu fn in g   t a ’k id la sh ic h a . 
dunyoviy  ilm lardan  barcha  insonlar  bahram and  b o ‘lishi  lozim.  Bu
42

sohadagi  barcha  harakat  birlashtirilsa,  u  holda,  tabiatdagi  barcha 
jarayonlarni  bilish  tezlashgan  b o ‘lur edi.  Insoniyat  tabiatni  bilmasligi 
tufayli  ko'pgina  qiyinchiliklarga  d u ch o r  bo'lib  kelayapti.  T abiatning 
oliy  m avjudoti  inson  b o ‘lib,  undagi  sezgilar  bilish  uchu n  quroldir. 
Bu  o ‘rinda  idealistlardan  J.  Berkli  ta ’lim otiga  qarshi  chiqib,  sezgilar 
faoliyatini  n o to 'g 'ri  baholanganligini  isbotlaydi.  M azkur  sohada  fikr 
yurituvchi  idealistlar  tizim ini  e ’tiro f etm aydi.  Jurnladan,  u  shunday 
fikr  aytadi:  “ F aqat  o ‘zlarining  mavjudligini  va  ichim izda  alm ashinib 
turuvchi sezgilarning mavjudligini m a ’lum  deb bilib,  bulardan boshqa 
h ech  b ir  narsaning  m avjudligini  e 'tir o f   qilm aydigan  faylasuflam i 
idealist  deb,  ataydilar.  M ening  fikrim cha,  bunday  ajoyib  va  g ‘aroyib 
sistem ani,  garchi  eng  b em a’ni  sistem a  bo ‘lsa  ham ,  uni  rad  qilish 
h am m ad an  k o ‘ra  qiyinroqdirki,  bu  hoi  inson  aqli  uchun,  faylasuf 
uchun isnoddir1 ” .
Bunday  qarashlar  fransuz  m aterialistlari  ijodiga  tegishlidir.  U lar 
qat’iy fikrda turib bilish muammosini himoya qilib chiqdilar.  Sensualistik 
m aterializm   nuqtayi  —  nazaridan  turib  idealizm ni  tanqid  qildilar. 
Bilishning manbayi sezgilardir.  Sezilishning manbayi esa obyektiv reallik 
bilan bog‘liqdir.  G ‘oyalarning barchasi sezgilarning natijasidir.  Sezgilar 
orqali moddiy olam ning ta ’sirini sinab turam iz, ana shu jarayon tufayli 
narsa va hodisalar m iyam izda  o 'z aksini topadi.  N atijada bilish  paydo 
bo'ladi.  Bilish bu  narsaning siymosini aniqlashdir.  D idroning fikricha, 
jo n   bu  —  sezgilar  yig'indisidir.  Sezgi  tana  faoliyatini  boshqaradi. 
Obyektiv  olam da  bilish  insonni  aql-farosatiga  ham   bog'liqdir.  Aql- 
farosat  h am   sezgiga  bog'liq  b o'lib,  u  tashqi  olam   ta ’sirida  m iyada 
tafakkur,  xotirlash,  m ulohaza yuritishlam i  keltirib  chiqaradi.  Sezgilar
-  tafakkur  m anbayi.  U  bilishning  pastki  bosqichi  bo'Isa,  tafakkur 
oliy bosqichidir.
M a ’lum ki,  inson  faoliyatida  haqiqat  m uam m osi  h am   dolzarbdir. 
D id ro   o 'z   ijodida  haq iq atga  erish ishn in g   b ird a n -b ir  y o 'li  bilish 
nazariyasidir,  deydi.  Uning fikricha,  haqiqat  fikr va g'oyalarning bilish 
obyektlariga mos kelishiga bog'liqligidadir.  Haqiqatga erishish turli tabiat 
fanlari orqali amalga oshadi.  Haqiqatni bilish bu tabiatni bilish demakdir. 
Didro haqiqatga erishishda kuzatish jarayonini e ’tiborga oladi.  «Bilish 
u ch u n   deydi  u,  bizning  ixtiyorim izda  uchta  asosiy  usul  bor:  tabiatni
1  D idro  asarlarining  m ukam m al  to 'p lam i.  Parij:  J.Aseyez  nashri,  1875,  1—to m , 
304-bet
43

kuzatish,  fikr  yuritish  va  tajriba  qilish.  K uzatishda  fikrlar to 'p lan ad i. 
Fikr yuritishda  ular tartibga solinadi.  Tajribada tartibga solingan fikrlar 
natijasi tekshirib  ko'riladi».  D em ak,  haqiqatga erishishning asosiy yo‘li 
tajriba ham dir.  H aqiqat  o ic h o v i tajribadir.
D idro  ijodining  falsafasi  jam iyat  taraqqiyotiga  ham   qaratilgan. 
A m m o,  Sobiq  sovet  ittifoqi  davridagi  darslik  va  m onografiyalarda  bu 
jarayon hisobga olinmaydi.  D idroni ham  boshqa fransuz materialistlari 
singari  ja m iy a tn i  tu sh u n ish d a   m etafizik,  idealist,  deb  b o ‘rttirib  
ko ‘rsatadilar.  Aslida  esa  Deni  D idro jam iyat taraqqiyotini  o ‘z davridan 
kelib chiqib baholagan.
D idro  tom o nidan  jam iyatda  yashagan  kishilam i  m a ’rifatli  kishi 
b o iish in i  talab qilinishi jam iyatdagi barcha hodisalam ing to ‘g‘ri tahlil 
qilinganligidan dalolatdir.  U jamiyatdagi yaxshilik va go‘zallikni targ‘ib 
qilish  u c h u n   estetik a  to ‘g ‘risida  fikr  yuritadi.  Bu  so h alar  uning 
«E nsiklop ed iya» dag i  « G o ‘zallik»  (1751),  «Tasviriy  o y n a  s a n ’at 
tajribalari»  (1765),  «Aktor  to ‘g‘risida  paradoks»  (1773)  va  boshqa 
asarlarida o ‘z aksini topgan.  Boshqa fransuz materialistlari singari  Didro 
ham   shaxs  ijtim oiy  sh art-sh areitn ing   m ahsulidir,  deydi.  U ningcha, 
shu  ijtim oiy  hayot  qanday  b o is a ,  insonlar  ham   shunday  b o ia d ilar. 
U  o ‘z  m am lakatidagi  tartibsizliklam i  o'sh a  paytdagi  din  ta ’siridan, 
deb bildi.  D in  faoliyatini  ayovsiz tanqid qilib,  cherkovni  hukum atdan 
a jra tis h n i  ta la b   q ila d i.  M a o rif  tiz im id a n   ru h o n iy   n a z o r a tin i 
uzoqlashtirish  tarafdori  b o iib   chiqdi.  Jam iyatni  olg‘a  qarab  borishi 
diniy  e ’tiq o d larn i  uzoqlashtirishga  b o g iiq .  Jam iy atn i  boshqarish 
ma'rifatli hukum atga bogliqdir.  U shu davrdagi sharoitdan kelib chiqib, 
ikki-uch  asrdan  so 'n g  dinga  b o ig a n   m unosabat,  qiziqish  yo‘qoladi 
va  natijada din  ham   inqirozga  yuz tutadi,  deydi.  Jam iyat  esa dahriylar 
jam iyatiga aylanadi.  Jam iyat  taraqqiyotida axloq  m uhim   rol  o ‘ynaydi. 
Feodalizm   esa  axloqsizlikni  keltirib  chiqaradi,  shu  sababli  feodalizm  
insonlar talabini qondirmaydi.  Feodalizmda tarbiyalangan kishilar tabiat 
talabiga javob bermaydi.  Buning  m uhim  sababi om m aning savodsizligi, 
boylar va din  peshvolarining xiyonatkorligi, aldamchiligidir.  Feodalizm 
jam iyati  tasodifiy  jam iy atd ir,  o im is h n in g   xatosidir.  Shu  sababli 
feodalizm ni  yangi  jam iyat  bilan  alm ashtirish  lozim .  Yangi  jam iyat 
feodalizm ga  nisbatan  takom illashgan  yuqori  axloqiy jam iyat  bo'lishi 
kerak.  Bunday  jam iyatga  insonlar  m a ’rifat  orqali  erishadi.  D idro
44

o ‘zining  b un day   qarashlari  bilan  F ransiyada  yetishib  kelayotgan 
inqilobiy harakatlarga o ‘z hissasini  qo'shayotgan edi.
D id ron ing   ijodi  XVIII  -  XIX  asrdagi  jam iyatshunoslar  fikrini 
y an ad a   m u k a m m alash tird i,  an iq lash tird i.  Jam iy at  tara q q iy o tin i 
tushunishda  uning  inson  haqidagi  qarashlari  m uhim dir.  Inson  aql- 
farosati,  shaxslaming fikri jam iyat tuzilishiga ta ’sir etadi.  Xalq va jamiyat 
axloqi  inson  axloqiga  b og‘liq.  Shu  sababli,  jam iyat  tarixi  xalq  tarixi 
em as, balki buyuk shaxslar tarixidir,  degan  fikrlarni o ‘rtaga tashladiki, 
bu  Fikrlar jam iyat taraqqiyotini  tushunishda  haqiqiy m anbadir.  D idro 
ta ’Iim otida,  m arksistlar  ta'kidlagan  m avhum   inson  yo‘q.  Balki  aniq 
inson  bor.  M arksizm   bu  sohada  ham   D idro  ta ’limotiga  bir  yoqlam a 
yondashadi.  T o ‘g ‘ri,  uning  ta ’Iim otida  jam iyat  tabiat  qonunlariga 
b o ‘ysunadi, degan  fikrlar mavjud.  Bu aslida xolisona tahlilda haqiqatdir. 
Ba’zi tabiat  qonunlari oldida insonlar kuchsizligi maxfiy emas. Albatta, 
bu bilan  u,  inson  im koniyatiga bepisand  bo‘lgan,  deyishdan yiroqmiz. 
M a ’rifatli  jam iyatning  boshqaruvchisi  insondir,  deb  targ‘ib  qilish 
insonlarga b o ig a n   hurm atning am aliy ifodasidir.
D idro  ijodida  ham   boshqa  fransuz  m aterialistlari  kabi  «ijtimoiy 
shartnom a nazariyasi» o ‘rtaga q o ‘yilgan desak,  xato b o im ay d i.  Ushbu 
nazariya  m onarxistik  boshqarishga  qarshi  ishlab  chiqilgan,  nisbatan 
yangi  progressiv nazariya edi.  Bu nazariyada ko‘rsatilishicha,  aw allari 
jam iyatda yashovchi kishilar o ‘zaro teng b o iib ,  o‘zlari  ham da boyliklari 
ham m a vaqt xavf-xatarda yashar edilar.  Keyinchalik,  o ‘zaro kelishgan 
holda  shartnom a  tuzib,  shu  asosda  o ‘z  m ol-m ulkini,  erkinliklarini 
q o ‘riqlovchi jamiyat,  davlat tashkil qiladilar.  Bunda barcha xalq manfaati 
uchun ana shu davlat xizmat qiladi.  «Ijtimoiy shartnom a nazariyasi»ning 
m ohiyati  davlat  va  kishilik jam iyatining  paydo  b o iish i  sababini xudo 
yoki  dindan  em as,  balki,  borliqdan,  tabiatdan,  deb  ko'rsatish  edi. 
T a ’k id lash   lo z im k i,  D id ro   o 'z in in g   b a rc h a   asa rla rid a   ja m iy a t 
m uam m osining turli tom onlarini  tahlil  qilib,  o ‘zining ilg'or fikrlarini 
o ‘rtaga tashladi.  Insonlami yaxshilikka chorladi.  Ularning aqliy qobiliyati 
erkinligi, tengligini,  tajribaga ega ekanligini, tarbiyadagi e ’tiborini yuqori 
baholadi.
Jam iyatning  iqtisodiy m anfaatlarini to ‘g ‘ri tushungan holda sanoat 
ishlab  chiqarish  rivojlantiriiishni  ta rg ib   qildi.  K ishilaming  m a’naviy 
erkinliklarini qoilab-quvvatladi.
45

X V III  asr  f ra n s u z   m a te ria lis tla rin in g   m a rk a z iy ,  en g   y irik  
m a'rifatparvari  sifatida  shakllangan  D idro  t a ’lim otining  ko'pg in a 
tom o n lari  ho zir  h am   eskirgan  emas.  U  o 'z   falsafiy  fikrlari  bilan 
insoniyatni  lol  qoldirgan  buyuk  allom a sifatida tarixda  qolgan.  U ning 
ijodi  va  m erosini  o'rganish  foydadan xoli emas.
Fransuz  m aterialistlarining  fikrlaridan  xulosa  qiladigan  bo'lsak, 
m ateriya cheksiz,  benihoya k o 'p   narsalar yig'indisidir,  m oddiy dunyo 
asosidir.  U lar o 'z  ta ’limotlarida harakat  materiyaning mavjudlik formasi 
ekanligini  yana bir b o r tasdiqladilar.  M ateriya harakati  fazo  va vaqtda 
m avjudligini  k o 'rsa td ila r.  Ilm iy  bilishga  asos  soldilar.  Lekin  bu 
m aterializm   m exanistik va metafizik qarashlardan  xoli emas.
U m um an,  xulosa  qilib  aytganda,  fransuz  falsafasi,  ijodi  m oddiy 
dunyoni  m aterialistik tushunishdagi  asosiy m anba  hisoblanadi.
M aterialistik  falsafaning  nam oyandalari  qatoriga  rus  olim laridan 

Download 40.61 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling