Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf просмотр
bet64/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   238

zehn,  fahm,  farosat,  idrok qilish;  bema’nilik, aqllilik, mulohazalilik,  o‘ylab ish 

qilish,  to‘g‘ri  mulohaza,  to‘g‘ri  o‘ylash,  to‘g‘ri  fikr,  o‘y,  fikr;  agir  avec 

discernement  ongli  ish  qilmoq;  agir  sans  discernement  o‘ylamasdan  ish 

qilmoq. 

discerner 

vt ajratmoq, ayrimoq,  farqiga bormoq,  farq  qilmoq,  bilib olmoq, 

topmoq (fikirlab, o‘ylab). 

disciple 

nm  shogird,  izdosh,  yo‘ ldosh,  ergashuvchi,  muxlis,  davomchi, 

davom ettiruvchi. 

disciplinaire 

I.  adj  intizom  bilan  bog‘langan,  intizom  o‘rnatish  va  uni 

mustahkamlashga  qaratilgan,  intizom,  intizomli,  axloq 

tuzatuvchi, 

tuzatadigan, axloq tuzatish uchun belgilangan; punition disciplinaire, peine 

disciplinaire  ma‘muriy  jazo;  bataillon  disciplinaire  jarima  bataloni;  II.  nm 

jarima rotasi askari, harbiy xizmatni buzib jazolangan askar. 

discipline 

nf  1.  intizom,  tartib,  tartib-intizom,  bo‘ysunish,  bo‘yin  egish, 

itoat  qilish;  discipline  de  travail  mehnat  intizomi;  discipline  volontaire 

o‘zini  tuta  bilish,  o‘zini  intizomga  bo‘ysundirish;  2.  qamchi,  darra,  o‘rma 

qamchi;  3.  qamchilash,  savalash,  darra  urish;  4.  mustaqil  fan  sohasi,  fan, 

soha, tarmoq (bi lim). 

discipliné, ée 

adj intizomli, tartib-intizomga bo‘ysungan. 

discobole 

nm disk irg‘ituvchi. 

discontinu,  ue 

adj  uzuk-uzuk,  uzilib-uzilib,  to‘xtab-to‘xtab  sodir 

bo‘ladigan; vaqtinchalik. 

discontinuer 

I. vt to‘xtatmoq, uzmoq,  to‘xtatib, kesib, uzib qo‘ymoq; II. vi 

to‘xtamoq, tugamoq, bitmoq, tinmoq (yomg‘ir haqida). 

discontinuité 

nf  1.  uzuk-yuluqlik,  bir  necha  joydan  bo‘linishlik;  2. 

tanaffus,  to‘xtash,  to‘xtab qolish; sans discontinuité  tanaffussiz,  to‘xtovsiz, 

uzluksiz. 

disconvenir 

vi  1.  norozi  bo‘lmoq,  rad  etmoq,  inkor  qilmoq,  yo‘q  demoq, 

tonmoq,  yo‘qqa  chiqarmoq;  je  ne  disconviens  pas  que  cela  soit  vrai  bu 


DISCOPHILE

 

DISPARU 

 

 164 

haqiqat emas deb inkor qilmayman; 2. (à qqch) nomuvofiq, nomunosib, loyiq 

kelmaslik, noto‘g‘ri kelmoq. 

discophile 

nf plastinka yig‘uvchi, havaskor, gramplastinka ishqibozi. 

discordance 

nf 1. zidlik, ziddiyat, ixtilof; rozi emaslik, rad qilish, o‘xshash, 

monand emaslik, har xillik, nomuvofiqlik, nomunosiblik, loyiq emaslik; 2. mus 

noto‘g‘ri  tizim  sozlash;  3.  géol  qazilma  boyliklar,  tog‘  jinslarining  noto‘g‘ri 

joylashishi, qatlamlashishi. 

discordant,  ante 

adj  1.  nosoz,  sozlanmagan,  kelishtirilmagan 

(tovushlar);  2.  zid,  norozi,  qarshi,  nomuvofiq,  qo‘shilishmagan;  3.  géol 

qazilma boylik, tog‘ jinslarining noto‘g‘ri joylashgani, noto‘g‘ri qatlamlashgan. 

discorde 

nf  janjal,  nizo,  nifoq,  g‘avg‘o,  adovat,  kelishmovchilik, 

noittifoqlik,  ixtilof,  ziddiyat;  semer  la  discorde  nizo  urug‘ini  sochmoq; 

brandon  de  discorde  adovat  sabablari;  pomme  de  discorde  janjal, 

adovatga sabab bo‘lgan narsa. 

discorder 

vi  1.  nosoz  bo‘lmoq,  ohangni,  tonini,  yo‘lini  buzmoq  (cholg‘u, 

ashulada); 2. nomuvofiq, noto‘g‘ri bo‘lmoq, mos, monand bo‘ lmaslik. 

discothèque 

nf diskoteka, gramplastinkalar shkafi. 

discoureur, euse 

n gapdon odam, mahmadona, bijildoq, qaqildoq. 

discourir 

vi  (de  qqch  sur  qqch)  so‘z  yuritmoq,  bahs  etmoq,  bayon 

qilmoq,  gapirmoq,  fikr  yurgizmoq,  o‘ylamoq,  mulohaza,  muhokama  qilmoq, 

valdiramoq, vaysamoq, bidirlamoq, gap sotmoq, safsatabozlik qilmoq. 

discours 

nm  so‘zlash,  gapirish  qobiliyati,  nutq,  til,  so‘zga  chiqish,  nutq 

so‘zlash,  bayon  qilish;  discours  d’ouverture,  discours  inaugural  kirish, 

ochish  so‘zi;  faire  un  discours  nutq  so‘zlamoq;  des  discours  en  l’air 

quruq,  behuda  gaplar;  gram  discours  direct  ko‘chirma  gap;  discours 

indirect o‘zlashtirma gap; parties du discours so‘z turkumlari. 

discourtois,  oise 

adj  izzat-hurmatini  bilmaydigan,  hurmat  qilmaydigan, 

behurmat, beandisha, beadab, qo‘pol, to‘ng, dag‘al, qo‘rs, nazokatsiz. 

discrédit 

nm  1.  obro‘sizlantirish,  obro‘sizlanish,  badnom  bo‘lish,  obro‘-

e’tiborini  to‘kish,  yo‘qotish,  ishonchga  putur  yetkazish,  ishonchini  yo‘qotish; 

3.  birovni  yoqtirmay  qolish,  xush  ko‘rmaslik,  g‘azabga  uchrash,  yomon 

ko‘rinish; tomber en discrédit g‘azabiga uchramoq, yomon ko‘rinib qolmoq. 

discréditer 

I.  vt  beobro‘  qilmoq,  obro‘sizlantirmoq,  badnom  qilmoq, 

ishonchini  yo‘qotmoq,  qoralamoq,  yomonlamoq,  isnod  keltirmoq;  II.  se 

discréditer vpr beobro‘ bo‘lmoq, obro‘sizlanmoq, badnom bo‘lmoq. 

discret,  ète 

adj  o‘zini  tuta  biladigan,  vazmin,  bosiq,  og‘ir,  sipo,  kam tar, 

kamsuqum,  oddiy,  kamgap;  allusion  discretète  nozik  shama;  endroit 

discret xilvat joy; 2. sir saqlay oladigan, og‘zi bo‘sh emas. 

discrètement 

adv o‘zini tutib, oddiygina, kam tarona, bosiqlik bilan, sipolik 

bilan, vazmin, bildirmay, yashirincha. 

discrétion 

nf  1.  o‘zini  tuta  bilish,  vazminlik,  sipolik,  og‘irlik,  bosiqlik, 

kamtarlik,  oddiylik,  boadablik,  xushmuomalalik,  xus hfe’llik,  jim  turish,  sukut 

saqlash, sukunat,  jimjitlik, sir saqlash; je  compte  sur votre discrétion men 

kamtarligingizga  umid qilaman; personnes de discrétion  ishonish mumkin 

bo‘lgan shaxs, odam; être à la discrétion de qqn birovga to‘liq bo‘ysunmoq; 

se  mettre  (s’en  remettre)  à  la  discrétion  de  qqn  um id  bog‘lamoq, 

ishonmoq,  suyanmoq,  orqa  qilmoq;  à  discrétion  m iriqib,  to‘yib,  obdon, 

xohlagancha,  keragicha;  manger  à  discrétion  xohlagancha  yemoq;  se 

rendre  à  discrétion  g‘olib  marhamatiga  o‘zini  topshirmoq;  2.  garov,  bahs, 

garov o‘ynash, bog‘lash. 

discrétionnaire 

adj  qaram  bo‘lgan,  ixtiyoriy,  erkin;  pouvoir 

discrétionnaire dr cheklanmagan hokimiyat. 

discriminant,  ante 

I.  adj  farq  qiladigan,  ajratuvchi;  II.  nm  math 

diskriminant. 

discrimination 

nf  1.  farq  qilish,  ajratish  qobiliyati;  sans  discrimination 

farq  qilmasdan,  befarq;  2.  kamsitish,  tahqirlash,  haq-huquqini  cheklab 

qo‘yish,  huquqini  yerga  urish,  poymol  qilish;  discrimination  raciale  irqiy 

kamsitish. 

discriminatoire 

adj  kamsituvchi,  tahqirlovchi,  haq-huquqini  cheklashga 

qaratilgan. 

discriminer 

vt farq qilmoq,  ajratmoq,  farqiga bormoq,  tabaqalashtirmoq, 

aniqlamoq, tanib olmoq. 

disculpation 

nf ayblovni, qoralashni olib tashlash, oqlash, oqlash hukmi. 

discursif, ive 

adj philos mantiqiy  fikrlashga asoslangan, aql-idrokka  oid, 

es-hush  bilan  bog‘liq  bo‘ lgan;  méthode  discursive,  procédé  discursif 

mantiqiy, oqilona fikr yurgizish. 

discussion 

nf  muhokama  qilish,  o‘ylashib  ko‘rish,  maslahatlashish, 

mubohasa,  bahs,  tortishuv,  munozara;  entrer  en  discussion  avec 

bahslashmoq,  tortishmoq;  entamer  la  discussion  munozara  boshlamoq; 

être  en  discussion  muhokama  qilmoq;  cela  est  sujet  à  discussion  buni 

muhokama  qilish  zarur,  bu  munozarali  masala;  de  la  discussion  jaillit  la 

lumière loc prov bahslarda haqiqat yuzaga keladi. 

discutable 

adj janjalli, munozarali, talash, shubhali. 

discuter 

I. vt 1. muhokama, munozara  qilmoq,  fikrlashib, maslahatlashib 

olmoq,  o‘ tlashib  ko‘rmoq,  bahslashmoq,  tortishmoq;  2.  kurashmoq,  e’ tiroz 

bildirmoq,  talashmoq, qarshi chiqmoq, shubha  ostiga olmoq, shubhalanmoq; 

II.  vi  (de)  bahsda,  tortishuvda  noto‘g‘riligini  isbotlamoq,  ko‘rsatmoq, 

bahslashib, tortishib ko‘rmoq. 

disert, erte 

adj gapdon, notiq, gapga chechan, usta, so‘zamol. 

disette 

nf  1.  vx  yetishmovchilik,  kamchilik,  kamlik,  tanqislik,  taqchillik, 

yo‘qchillik,  yetmaslik;  2.  ochlik,  ocharchilik,  qahatchilik  (hosil  bo‘lmaganda, 

qurg‘oqchi likda). 

diseur,  euse 

n  hikoyachi,  hikoya  qiluvchi,  ertak,  cho‘pchak  aytib 

beruvchi, baxshi, oqin; diseuse de bonne aventure folchi, folbin xotin. 

disgrâce 

nf  1.  birovni  yoqtirmay  qolish,  xush  ko‘rmaslik,  g‘azabga 

uchrash, yomon ko‘rinish; tomber en disgrâce g‘azabga  uchramoq, yomon 

ko‘rinib  qolmoq;  2.  sho‘rlik,  baxtsizlik,  balo,  ofat,  falokat,  ko‘ngilsiz  hodisa, 

qiyinchilik, musibat, qora, og‘ir kun, azob-uqubat. 

disgracié,  ée 

adj,  n  g‘azabga  uchragan,  yomon  ko‘rinib  qolgan;  xunuk, 

sho‘rpeshona,  nogiron;  être  disgracié  de  (par)  la  nature  tabiiy,  tug‘ma 

nogiron. 

disgracier 

vt  ixlosini  qaytarmoq,  g‘azabga  uchramoq,  yomon  qilib 

ko‘rsatmoq, qoralamoq, yomonlamoq. 

disgracieux, euse 

adj yoqimsiz, xunuk, qo‘pol, beso‘naqay, xudo urgan. 

disjoindre 

I.  vt  ayirmoq,  ajratmoq,  uzmoq,  aytib,  ajratib,  uzib  qo‘ymoq, 

bir-biridan  ajratmoq, aloqasini  uzmoq,  orasini ochmoq, bo‘lak-bo‘lak  qilmoq; 

II.  se  disjoindre  vpr  ayrilmoq,  ajralmoq,  uzilmoq,  ajralishmoq,  bir-biridan 

uzilmoq, ajralib, tarqalib ketmoq, uzoqlashmoq, yakkalanib qolmoq. 

disjoint,  ointe 

adj  bir-biri  bilan  bog‘lanmagan,  bir-biridan  ajralib,  uzilib 

qolgan, aloqasi yo‘q, tarqoq. 

disjoncteur 

nm vikluchatel, uzgich, ajratgich, o‘chirgich, to‘xtatgich (elektr 

quvvatini). 

disjonction 

nf ayirish, ajratish, uzish, uzib, ajratib, ayirib qo‘yish, ajralish, 

ayrilib ketish, uzilish, uzilib qolish. 

dislocation 

nf 1. maydalash, parchalash, bo‘lish, parchalash, bo‘lib-bo‘lib 

yuborish; 2. méd chiqiq, chiqish, suyak chiqishi; 3. mil yoyib yuborish, bo‘lib-

bo‘lib yuborish, joylashtirish, joylashish, joylashuv. 

disloquer 

I. vt 1. maydalamoq, parchalamoq, bo‘ lmoq, sindirmoq, chil-chil 

qilmoq,  parchalab,  bo‘lib-bo‘lib  tashlamoq,  joylashtirmoq;  2.  méd  suyak 

chiqmoq,  toymoq,  joyidan  siljimoq;  II.  se  disloquer  vpr  qimirlab,  liqillab 

qolmoq, bo‘shamoq, buzilmoq, nosoz bo‘lmoq, tarqalib ketmoq. 

disparaître 

vi  1.  yo‘qolmoq,  yo‘q  bo‘lmoq,  yo‘q  bo‘lib  ketmoq,  barham  

topmoq,  g‘oyib  bo‘ lmoq,  dom-daraksiz  ketmoq,  bekinmoq,  yashirinmoq, 

qochmoq,  o‘zini  panaga  olmoq;  2.  dom-daraksiz  ketmoq,  g‘oyib  bo‘lmoq, 

bedarak  yo‘qolmoq;  faire  disparaître  yo‘qotmoq;  être  porté  disparu 

bedarak  yo‘qolgan  hisoblanmoq;  3.  o‘lmoq,  dunyodan  o‘tmoq,  o‘lib  ketmoq, 

qolmoq. 

disparate 

I. adj 1. nomuvofiq, nomunosib, noloyiq;  2. poyma-poy, har xil, 

to‘la bo‘lmagan, kami bor, bog‘lanmagan, yopishmagan, bog‘ lanishsiz, xilma-

xil, turli-tuman, aralash; II. nf nomunosiblik, nomuvofiqlik, mos emaslik. 

disparité 

nf  o‘xshamaslik,  monand  emaslik,  bir  xil  emaslik,  xilma-xillik, 

birdek  emas,  teng  emas,  muvofiqlashtirmaganlik,  to‘g‘ri  kelmaslik, 

nomuvofiqlik, poyma-poylik. 

disparition 

nf  yo‘qolish,  yo‘q  bo‘lish,  yo‘qolib  ketish,  barham  topish, 

ko‘rinmaslik, o‘lish, o‘lim, o‘lib ketish. 

disparu, ue 

I. adj bedarak yo‘qolgan, barham  topgan, yo‘q bo‘lib ketgan; 

II. nm o‘lgan, marhum, rahmatli, vafot, qazo qilgan kishi. 


DISPENDIEUX

 

DISSIMILATION 

 

 165 

dispendieux,  euse 

adj  qimmat  turadigan,  baland  narxli,  qimmatbaho, 

serxarajat. 

dispensaire 

nm  sil  kasalliklari  shifoxonasi,  sil  kasalliklarini  hisobda 

saqlaydigan joy (tibbiyotda). 

dispense 

nf  ozod  qilish,  bo‘shatish,  yengillik,  im tiyoz;  obtenir  une 

dispense d’âge yoshiga qarab im tiyoz olmoq. 

dispenser 

I. vt 1. tarqatmoq, ulashmoq,  taqsimlamoq,  ulashib,  taqsimlab 

bermoq,  taqsim qilmoq, bo‘lmoq,  bo‘lib chiqmoq, bermoq; 2. (qqn de qqch) 

qutqarmoq,  xalos,  ozod  qilmoq,  saqlab  qolmoq,  mustaqillik  bermoq; 

dispenser d’un examen im tihondan  ozod  qilmoq; II.  se dispenser vpr (de 

qqch, de faire qqch) biron  narsa  qilishga urinmaslik, qilmaslik,  bajarmaslik 

mumkin deb hisoblamoq. 

disperser 

I.  vt  sochmoq,  yoymoq,  tarqatm oq,  sochib,  yoyib  yubormoq, 

taratmoq,  mayda  parchalarga  aylantirmoq,  kukunlamoq,  tarqatib,  haydab 

yubormoq,  tum taraqay  qilmoq;  disperser  une  manifestation  namoyishni 

tarqatib yubormoq; disperser  ses efforts kuchini sarflamoq, ketkazmoq; II. 

se  disperser  vpr  tarqalmoq,  tarqalib  ketmoq,  tarqab,  qochib  ketmoq;  se 

disperser en tirailleurs mil zanjir shaklida tizilmoq, saf tortmoq. 

dispersion 

nf  1.  sochish,  yoyish,  tarqatish,  sepish,  taratish;  dispersion 

des coups yoyib, sochib o‘q  otish, o‘qlarni yoyib otish;  2. oqib, siriqib chiqib 

ketish,  chiqib  yoyilish;  3.  phys  yoyilish,  ajralish,  mayda  zarralarga  bo‘lish, 

bo‘linish. 

disponibilité 

nf 1. band emaslik,  egasizlik,  bo‘shliq,  hech kimga qarashli 

emaslik,  egasi  yo‘qlik;  cet  appartement  est  en  disponibilité  bu  xonadon, 

uy bo‘sh; se trouver en disponibilité bo‘sh bo‘lmoq, ishsiz bo‘lmoq; être en 

disponibilité  g‘amlab  qo‘yilgan  bo‘lmoq,  hisobda  bo‘lmoq;  mettre  en 

disponibilité  vaqtincha  xizmatdan  bo‘shatmoq,  hisobda,  ko‘zda  tutmoq;  2. 

hisobda  bor  bo‘lish,  g‘amlab  qo‘yilish,  bor,  mavjud  bo‘lish,  mavjudlik,  joy-

joyidalik, hozirlik, naqdlik; pl borliq, mavjudlik, voqelik, erkin mablag‘, mavjud 

kuchlar; 3. mil maxsus hisob, mavjudlik. 

disponible 

adj  1.  qo‘l  ostida,  ixtiyorida  mavjud  bo‘lgan,  bor  bo‘ lgan, 

hisobda  bo‘lgan,  bor,  mavjud,  naqd  bo‘lgan,  bo‘sh,  ishlatilmagan,  egasiz, 

egallab  olinmagan;  capital  disponible  naqd,  bor  pul;  appartement 

disponible  bo‘sh,  egallanmagan  uy,  xonadon;  2.  mil  hisobda,  mavjudlikda 

bor bo‘lgan. 

dispos,  ose 

adj  tetik,  bardam,  bag‘ayrat,  dadil,  jo‘shqin,  mavj  urib, 

to‘lqinlanib turgan, jonli, serg‘ayrat. 

disposé, ée 

adj 1. joylashgan, joylangan, ixlosmand, yoqtiradigan, moyil, 

joylab, o‘rnashtirib qo‘yilgan; 2. tayyorlangan, tayyor qilingan, to‘g‘rilangan; 3. 

joylashtirilgan,  kayfiyati  soz,  chog‘ langan;  bien,  mal  disposé  à  faire  qqch 

biron  narsani  qilishga,  bajarishga  moyil,  tayyor  bo‘lmoq;  4.  biron  narsaga 

mayl  hosil  qilingan,  rag‘batlantirilgan,  moyil  qilingan;  être  disposé  à  qqch 

rag‘batlantirilgan bo‘lmoq. 

disposer 

I.  vt  1.  joylamoq,  joylashtirmoq,  joylab,  terib  qo‘ymoq, 

o‘rnashtirmoq, sig‘dirmoq;  2. (qqn à qqch)  tayyorlamoq,  tayyorlab qo‘ymoq, 

taxt, shay qilib qo‘ymoq; 3. moyol qilmoq, jalb etmoq, ixlosini oshirmoq, istak, 

xohish  tug‘dirmoq,  biror  kayfiyatga  solmoq,  hafsala  keltirmoq;  disposer 

favorablement yaxshilab hafsalasini keltirmoq; disposer en faveur de qqn 

birovga  moyil  qilmoq;  II.  vi  (de  qqch)  xo‘jayinlik  qilmoq,  ishlatmoq,  sarf 

qilmoq,  foydalanmoq,  ega  bo‘lmoq;  disposer  de  son  temps  o‘z  vaqtiga 

xo‘jayin, ega bo‘lmoq; disposer d’un bien mol-mulkini ishlatm oq, sarflamoq; 

vous  pouvez  disposer  siz  bo‘shsiz,  men  sizni  boshqa  ushlab  turmayman; 

III. se disposer vpr (à qqch, à+inf) tayyorlanmoq, harakat qilmoq, o‘ylamoq, 

maqsad qilmoq. 

dispositif 

nm  1.  moslashtirish,  moslash,  muvofiqlashtirish,  moslama, 

asbob;  qurilma,  mexanizm;  dispositif  automatique  avtomat-moslama; 

dispositif  de  sûreté  himoyalovchi,  saqlash  qurilmasi,  tizimi;  2.  jangovor 

yurish tartibi, guruhlash (armiyani). 

disposition 

nf  1.  joylash,  joylashish,  joylashtirish,  o‘rnatish,  sig‘dirish, 

o‘rin,  joy,  vaziyat,  holat;  mil  biron  yerga  joylashish;  disposition  des  lieux 

joylashish holati, joyi; 2. kayfiyat, ruhiy holat, dimog‘, avzo, joy, o‘rin, vaziyat; 

3. (à) mayl, moyillik, rag‘bat, intilish, qiziqish, qobiliyati borlik, havas, ishtiyoq, 

yaxshi  ko‘rish;  qobiliyat,  layoqat,  qobillik,  qodirlik,  iste’dod,  talant; 

disposition  à  contracter  une  maladie  kasallikka  moyillik;  4.  boshqarish, 

idora  qilish,  o‘z  qo‘lida  tutish;  libre  disposition  de  son  bien  o‘z  boyligini 

erkin  idora  qilish,  boshqarish;  5.  buyruq,  farmoyish  berish,  buyurish,  amr 

qilish,  amr,  buyruq,  farmoyish,  qaror,  nizom,  qoida,  qonun;  dispositions 

générales  umumiy  qonun-qoida;  dispositions  testamentaires  vasiyat 

qilish,  vasiyatnoma;  6.  tadbir,  chora,  ish;  prendre  ses  dispositions  chora 

ko‘rmoq;  7.  pl  tayyorlanish,  hozirlik  ko‘rish,  tayyorgarlik,  jo‘nab  ketishga 

hozirlik, yig‘ilish, to‘planish. 

disproportion 

nf  nomutanosiblik,  kelishmaganlik,  tengsizlik,  taqqoslab, 

tenglashtirib  bo‘lmaslik, mislsizlik, mos,  to‘g‘ri kelmaslik, muvofiq bo‘lmaslik, 

nomuvofiqlik, nomunosiblik. 

disproportionné,  ée 

adj  mutanasib  emas,  kelishmagan,  nisbatsiz, 

nomutanosib,  o‘lchovi-o‘lchoviga  to‘g‘ri  kelmaydigan,  notekis,  bir  tekis 

bo‘lmagan, mos, to‘g‘ri kelmaydigan, nomuvofiq, nomunosib. 

dispute 


nf 1.  behuda  tortishuv, arzimaydigan munozara, bahs,  tortishuv, 

mubohasa, munozara,  tortishish, aytishish, gap  talashish, urish, janjal, nizo, 

arz; 2. ochiq munozara, umumxalq muzokarasi. 

disputer 

I.  vi  1.  bahslashmoq,  mulohaza,  munozara  qilmoq,  tortishmoq, 

janjallashmoq,  olishmoq,  gap  talashmoq;  2.  (de  qqch)  raqobat  qilmoq, 

kimo‘zar o‘ynamoq, bahslashmoq; II. vt 1.  e’ tiroz  bildirmoq,  qarshi chiqmoq, 

musobaqa  qilmoq,  kurashmoq,  talashmoq,  harakat  qilmoq,  tirishmoq; 

disputer  le  terrain  har  bir  qarich  yer  uchun  kurashmoq,  o‘z  fikrini  himoya 

qilmoq; disputer la première place birinchi o‘rin uchun talashmoq; disputer 

un  match  bir  match  o‘ynamoq;  2.  (qqn)  fam  harakat  qilmoq,  qarg‘amoq, 

koyimoq,  o‘sal  qilmoq; III. se disputer vpr fam urishib,  janjallashib  qolmoq, 

arazlashib, sanu-manga borib qolmoq. 

disquaire 

n disk sotuvchisi. 

disqualification 

nf  ixtisosini  yo‘qotish,  biror  ish,  kasb  bilan 

shug‘ullanishga noloyiq deb topish, mahrum qilish. 

disqualifier 

I. vt mahrum etmoq,  taqiqlamoq; II. se disqualifier vpr o‘zini 

yerga  urmoq,  o‘z  obro‘sini  to‘kmoq,  pastga  urmoq,  sharmanda  bo‘lmoq, 

uyatga, isnodga qolmoq. 

disque 

nm  1.  sport  diska,  lappak,  to‘garak;  2.  gramplastinka;  disque compact  (C.D.)  kompakt  disk;  loc  fam  change  ton  disque  plastinkani 

almashtir,  gap  mavzuini  o‘zgartir;  3.  doira,  aylana,  chambarak,  shayba; 

disque  de  l’automate  telefon  chambaragi;  disque  de  chemin  de  fer 

semafor; disque de la lune oy gardishi (aylanasi). 

disquette 

nf kompyuter disketi. 

dissemblable 

adj  beo‘xshov,  o‘xshamas,  monand  emas,  o‘xshamagan, 

boshqacha. 

dissemblance 

nf  o‘xshamaslik,  monand  emaslik,  farq,  tafovut,  o‘zgalik, 

har xillik. 

dissémination 

nf  1.  chochilish,  sochilish,  tarqalish,  yoyilish,  sepish, 

bo‘lib-bo‘lib yuborish, uzoq-uzoq  joylashtirish,  tarqatish, yoyish, kengaytirish, 

tarqalganlik; 2. agr urug‘ sochish. 

disséminer 

vt  chochmoq,  sochmoq,  tarqatmoq,  tarqalmoq,  yoymoq, 

yoyilmoq,  sepmoq,  bo‘lib-bo‘lib  yubormoq,  uzoq-uzoq  joylashtirmoq, 

kengaytirmoq. 

dissension 

nf  janjal,  nizo,  nifoq,  g‘avg‘o,  adovat,  tortishuv,  o‘zaro,  ichki 

urush, o‘zaro kelishmay ajralish, kelishmovchilik, ixtilof. 

dissentiment 

nm  dunyoqarashda  farqlanish,  farq  qilish,  boshqacha 

qarash, qarama-qarshilik, zidiyat, zidlik. 

disséquer 

vt 1. kesib yormoq, yorib ochmoq (murdani); kesmoq, ochmoq, 

yormoq;  anat  preparat  qilmoq;  2.  fig  sinchiklab  o‘rganmoq,  puxta  tahlil 

qilmoq, astoydil o‘rganib chiqmoq. 

dissertation 

nf insho, yozma ish, ilmiy ish. 

disserter 

vi (sur qqch) o‘z fikrini bayon qilmoq, fikr yurgizmoq, mulohaza, 

muhokama qilmoq; il aime à disserter u fikr yurgizishni yaxshi ko‘radi. 

dissidence 

nf bo‘linish, ajralish, orani buzish, ixtilof, muxolifatchilik, nifoq, 

kelishmovchilik, har xil dunyoqarash. 

dissident,  ente 

I. adj ora buzilgan, nifoqli, ixtilofli,  har xil  dunyoqarashli, 

boshqacha  fikrlaydigan,  bo‘lingan,  ajralgan;  II.  n  dindan  qaytgan,  murtad, 

orani  buzuvchi,  ixtilof,  nifoq,  nizo  soluvchi,  muxolifatchi,  buzg‘unchi,  bo‘lib, 

ajratib yuboruvchi. 

dissimilation 

nf ling o‘zga tus, ko‘rinish olish, tovush o‘zgarishi. 


DISSIMULATEUR

 

DISTRAIRE 

 

 166 

dissimulateur,  trice 

n  o‘z  his-tuyg‘usi,  fikrini  yashiruvchi,  mug‘ombir, 

ayyor,  munofiq,  firibgar,  riyokor,  ikkiyuzlamachi;  adj  birovdan  sirini 

yashiradigan,  hech  kimga  sirini,  ichidagini  aytmaydigan,  yorilmaydigan, 

pinhoniy, yashirin, maxfiy. 

dissimulation 

nf  sirini,  ichidagini  hech  kimga  aytmaslik,  yorilmaslik, 

damduzlik, yashirin, maxfiylik, yashirin,  bekitish, sir  tutish, his-tuyg‘usi,  fikrini 

yashirmoq; dissimulation de bénéfices foydani yashirish. 

dissimulé,  ée 

adj  birovdan  sirini  yashiradigan,  hech  kimga  sirini 

aytmaydigan, yorilmaydigan damduz, yashirin, maxfiy, pinhonoy. 

dissimuler 

I.  vt  1.  sirini  yashirmoq,  bekitmoq,  saqlamoq,  sir  tutmoq, 

bildirmaslikka  urinmoq,  niqoblamoq,  pana  qilmoq;  II.  se  dissimuler  vpr  1. 

yashirinmoq,  bekinmoq,  yashirinib,  ko‘zga  ko‘rinmay,  qochib  yurmoq;  2. 

bo‘yniga olmaslik, tan olmaslik, rad etmoq, inkor qilmoq. 

dissipation 

nf  1.  sovurish,  isrof,  nes-nobud  qilish,  behuda,  bekorga 

sarflash, ketkizish, sarf qilish, isrofgarlik, nobudgarchilik, pulni sovurish, pulni 

aysh-ishratga,  bo‘lar-bo‘lmasga  sarflash;  2.  chochish,  tarqatish,  yo‘q  qilish, 

ko‘ngil  ochish,  vaqtixushlik  qilish,  bug‘lanib,  parlanib  ketish;  3.  xayol 

qochganlik,  esi  oqqanlik,  fikri  tarqoqlik,  chochilganlik,  parokandalik;  4. 

buzuqlik,  axloqsizlik,  sayoqlik,  suyuqoyoqlik,  axloqi  buzuqlik,  yomon  yo‘lga 

kirish. 


dissipé,  ée 

adj  1.  xayoli  qochgan,  fikri  tarqoq,  parokanda,  diqqat-
Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   238


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling