Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги жиззах политехника институти


Download 1.92 Mb.
bet47/68
Sana02.10.2020
Hajmi1.92 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   68
Текширишучунсаволлар


1. Кучвакучнингишигата`рифкелтиринг.

2. Қувватнима ва у қайси бирликларда о`лчанади?

3. Тенгта`сиретувчинигишинимага тенг?

4. Эластикликкучининг бажарганишинимага тенг?

5. Қаттиқ жисмга та`сиретувчикучлариингелементаришинимага тенг?

6. Айлантирувчи моментнинг иши нимага тенг?

7. Сирпанишдаги ишқаланиш кучининг бажарган иши

8. Ог`ирлик кучининг бажарган иши

9. Қачон ог`ирлик кучининг бажарган иши 0 тенг?

10. Қачон ог`ирлик кучининг бажарган иши мусбат бо`лади?
МА`РУЗА 17. МОДДИЙ НУҚТА ВА МЕХАНИК СИСТЕМАНИНГ КИНЕТИК эНЕРГИЯСИ

2 соат.

ТАЯНЧСО`ЗЛАРИВАИБОРАЛАРИ


Моддийнуқтанингкинетикенергияси, механиксистеманингкинетикенергияси, моддийнуқтакинетикенергиясининго`згаришиҳақидагитеорема, илгариланмаҳаракатдакинетикенергия, қо`зг`алмасо`қатрофидаайланмаҳаракатқилаётганжисмнингкинетикенергияси, механиксистемакинетикенергиясинио`згаришиҳақидагитеорема.

МА`РУЗА РЕЖАСИ


1. Моддий нуқта ва системанингкинетикенергияси

2. Каттиқжисмнингкинетикенергияси

3.Моддийнуқта кинетикенергиясининг о`згариши ҳақидагитеорема

4. Механиксистема кинетикенергиясининг о`згариши ҳақидагитеорема

Асосий адабиёт: /И / , п. 136-142, бет. 269-281

Қо`шимча адабиёт: /21, /З/Моддий нуқта ва системанингкинетикенергияси.

Механикада моддийнуқта ҳаракатинингдинамикхусусиятларидан бирисифатида унингкинетикенергияси олинади. Нуқта массасиниунингтезлигиквадратига ко`пайтмасинингярмига тенг бо`лган скаляркатталикнуқтанингкинетикенергиясидейилади.

Халкаро СИ бирликларсистемасида нуқтанингкинетикенергияси  ёкиН.мда о`лчанади.

Механиксистеманингкинетикенергиясиунинг барча нуқталарикинетикенергияларинингйиг`индисига тенг

Нуқта ёки системанинг кинетик энергияси нуқталар тезликларининг ё`налишига бог`лиқ бо`лмайди. Механик система барча нуқталари тинч ҳолатда бо`лгандагина системанинг кинетик энергияси нолга тенг бо`лади.

Кёнига теоремаси: Мураккаб ҳаракатдаги системанинг кинетик энергияси массаси система массасига тенг деб олинадиган массалар марказининг кинетик энергияси ҳамда массалар маркази билан биргаликда илгариланма ҳаракатла-нувчи координаталар системасига нисбатан системанинг нисбий ҳаракат кинетик энергияларининг йиг`индисига тенг.

Қаттиқ жисмнинг кинетик энергияси.


Қаттиқ жисмнинг қуйидаги ҳаракатларида унинг кинетик энергиясини ҳисоблашни ко`риб чиқамиз.

  1. Илгариланмаҳаракат.

Қаттиқжисмилгариланмаҳаракатдабо`лса, барчануқталаринингтезлигиҳар ондао`заро тенгбо`лади: В =Вс, бунда Вс —жисммассамарказинингтезлиги. ШусабаблиШундай қилиб, илгариланма ҳаракатдаги жисмнинг кинетик энергияси массаси бутун жисм массасига тенг бо`лган массалар марказининг, кинетик энергиясига тенг.2. Қо`зг`алмас о`қ атрофидаги айланма ҳаракат.

Қо`зг`алмасо`қатрофидаайланаётганжисмисталганМкнуқтаситезлигинингмодулиформуладананиқланади. Бунда; -жисмнингбурчактезлиги; — жисмнингМкнуқтасиданайланишо`қигачабо`лганмасофа.Демакмазкуржисмнингкинетикенергиясиёки 

бо`лади, бунда — жисмнинг айланиш о`қига нисбатан инертсия моменти.

Бинобарин, қо`зг`алмас о`қ атрофида айланаётган жисмнинг кинетик энергияси. жисмнинг айланиш о`қига нисбатан инертсия моменти билан унинг бурчак тезлиги квадрати ко`пайтмасининг ярмига тенг.

3Текиспараллелҳаракат.

Қаттиқжисмнингтекиспараллелҳаракатинимассалармарказибиланбиргаликдагиилгариланмаҳаракативаунингатрофидагиайланмаҳаракатданиборатдебқараймиз. Уҳолда (2) данисбийҳаракаткинетикенергиясиформуладананиқланади; бунда—жисмнингмассалармаркази орқалиҳаракаттекислигигаперпендикулярравишдао`тувчио`ққанисбатанинертсиямоменти. Шундайқилиб;

Я`ни, текиспараллелҳаракатдагижисмнингкинетикенергиясимассалармарказибиланбиргаликдагижисмнингилгариланмаҳаракатикинетикенергиясиважисмнингмассалармаркази орқали, ҳаракаттекислигигаперпендикулярравишдао`тувчио`қатрофидаайланмаҳаракаткинетикенергияларинингйиг`индисигатенг.
Download 1.92 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   68
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling