O`zbekstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrligi A`jiniyaz atindag`i No`kis ma`mleketlik pedagogikaliq instituti


Download 1.05 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/16
Sana25.02.2017
Hajmi1.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

  O`zbekstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrligi 

 

A`jiniyaz atindag`i No`kis ma`mleketlik pedagogikaliq instituti 

 

 

 

Ta`biyattaniw fakul`teti 

 

 

Geografiya kafedrasi 

 

 

 

 

dotsent.  J.J.Jalg’asbaev 

 

  

 

«ULIUMA JER BILIMI »  

PA`NI BOYINSHA LEKSIYA TEKSLERI 

(bakalavriat basqishi talabalari ushin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO`KIS - 2013 

 

ULIWMA JER TANIWG`A KIRISIW  

Bul  ilimnin`  ati  jer  taniw,  biraq  a`yyemgi  zamanlardan  berli  ilim  geografiya  degen  ataq 

penen    ken`nen    belgili.    Geografiya  degen    so`z  grekshe  geo-jer,  grafo-jaziw,  ta`riyplew  degendi 

bildiredi. Xa`zirgi zaman  geografiya  ilimleri - jer betinin` ta`biyati, xalqi ha`m  xojalig`i  xaqqinda  

o`z-ara    tig`iz    baylanisqan  ilimler  sistemasi  bolip,  ol  fizikaliq  geografiya  ha`m  ekonomikaliq 

geografiya dep atalatug`in iri bilimlerden  quraladi. Geografiya  ilimlerinin`  bul  bo`liniwi  izertlew  

ob`ektlerinin` ayirmashiliqlarinan kelip shig`adi. Fizikaliq geografiya Jerdin` joqarg`i  qabatlarinin` 

ta`biyatin, ta`biyat ilimleri ashatug`in (geologiya, gidrologiya, klimotologiya ha`m t.b.) nizamliliqlar  

tiykarinda    izertlenedi.  Ekonomikaliq    geografiya    ja`miyetlik  o`ndiris  ha`m  olardin`  ha`r  qiyli 

ellerde ornalasiw o`zgesheliklerin  ja`miyetlik ilimlerdi  ashatug`in  nizamliqlar tiykarinda izertleydi. 

Fizikaliq ( grekshe  fizyus 

 ta`biyat ) geografiyanin` aniqlamasi esaplanadi.  Sebebi jerdin` u`stin`gi qabatinin ta`biyattin` ko`plegen  geofizika, geologiya, botanika, zoologiya ha`m t.b. ilimler 

izertleydi.    Jer  ta`biyati  og`ada  ha`r  qiyli.  Materiyanin`  bir  formalari  Jerdin`  ishki  qabatlari  ushin 

ta`n  bolsa,  al  ekinshi  formalari  onin`  sirtqi  formalari  ushin  ta`n  boladi.  Jer  sharinin`  betinde  -    jer  

qabig`i  (litosfera),suw  qatlami  (gidrosfera), hawa  qatlami (atmosfera) ha`m barlik organizmler - 

biosfera o`z-ara  ushirasip du`gisedi. 

Usi  aytilg`an    jer    qatlamlarinin`    o`z-ara    ta`siri,  o`z-ara  baylanisi,  olardin`  materiyanin` 

birinen  birine    o`tiwi    na`tiyjesinde  ayiriqsha  materialliq  sistema  kelip  shig`adi.  Usi  materialliq 

sistema  geografiyaliq  qatlam  dep  ataladi.    Bul  qatlamg`a  Jerdin`    ishki    bo`limlerinende  ha`m 

Kosmostanda materiya menen energiya kelip,  na`tiyjede ko`plegen protsessler  kelip  shig`adi ha`m 

ta`kirarlanip turadi. 

Jerdin`  ishki  zatlarinin`  gravitatsiyaliq,    differentsiyalaniuinin`  esabinan  litosfera  menen 

gidorosfera, al  Jer  menen  Kosmostin` o`z-ara xaraketinin` ta`sirinde atmosfera  payda   bolg`an. Jer  

beti  ta`biyatinin  rawajlaniwinin`  belgili  bir  stadiatsiyasinda  tirishilik  kelip  shig`adi.  Jer  betinde 

tirishiliktin`  payda  boliwi    joqarida  aytilg`an  u`sh  qatlamnin`  onnan  ari  rawajlaniw  protsessinde 

og`ada  aktiv  faktor    bolip    qatnasadi.    Tirishiliktin`  qatnasiwi  menen  listosfera,  gidrosfera  ha`m 

atmosferanin`  og`ada  uzaq  waqit  dawam  etken  rawajlaniw  protsessinde    joqarida    aytilg`an  

geografiyaliq qatlam kelip shig`adi.  Bul qatlamnin` rawajlaniwi xa`zirgi stadiatsiyasinin` xarakterli 

belgisi  onda  adamzattin`  jasap  turiwi  bolip  esaplanadi.    Sonin`  ushin  geografiyaliq  qatlam 

adamlardin` jasaytug`in ortasi bolip, oni geografiyaliq orta dep ataw qabil etilgen. 

Solay  etip,  fizikaliq  geografiya  geografiyaliq  qatlam  xaqqinda  ilim  bolip,  ol  qatlamnin` 

to`mengi  ha`m  joqarg`i  shegaralari  shama  menen  tirishiliktin`  tarqalg`an  shegine  tuwra  keledi.      

Tirishiliktin` okeannin`  en  teren` jeri bolg`an Marian shuqirlig`ina shekem (11022m), qurg`aqliqta 

ortasha    km    terenlikke  shekem,    al    atmosferada  azon  ekranina  shekem  (20-25  km  biyiklikke 

shekem) tarqaladi.   

Fizikaliq  geografiyanin`  birinshi  uaziypasi  gu`lla`n  Jer  betinin`  geografiyaliq  qatlaminin` 

nizamliliqlarin ha`m basli  kesiyetlerin  izertlewden ibarat.  Bul masele menen uliwma jer taniw yaki 

uliwma fizikaliq geografiya shugillanadi.  Fizikaliq geografiyanin`  ekinshi uaziypasi - geografiyaliq 

qatlamdi  jekke  rayonlar  (materikler,    mamleketler)  boyinsha  izertlew    bolip,  bul  mesele  menen 

regional` fizikaliq geografiya yaki fizikaliq el taniw shug`illanadi. 

     Ha`zirgi zaman  fizikaliq  geografiyasi geografiyaliq katlamnin` komponentlerin de o`z 

aldina 

izzertleydi. Bul 

geografiyaliq 

ilimlerge 

kiretug`in 

klimatologiya,gidrologiya,geomorfologiya  ha`m  t.b.  geografiyaliq  ilimlerdin`  uaziypasina  jatadi. Xa`zirgi  zaman  geografiyasi  kartani  qollaniwsiz  ha`m  jerdi  kartag`a  tu`siriwsiz  aqilg`a  siymaydi. 

Sonin`  ushin  karta,  oni  duziw    ha`m    onnan  paydalaniw  metodlari-kartografiya  dep  atalg`an  jekke 

geografiya  ilimnin`  izertlew    predmeti    bolip    tabiladi.  Bul  ilim  uliwma  geografiyaliq  ilimlerge 

jatadi.  Ha`r  kanday  ilim  adamzatqa  xizmet  etiui  kerek.  Ilim  adamlardin`  miynetin  jenillestiredi,  

olardin` abadanshiligin arttiuina  iykemlestiredi. Tabiyat bayliklarin effektiv paydalaniwga, ta`biyat  sha`rayatlarin  saklau  ha`m jaqsilaug`a jerdemlesedi. 

Usi aytilg`an uaziypalardi  emelge asiriuda  geografiyada  aytarliqtay rol`  atqaradi. Bolajaq 

geografiya    mug`allimleri    geografiya    ilimlerinin`  tiykarlarin  jaqsi  ozlestiriwi  za`rur.  Usinilip 

otirg`an  uliwma  jer  taniw    kursinin`    basli    waziypasi    barliq    komponentleri  o`z-ara    tig`iz  

baylanisli bolg`an Jerdin` geografiyaliq qatlami xaqqinda ilim menen qurallandiriwdan ibarat bolip 

tabiladi. 

     Uliwma  Jer    taniw    kursi,  geografiya  mug`allimin  tayarlawda  ehmiyetli  orin  tutadi.  Ol 

mug`allimge  o`z  jumisinda  praktikaliq  paydalaniw  ushin  bilim  beredi,    fizikaliq  el  taniw  ha`m 

ekonomikalik geografiyani uyreniw  ushin tiykar tayarlaydi. 

     Uliwma  jer  taniw  kursinin`  mazmuni  ta`biyattin`  materiallig`i  menen  birligin,onin` 

komponentlerinin`  o`z-ara  tig`iz    baylanisi  menen  o`z-ara  ha`reketin  ha`m  rawajlaniwinin` 

dialektikalik nizamliliqlarin ko`rsetiwge mumkinshilik beredi. 

 

 

 ASPAN DENELERININ` ARASINDA JERDIN` ORNI 

 

     Jer-  a`lemdegi  sansiz  ko`p  denelerdin`  biri.    A`lemdegi  deneler    tartiw  ku`shinin` ta`sirinde ha`r qiyli sistemalarg`a birigedi.  En` epiuayi sistema - bir joldasi bar  planeta  bolip onin` 

misali  Jer-Ay  sistemasi  bola  aladi.  A`piuayi  Jer-Ay  sistemasin  kuraydi.    Kuyash    sistemasi    o`z 

na`wbetinde  tag`i  da  quramaliraq juldizlar sistemasi bolg`an Galaktikanin` (grekshe - kus joli) bir 

bo`limi.  Galaktika  shegindegi juldizlar og`ada ha`r qiyli toplaniwlardi payda etedi.Onin` ko`plegen 

juldizlarinin` a`tirapinda planetalar aynaladi. 

     Kuyash  sistemasina    jaqin  jaylasqan  ha`r  bir  to`rtinshi  juldizdin`  a`tirapinda  o`lerinin` 

planetalari  aylaniwi  kerek.  Juldizlar  araliq  ken`isliklerdin`  og`ada  ken`  ko`lemli  gaz-shan` 

bultiliqlari  bolg`an  dumanliqlar  iyelep,  olardin`  tig`izlig`i  da    jartimsiz  boladi.  Dumanliliqlardin` 

aralig`i da siyrek juldiz  araliq  gazlar menen  tolg`an  bolip,  olardin`  tig`izligi dumanliklardikinen 

10-100 ese kemire boladi. Gu`lla`n juldiz araliq materiya  dubeley  tarizli  ha`reket  etip na`tiyjede 

gaz-shan`  bulitliliqlarinin` strukturasi evolyutsiyalanadi. Juldiz araliq materiya tiykarinan galaktika  

tegisligine jakin jerde jaylasip,galaktika tegisliginin` diametri ha`m min` jaqti jilina barabar. 

   Quyash  galaktika    tegisligine    jaqin    jerde  onin`  orayinan  shama  menen  g`o`  min  jakti 

jilinday  aralikta    jaylasadi.    Bizin`  galaktikamiz  en`  jaqin  jaylasqan  galaktika  Andromeda  shoq 

juldizinda bizden , jaqti jilinday kashiqliqta jaylasadi. 

     QUYaSh SISTEMASI  Quyash sistemasinda o`zlerinin` joldaslari menen birlikte  u`lken 

planeta,  onlag`an  min`    kishi    planetalar  (asteroidlar),kometalar    meteor  zatlari  ha`m  jalg`iz  g`ana 

juldiz-kuyash bolip,onin` a`tirapinda  sistemanin`  qalg`an  deneleri aylandi. 

    Quyash-u`lkenligi  ha`m  jaqti    beriwi    jag`inan    ortasha    Sari  juldiz  bolip,    juldiz 

waktinin` masshtabi jag`inan ol ele g`arri emes. Quyash diametri 1382000km ge barabar bolip, onin` 

massasinin`  705    vodorod,    285    geliy  ha`m  15    mendeleev  sistemasinin  basqa  elementlerinen 

quraladi.  Quyashtin`  bir    o`zinde    gu`lla`n    sistemanin`  88,465    massasi  ja`mlesedi.  Quyashti 

qurastiratug`in  jinislardin`  ortasha  tig`izlig`i  ,kub    sm\g,al  ishki  bo`limleri  de  100  kub  sm\g  ge 

shekem jetedi. 

     Quyashtin`  betinde    awirliq    ku`shi    jer  betindegiden  g`h  ese  artiq.  Usinday  u`lken 

awirliq  ku`shke  iye  bolg`anliktan  Quyash  betindegi    og`ada    ku`shli  qizg`an  zatlardi  uslap  turadi.  

Quyashtin`  betinin`  temperaturasi  6000  qa  jaqin,  al  onin`  ishki    bo`limlerinde  bolsa,  boljawlarg`a 

qarag`anda 2000000 oka jetedi. 

     Quyashtin`  00  mlrdtan  basim  artatug`in    ishki    bo`limleri    de  termoyadrolik    reaktsiya  

bolip,    onin`    na`tiyjesinde  vodorodtin`  atomlari  geliyge  aylanadi.  Bul  protsesstin`  na`tiyjesinde  

og`ada  ko`p  mug`darli  energiya  bolip  shig`adi.  Quyash  a`lem  ken`isligine  u`zliksiz  jaqti,  jilliliq ha`m basqa  nurlar  tu`rinde  og`ada  ko`p mug`darli energiya shig`aradi. Sol energiyanin` jerge tek 

eki milliardtan bir bo`limi jaqini g`ana jetip keledi. 

     Quyashtin` sirtqi qabatlari, quyash atmosferasi dep atalip, ol fotosfera, xromosfera ha`m 

quyash tajinan  ibarat.  Fotosfera  - quyashtin` nur shashatug`in qabati bolip, onin` qalin`lig`i 100-

300km  ge  jetedi.    Fotosferanin`  u`stinde  xromosfera  (grekshe  boyalg`an)  jaylasip,    ol    qizil    tu`sli 

ren`ge iye bolip,  onin` qalin`lig`i 1500 km ge jaqin.  Xromosferanin` u`stinde quyash taji jaylasip, 

ol  quyash  tutiliw  waqtinda jaqsi ko`rinedi.  Quyash taji og`ada siyrek gazlerden qurilip,ko`plegen 

million  km  lerge    tarqaladi  ha`m    kem-kemnen    planeta    araliq  ken`islikke  o`tip  ketedi.  Quyash 

tajinin` sekundina 300-400km  tezlik  penen  u`zliksiz  plazma ag`imi bolip oni kuyash shamali dep 

ataydi. 


     Quyashtin`  betinde  wakti-wakti  daqlar  payda  bolip    turadi.  Bular    fotosferanin` 

salistirg`anda  salqiniraq  uchastkalari  bolip,    olardin`  temperaturasi  qorshag`an    ken`isliklerden  

15000o  pes    bolip,sonin`  ushin  da  qaraltim  bolip  ko`rinedi.    Ol  daqlar  uzaqtan  kishi    bolip  

ko`ringeni    menen    de    olardin`    diametri  7000-150000  km  ge  jetedi.  A`dette  daqlar  fakeller  dep 

atalg`an 

 jarqirag`an uchastkalar menen qorshalg`an boladi.  Quyash diskasinin`  shetinde  fontanlardi esletetug`in ku`shli qizgan gazlardin` jarkirag`an 

bulitlari -  protuberanepler  ha`m xromosferaliq  jarqirawlardin` payda boliwlari quyash aktivligi dep 

ataladi. 

     PLANETALAR.    Ku`n  sistemasinda  tog`iz  u`lken  planeta  bolip,  olar    to`mendegi  

ta`rtipte    jaylasadi.      Merkuriy,  Venera  (Sholpan),  JER  (Ay  menen),  Mars,  Yupiter  Saturn,  Uran, 

Neptun, Pluton. Planetalar bir-birlerinen   ko`lemleri, ximiyalik   sostavi, massasi, tig`izlig`i  ha`m 

ku`n  a`tirapinda  aynaliw  da`wiri  jag`inan  ayriladi.    Sonin`  ushin  ku`n  sistemasinin`  planetalari  eki 

gruppag`a  bo`linedi.  Birinshi planetalardin` ishki gruppasi yaki planetalardin` Jer tipi  bolip, og`an  

Merkuriy,  Venera, Jer  ha`m Mars jatadi. 

     Planetalardin`  sirtqi  gruppasi,  yaki  yupiter  tipindegi  (Gigant      planetalar)    planetalar  

bolip,  olarg`a  Yupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluton jatadi.  Ku`nnen en` uzaqta  jaylasqan planeta 

Pluton  ele  jaqsi  belgili  emes  ha`m  ha`zirgi  bar  mag`iliwmatlar,  oni  planetalardin`  Yupiter 

gruppasina qosiwg`a  mu`mkinshilik bermeydi. 

     Jer  tipi  degen  planetalar  salistirg`anda  kishi  bolip    salistirma    salmag`i  u`lken 

elementlerden quraladi ha`m u`lken orbital` ha`reket tezligine iye. 

     MERKURIY  .  Bul    Ku`nge  en`  jakin  planeta  bolip,  ol  Ku`nnen  ortasha  58  mln.km 

aralikta jaylaskan.  Ol Jerden shama menen 3 esedey kishi. Merkuriydin` mudami bir jag`i Ku`nge 

qarap turadi. Sebebi onin` o`z ko`sheri a`tirapinda aynaliw ha`m ku`n  a`tirapinda aylaniw  da`wiri 

birdey derlik.  Sonin` ushin Merkuriydin` ku`nge qarag`an ta`repi 420 

S qa shekem qizadi, al saya ta`repi  240

0

  qa shekem suwinadi. Merkuriydin` jartimsiz atmosferasi bar.      VENERA.  Bul  ku`nnen  qashiqlig`i  jag`inan  ekinshi  planeta  bolip    onin`    Ku`n  menen 

ortasha  aralig`i  104  mln.km  ge  barabar.    Ol  wakti-wakti  Jerge  38  mln.km  ge  jaqin  jaqinlasadi.  

Veneranin` ko`lemleri  jerge  qarag`anda  jaqin  bolip,radiusi jerdikinin 0,85 massasi,jerdin` 0,82 ne 

ten.  Kritikaliq  tezligi  sekundina  10,73  km  bolip,    jerden  (11,2  sek-mk)  azlap  kemirek.  Sol  sebepli 

Venera  og`ada  tig`iz    atmosferani    uslap    turadi.    Sonin`  ushin  Veneranin`  betindegi  basim,jer 

betinin`  80  atmosferasina  jaqin.  Ku`nnin`  a`tirapinda  225  jer  sutkasinda  aynalip,  aynaliw  ko`sheri 

orbita tegisligine perpendikulyar derlik bolip, tek 2o ka g`ana,.tek sonin` ushin Venerada sezilerlik  

jil    ma`wsimleri  joq.  O`z  ko`sheri  a`tirapinda  og`ada  a`ste-aqirin  shig`istan  batisqa  qarap  243  jer 

sutkasinda aynalip shig`adi. Bul planetanin`  beti  qalin`  atmosfera  menen jabilg`an. Onin` ta`biyat 

xaqqindag`i mag`liumatlar planeta araliq  avtomatikaliq  stantsiyalarinin`  ja`rdemi  menen alinadi.  

Planetanin`  ku`nge  jakinlig`i  atmosferanin`  xarakteri,onin`  jilliliq  rejimin  belgileydi.  Ekinshi 

jag`inan  ku`shli  kiziw  atmosferanin`  ximiyaliq  sostavina  ta`sir  etip,  onin`  87  (uglekisliy  gazden  

ibarat azot g`)ten  artiq  emes, al  kislorod bolsa praktikaliq jaqtan joq dewge boladi.  Suw puwlari bulitlar qabatinin` qasinda  ushirasip,onin` mug`dari 0,15 ten artiq emes. 

   Veneranin`  uglekisliy  gazg`a  bay  atmosferasinda  orenjeriyaliq    effekt    payda    boladi, 

yag`niy  ku`n    nurlari  atmosferasinin`  to`mengi  qabatlarina  shekem    jetedi,  jilliliq    nurlarin    qaytar 

jolinda ulekisliy gazdin` molekularari jibermeydi. Na`tiyjede temperatura artip, Veneranin` beti 480 

ka shekem qizg`an. 

     MARS.  Jer  gruppasisin`  son`g`i  to`rtinshi  planetasi  bolip, geografiya ushin u`lken 

a`hmiyetke    iye.  Sebebi,  Ku`n    sistemasinda    Jerdin`  son`g`i,  a`piwayi  tu`rde  bolsa  da  tiri 

organizmlerdin` boliw mu`mkinshiligi bar  planeta  bolip  esaplanadi.  Bul planetadag`i  ko`plegen  

tabiyg`iy sha`rayatlar tirishiliktin` payda boliwina qarsi kelmeydi. Ku`n menen  Marsktin`  aralig`i 

200mln.km.den 250mln.km ge shekemgi araliqta o`zgerip turadi.  Orbita  tegisligine 65604 qiyaliq  

bolip,  o`z  ko`sheri  a`tirapinda 24 saat qwminutta bir mertebe aynalip shig`adi.      Mars kolemi  

jaginan  Jerden  eki  ese  kishi,al  massasi  jaginan  Jerden  8  ese  kishi.    Marstin  og`ada    siyrek  

atmosferasi  bar.  Onin`  betindegi  atmosferasinin`  basimi,  jer  atmosferasinin`  40  km  biyikliktegi 

basimina barabar. Onin` atmosferasinda uglekisliy gaz menen azot ko`birek bolip, kislorod 0,35ten 

artik  emes,    suw  puwi  0,05  ten  kemirek.    Atmosferanin`  siyrekligine  qaramastan    ol    ku`shli 

ha`rakette  bolip,  shamal  onin`  betinen  ko`p  mug`darli  qizg`ilit  tu`sli  shan`lardi  ko`terip,  usinday 

shan`li dawillar waktinda planetanin` diskasi hapte dawaminda ko`rinbeydi. Marsta jilliliq poyaslari 

baslanadi  ha`m    jil    ma`wsimleri  boladi.  Ku`ndi    Jer    menen  salistirg`anda  aytarliktay  uzaqta 

jaylasqanliqtan ha`m atmosferasi siyrek bolg`anliqtan, ol keskin kontinental` klimatka iye. 

   Onin` ekvatorina jaqin jerlerinde temperatura tuski  uakitlarda 22

C qa shekem qizadi. Al tunge karap -40

0

S ge shekem suwinadi.  Ortasha jil boyliq  temperatura  Jerge  qarag`anda 40-450

pa`s.  Planeta  araliq  avtomat  stantsiyalari  arqali    aling`an    fotografiyalarg`a    qarag`anda,  Marstin` beti Ayg`a uqsap, onda da ko`p sanli kraterler bar. Ugiliu qabig`inin` qizg`ish tu`si Jerden qarag`da 

qan-qizil ren`li etip ko`rsetedi. 

 YuPITER.  Sirtqi  gruppanin`    birinshi    planetasi    bolip,  bul  planetalardin    en`    u`lkeni.  

Onin`  diametri 142000 km, massasi 318,4 biraq onin` tig`izlig`i kem bolip,  jerden  4,2  ese  bolip, 

1,38ge  ten.    Yupiter  o`z  ko`sheri  a`tirapinda  tez  8s.56  min.  ta  toliq  bir  aynalip  shig`adi.    Al  ku`n 

a`tirapinda  14  jildan  azlap  kemirek  waqitta  aynalip  shig`adi.  Ku`nnen  ortasha  uzaqlig`i  778,3 

mln.km.   Ku`nnen uzaqta jaylasqanliqtan issiliqti   Jer  menen salistirg`anda 27 ese kem aladi. Bul 

planeta  qalin`  atmosfera  qabati  menen    qaplanip,    ol  jerden    baqlawg`a    mumkinshilik  bermeydi.  

Atmosferanin` sirtqi qabatlarinin` temperaturasi 140 qa shekem jetedi. Yupiterdin` 13 joldasi bolip, 

onin`  en`  u`lkeni  Ganimed  Merkuriy  u`lkeni.    Joldaslarinin`  to`rtewi    planetanin`    aynaliwina 

qarama-qarsi bag`itta aynaladi. 

 SATURN  Planeta  Ku`nnen  1,4  mlrd.km  den    uzg`iraqta    jaylasqan.  Onin`  diametr 

120000km,ortasha tig`izlig`i 0,7 bolip, yag`niy suwdin` tig`izlig`inan kem.  O`z ko`sheri a`tirapinda  

10sm    14  minutta  aynalip  shig`adi.  Bul  planetalardin`  o`zgesheligi,onin`  qalqasi  bar.  Yupiterge 

uqsap  Saturn da qalin` atmosfera menen qorshalip,onin` joqarg`i qabatlarinin` temperaturasi -150S 

ka  jakin.            Saturnnnin  10  joldasi  bolip,    en  ulkeni  -Titan.  Bul  eki  ku`n  sistemasindagi 

planetalardin`  joldaslarinin`  da  en`    u`lkeni  bolip  esaplanadi.    Titannin`  diametri  4758  km  bolip,  

onin` atmosferasi da bar. 

     URAN.  Planeta    ku`nnen    2,8  mlrd.km    uzaqliqta  jaylasadi.  Diametri  Jerdikinen  4  ese  massasi 

14,6  ese  ulken.  O`z  ko`sheri  a`tirapinda  da  10  saat  48  minutta  toliq  aynalip  shig`adi.  Betinin` 

temperaturasi -210

0  


C.  

     NEPTUN.  Ku`nnen  4,5  mlrd.km  uzaqlikta  jaylasadi.    Kunnin`  a`tirapinda  164,8  Jer  jilinda  bir 

aynalip shig`adi. Kunnin` jillilig`in  Jer menen salistirg`anda 1000 esedey kem aladi.  Onin` betinin` 

temperaturasi -200

C dan aytarliqtay pa`s boliwi  kerek.  Neptunnin`  eki  joldasi bar, onin` birewi - Triton,  ku`n sistemasinin` iri joldaslarinin` qatarina jatadi. 

 

     PLUTON. Ku`n  sistemasinin` en` uzaqta jaylasqan planetasi bolip, ol Ku`nnen 6 mlrd.qa jaqin km  uzaqliqta  jaylasadi.  Ku`n  a`tirapinda  248,7  Jer  jilinda  aylanip  shig`adi.  Ko`lemleri  jag`inan 

Plutlon  Jerden  kishi.  Plutonnin`  qasinda  joldaslari  tabilg`an  joq.  Onin`  o`zin  basqa  bir  planetanin` 

joldasi dep esaplaydi. 

     Astroidlar.  Mars  penen  Yupiterdin`  orbitalarinin`  arasinda  asteroidlardin`  -  kishi  planetalardin` 

poyasi jaylasadi.      Asteroidlardin` en`  irileri  Tserera bolip, onin` diametri 770km ge  ten`.  Onnan  

keyin    Pallada    (480km),u`shinshi    Vesta  (380km),to`rtinshi  Yunona  (8180km)  ha`m  t.b. 

Asteroidlardin`  ko`pshiligi  kishkene  bolip,olardin`  diametrleri  ju`zlegen,  onlag`an  xa`tte  metrler 

menen  o`lshenedi.    Asteroidlarda  iri  planetalarg`a  qusap  ku`n  a`tirapinda  ko`pnese    sozilg`an 

orbitalari boyinsha aynaladi. 

     KOMETALAR. Kometa  degen  so`zdi  greksheden  qaraqalpaq tiline awdarsaq  Quyriqli juldiz 

degendi bildiredi.  Ko`pshilik kometalar ku`n sistemasina jatadi.  Olar o`zlerinin`  og`ada sozilgan  

orbitalari  boyinsha  aynalip,    Plutonnin`  orbitasinan  da  sirtqa  shig`ip  ketedi.  Kometalardin`  qatti  

yadrosi    ha`m  gaz  benen  kometalardin`  quyriqlari  300mln  km  ge  shekem    jetedi.  Kometa`nin  basi 

menen kuyrigi kun jakti etetugin siyrek gazlerden quraladi.  Kometalardi kurastiratugin zatlar siyrek 

bolg`anlikta`n, olardin`  basi  menen kuyrigi al geyde yadrosi arkali da juldizlar korinip turadi. 

     METEORIT  ZATLARI  Meteor  degen  so`zdi  de  greksheden  qaraqalpaqshag`a  awdarsaq  aqqan  

juldiz    degendi    bildiredi,  a`lbette    bul  qubilistin`  juldizlar  menen  hesh  kanday  baylanisi  joq.  Olar 

ha`r  qiyli zatlardin` materialliq siniqlari bolip, kosmosliq ken`islikte og`ada u`lken tezlik penen (40-

70km)  hareket  etedi.    Ol  jer  atmosferasi  menen  ushirasip,  su`ykeliw  na`tiyjesinde  tez  joq  bolip 

ketetug`in iz qaldirip janip ketedi. 

     Bo`lekshelerdin`  irileri    otli  quyrig`i  bar  otli  shar  tu`rinde  atmosferani  kesip  o`tedi.  Bunday 

qubilis Bolid dep ataladi. Bazi bir  waqitlarda  bolidler janip u`lgere almay jerge tusedi. Jerge kelip 

tu`sken  meteor  denesi  meteorit  dep  ataladi.    Meteoritlerdin`  ximiyaliq  sostavi  ha`r  qiyli  boladi. 

Meteoritler temir, tas ha`m temir tas bolip bo`linedi. Jerde belgisiz ximiyaliq elementler meteoritler 

de  joq.    A`dette  meteoritlerdin`  awirlig`i  bir  neshshe  kg  nan  artpaydi.  Sonday  degen  menen 

aytarliqtay iri meteoritlerdin` tuskeni belgili. Tabilg`an meteoritlerdin` en` irisi 60 t g`a jaqin bolip 

(Tu`slik Afri- 

kadan tabilg`an) ol temir menen nikel`ge ayiriqsha bay. Anigito meteoriti 33 t. 

     KU`N SISTEMASININ` KELIP ShIG`IWI 

     Ku`n  sistemasinin`    planetalarinin`    ha`zirgi    qa`siyetleri    olardin`  payda  boliwi  ha`m 


Katalog: lektions -> geografiya
geografiya -> O`zbekistan Respublikasi Xalk Bilimlendiriu minstrligi Ajiniyaz atindag`i Nokis mamletlik pedagogikalik institut
geografiya -> Sizga tavsiya etilaёtgan ma`ruza matnlari Tuproqshunoslik faniga mansub bo`lib, undagi
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq talimi vazirligi Ajini1z nomidagi Nukus davlat pedagogik instituti
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`lim vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> Uzbekiston Respublikasi xalq ta`limi vazirligi Ajiniyaz nomidagi Nukus davlat pedagogika
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> MA’ruzalar matni mavzu: kirish. Topografiya va kartografiya fanlarining maqsadi va vazifalari Reja

Download 1.05 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling