O. K. Iminov iqtisod fanlari doktori, professor


 .7 .  Moliyaviy  boshqaruvda  moliyaviy  nazoratning  modelhiri


Download 24 Kb.
Pdf ko'rish
bet11/34
Sana09.02.2017
Hajmi24 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   34

3 .7 .  Moliyaviy  boshqaruvda  moliyaviy  nazoratning  modelhiri, 
shakllari  va  usullari
Moliyaviy  na z o ra t  m oliyani  bo shqarish  ja r a y o n in in g   ajralm as 
tarkibiy qismi  bo'lib, u  moliyani taqsimlash va qayta taqsim lash  ham d a 
nazorat  funksiyasi  bilan  bevosita  bog'liqdir.  U ning  m ohiyati  barcha 
xo ‘jalik  yurituvchi  subyektlar  t o m o n id a n   am aldagi  q o n u n c h ilik d a  
belgilangan  q o n u n iy -h u q u q iy   m e ’yorlarga  amal  qilishlik,  b o ‘lajak 
moliyaviy  q onim buzarliklarning  oldini  olish  va  m a m la k a t  m oliya 
tizimining  samarali  faoliyat  ko'rsatishini  t a ’minlash  bilan  izohlanadi. 
Chunki  m am lakatda  yaratilayotgan  yalpi  ijtimoiy  m ah su lo t  va  milliy 
darom adni  taqsimlash  va  qayta  taqsimlash  jarayonida  yuzaga  chiqa- 
digan  ulk an  pul  oqim larin in g   m aqsadli  sarflanishi  u n in g   u stid a n  
nazoratni  talab  etadi.  Ushbu  nazoratni  amalga  oshirish  esa  maxsus 
ixtisoslashtirilgan  tashkilotlarni  va  ulardagi  yuqori  m alakali  h a m d a  
tajribali  mutaxassislaming  jalb  qilinishini  talab  etadi.  B ular  u m u m -  
lashtirilsa  moliyaviy  nazorat  tushunchasi  yuzaga  keladi.  M oliyaviy 
nazorat  —  maxsus  vakolatga  ega  tekshiruv  tashkilotlari  va  tekshi-

ruvchilarning  (auditorlar)  iqtisodiyotdagi  barcha  xo'jalik  yurituvchi 
subyektlarning faoliyatini amaldagi  moliyaviy qonunchilik va moliyaviy 
intizomga  rioya  etilishi yuzasidan turli  shakl  ham da usullarni  q o ‘llash 
orqali  olib  boriladigan  faoliyati  hisoblanadi.
Moliyaviy  nazorat  uning  obyektlari,  subyektlari,  o ‘tkazish  m ud- 
datlari,  o'tkazish  reglamentiga asosan  turli  modellar,  shakllar va usul- 
larga  bo'linib  ketadi.  Quyida  ularni  yoritishga  harakat  qilinadi.
M a ’lumki,  har  qanday  moliyaviy  nazoratning  mahsuldorligi  va 
ta ’sirchanligi unda aniqlangan turli moliyaviy qonunbuzarlik holatlariga 
nisbatan  qo'llaniladigan jazo choralariga bog'liqdir.  Xalqaro amaliyot- 
da  moliyaviy  nazorat  orqali  q o ‘llaniladigan  jazo  choralar  darajasiga 
asosan  ikki  model  shakllangan:
1.  Moliyaviy nazoratning  anglosakson  modeli.
2.  Moliyaviy  nazoratning  fransuz  modeli.
Moliyaviy  nazoratning  anglosakson  modeli  q o ‘llaniladigan  m am - 
lakatlardagi  nazorat  organining  faoliyatida  o ‘zi  olib  borgan  moliyaviy 
n azoratning  yakunlari  h am d a  u n d a   aniqlangan  qonunbuzarlik  to 'g ‘- 
risida  faqatgina hisobot tayyorlash  bilan  cheklangan.  Ushbu  nazoratda 
a n iq la n g a n   moliyaviy  q o n u n b u z a rlik k a   y o ‘l  qo 'y ilg a n   shaxslarga 
nisbatan  qanday  moliyaviy  jazo   qoMlanilishi  masalasi  m a ’muriy  va 
sud  organlari  tom onidan  k o ‘rib  chiqiladi.
Bu  organlarning  rasmiy  jaz o   t o ‘g ‘risidagi  hukm igina  jazoning 
q o ‘llanilishiga  asos  bo'ladi.
Moliyaviy  nazoratning  fransuz  modulini  q o ‘llayotgan  mamlakat- 
lardagi  n azorat  organining  faoliyatida  o ‘zi  olib  borgan  moliyaviy 
n a z o ra t  y aku nlarida  a n iq la n g a n   moliyaviy  q o n u n b u z a rlik k a   y o ‘l 
q o ‘ygan shaxslarning aybdorlik darajasini  aniqlash ham da ulardan yo ‘l 
qo'yilgan  zararni  qoplashni  talab  qilish  huquqi  berilgan.  Bu  mamla- 
k atlard a  moliyaviy  qo n u n b u z a rlik k a   y o ‘l  q o ‘ygan  shaxslarga  jazo 
q o'llash  uchun  sud  organlarining  hukm i  kerak  emas.
M oliyaviy  na z o ra tn in g   olib  borilishi,  m u d d atla ri,  reglam enti, 
n a z o ra t  obyekti  va  subyektiga  asosan  quyidagi  asosiy  shakllarda 
tasniflash  mumkin:
1.  Moliyaviy nazoratning subyektiga asosan-davlat vakolatli organ­
lari,  x o ‘jalik  subyekti  ichidagi,  tarm oq,  jam o a   va  auditorlik  nazorati.
2.  Moliyaviy  nazoratning  obyektiga  asosan  soliq,  kredit,  valuta, 
bojxona,  budjetdan  tashqari  fondlar  va  sug‘urta.
3.  Moliyaviy nazorat o'tkazilishi reglamentiga asosan-ichki va tashqi 
(majburiy)  nazorat.

4. 
Moliyaviy  nazoratning  o'tkazilish  m ud datiga  asosan-dastlabki, 
joriy va  davriy  nazorat.
Davlat  moliya  n azoratini  u m u m d a v la t  boshqaruv  organlari  va 
tezkor  moliya  boshqaruv  organlari  ( 0 ‘zbekiston  Respublikasi  M oliya 
Vazirligi, 0 ‘zbekiston  Respublikasi Davlat Soliq Q o ‘mitasi,  0 ‘zbekiston 
Respublikasi  Davlat  Bojxona  Qo'm itasi)  to m o n id a n   amaldagi  q o n u n - 
chilikka  asosan  olib  boriladi.
X o 'ja lik   ichid ag i  m oliyaviy  n a z o ra t  a lo h id a   o lin g a n   x o 'ja lik  
yurituvchi  subyektning  ichida  tashkil  qilingan  m oliya  xizmati,  moliya 
b o ‘limi  yoki  buxgalteriya  xodimlari  to m o n id a n   olib  boriladi.
Moliyaviy  nazoratning  tarm oq  nazorati  turli  vazirliklar,  kom pa- 
niyalar,  assotsiatsiyalar  va  xoldinglarning  tark ib ida  tashkil  etilgan 
maxsus  moliya  taftish  organlari  to m o n id an   olib  boriladi.
Moliyaviy  nazoratning  jam o a   nazorati  aksiyadorlik  jam iyatlarida 
aksiyadorlar  orqali  tashkil  etilgan  maxsus  m oliya  taftish  organlari 
tom o nidan   olib  boriladi.
Moliyaviy  nazoratning  mustaqil,  ya’ni  auditorlik  nazorati  esa  o ‘z 
faoliyati  uch u n   maxsus  litsenziyaga  ega  h a m d a   malakali  auditorlari 
mavjud  auditorlik  firmalari  tom o n idan   olib  boriladi.  Moliyaviy  n a z o ­
ratning  obyektini  asosan  am aldagi  q o n u n c h ilik k a   asosan  xo'jalik 
subyektining  alohida  olingan  faoliyat  turini  faqat  vakolatli  nazorat 
organi  nazorat  etadi.  Masalan,  soliq  organlari  soliq  qonunchiligiga 
rioya  etilishini,  tijorat  banklari  berilgan  kreditlar b o ‘yicha  olib  boradi.
Moliyaviy  nazoratning  o'tkazilish  reglam entiga  asosan  h a r  bir 
x o ‘jalik  yurituvchi  subyekt  doimiy  ravishda  ichki  nazoratni  amalga 
oshiradi.  Yuridik va jism oniy shaxslarning  moliyaviy  faoliyatini tashqi 
(majburiy)  nazoratining  o ‘tkazilishi  amaldagi  qonunchilikda  belgilab 
q o ‘yilgan.  Masalan,  yuridik shaxslar xo ‘jalik-m oliya faoliyatining yillik 
yakunlari  majburiy tarzda auditor firmalari va soliq organlari tom onidan 
nazorat  qilinadi.
Dastlabki  moliyaviy  nazorat  xo'jalik  yurituvchi  subyektlar o ‘zlari- 
ning xo‘jalik moliya faoliyatining boshlanishidan oldin olib boriladigan 
n a z o ra t  shaklidir.  Bu  nazorat  shakli  yuridik  va  jis m o n iy   shaxslar 
faoliyatida  m uhim  ahamiyat  kasb  etadi,  u n d a  ularning  moliya rejalari, 
kassa  rejalari,  smetalarni  ishlab  chiqish  va  uni  k o ‘rib  chiqish  h am d a 
tasdiqlash jarayonini  o ‘z  tarkibiga  oladi.  Dastlabki  moliyaviy  nazorat 
orqali  kelajakda amaldagi budjet-soliq qonunchiligi va boshqa m e ’yoriy 
hujÿatlarda  keltirilgan  tartib  va  qoidalar  buzilishining  oldi  olinishiga 
xizm at  qiladi.

Joriy  moliyaviy  nazorat  x o ‘jalik  yurituvchi  subyektlar  x o ‘jalik- 
moliya faoliyatida moliyaviy operatsiyalar va pullik bitimlar tuzilayotgan 
vaqtda  amalga  oshiriladi.  Moliyaviy nazoratning ushbu  shakli  m a ’lum 
hisobot  davri  (masalan,  h ar  dekada,  oy,  kvartal)  nazorat  qilinadigan 
jarayon,  m uom ala  va  xatti-harakat  tugagandan  so‘ng  uning  m iqdor 
va sifat tavsifiga muvofiq bajariladigan nazoratdan iborat.  Joriy moliya­
viy nazorat uch un   m a ’lum ot m anbayi  rejadagi tezkor-texnik,  statistika 
va buxgalteriya axboroti xizmat qiladi. Joriy moliyaviy nazorat x o ‘jalik 
yurituvchi  subyektlar  x o ‘jalik-m oliya  faoliyatida  moliyaviy  intizom  
buzilishining oldini olish ham da pullik bitimlarni o ‘z vaqtida tuzilishini 
ta ’minlash  maqsadida  amalga  oshiriladi.
Davriy  moliyaviy  nazorat-m uayyan  hisobot  davri  u c h u n   tuzilgan 
rejalar,  smetalar,  m e ’yorlar va buxgalteriya hujjatlari,  ishlab  chiqarish, 
hisobotlarning m a ’lumotlari,  hisob registrlari,  hisobotlar ham da boshqa 
manbalardagi  m a ’lumotlar  asosidagi  tekshirishdir.  Amaldagi  q onun- 
chilik,  shu ju m ladan  soliq  to ‘g‘risidagi  qonunlardagi  talablarga  rioya 
etilayotganini,  xo‘jalik muomalalari t o ‘g‘ri,  o ‘z m uddatida va m aqsad- 
ga  muvofiq olib borilayotganligini  aniqlash,  nazorat etilayotgan obyekt 
(jismoniy,  yuridik  va  m ansabdor  shaxs)  faoliyatidagi  kamchiliklar  va 
qonunbuzarliklarni ochib tashlash ham da ularni bartaraf etish b o ‘yicha 
chora-tadbirlarini  ko‘rish  m azkur  nazorat  shaklining  asosiy  vazifasi 
hisoblanadi.
Moliya  nazorati  o'zining  amalga  oshirish  usullari  bo'yicha  ham 
turli  guruhlarga  ajratiladi,  ular  quyidagilardan  tashkil  topgan:
1.  Hujjatli  va  kameral  tekshirish.
2.  0 ‘rganib  chiqish.
3.  Nazorat.
4.  Moliyaviy  holatini  tahlil  etish.
5.  M onitoring  (kuzatish).
6.  Taftish.
Hujjatli  va  kameral  tekshirish jarayonida  alohida  olingan  xo'jalik 
subyektlarining  balansi,  hisoboti  va  xarajat  hujjatlari  asosida  m a ’lum 
m uddatdagi  x o‘jalik-m oliya  faoliyatining  alohida  masalalari  ko'rib 
chiqiladi.  U shbu  tekshirish  jarayonida  xo'jalik  subyektining  x o ‘jalik- 
moliya faoliyatida moliya intizomining yo‘l qo'yilgan  nuqsonlari aniqla- 
nadi  h am d a  bu  nuqsonlarn i  b a rta ra f  etish  yuzasidan  aniq  ch ora- 
tadbirlar  ishlab  chiqiladi.
Moliyaviy  nazoratning  o ‘rganib  chiqish  usuli  hujjatli  va  nomeral 
tekshirish  usuliga  nisbatan  keng  masalalarni  qam rab  oladi.  U shbu

usulda  xo ‘jalik  yurituvchi  subyektning  moliyaviy-iqtisodiy  k o 'rsa t- 
kichlari,  uning  iqtisodiy  potensiali  ko'rsatkichlari  c h u q u r  o 'rg an ib  
chiqiladi  hainda  kelajakda  b o ia ja k   rivojlantirish  yo ‘nalishlari  belgi- 
lanadi.
Iqtisodiyotda  x o ‘jalik  yurituvchi  ayrim   subyektlarning  faoliyatini 
tartibga  solib  turish  u c hu n   maxsus  litsenziyalar  talab  etiladi.  Bunga 
misol qilib, auditorlik faoliyati u c h u n  0 ‘zbekiston Respublikasi  Moliya 
Vazirligi,  bank  faoliyati  uch u n  0 ‘zbekiston  Respublikasi  M arkaziy 
bankining maxsus  litsenziyalarini keltirish  m um kin.  Maxsus  litsenziya 
olgan  x o ‘jalik  subyektlari  u c h u n   o ‘rn atilg a n   ta r tib - q o id a   h a m d a  
m e ’yorlarga amal qilinishi ushbu litsenziya bergan organlar to m o n id a n  
nazorat  qilinadi.  Shuni  ta ’kidlash  lozimki,  o ‘rnatilgan  tartib-qoidalar 
va  m e ’yorlarga  a m a l  q ilm a g a n   x o 'ja lik   s u b y e k tla rin in g   m ax su s 
litsenziyasi  qaytarib  olinadi  va  u  faoliyatini  t o ‘xtatishi  shart.
Moliyaviy holatni tahlil  etish m oliya nazoratining eng keng tarq al- 
gan  ham da  ustuvor  usulidan  biri  hisoblanadi.  U shbu  usulda  xo'jalik 
yurituvchi  subyektning  davriy  va  yillik  moliyaviy  hisobotlari  c h u q u r 
o'rganib chiqiladi.  B undan asosiy m aqsad xo'jalik-moliya faoliyatining 
natijalariga  um um iy   baho  berish,  o 'z   kapitali  bilan  ta ’m inlanganlik 
darajasi  ham da  u n d an   omilkorlik  va  sam aradorlik  bilan  foydalanish 
yo'nalishlari  belgilanadi.  Bu  esa  kelajakda xarajatlarni  im koni b o rich a 
kamaytirish  va  foydani  ko'paytirishga  xizmat  qiladi.
Monitoring (kuzatuv)  usuli krcditorlar,  asosan tijorat banklari to m o ­
nidan  qo'llaniladi.  Tijorat  banklari  xo'jalik  yurituvchi  subyektlarga 
berilgan kreditlarni o 'z  m uddatida va foizi bilan  qaytarilishi  m aqsadida 
kreditni  maqsadga  muvofiq  ishlatilishi ustidan  doimiy nazorat-m o nito- 
ring  olib  boradi.  M onitoring  jarayonida  xo'jalik  yurituvchi  subyekt 
tom onidan  olinayotgan  kreditdan  samarasiz  foydalanishi  an iqlang an  
holatda  kredit  shartnomasidagi  shartlar  o'zgartirilishi  yoki  kreditni 
m uddatidan  oldin  qaytarilish  talabi  qo'yilishi  mumkin.
Taftish  moliya  nazoratining  eng  c h u q u r  va  keng  qamrovli  usuli 
hisoblanadi.  U shbu  usulda  xo'jalik  yurituvchi  subyekt  xo'jalik-m oliya 
faoliyatining  amaldagi  qonunchilikka  mosligi,  maqsadliligi,  to'g'riligi 
va samaradorligi yo'nalishlari  kom pleks ravishda  to'liq  o'rganib  c h iq i­
ladi.  Shuni ta ’kidlash lozimki,  taftish bu ju d a  m a s ’uliyatli va m urakkab 
moliya  nazorati  hisoblanadi.  S h u n ing   u c h u n   am aliy otd a  taftishni 
o'tkazish  uchun  maxsus  tayyorgarlik  k o'riladi  va  u  oldindan  ishlab 
chiqilgan  maxsus dastur asosida amalga oshiriladi.  D asturda o 'tkazila- 
digan  taftishning  m aqsadi,  taftish   obyekti  va  k o 'rila d ig a n   asosiy

т а за Ы а г тг щ   го‘ухай  акв  е « : т Ы 1   0 ‘tkaziladigan  taftish  rnaqsadiga 
ко‘га  Го‘Нд уа  и/П я  bo‘lmagan,  г ф   asosida  hamda  rejadan  ( а ^ а п ,  
таугиН   уа  кош рккв  Ь
о

б
Ы  т и т к т .
А т а ^ а   овЫп^ап  1аШ5Ь  уакип1агщаг^ап 
so‘ng  uning 
па1уа1ап 
asosida dalolatnoma 
ШгШЬ и 
rasmiylashtiгiladi. 
Б а Ы а Ш о п ^ а  хо^аШс 
уиптусЫ  
subyektning 
хо^аПк-тоНуа 
faoliyatidagi 
аг^1аг^ап  каш- 
сЫПк1аг, 
am aldagi  qonunchП ikda 
Ье^П аг^ап  тоИ уа  т И г о г т  
buzilganligi 
исЬип 
qo‘llaniladigan 
]аго1аг, 
yuzaga 
ке^ап катсЬШЫагт 
ЬаПагаГ еивИ 
chora-tadbirlari  ko‘rsati]adi. 
К ав гт у ^ Ы ш ^ а п  
dalolat- 
п о т а  
asosida 
хо^аНк  уипШУсЫ 
subyektning 
гаИЬапуай  о‘г1апт 
уако1аиап 
doiгasida 
гагиг 
qarorlarni  qabul  qiladilar.
3 . 8 .   О а \ Ы   Ь и ф е и ш г ^  
т о Ы у а й
у а   аИ аплуай
D u n y o n i n g   Ьаг  Ыг  d a v la tid a ,  и   q a n d a y   $1ус»1у  tiz im g a   a so sla n g a n  
Ь о Ч т а Б т ,   ШгН  т и1к сЫ Н к   sh a k lid a g i х о ‘]аПк уипШ УсЫ   s u b y e k tla m in g  
ГаоПуаП  n a tija sid a  уа1р1  у п т с н у   таЬ 8и1о1 у а   т !1 Н у  d a r o m a d   yaratiladi. 
^ г т у а г т г щ  m o d d iy  ¡5ЫаЬ  ch iq arish   so h a sid a  уа га П ^ а п   т П Н у d arotn ad  
k e y in g i  Ь с ^ 1 с Ы а М а  d o iIn iy   ravishda ta q sim la n ish   у а   q ayta  ta q sim la n ish  
j a r a y o n id a n   o ‘ta d i.  X u d d i  51ш  у а г а й ^ а п   т И Н у   d a r o m a d n i  ta q sim la s h  
у а  
qayta  taqsimlash  ham da  uning  maqsadli 
вагАашзИМа 
juda 
т и Ы т  
о ‘ппгп  d avlat  ЫкЦей  eg a lla y d i.  МППу  d a r o m a d n in g   q a y ta  ta q sim la ш sh i 
] а г а у о т   n a tija sid a   u n in g   т а Ч и т   q ism i  ри!  s h a k lid a   d avlat  b u d je tig a  
кеПЬ  t u s h a d i  у а   m a r k a z la sh g a n   т о И у а   т а Ь ^ Ч а п ш г ^  
1азЫа1
e t a d i.
Iqtisodiy adabiyotda  davlat  budjetining  ijtimoiy-iqtisodiy  тоЫ уа- 
^ а ,   и т   iqtisodiyotning  rivojlanishidagi  о ‘г т   yuzasidan juda  ко‘р1аЬ 
iqtisodchi olimlarning Пкг-ти1оЬага1ап  mavjud.  Н с^уаН к iqtisodchi 
о Н т,  iqtisod Гап1аг doktori,  р гс^ Б о г 1.А.  Р
с
^
озоу
 
ning йкп  —  «davlat 
Ь
1
^ е и   mamlakatning  авс^у  тоИуа  гф51  Ы5оЫаг^1  уа  Ьаг  qanday 
davlatning  ГаоИуа1  уигШвЫ  исЪип  гпа.|Ьипу  БЬатИаг  asosida  т агк аг- 
lashgan  ри1  т а Ь ^ Ч а п  ]аггщ‘а г т а 1 а п т г ^   газЬкП 
taqsimlash \ га 
иш яагПаБЬт ta ,minlashdan iboratdir»1.  Ко551уаПк уесаксЫ iqtisodchi 
о Н т ,  iqt.isod  £ап1ап  doktori,  akademik  О.В.  Ро1уак  ning  ПкпсЬа 
«davlat Ьис^ег! — davlatga уик1а^^ап уаг1Га1аг уа ЛтЫ уаАагт а т а ^ а

Сенчагов  В.К.  и  др.  Финансы,  денеж ное  обращение  и  кредит  —  М.: 
П роспект,  2004.

скЫпзЬт  тоНуау]у  1а’тш1а£Ь§а  т о ‘Уа11аг^ап  ри1  та۠৑1ап 
fondlarini  1а5ЬкИ  е^НвЬ  уа  вагАатшЫ  БИакИт  ¡Ас^а  е1аб!»1.
О 'г Ь е ^ о п Н к  ¡яиБоёсЬ! о11т1аг N . 5 . 1 и та у е у   уа  и .А .  Вигхопоу 
larning  АкпсЬа  «О ауМ   b udjeti-um um jam iyat  хага]а!1апт  т о Н у а -  
m aqsadida  1 и 2 1 ^ 1 § а п ,  h o k im iyatn in g   q o n u n   с !^ а ги у с Ы  
оПу  oгgani  tom onidan  tasdiqlanadigan  davlatning  т а г к а г к в й и Н ^ а п  
ри! 
1
о
1
^
1
а
1
^ т > 2
О'гЬеЫзШп  Respublikasida  2000-уЛ  14-dekabrda  qabul  qilingan 
1 5 8 -11  
б о п
Н  « B u d je t  г1г1т1  t o ‘g <гis id a » g i  Q o n u n g a   а з о в а п ,  « О а у Ы  
ЬисЦе11  —   davlat  ри1  т а к щ Ч а п т г щ   (бУш  .¡ и т Ы а п ,  d avlat  m aqsadli 
j a m g ‘ a r m a la r i 
т а Ь ^ Ч а п т г щ ) ,   т а г к а г ^ Ь и п ^ а п  ]аггщ‘агта51 Ьо‘НЬ, 
u n d a  daro m ad larn ln g   тапЬ а1ап  уа  и1аМап  tu sh u m larn in g   m iq d o ri, 
я Н и т г ^ е к ,   то Н у а   уШ  m o b a y n id a   an iq   m aqsadlar  исЬип  ajratilgan 
m ablag‘laг  за гА тг^   уо'паПвЫап  уа  m iq d o rin i  nazard a  tu ta d i» .
Наг  Ыг  davlatning  тоПуа  tiz im id a   dav!at  Ьии^ей  yeta k c h i  о ‘ппш 
egallaydi.  Budjet  o ‘zida  тоНуа  m ab lag ‘]arining  u rn u m d a vla t ]агг^‘аг- 
та1апш зИакИап^пИБЬ уа 
18
Ыа
1

8
Ы Ы1ап Ьс^‘^  Ыг to m o n d a n  уако- 
1аШ  davlat  ham da  ¡кктсЫ  to m o n d a n   хо^аНк  уипШУсЫ  5иЬуек1:1аг 
уа  аЬоН  o ‘ rtasidagi 
1
а
481
т
1
а$Ь  типоБаЬаИапт!^  аБс^у  q is m in i 
ifo d ala yd i.
Оау1ас  Ьи<^е11п1п§  ijtim o iy -iq tis o d iy   т о Ы у а и   Иаг  qan d ay ]агтуа1 
сапх1у  пуо^ашБЫ тгщ  т а Ч и т   bosqichida  davlat  b ajaгadigan уаг1Га1аг 
уа  ('ипк81уа1а^а  Ьеусюйа  bog‘liqdir.  Budjetning  БЬакИатБЫ  ева  Ье- 
уоька  m am lakatdagi  пиШу  d a ro m a d n in g   пУО)1аг^апНк  h am d a  игл 
qayta taqsimlanish  darajasiga  b o g‘liqdiг.  M arnlakaída у а г а и ^ а п   тПНу, 
darom ad nin g  qayta  taqsirnlashning  авс^у  то Н у а   ш1иЫап  q u y id a - 
giiardarl  ¡Ьога1:
1.  ТигН  ри1  jam g‘armalarining  (foyda,  daronlad,  акв1г  soliqlari, 
q o ‘shilgan  я1ута1 
budjetdan  tashqari  ] а п ^ ‘а г т а   1о‘1о\'1аг) 
1а5Ьк11 
уа  lllarning  БагЛатвЫ;
2.  Soliqlar  уа  soliqqa  и з г ^ И т   1азЬк11  ей^Ь;
3.  МПИу  iqtisodiyot  tarm oqlarini  т о И у а ^ Ы т в Ь ;
4.  и т ш г у а г ш у а г   ¡вге’т о !   j a m g ‘arln a la ri,  в ^ ' и п а   уа  га х и а  
ja m g ‘a rm a la rin in g   г а я Ь к П у а   и1агшп§  яагАатзЫ.

Поляк Г.Б.
  и др.  Ф инансы. Д е н е ж н о е  обращ ение  К р ед и т .-М .:  Ю Н И Т И , 
2004.
2 N.  Л т ауеу
., 
и.  Вигхапом.
  М о Н у а т г щ   с1о12:агЬ  т и а т т о 1 а п   —  Т.:  У а а д  
авг  а\1осН.  2003.

Yuqorida qayd etilgan jarayonlam ing barchasida davlat budjetining 
ahamiyati va o ‘rni kattadir.  Davlat budjeti orqali  markaziy va mahalliy 
davlat boshqaruv organlari boshqaruv apparatini  saqlab turish,  ijtimoiy- 
m adaniy  chora-tadbirlarni  am alga  oshirish,  iqtisodiy  rivojlantirish 
yuzasidan vazifalami bajarish uchun zarurbo'lgan  moliyaviy mablag'lar 
bilan  o ‘z  m uddatlarida  ta ’minlaydi.
Davlat budjetining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyatiga asosan uni  m a ’lum 
iqtisodiy  mohiyatiga  asosan  uni  m a ’lum  iqtisodiy  m unosabatlarini 
o ‘zida  ifoda  etadigan  iqtisodiy  kategoriya  sifatida  k o 'rib   chiqish 
maqsadga  muvofiqdir.
D a v la t  b udjeti  orqali  o ‘ziga  yuklatilgan  v a z ifala rn i  bajarish 
u c h u n   bevosita  moliyaviy  m a b la g 'la r  bilan  t a ’m in lash n in g   dastagi 
sifatida  foydalanish  bilan  bir  vaqtd a  m am lak atda  iqtisodiy  ham d a 
ijtim oiy  siyosatni  amalga  osh irish da  ham   m u h im   dastak  sifatida 
foydalaniladi.
Budjet  munosabatlari  iqtisodiy  kategoriya  sifatida  mamlakatdagi 
moliya munosabatlarining asosiy tarkibiy qismi hisoblanib, ushbu omilga 
asosan  davlat budjeti  moliyaning asosiy funksiyalariga o ‘xshash quyidagi 
funksiyalarni  bajaradi:
—  mamlakatdagi  milliy  darom adni  qayta  taqsimlash;
—  milliy  iqtisodiyotni  davlat  tom onidan  tartibga  solib  turish  va 
rag‘batlantirish;
—  m am lakatda  ijtimoiy  sohani  moliyaviy t a ’minlash  va  davlatning 
ijtimoiy  siyosatini  amalga  oshirish;
—   m am lakatda  markazlashgan  pul  mablag‘lari  ja m g ‘armalarini 
tashkil  etish  va  uning  sarflanishi  ustidan  nazorat  olib  borish.
Davlat  budjetining  milliy  darom adini  qayta  taqsimlash  funksiyasi 
markazlashgan  pul  mablag‘lari  ja m g ‘armalarini  markaziy  va  mahalliy 
davlat boshqaruv organlari darajasi  m e ’yorida tashkil topishi  va ularning 
sarflanishid a  n am oyon  b o 'lad i.  Shuni  t a ’kidlash  lozim ki,  dunyo 
iqtisodiyoti  rivojlangan  mamlakatlarida  (AQSH,  Germ aniya,  Fransiya, 
Y a p o n iy a   va  b o sh q a la r)  tu rli  d arajadagi  b u d je tla r  o rq ali  milliy 
darom adning  30  %  —50  %  qayta taqsimlanishi  amalga  oshiriladi.  Har 
bir  m am lakatda  markaziy  h u k u m at  davlat  budjeti  yordam ida  milliy 
iqtisodiyotning faoliyatini,  iqtisodiy munosabatlarni tartibga solib turadi 
h am d a  iqtisodiyotning  ayrim  tarm oqlarini,  hududlarni  rivojlantirish 
m aqsadida  budjet mablagMarini  yo'naltiradi.  Iqtisodiy  munosabatlarni 
u shbu  tartibda  ushlab  turish  orqali  davlat  maqsadli  ravishda  ishlab 
chiqarishni  rivojlantirish  yoki  sekinlashtirish,  kapitallar  va  xususiy

ja m g ‘arm alarning  o ‘sishiga  h a m d a   tak lif  va  talab  tarkibini  tu b d a n  
o'zgartirishga  erishishi  mumkin.
M a m la k a td a   m illiy  d a ro m a d n in g   d a v la t  b u d jeti  o rq ali  q a y ta  
taqsimlash jarayoni  bir vaqtning  o ‘zida  am alga  oshadigan  va  uzluksiz 
faoliyat ko‘rsatadigan  ikki  o ‘zaro uzviy bog'liq jarayonlarga ega b o ‘lib, 
ular  quyidagilardan  iborat:
a)  davlat  budjetining  darom adlarini  tashkil  etish;
b)  davlat  budjetining  xarajatlarini  am alga  oshirish.
M am lakatda  davlat  budjeti  d aro m a d la rin in g   tashkil  to p ish i  va
budjet  m ablag‘larining  sarflanishi  jaray o nlarid a  milliy  iqtisodiyotni 
davlat  to m onidan  tartibga  solib  turish  va  rag'batlantirish  funksiyasi 
amalga  oshiriladi.
Davlat  budjetining  darom adlari  —  bir  to m o n d a   vakolatli  davlat 
organlari  va  ikkinchi  to m o n d a n   turli  m u lkchilik  shaklida  x o ‘jalik 
yurituvchi  subyektlar  h a m d a  m am lakat  aholisi  o ‘rtasidagi  iqtisodiy 
m unosabatlarning  yig‘indisi  hisoblanadi.  Bir  vaqtning  o ‘zida  davlat 
budjetining  darom adlari  —  markaziy  va  m ahalliy  davlat  boshqaruv 
organlarining  ixtiyoriga  kelib  tushadigan  pul  mablagMari  hisoblanadi. 
Davlat budjeti darom adlarining shakllanishi jarayonlarida m am lakatda 
yaratilgan  milliy  darom adning  m a ’lum  qismi  majburiy  tarzda  davlat 
foydasiga  undiriladi,  natijada  davlat  va  x o ‘jalik  yurituvchi  subyektlar 
ham da  m am lakat  aholisi  o 'rtasida  moliyaviy  m unosabatlar  vujudga 
keladi.
Davlat  budjeti  m am lakatda  faoliyat  yuritayotgan  turli  mulkchilik 
shaklidagi  xo'jalik  yurituvchi  subyektlarning  foydasini  taqsimlashda 
faol  ishtirok  etadi.  Shuni  t a ’kidlash  lozimki,  xo'jalik  subyektlarining 
foydasidan  davlat  budjetiga  undirilish  shakli,  hajmi  h am d a  korxonalar 
faoliyatining  natijalariga  m oddiy  manfaatlari  o ‘rtasida  m a ’lum   o ‘zaro 
b o g ‘liqlik  mavjud.  Foydadan  davlat  budjetiga  undiriladigan  shaklning 
rivojlanganligi  va  hajmiga  asosan  xo'jalik  yurituvchi  subyektlarning 
ishlab  c h iq a rish   z a x ira la rid a n   o q ilo n a   f o y d a la n is h i,  re n ta b e llik  
darajasining  oshishi  h a m da  eng  asosiysi  foydaning  ko ‘payishi  amalga 
oshadi.
Davlat  budjeti  xarajatlari  —  bir  to m o n d a n   davlatning  vakolatli 
organlari  va  ikkinchi  to m o n d a n   tash k ilo tla r,  m uassasalar  h a m d a  
m a m la k a t  aholisi  o ‘rta sid a g i  m a m la k a td a g i  m a r k a z la s h g a n   pul 
m ablag‘lari jam g ‘armalarining ishlatilishi jaray o nid a vujudga keladigan 
iqtisodiy  m unosabatlarn ing   yig‘indisidir.  M a m la k a tn in g   M arkaziy 
h u k u m a ti  d a v la t  b u d je ti  o r q a li  u n d a   m o liy a v iy   m a b l a g ‘la rin i

markazlashgan tarzda shakllantirish va u orqali um um davlat ehtiyojlari 
hisoblangan  —  milliy iqtisodiyotning  ustuvor tarmoqlarini jadal su r’at- 
lar  bilan  rivojlantirish,  malakali  ishchi  kuchlarini  vujudga  keltirish, 
ilm-fanni  rivojlantirish,  ijtimoiy-madaniy  chora-tadbirlarni  amalga 
oshirish  h a m d a   m am lakat  m udofaa  qudratini  saqlab  tu rish n i  pul 
mablag‘lari  bilan  yetarli  m iqdorda  ham da  belgilangan  m u d d atlard a 
t a ’minlab  turadi.
M am lakatda  davlat  budjeti  orqali  yaratilgan  milliy  d aro m adning 
hududlar b o ‘yicha,  shu jum ladan jam iyatning moddiy  ishlab  chiqarish 
va  nom oddiy  ishlab  chiqarish  sohalari  b o ‘yicha  qayta  taqsimlanishi 
amalga  oshiriladi.
Buning  natijasida davlat budjeti  hisobidan saqlab turish va m udofaa 
ehtiyojlarini  pul  m ablag‘lari  bilan  moliyalashtirish  m aqsadida  jam - 
g'arm alar tashkil  etiladi.  Davlat budjeti orqali  moddiy  ishlab  chiqarish 
tarmoqlari o ‘rtasida ularning oqilona va samarali  rivojlanishi  maqsadida 
budjet  moliyalashtirishi  yordam ida  moliya  mablag‘larining  qayta  taq ­
simlanishi  amalga  oshiriladi.
M am lakatda yaratilgan  milliy darom adni qayta taqsimlashda asosiy 
qurol  hisoblangan  davlat budjeti yordam ida  Markaziy h ukum at  iqtiso­
diyotning  ustuvor  tarm oqlariga  va  iqtisodiy  hududlarga  moliyaviy 
mablag‘larni  yo'naltiradi,  bundan  tashqari  davlat  budjeti  yordam ida 
hududlararo  va  tarm oqlararo  milliy  darom adning  qayta  taqsimlanishi 
amalga  oshiriladi.
Bu bilan  esa  m am lakatning  iqtisodiy  rivojlantirishdagi  manfaatlari 
va  hududlarning  tamoyillariga  rioya  etiladi.
M am lakatda davlat budjeti  orqali yangi texnika va texnologiyalarni 
vujudga  keltirish  h a m d a  fanni  rivojlantirish  yo‘nalishlarida  faoliyat 
ko'rsatayotgan  ilm iy-tadqiqot  muassasalarini  moliyalashtirish  amalga 
oshiriladi.  M am lakatning  Markaziy  H ukum ati  davlat  budjeti  orqali 
ilm-fanning  eng  zam onaviy  va  ustuvor  tarmoqlarini  moliyalashtirish 
hisobiga  milliy  malakali  ishlab  chiqarish  kuchlarini  rivojlantirishni 
t a ’minlaydi.
U sh b u   h o la t  esa  davlat  iq tiso d iy   hay o tin i  m u q o b illa sh tirish , 
iqtisodiyotning  b a rc h a   tarm oqlari  o ‘rtasida  pul  va  m oddiy  resurslarni 
oqilona  joylashtirish,  shu  asosda  texnik  taraqqiyotni  rivojlantirishga 
ham da  m am lakat  iqtisodiy  qudratini  oshirishga  imkoniyat  yaratadi.
M am lakat hududlarida iqtisodiy va madaniy qurilishda katta o'rinni 
budjet  mablag‘lari orqali tartibga solib turish asosida juda keng m a ’noda 
m a b la g 'la rn i  h u d u d la ra ro   taqsim lash,  m ahalliy  davlat  b o sh q a ru v

organlarining moliyaviy asosi  hisoblangan  mahalliy budjetlarni  kerakli 
darom adlar  manbayi  bilan  t a ’m inlash  am alga  oshiriladi.
R ivojlangan  xorijiy  m a m la k a tla r d a   dav lat  budjeti  y o r d a m id a  
ja lb   e ti lg a n   m a b l a g “  u m u m j a m i y a t   i s t e ’m o l  j a m g ‘a r m a l a r i n i  
(um u m jam iy at  iste ’mol ja m g ‘a rm a la ri  u m u m iy   su m m a sin in g   85  % 
gacha)  tashkil  etish  va  ularning  sa rfla n ish id a   b irin ch i  n avbatdagi 
aham iyatga  egadir.
Davlat  budjeti  mamlakatda  m arkazlashgan  pul  fondlarini  tashkil 
etish  va  uning  sarflanishi  ustidan  n azorat  funksiyasini  bajaradi.  Bu 
funksiyani  bajarishda  davlat  budjetiga  bu jdet  m ablag'larining  kelib 
tushishi  ham da  ularning  maqsadli  sarflanishi  ustidan  davlat  vakolatli 
organlarining  imkoniyatlari  va  majburiyatlari  asosiy  o ‘rinni  egallaydi.
Xulosa  qilib  aytganda,  davlat  budjeti  h a r bir  m am lakatning  asosiy 
m oliya  rejasi  hisoblanadi  va  u  m ark a ziy   h a m d a   m ah a lliy   davlat 
boshqaruv  organlariga  boshqaruv  vakolatlarini  am alga  oshirishlari 
uchun  haqiqiy  iqtisodiy  imkoniyat  yaratib  beradi.
Davlat  budjeti  o 'zida davlat  faoliyati  u c h u n   kerakli  b o ‘lgan  moliya 
resurslarining  hajm ini  ifoda  etadi  va  shu  orqali  m a m la k a td a   olib 
boriladigan  soliq  siyosatini  belgilab  beradi.
Davlat  budjeti  orqali  yalpi  ichki  m ahsulot  va  milliy  daro m ad nin g 
qayta taqsimlanishi,  budjet mablag'larining aniq maqsadlarga sarflanishi 
qayd etiladi va buning natijasida mamlakatdagi  iqtisodiy h am d a ijtimoiy 
jarayonlarning  tartibga  soluvchisi  sifatida  m aydonga  chiqadi.
Katalog: filesarchive
filesarchive -> B u X o r o o z I q o V q a t V a y e n g I l s a n o a t t e X n o L o g I y a s I i n s t I t u t I r. A. X a I t o V, V. E. R a d j a b o V a
filesarchive -> Ipak qurti seleksiyasi.pdf [Aeratsiya stansiyalari]
filesarchive -> Ipak qurti ekologiyasi va boqish agrotexnikasi.pdf [Aerologik asboblar]
filesarchive -> T o s h k e n t davlat a g r a r u n IV e r sit e t I s. Avezba y ev, T. Karabayeva
filesarchive -> Osimliklarni biologik himoya qilish vositalari.pdf [Agrotexnik himoya usuli]
filesarchive -> 0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va à b t 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi
filesarchive -> 10-168 Tuproqshunoslik.pdf [Agrotuproq rayonlashtirish]
filesarchive -> Qishloq xojaligi asoslari.pdf [Almashlab ekish rotatsiyasi]
filesarchive -> Umumiy va qishloq xojaligi fitopatologiyasi.pdf [Aralash ekinlar]
filesarchive -> Chorva parranda va baliq mahsulotlarini yetishtirish qayta ishlash texnologiyasi.pdf [Aralash silos]

Download 24 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   34
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling