«sharq» n a sh r iy o t -m a t baa a k s iy a d o r L ik k o m pa n iy a si bosh tahr ir


Download 124.23 Kb.
Pdf просмотр
bet22/29
Sana17.11.2017
Hajmi124.23 Kb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   29
a p o q -c h a p o q   b o ‘lib  yash ay m an .
—  Ay la n ay,  b o la m ,  eslik  b o la m ,  k en ja  bolam !  —  d eb 
erk alatd i  kam pir.
0 ‘sha  kuni  k ec h la tib ,  m in g b o sh in ik ig a j o ‘n adi.
H a k im jo n n in g   M iryoqubga  aytgan  quyidagi  s o ‘zlari 
to bg ‘ri  edi:
« E n d i,  b ird a n ig a   ju d a   b o s h q a c h a   boMib  k elib d i. 
D a rv o zad a n   kulib,  q u v n ab   kirib  kelgan  em ish .  H a m m a  
h ay ro n ,  deydi».
M iry o q u b   h a m   b e k o r  ay ta d i,  d e b   b o im a y d i:
«X otin  k ishining  k o ‘nglini  x u d o d a n   b o sh q a  h ec h   kim  
bilrnaydi.  Ishqilib,  m u n d a n   q o ‘rquvlik!»  degan  edi  u.
*  
*  
*
Ikki  k a tta   k u n d o sh   d u sh m a n la rin in g   bu  xilda  o ‘zga- 
rishi  sababini  b ilo lm ad ilar.  X adich ax o n :
—  Esini  to p sa -to p g a n d ir,  —  dedi.
P o shshaxon  bu  fikrga  q o ‘shilm adi:
—  «T ashi  y altiro q ,  ichi  qaltiro q »   d eg an   g ap 
b o r,  — 
d ed i  u.  —  M u n in g   bu  k u lish id a n   q o ‘rqam an!  Z eb ix o n   b i­
lan  m u n c h a   a p o q -c h a p o q   b o li s h i   b ek o r,  deysizm i?
X a d ich ax o n   o ‘z  s o ‘zid a  q a ttiq   turdi:
—  N im a   qilsin?  QoM idan  n im a   keladi?  K uy o v in - 
g izdan  c h iq ib ,  b o sh q a  erga  te g a m a n ,  d eb   e d i,  ku- 
yovingiz  k o ‘n m a d i.  O tasi  qizini  h a r  q a n c h a   yaxshi 
k o ‘rsa  h am ,  m ing b o sh i  b ilan   o ‘ch a k ish u v d a n   q o ‘rqadi. 
M ingboshi  b o ‘lsa,  qayrilib  h a m   q aram ay d i...  N im a
212

qilsin?  Q ayerga  b o rsin ?  N o c h o r-n o ilo j  o ‘zini  xursand 
q ilib  y u ra d i-d a.
—  Z eb ix o n   b ilan   a p o q -c h a p o q   b o ‘lganiga  n im a   d ey ­
siz?  0 ‘zin in g   ash a d d iy   d u sh m an i?
—  U   h a m   n o ilo jlik d an ,  aylanay.  B oshqa  iloji  y o ‘q. 
U n d a n   keyin  Z eb ix o n   y o m o n  q izm i?  K im   o ‘rto q   b o ‘lish- 
ni  x o h lam ay d i?  X u sh c h a q c h a q ,  b a z m b o b ,  o ch iq ...
—  Y o ‘q , jo n im ,  x o m   o ‘ylaysiz.  J u d a   xom   o ‘ylaysiz.
—  K o ‘rarm iz.  Bir  k u n   m a ’lu m   b o ia d i.
—  H a ,  k o ‘rarm iz.
S u lto n x o n   b o ‘lsa,  k o ‘zin i  t o ‘rt  q ilib ,  ta sh q a rid a n  
b ir o n ta   a riz a c h i  x o tin n in g   kirib  k e lish in i  k u ta rd i. 
M ing b o sh ig a  ariza  o lib   keladigan  x o tin la r,  aksari,  q atiq , 
q a y m o q   va  q o v u n -ta rv u z  singari  n arsalarn i  k o ‘tarib   kelib, 
u c h   k u n d o sh d a n   qaysi  biri  u c h ra sa ,  sh u n g a  yolvoradilar.
—  A ylanay,  o y im p o sh sh a ,  shu  ariz an i  eringizga  berib 
q o ‘ying.  N o h a q d a n   b o la -b e c h o ra g a   zu lm   q ilay o tirlar... 
A ylanay,  b o la m ,  o rz u -h av a sin g izg a  y etin g ,  b o la -c h a q a  
k o ‘ring,  tilagingizni  b ersin   xudoyim !
M ingboshi  d o d h o n in g   x o tin la ri  m u n a q a   y olvorish- 
larga  ju d a   b a la n d d a n   tu rib   q arard ilar.  A rizachi  x o tin la r- 
n in g   yaxshi  tila k la ri  u larn i  k o ‘p d a   q iziq tirm as  edi.
—  0 ‘zingiz  berin g ,  xola!  Biz  aralash m ay m iz...
—  A ylanib  ketay,  sizd an   n im a   k etadi?  Bir  o g ‘iz  s o ‘z... 
B izning  q o ‘lim iz d a n   olm aydi.
—  0 ‘- o ‘v...  xola!  J u d a   shallaqi  narsa  ekansiz.  0 ‘zi  o l­
m asa,  m irzasiga  bering.
B e c h o ra   k a m p irla r  yigM agunday  b o i i b ,   ic h la rid a  
q a r g ^ y - q a r g ^ y ,  c h iq ib   k etardilar.
M ingboshi  shosh ilish   ravishda  sh ah a rg a  chaq irilg an  
edi.  S u lto n x o n   «A rizachi  k a m p irla rn in g   ichkariga  q a t- 
n ash i  e n d i  avj  o ladi»,  d eb   k u tard i.  H e c h   kim   y o ‘q... 
K e ch g ac h a  h e c h   qayerga  c h iq m a y ,  d a m   uyida,  d am  
ay v o n d a ,  d a m   sa h n d a   o i i r i b ,   k o ‘p  kutd i...  H e ch   kim  
kirib  kelm adi.  « N im a   b a lo   b o i d i   bu  ariz a c h ila rg a ? —  deb 
o ‘ylardi  u.  —  K erak  b o im a g a n d a ,  q u lo q -m iy a n g n i  yey- 
d ilar.  K erak  b o ig a n d a , jim ib   k etad ilar...  T eskari  dunyo!»
N ih o y a t,  asr  bilan  shorn  o ‘rtasid a  b ir  k a m p ir  kirib 
keldi.  S hu  to p d a   ikkala  k a tta   k u n d o sh   Z eb in in g   uyida 
ovqat  u stid a  edilar.
213

—  A ylanay,  b o la m ,  —  d ed i  k am p ir.  —  M ingboshi 
d o d h o g a  a rz  b ilan   kelib  edim ...
—  O bbo,  y an a  b itta  ariz a c h i  keldi.  S h u la rd a n   t o ‘y dim  
bu  dargohda!  —  degan  ovoz  esh itild i  Z eb in in g   u y id an . 
P o sh sh ax o n n in g   ovoziydi.
—  Q a e rd a n   keldingiz?  —  d ed i  S u lto n x o n   va  ay v o n - 
d a n   pastga  tu sh d i.
—  Q o ‘ya  berin g ,  —  d ed i  u  y o q d a n   X a d ic h ax o n .  — 
K u n d o sh in g iz  m u o m ila   qilay o tir.  U   hali  zerik m ag an g a 
o ‘xshaydi.
—  T o sh lo q d a n   k eld im ,  aylanay.  S h u n c h a   jo y d a n   pi- 
yo d a  keldim .  Q ari  n arsam an .
—  0 ‘zingiz  kim   b o ‘lasiz?
— 
M e n , 
a y la n a y , 
Q iy o m id d in  
h o jin in g   o n a si 
b o ‘la m a n .  T an irm ik an siz?
—  V oy,  aylanay,  xola,  —  d ed i  b ird an ig a  S u lto n x o n . — 
Q iy o m id d in   hoji  a k a m n in g   o n asim isiz ?  V oy,  u  kishi 
o ta m n in g   eng  y a q in   o ‘rto g ‘i-ku!
Ikk ala  « q a d rd o n »   q u c h o q la s h ib   k o ‘rish a   k e td ila r, 
S u lto n   b u tu n   bu  su h b atn i  k u n d o sh larig a  e sh itd irm o q  
u c h u n   m u m k in   q a d a r b a la n d   ovoz  b ila n   olib  b o rard i.
—  A n a ,  to p ish ib ,  h a m   ketdi!  —  d ed i  X a d ic h ax o n  
ichk arid an .
—  «P es  pes  b ilan ...  qoro n g h d a!»   —  d ed i  P o shshaxon.
—  H a y ,  a n a   u   x o tin n i...  N e g a   u n d a y   d ey siz? 
N afasingiz  qursin!
Bu  Z eb in in g   ovozi  edi.
—  X o ‘p,  x o lajo n ,  Q iy o m id d in   hoji  a k a m n in g   ishlari 
b o ‘lsa,  a lb a tta ,  t o ‘g ‘rilaym iz.  P ara n jin g izn i  o lib ,  b ir nafas 
o ‘tiring,  b iro r  piyola  ch o y   ich ib ,  d a m   olib  ketarsiz.
—  Y o‘q ,  aylanay,  o ‘tirsam ,  kechga  q o lib   k e ta rm a n , 
S h o m d a n   keyin  yolg‘iz  ketishga  q o ‘rq a m a n .
—  O d a m   q o ‘sh am iz,  xolajon.  0 ‘tirin g ,  ch o y im   tay - 
yor.
—  V oy,  ay lan a  qolay,  ish im n in g   o ‘n g idan  kelganini 
qarang.
C h oyga  o ‘tird ilar.
—  Q an i,  ariz an g izn i  m en g a  b erin g -ch i.
A rizani  olib,  u  y o q -b u   yo g ‘ini  qarad i.  S o lngra  o ‘ng 
c h o ‘n tagiga  solib  q o ‘ydi.
214

—  Q iy o m d a n   o lin g ,  x o la jo n .  A riz a n g iz n i  d a rh o l 
t o ‘g ‘rilatam iz.
—  X u d o   y arlaq asin ,  bo lam .
K am p irg a  ik k in ch i  p iyola  ch o y n i  u z a tib ,  uyiga  kirdi. 
0 ‘ng  c h o ‘ntagidagi  a riz a n in g   ichiga  c h a p   c h o ‘ntagidagi 
«ariza»ni  h a m   o lib   q o ‘sh g ac h ,  y an a  k a m p im in g   yoniga 
c h iq d i.
—  N o n g a   q aran g ,  xola.  Q iy o m d a n   oling!
—  E ndi  m en   j o ‘n a y m a n ,  b o lam .  A rizani  o ‘zingiz 
kuyovingizga  to p sh irib   q o ‘yarsiz.
—  O d am   q o ‘shaym i?
—  Y o ‘q ,  aylanay,  o vora  b o ‘lm an g .  V aqt  b o r,  o ‘zim  
h a m   k eta  o la rm a n .
T u rd ilar.
—  X o lajo n ,  ta sh q a rid a   H a k im jo n   degan  m irza  bor. 
Bu  ariz an i  o ‘sh a  kishiga  b erib   o ‘ting.  «M ingboshi  d o d ­
h o n in g   x o tin la ri  —  S u lto n x o n   ayangiz  tayin lad ilar» , 
deng.  U n d a n   keyin  o ‘zim   h a m   c h a q irib   ta y in la y ­
m an .  H a m m a   ish  o ‘sh a n d a .  0 ‘sh a  o ‘zi  to ‘g ‘rilab  y u ­
b oradi.
—  Ilo h im ,  o rz u -h av a sin g izg a  y eting,  aylanay!
—  E h tiy o t  b o ‘ling,  xola.  B oshqa  b iro v n in g   arizasini 
h a m   q o ‘shib  q o ‘ydim .  U  h a m   z a ru r  edi.  K a m p ir  p a ra n - 
jisin i  yopindi.
—  X o lajo n ,  —  ded i  S u lto n x o n   ov o zin i  pasaytirib,  — 
m irzag a jin d a y   pu l  b erish   kerak  edi.
K a m p ir  y o n in i  kavladi.
— 
B o ri-y o ‘g ‘i 
u c h  
ta n g a  
p u lim  
b o r  
e k a n , 
b o ‘larm ik an ?
—  S h o sh m a n g   xola,  eplaym iz.
U yga  kirib ,  b itta   u c h   s o ‘m lik  q o g ‘o z  pu l  olib  chiqib 
k am p irg a  u za td i.
—  Y axshi  q o lin g ,  aylanay,  bolam !
H a k im jo n ,  ov q atn i  e n d i  yeb  b o ‘lib,  so ‘ric h a d a   ch o y  
ichib  o ‘tirard i.
—  A ylanay,  b o la m ,  H a k im jo n   m irza  sizm isiz?
—  H a ,  m en.
—  M a n a   bu  arizan i...
—  M in g b o sh i  o ‘zlari  y o ‘q,  xola,  ertag a  olib  keling.
—  M ingboshi  d o d h o n in g   x o tin la ri  S u lto n x o n   ayangiz
215

tayinladilar.  M a n a ,  ikkita  ariza,  —  d ed i  k a m p ir va  ustiga 
pulni  q o ‘yib  uzatdi.
B irin ch i  galda  p u ln i  c h o ‘n ta k k a   so lg ach ,  ariz an i  o ch a 
boshladi.
—  B o‘p ti,  xola.  Siz  b o ra   bering.  Ju m a   kuni  e rta   bilan 
jav o b in i  olasiz.
K a m p ir  d u o   q ila-q ila  c h iq ib   ketdi.  H a k im jo n   k a m ­
p im in g   arizasin i,  o ‘z  o d a ti  b o ‘y ic h a ,  n a rid a n -b e ri  o ‘qib 
chiqdi.  «H a,  o son  ish  ek an » ,  d eb  q o ‘yib  c h o ‘n tagiga  sol­
di.  Ikkinchi  ariz an i  o ch d i.
—  X u d o y o   tavba!  Bu  n im a   gap?
C h iro q q a   y aq in   olib  bo rd i.  B ir  ch o y   q o g ‘o zin in g  
orqasiga  o d d iy   k a ran d ash   q a la m   bilan:
F a to n a tlik '  ey  y ax sh ilar  sarvari,
B a sh arm u se n   y o   m a lo ik .  y o   p ari,
Ja fo   qilsan g ,  k o ‘p  o sh iq n in g   d afta ri,
N e  g u n o h im ,  m e n g a   ta n h o   ay la d in g 2,  —
d eb  to ‘rt xat  bay t  yozilgan.  T agiga ju d a   savodsiz va  x unuk 
xat  b ilan   quyidagi  s o ‘z la r  o rtd irilg an   edi:
D ard in g iz d a   ezilib  a d o   b o 'ld im ,
K o‘rish m a k   iloji  b o rm ik in ?
H a k im jo n   bu  x atn i  q a y ta -q a y ta   o ‘qidi.  0 ‘zi  ju d a   y u ­
vosh  va  b e o z o r  boMgan  b u   b o la  u m rid a   b irin ch i  m arta 
y u ragining  o ‘ziga  b o ‘y in su n m a g a n in i,  n o g a h o n   uyg‘o til- 
gan  k o ‘n glining  g ‘alati  h islar  b ilan   e n tik k a n in i,  k o ‘k- 
ragida  o g ‘ir  b ir  t o ‘q m o q n in g   to ‘xtovsiz  b ir  k o ‘tarilib ,  b ir 
tu sh ib   tu rg an in i  va  o ‘ziga  yo t  b o lg a n   allaq a n d ay   tu m a n - 
H  xayollarn in g   m iyasida  poyga  q o ‘ya  b o sh lag an in i  sezdi.
«Ariza»ni  b eru v ch i  h a m ,  o lu v ch i  h a m   b u   kech a  u xla- 
gani  y o ‘q.
E rtasi  k u n i  e rta la b   ikki  k a tta   k u n d o sh   Z ebi  b ilan   b ir­
ga 
h o v lid a  
h o v u z   b o ‘y id a  
n o n u s h ta g a  
o ‘tird ila r. 
D a stu rx o n d a   yangi  uzilgan  va  sh u d rin g   yegan  salqin
1  F   a   t  о   n   a  t  —  o 't k i r   z e h n li,  x u s h f e ’l. 
5  M u q im iy d a n .
216

u zu m   b o rid i.  Z eb in in g   s o ‘rovi  b ilan   X a d ic h ax o n   y o m o n  
k o ‘rgan  k u n d o sh in i  —  S u lto n x o n n i  h a m   ch a q ird i.
—  X o ‘p,  —  d ed i  S u lto n x o n ,  —  birgalashib  n o n u sh ta  
qilaylik.  M en   H a k im jo n n i  c h a q irib ,  k echagi  Q iy o m id ­
d in   hoji  a k a m n in g   ariz alarin i  tay in lab   q o ‘yay...  J u d a  
uyatlik  o d a m la r  edi.  U n d a n   keyin  h u sh c h a q c h a q lik   qi- 
lisham iz.
X a d ic h ax o n n i  h o v u z  b o  ‘ у iga  j o ‘n a tib ,  o ‘zi  tash q ari 
esh ik   o ldiga  keldi.  E sh ik d an   b o sh in i  c h iq a rib ,  u  y o q -b u  
y o q q a  q arad i.  H e c h   kim   y o ‘q...
—  H a k im jo n ,  h o ,  H akim jon!
M e h m o n x o n a d a n   H a k im jo n   ch iq ib   keldi.
—  X o ‘sh,  kim   u  ch a q irg an ?
—  M e n m a n ,  m en .  S u lto n x o n   ayangiz.  B ir-ikki  o g ‘iz 
g a p im   boridi.
O bzin i  p a n a g a  o ld i.  H a k im jo n   q iz a rib ,  c h o ‘g ‘d ay 
y o n ib ,  esh ik   y o n id a   t o ‘xtadi.  Ikki  k o ‘zi  k o ‘c h a   to m o n ­
d a  —  d arv o zad a ...
S u lto n x o n n in g   ovo zid a  h ec h   q an d a y   q a ltira sh ,  q o ‘r- 
qish  va  to rtin ish   asari a ri  y o ‘q  edi,  xuddi  q ich q irg a n d ay  
c h iq a rd i.  H a r  b ir  s o ‘zi  d o n a - d o n a   va  d a d il-d a d il  ay tilar- 
di.  «X at  y ozgan  b o sh q a  b o ‘lsa  kerak,  —  d eb  o ‘yladi 
H a k im jo n .  —  M u n a q a   n o zik   g ap lar  m u n d a y   dadillik  b i­
lan  aytilm aydi».
—  M irsh a b la r  q an i?  —  d eb   s o ‘radi  S u lto n x o n   ovozini 
pasaytirib,  o ‘zi  p a n a d a   tu rard i.
—  Ikkitasi  sh a h a rd a ,  b itta sin i  guzarg a  c h iq a rd im ,  el- 
likbo sh in i  to p ib   kelish  u c h u n ...
—  Y axshi  qilibsiz...
S o ‘n gra  ov o zin i  коЧ ага  tu sh d i.
—  K e c h a   b ir  k a m p ir  sizga  ariz an i  to p sh irg an   b o ‘lsa 
kerak.  M e n   tay in lab   ed im .
—  H a ,  to p sh ird i.
—  0 ‘sh a  ariza  b erg an   o d a m   o ta m n in g   ju d a   q alin  
o ‘rto g ‘i.  M ingboshi  d o d h o n in g   q o ‘llari  teg m asa ,  o ‘zingiz 
b ir  narsa  qilib,  t o ‘g ‘rilab  yuboring.  Ju d a   uyatlik   o d a m  
edi.  Q iy o m id d in   hoji  d e g a n ,  toshloqlik.
—  O so n   ish  ek an .  0 ‘zim   to ‘g ‘rilab  y u b o ra m a n .
—  S h u n d a y   q ilin g ,  m irza.
O v o zin i  p asa y tira  tu sh d i.
217

—  M ingboshi  kelgani  y o ‘qm i?
—  H ali  te z   kelm as.  M ingboshi  shu  to p d a   g u za rd a 
b o rm i,  y o ‘qm i...
E sh ik d an   m o ‘ralagan  b o ‘lib,  H a k im jo n g a  jin d a k k in a  
k o ‘rinib  q o ‘ydi.  H a k im jo n   b a tta r  qizard i  va  o rq a g a  tisa- 
rildi.
—  M u n c h a   q o ‘rqasiz?  Y a q in ro q   keling...  —  dedi 
S u lto n x o n   ju d a   past  o v o z  b ilan .  —  S izni  biro v   yeb 
q o ‘yadim i?
—  Y o ‘g ’-e ,  —  ded i  H a k im jo n   z o ‘rg‘a - z o ‘rg‘a.
—  X atni  o lqidingizm i?
—  H a ...  o ‘q id im ...
—  A c h ch ig ‘ingiz  k elm ad im i?
—  N e g a,  nega...  x u rsa n d   b o ‘ld im ...
—  X u rsa n d   boM dingizm i?  R o std a n -a ?
S hu  o n d a   hovuz  b o ‘y id an   k u n d o sh la m in g   b a la n d  
q a h q a h a la ri  eshitildi.
—  B oshim   o sm o n g a  yetdi.
—  N e c h a g a   kirdingiz?  —  d e d i  b ird an ig a  S u lto n x o n . 
Y an a  k o ‘rinish  berdi.
Bu  k u tilm ag a n   savolga  H a k im jo n   h a y ro n   boMdi.
—  Y igirm a  t o ‘rtga?  Y osh  ek an siz...  M u n c h a   q o ch a siz 
o d a m d a n ?   N im a d a n   q o ‘rqasiz?  Beri ro q   k elsan g iz -ch i...
H a k im jo n   b ir-ik k i  q a d a m   o ld in g a  bosib,  k o ‘zlarin i 
y e rd a n   o lo lm a y   t o ‘x tad i.  S u lto n x o n   b o sh in i  c h iq a ra  
tu sh ib   H a k im jo n g a  tikildi.  S uzilgan  va  m aylli  k o ‘zlari 
o ‘td e k   y o n ard i.  S ek in g in a  b ir  «uh»  to rtd i.  «Q ip-qizil 
c h o ‘g ’...»,  d e d i  o ‘z ig a -o ‘zi.
—  S h u n a q a   uyatch an g m isiz?
—  U yalg‘a n im   y o ‘q...
—  H a ,  y o lg ‘o n c h i!  N im a g a ,  b o ‘lm a sa ,  q ip -q iz il 
c h o ‘q q a   ay lan ib   ketibsiz?
—  B ilm asam ...  X atga  a c h c h ig ‘ingiz  kelgani  y o ‘q m i? — 
d eb  y an a  s o ‘radi  S u lto n x o n .
—  Y o‘q...  nega?  J u d a   x u rsa n d   b o ‘ldim ...
—  K ich k in a  h u jrad a  k e c h a -k u n d u z   b ir  o ‘zingiz  zerik - 
m aysizm i?
H a k im jo n   angladi.
—  Z erik sa m   q a n d o q   qilay?  X u d o ,  o v u n c h o q   b erib 
qo lar...
218

—  A stoydil  tilab   tu rsan g iz,  ajab  em as.  H a ,  b o rin g   e n ­
d i,  sizni  q iy n ab   q o ‘ydim ...
H a k im jo n   o 6m id a n   jilo lm a y   qoldi.  H o v u z   b o ‘yidan 
y an a  q a h q a h a   yuksaldi.  S u lto n x o n   q izarib   tu rg a n   yosh 
yigitga  oxirgi  m a rta   ta sh n a   n a z a rla rin i  tash lab ,  asta-sek in  
y iro q lash d i...
*  
*  
*
S u lto n x o n   y aq in d ag in a  m in g b o sh in in g   yosh  va  se- 
vim li  x o tin i b o ig a n lig id a n   ich k arid ag i  u y larn in g  eng  k a t­
ta,  yasog‘liq  va  savlatlisi  u n g a  b eri Iga n  edi.  Ich k arin in g  
e ta g id a  
b ir 
y an g i 
h o v u z  
o ld id a g i 
m a y d o n c h a g a  
y o p ish ad ig an   bu  sirkorlik  uy  ich k arid ag i  b o sh q a  u y lar­
n in g   h a r  b irid a n   b ir,  b ir  y arim   b a ra v a r  z o ‘r  keladi. 
P o sh sh ax o n   b ilan   X a d ic h a x o n n i  o ‘rtag a n   alam larn in g  
biri  sh u   uy em asm ik in ?  A jab  em as:  en g   yaxshi  uy  eng  se- 
vim li  x o tin n ik i  b o ‘ladi-da!
Z e b in in g  
t o ‘yiga 
ik k i-u c h  
k u n  
q o lg a n d a  
S u lto n x o n n in g   y o lq ligidan  foydalanib.  ikkala  k a tta   k u n ­
d o sh   u  k a tta   uyni  b o ‘shatdilar:  S u lto n x o n n in g   u n c h a  
k o ‘p   b o ‘lm ag an   r o ‘zg ‘o r   va  k iy im -k e c h a k la rin i  bevosita 
ta sh q a rig a   y o p ish ad ig an   k ic h k in a g in a ,  p astg in a,  ta x ta  
shiftli  va  o d d iy   g a n c h li,  b ir  u y chaga  k o ‘ch irib   q o ‘ydilar. 
« O rtiq ch a  h a q o ra t  b o ‘lib  k etm asin»,  d eg an   m u lo h a z a   b i­
lan  X a d ic h a x o n   o ‘zi  S u lto n x o n n in g   h a m m a   b iso tin i 
k ic h k in a   uyga  chiro y lik   qilib  jo y la b   h a m   q o ‘ydi.  H a tto  
k a tta   u y d a  y e tim d e k   k o ‘rin ad ig a n   b ir  siqim   ro ‘zg‘o r   va 
k iy im -k e c h a k   k ic h k in a   u y ch a n i  k em tik siz  t o ‘ld ird i,  k atta 
u y n in g   b ir  c h e k k asid a  n a  u  y o q q a  va  bu  y o q q a   q arash  ini 
b ilm a y   sarg ard o n   b o i g a n   chiroyli  q a sh q a r  gilam i  bu 
k ic h k in a   uyga ju d a   c h o q   keldi.  S h u n d ay   qilib,  b u   m ajb u - 
riy  k o ‘ch irish   S u lto n x o n g a  chigilingina  va  soN im gina  bir 
u y ch a  baxsh  etd i.  U   k ich k in a  u y c h a n in g   ichkari  to m o n  
y o n b o sh id a,  X a d ic h a x o n n in g   d ahlizi  b ilan   b ir  q a to rd a , 
k ich k in a  b ir g a n jin a c h a   b o ‘lib,  u n d a   qish  ichi  m e v a -c h e - 
va  va  q o v u n -ta rv u z   saq lan a r,  b ir-ik k ita  sem iz  o sh q o v o q - 
lar  ch irib   ta m o m   b o ‘lg u n c h a ,  o ‘sh a  q o ro n g ‘i  g an jin ad a 
q o lard ilar.  G a n jin a n in g   o ‘ng  to m o n id a   b o ‘rgarlik  obrez 
y o n id a   ta sh la n g a n   b ir  o ‘c h o q ,  n e c h a   > ildan  beri  y o tgan 
b ir  q u c h o q   o ‘tin ,  d ev o rd a  sirk ad a n   b o ‘sh alg an   b ir-ik k ita
219

qovoq...  G a n jin a n in g   b u tu n   borligi  sh u n d a n   iborat!  C h a p  
to m o n d a   esa  b ir  o d a m n in g   yarim   b o ‘yi  q a d a r  keladigan 
to r  va  k ic h k in a   d a ric h a .  B ino  boM ganidan  beri  k o ‘p 
b o ‘lsa  ik k i-u ch   m a rta   o c h ilg a n ,  ich k arid ag ila rd an   h ech 
b irin in g   esida  va  xayolida  h a m   q o lm a g a n   bu  d a ric h a d a n  
o sh ib   o ‘tsangiz,  q a to r- q a to r  u y larn in g   ketidagi  k a tta k o n  
va  tartib siz  o ‘stirilgan  b o q ch a g a  tushasiz.  D a ric h a n in g  
c h a p   to m o n id a   —  besh  q a d a m   n a rid a   ich k ari  b o qchasi 
b ilan  tash q ari  b o q ch a sin i  b ir-b irid a n   ayirgan  besh  paxsali 
eski  devor.  D e v o rn in g   uylarga  yaqin  b ir y erid a  —  bu  ham  
o ‘ng  q a d a m d a n   osh m ay d i  —  ichkariga  o c h ila d ig a n   b ir 
q an o tli  eski  eshik,  ic h k a rid a n   z a n jirla n ad i.  E shikdan  u 
y o q q a  o ‘tsangiz,  ta sh q a rin in g   cho^ziq,  ensiz  boqch asi. 
U n g a  faqat  m irz a x o n a d a n   b ir  d e ra z a   va  b ir  esh ik   o c h ila - 
di.  D e raza  o ld id a  H a k im jo n n in g   ish  stoli.  M irz a x o n a ­
d a n  
b ir 
e sh ik  
d a h liz g a  
o c h ila d i, 
b ir 
e s h ik c h a  
H a k im jo n n in g   k ic h k in a g in a  
h u jra sig a  
o lib   k ira d i. 
Ic h k a rid a g i  u y la rn in g   b o s h q a   h e c h   b irid a n   b o q c h a  
to m o n g a   n a  d e ra z a   b o r  va  n a  eshik.  C h u n k i  b o q c h a  
k o ‘c h a   d em ak ,  k o ‘c h a d a   n o m a h ra m   b o ‘lad i,  n o m a h ra m  
n a z a rid a n   o ‘z  nom u sli  x o tin in i  saq lash   h a r  b ir  m u su l- 
m o n n in g   vazifasi!
Q a t‘iy  q aro rin i  b erib ,  m iy ad a  c h a la -c h u lp a   ishlangan 
p la n la r  bilan  erinikiga  qay tg an   S u lto n x o n   bu  m ajburiy 
k o bc h irish d a n   xursan d   va  o ‘z  k u n d o sh la rin i  k o ‘n g ild an - 
gin a  o lq ish lag an   edi.
H o v u z   b o 'y id a   k u n d o s h la ri  b ila n   o ‘y n a b -k u lib  
n o n u s h ta   q ilg a n d a n   k e y in ,  ic h k a rin in g   k e n g   sa h n i 
o ‘rtasid a  —  shaftoli  tagidagi  s o ‘ric h a d a   yig‘ish tirilm asd a n  
tu rg a n   o ‘rin la rin i  y ig is h ti r d i ,  a s ta - s e k in   u y c h a sig a  
ta sh im o q q a   boshladi.
—  H ay,  qishga  b ir  talay   b o r,  h a litd a n   uyga  k o ‘c h a - 
yotirsizm i?  —  ded i  X a d ic h ax o n   s a h n d a n   o ‘ta  tu rib .
—  Eri  y o ‘q;  sovuq  q o tib   q o lg an d ir,  s h o ‘rlik,  —  deb 
kesatdi  n a rid a n   P o shshaxon.
—  E rd a n   u m id n i  u z g a n m a n   e rta   q ach o n !  —  dedi  b a ­
land  ovoz  b ilan   S u lto n x o n .  K eyin  o ‘ziga  to m o n   kelayot- 
g an  Z eb ig a  q arab   izo h   berdi:  —  T u n o v   kun  m a n a   bu  ki- 
gizn in g   tag id an   k a tta k o n   b ir  ch a y o n   to p ib   oM dirdim ... 
U n d a n   k ey in   x u d d i  y o n g ‘o q d a y   b itta   b u z o q b o s h in i
220
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   29


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling