1 Rustamjon O‘rinov


Download 1.17 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/30
Sana19.06.2023
Hajmi1.17 Mb.
#1625281
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Bog'liq
DTM-2017 ona tili va adabiyot
Rustamjon O‘rinov 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONA TILI va ADABIYOT 
fanidan 2017-yilgi DTM testlari to‘plami 
DTM_2017 testlari 
 
 1-variant 
 
1. Quyida berilgan qaysi bog'lovchi vositalar 
yordamida bog‘langan uyushiq bo‘laklar orasiga 
vergul qo'yilmaydi? 
A) na, na
B) biroq 
C) -u (-yu)
D) balki
2. Hech kimdan kam emassan, kam bo‘lmagaysan,
Yerda qolsang, oftob bo‘lib kulmagaysan, 
Qachon belni mahkam tortib bog‘lagaysan?
Aytgil, do'stim. Nima qildik Vatan uchun?
Ushbu she’riy parchada gapning ifoda maqsadiga 
ko‘ra qaysi turlari ishtirok etgan? 
1) darak gap; 2) so'roq gap; 3) buyruq gap; 4) istak 
gap; 5) qo‘shma gap. 
A) 1, 2, 3
В) 1, 2, 5 С) 1, 2, 3, 5 D) 1, 2, 4, 5
3. O’quvchi tomonidan mavzu yetarlicha yoritilmagan, 
qo‘pol xatolarga yo‘l qo‘yilgan bo‘lsa, fikrlashda 
noaniqliklar sezilib tursa, jumlalar bir-biri bilan 
bog‘lanmasa, ijodkorlik sezilmasa, xatolarning soni 
yuqoridagi nisbatlardan ortiq bo‘lsa, upday ishlarga 
«qoniqarsiz» baho qo‘yiladi. Ushbu gapdagi 
fe’llarning qaysi nisbatdaligini aniqlang. 
A) majhul va birgalik nisbatda 
B) majhul va aniq nisbatda 
C) o‘zlik va aniq nisbatda 
D) aniq, o‘zlik va majhul nisbatda
4. Qaysi gapda ko‘makchi morfema sifatida qo'llanishi 
mumkin bo‘lgan jarangsiz undoshlar berilgan?
A) k, t, ch
B) b, sh, q
C) k, m, sh
D) ch, q, v
5. Quyida berilgan gapda tarkibida yopiq bo‘g‘ini 
mavjud fonetik yozuv asosida yozilgan nechta so‘z 
qatnashgan? Bolaning ko‘ngli o'ksimasin deb yumshoq 
o‘rindiqqa o‘tqazdi. 
A) 4 ta
B) 3 ta
C) 2 ta
D) 5 ta
6. Qaysi qatorda tarkibi faqat til undoshlaridan iborat 
qo'shma sifat sodda yasama otga bog‘lanib kelgan?
A) Naddoflar ko'chasining o‘ng tomonida kattakon 
karvonsaroy qad ko'targan. 
B) Bir necha diltortar bo'lmalarda yoshgina cho‘rilar, 
hurliqoday kanizaklar turardi. 
C) Barcha bilan xushmuomala, ko‘pchilik bilan 
dilkash va ayrimlar bilan apoq-chapoq bo 
D) Yaxshi kitob muallifning odamzod uchun atalgan 
tortig‘idir.
7. Tinish belgilarining ishlatilishi bilan bog‘liq 
quyidagi qaysi qoida noto‘g‘ri?
1) ot kesim sifat turkumiga oid so‘z bilan ifodalansa, 
ega va kesim o‘rtasida tire ishlatiladi; 2) ot kesim va 
ega o‘rtasida ham yordamchisi bo‘lsa, tire qo'yilmaydi; 
3) ega ko‘rsatish olmoshi bilan ifodalansa, tire 
qo'yiladi; 4) kesim tartib son bilan ifodalansa, tire 
qo‘yiladi. 
A) 2, 3, 4
В) 1, 4
С) 1, 2, 3
D) 2, 3 
8. Quyidagi birliklarning qaysi birini nutqda tayyor 
holda ishlatish mumkin? 
A) qo‘lbola
B) quldorlikning tugallanishi 
C) qonunga zid kelmoq 
D) aytib o‘tmoq
9. Davlat tili haqidagi qonunning qaysi moddasida 
davlat tili rasmiy amal qiladigan doiralarda o‘zbek 
adabiy tilining amaldagi ilmiy qoidasi va normalariga 
rioya etilishi qayd qilingan? 
A) 10-moddasida 
B) 16-moddasida 
C) 5-moddasida 
D) 7-moddasida 
10. Odam bolasi borki u shu ranglardan birini o‘ziniki 
qilib oladi butun taqdirini tarjimayi holini orzu-
umidlarini va nihoyat olamni shu rang orqali ko'radi. 
Ushbu gapda nechta vergul ishlatilishi lozim? 
A) 4
B) 5 
C) 6
D) 7 
11. Quyidagi qaysi so‘z imlosi kabi talaffuz 
qilinmaydi?
A) bo'ynim
B) qo‘mondon 
C) yozyapti
D) kelgan 
12. 1) ko'chmoq; 2) tikmoq; 3) sog‘moq; 4) chiqmoq; 
5) egmoq.
Ushbu fe’llardan o‘tgan zamon sifatdoshi yasalganda 
ularning qaysi biriga jarangsiz undosh bilan 
boshlanuvchi qo'shimcha qo‘shiladi? 
A) 2, 4
B) 3, 5 С) 1, 2, 3, 4 D) 2, 3, 4, 5
13. Quyida berilgan so'zlarning qaysilarida -li, -kor 
qo‘shimchalarini sinonim sifatida qo'llash mumkin? 
1) go'sht; 2) gunoh; 3) yurak; 4) kuch; 5) jafo. 
A) 3, 5
В) 1, 3
C) 2, 5
D) 2, 4
14. Sintaksisga tegishli atamani toping. 
A) ko‘makchi
B) havola bo‘lak 
C) asliy sifat
D) metateza 
15. Insoniyat tarixi hammamizga bog‘liq bo'lgan, 
o‘zligimizni ko‘rsatadigan, bizning olis shajaramizni, 
nasl-u nasabimizni, insoniy qadr-u qimmatimizni 
belgilaydigan muqaddas va mo‘tabar voqelikdir. 
Ushbu gapda ishtirok etgan yasama so'zlar haqidagi 
qaysi hukm noto‘g‘ri? 
A) yasama so'zlar sifat, ot va fe’l turkumiga mansub 
B) 1-o‘rinda tarkibida tovush o‘zgarishi yuz bergan 
yasama so‘z ishtirok etgan 
C) barcha yasama so‘zlarning yasalish asosi ot 
turkumiga mansub 
D) yasama so‘zning yasama so‘zga tobelanishi 
kuzatiladi
16. «Qudrat o‘rnidan turib, egnini qoqdi, xursandligini 
yashirolmay tevaragiga to‘yib- to‘yib qaradi». Ushbu 
gapda necha o'rinda tovush o‘zgarishi kuzatiladi?
A) 2 ta
B) 3ta
C) 4ta
D) 5ta 
17. To'liqsiz gap berilgan qatorni toping.
A) Bugun biz bilan qolasiz-a? – Ha. 
B) Novvoyga non aziz, tegirmonchiga – un. 
C) Marhamat, kiring.
D) Go'zallik ilm-u ma’rifatda. 
18. Daraja ko‘rsatkichini olmagan sifat qaysi gapda berilgan? 
A) Chakalakzor qorong‘ulikda vahimali va sirli 
ko‘rinadi. 
B) Hammayoq top-toza. 
C) Dunyoda eng orzumand xalq o‘zbek bo‘lsa 
ajabmas. 
D) Onamning ismi Enaxon, nihoyatda ko'ngilchan, 
zahmatkash ayol.
19. Fe’lning -siz va -san qo'shimchalariga qachonlar 
ko‘plik qo'shimchasi qo‘shilishi mumkin? 
A) hurmatni yanada kuchliroq ifodalash zaruriyati 
tug‘ilganda 
B) hurmatsizlikni yanada kuchliroq ifodalash 
zaruriyati tug'ilganda 
C) tasdiqning kuchli ta’kidini ifodalash zaruriyati 
tug‘ilganda 
D) hurmat va hurmatsizlikni yanada kuchliroq 
ifodalash zaruriyati tug‘ilganda
20. Istamoq, axtarmoq, izlamoq, qidirmoq – ushbu 
ma’nodosh so‘zlardan qaysi biri Farg'ona shevasiga 
xos?
A) izlamoq
B) istamoq 
C) qidirmoq
D) axtarmoq 
21. Har qanday til o‘zining nutq tovushlari, so'zlari 
(iboralari) va qo‘shimchalaridagi imkoniyatlarni qaysi 
bo'limda namoyon qiladi? 
A) sintaksis 
B) frazeologiya 
C) morfologiya 
D) uslubshunoslik 
22. Boshlab keldi bu yoqlarga oyoqlarim, 
Qaytib ona tuprog‘imga ketolmadim. 
Farg'onada qolmish do‘st-u o'rtoqlarim, 
Qaytib ular visoliga yetolmadim,
Amudaryo, suvlaringdan o'tolmadim. 
She’riy parchada necha o'rinda qarashlilik ma’nosini 
bildirgan egalik qo‘shimchalari qo‘llangan? 
A) 3
B) 4 
C) 5 
D) 6 
23. Kesimlarning asosi omonim xarakterga ega bo'lgan 
bog‘langan qo‘shma gapni toping. 
A) Po‘lat qoplangan zalvorli eshik g‘ichirlab ochildi-
yu, qorong'i bo'shliq ko‘rindi. 
B) Kimki tinch yashashni istasa, pastkash odam bilan 
hech qachon hamroh bo‘lmaydi. 
C) Yaxshilik yaxshi nom keltirar, saxovat esa kishini 
baxtiyor damlar sari undaydi. 
D) Suv sohilni yemirar, alam – dilni.
24. Qaysi javobda keltirilgan barcha so‘zlar to‘g‘ri 
yozilgan? 
A) xassos, xalqa, hijil
B) hassos, xalqa, xijil 
C) hassos, halqa, xijil
D) hassos, halqa, hijil
25.Qaysi adib, mutaxassislarning aytishlaricha, 
o‘zbeklar orasidan birinchi bo‘lib, 1908-yildayoq 
sahna asari yaratgan, shuningdek, uning bir qancha 
kuylarni notaga solgani, birinchilardan bo‘lib roman va 
opera yozgani ma’lumdif? 
A) Fitrat 
B) Behbudiy
C) Hamza 
D) Avloniy 
26. «Boburnoma» da keltirilgan «kushti», «kushtgir», 
«kishtibon» so‘zlarining ma’nosi to‘g‘ri ko‘rsatilgan 
javobni belgilang. 
A) qotil, qassob, posbon 
B) sayyoh, sayohatchi, kuzatuvchi 
C) kissa, kissavur, jallod 
D) kurash, kurashchi, kemachi 
27. Xayriddin Salohning «Yulduzlar afsonasi» 
she’ridagi Hulkarning suluv qiziga nima «ko'zgu 
bo’lsam» deydi? 
A) oy
B) soy
C) gul
D) quyosh 
28. Ozod Sharafiddinov ijodiga tegishli ma’lumotni 
toping.
A) «Zaharxanda qahqaha», «Bir tilda gaplashaylik», 
«She’r ko‘p, ammo shoir-chi?» maqolalari adabiy 
jamoatchilik orasida birdan og‘izga tushgan, munozara 
mavzusiga aylangan. 
B) o'zbek adabiyotshunosligida ko‘p tilga olinadigan 
«shafqatsiz realizm» ko‘rinishlarini o'tgan asrning 60-
yillarida o‘zbek romanchiligiga olib kirgan.
C) O’z she’rlaridan birida «Yoril, chaqmoqqa aylan 
sen, Yoril! Mayli, tamom o‘lsam!..» deya yurtga nafi 
tegmaydigan ijoddan o‘limni afzal bilgan. 
D) «Qizil imperiya»ning rang-barang nayranglari 
tufayli hayoti fojiali kechgan kishilar taqdiri haqqoniy 
ko'rsatilgan « Jimjitlik» romani muallifi. 
29. «Habba» so’zini tez-tez ishlatib turadigan 
qahramon kimning qaysi asarida uchraydi? 
A) Cho‘lpon, «Kecha va kunduz» romanida Akbarali 
B) A. Qodiriy, «O’tkan kunlar» romanida Yusufbek 
hoji
C) Asqad Muxtor, «Chinor» romanida Ochil buva 
D) A. Qodiriy, «Mehrobdan chayon» romanida Solih 
maxdum 
30. Ezgulikning dushmani sifatida bo‘y ko'rsatadigan 
Momogul maston obrazi qaysi asarda uchraydi?
A) «Kuntug‘mish» dostonida 
B) «Rustamxon» dostonida 
C) «Alpomish» dostonida 
D) «Malikayi ayyor» dostonida 
31. Bag'ir: forsiy – siyna, arabchada – adr ...
Ushbu parcha kimning qaysi she’ridan olingan? 
A) Yo‘ldosh Eshbek «Ona duosi» 
B) Halima Ahmedova «O’g’limga darsliklar» 
C) G'afur G‘ulom «Alisher» 
D) Zebo Mirzo «Vatan»
32. Lutfiyning Lutfiyga xos lutf bilan qog'ozga 
tushgan g'azali?
A) «Qilg‘il» B) «Bu ko‘nguldur, bu ko‘ngul» 
C) «Ne bo‘lursan» 
D) «Ayoqingg‘a tushar har lahza gisu...»
33. «Bobur bunyod etgan davlat garchi bobolariniki singari bepoyon mintaqalarga yoyilmagan bo‘lsa-da, u 
o‘z saltanatining sultoni, buyuk imperatori darajasiga 
ko'tarildi. O’z mulkida boshqaruv tizimini mahkam 
tutib, uni mohirlik bilan idora qildi. Bu o'lkani 332 yil 
davomida mahorat bilan boshqargan buyuk sulolaga 
asos soldi». Bobur haqidagi ushbu satrlar muallifi 
kim? 
A) Pirimqul Qodirov
B) Rumer Goden 
C) Monstyuart Elfinston 
D) Hasanxo'ja Nisoriy 
34. «Majlis kun bo‘lsa, to'rdan joy tegmay, piyoladan 
choy tegmay, bo‘sag‘aning oldida kovushga joy 
bermay, kovush bilan aralashib it yiqilish bo‘lib, 
paygabetda yotar edi». 
Dostonda qaysi obrazga shunday ta’rif berilgan? 
A) Qultoyga 
B) Chapanitob boybichcha 
C) Yortiboy 
D) Qosimbek 
35. She’r ilmiga bag'ishlangan turkiy tildagi ilk asar va 
uning muallifini belgilang. 
A) «Kanz ul g‘aroyib», Ahmad Mansur Samarqandiy
B) «Haqoyiq us-sehr fi daqoyiq ush-she’r», 
Rashididdin Vatvot
C) «Funun al-balog‘a», Ahmad Taroziy 
D)«Tarjimon ul-Balog‘a», Muhammad Roduyoniy 
36. Firdavsiy «Shohnomasi”ning xususiyatlaridan biri 
... 
A) unda forsiyzabon xalqning islomdan avvalgi davr 
hayotini qalamga olinganidadir. 
B) asarda kelajak bashoratlari berilganidadir. 
C) uning islomiy tushunchalarni o'zida aks etishidir. 
D) asarda yuzlab hukmdorlarning hayoti aks 
etganligidadir. 

Download 1.17 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling